سه شنبه ١ خرداد ١٤٠٣


عبدالرضا ربیعی

دانشیار

مهندسی برق (قدرت، کنترل)

دانشکده فنی و مهندسی

تلفن: 03832324401

rabiee@sku.ac.ir , Abdorrezarabiee@yahoo.com

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   بهره برداری سیستم های قدرت
   سیستم های تجدید ساختار شده و بازار برق
   حفاظت سیستم های قدرت و دینامیک سیستم های قدرت
   شبکه های الکتریکی هوشمندسوابق تحصیلی
   دکتری، مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٨
   کارشناسی ارشد، مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٣
   کارشناسی ، مهندسی برق، دانشگاه شهید چمران اهواز ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٠

مقالات
International Journal
1. Seyed Hamidreza Adeli, Abdorreza Rabiee, Samad Taghipour Boroujeni, Optimal Re-dispatch of Generating Units Ensuring Small signal stability , IET Generation, Transmission & Distribution, vol. 14, no. 18, pp. 3692 - 3701, September 2020.
2. Erfan Bagherzadeh, Ali Ghiasian , Abdorreza Rabiee, Long-term profit for electric vehicle charging stations: A stochastic optimization approach , Sustainable Energy, Grids and Networks - Elsevier, vol. 24, December 2020.
3. A. Alavi Eshkaftaki, A. Rabiee, A. Kargar, S. Taghipour Boroujeni, An Applicable Method to Improve Transient and Dynamic Performance of Power System Equipped with DFIG-based Wind Turbines , IEEE Transactions on Power Systems, vol. 35, no. 3, pp. 2351 - 2361, May 2020.
4. A. Rabiee, A. Ghiasian, M. Amirichermahini, Long term profit maximization strategy for charging scheduling of electric vehicle charging station , IET Generation, Transmission & Distribution 12:4134-4141, 2018
5. A. Rabiee, J. Aghaei, M. Sadeghi, Modified imperialist competitive algorithm for environmental constrained energy management of microgrids , Journal of Cleaner Production 202:273-292, 2018
6. H. Feshki Farahani, A. Rabiee, M. Khalili , Plug-in electric vehicles as a harmonic compensator into microgrids , Journal of Cleaner Production 159:388-396, 2017
7. A. Rabiee, An advanced state estimation method using virtual meters , Journal of Operation and Automation in Power Engineering 5:11-18, 2017
8. A. Rabiee, H. Feshki Farahani, J. Aghaei, M. Khalili, M. Muttaqi, Integration of Plug-in Electric Vehicles Into Microgrids as Energy and Reactive Power Providers in Market Environment , IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL INFORMATICS 12:1312-1320, 2016.
9. J. Aghaei, A. Esmaeel Nezhad, A. Rabiee, E. Rahimi , Contribution of Plug-in Hybrid Electric Vehicles in power system uncertainty management , Renewable and Sustainable Energy Reviews (RSER) - Elsevier 59:450-458, 2016
10. A. Rabiee, M. Sadeghi, J. Aghaei, A. Heidari , Optimal operation of microgrids through simultaneous scheduling of electrical vehicles and responsive loads considering wind and PV units uncertainties , Renewable and Sustainable Energy Reviews (RSER) - Elsevier 57:721-739, 2016
11. J. Aghaei, A. Ahmadi, A. Rabiee, H. Shayanfar, Uncertainty management in multiobjective hydro-thermalself-scheduling under emission considerations , Applied Soft Computing 37:737-750, 2015
Research Journal
١٢. حسين باقري نقنه، صمد تقي پور، عبدالرضا ربيعي، نورالدين تقرابت, بهبود مشخصه ماشين القايي دو سو تغذيه بدون جاروبک با استفاده از يک مدار رتور جديد , مجله علمي پژوهشي الکترومغناطيس کاربردي، جلد 10، صفحه 79-69، اردیبهشت ماه 1401
13. Esmail Limouzadeh , Abdorreza Rabiee, Reactive Power Scheduling Using Quadratic Convex Relaxation (QCR) , Journal of Operation and Automation in Electrical Engineering (JOAPE), vol. 10, pp. 214-218, December 2022.
14. Esmail Limouzadeh , Abdorreza Rabiee, Security constrained reactive power scheduling considering N-1 contingecy of transmission lines , Journal of Operation and automation in Electrical Engineering (JOAPE)کتب و جزوات
١. دکتر عبدالرضا ربیعی، مهندس رسول رحمانی، بهينه سازي بهره برداري سيستم هاي قدرت با استفاده از نرم افزار GAMS،افتخارات
١. دريافت تقدير نامه از معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم (1398): انتخاب طرح پژوهشي مرتبط با جامعه و صنعت به عنوان طرح برگزیده وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری و چاپ آن در کتاب "طرح های صنعتی برگزیده دانشگاه ها و پژوهشگاههای کشور "
٢. دريافت تقدير نامه از رييس دانشگاه شهرکرد به منظور بهبود قابل ملاحظه عملکرد برق دانشگاه شهرکرد (1395)پایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. امین مهدیخانی مدل‌سازی و شبیه‌سازی جریان همدردی در ترانسفوماتور‌های قدرت موازی سه شنبه ١ شهريور ١٤٠١
٢. امیر مسعود شاه علی رصاف بررسی و امکان‌سنجی تسریع همگرایی مسئله در مدار قرارگرفتن واحدها، مقید به قیود امنیتی سیستم مبتنی بر مدل توزیع شده یکشنبه ٢٥ مهر ١٤٠٠
٣. اسماعیل لیموزاده مشارکت کلیدزنی خطوط انتقال در برنامه ریزی توان راکتیو با در نظر گرفتن حاشیه امنیت ولتاژ و پیشامد یگانه خروج خط شنبه ١٠ مهر ١٤٠٠
٤. سیدحمید رضا عادلی پخش بار بهینه با محدودیت پایدار سیگنال کوچک در حضور توربین‌‌های بادی چهارشنبه ٣٠ مهر ١٣٩٩
٥. عرفان باقرزاده سامانی برنامه ریزی بهینه شارژ خودروهای الکتریکی در ایستگاه شارژ با استفاده از نظریه صف شنبه ١٠ آذر ١٣٩٧
٦. محسن فروغی بهره برداری بهینه از ریزشبکه با درنظرگرفتن افزایش تاب آوری شبکه یکشنبه ١ مهر ١٣٩٧
٧. رسول رحمانی پخش بار بهینه با در نظر گرفتن ظرفیت دینامیکی حرارتی خطوط انتقال یکشنبه ١ بهمن ١٣٩٦
٨. محمد نادری تعیین اندازه و محل محدود کننده جریان خطا در سیستم‌های توزیع با در نظر گرفتن مسائل حفاظتی دوشنبه ١ آبان ١٣٩٦
٩. امین علوی اشکفتکی بهبود پایداری ژنراتور سنکرون با استفاده از توربین‌های بادی مبتنی بر DFIG دوشنبه ٢٠ شهريور ١٣٩٦
١٠. حسین صباحی بوری بهبود عملکرد رله های دیستانس در خطوط انتقال دو مداره شنبه ٢٠ آبان ١٣٩٦
١١. مسلم امیری چرمهینی رنامه ریزی شارژخودروهای الکتریکی مبتنی برقیمت درپارکنگ های شارژ به منظور بیشینه سازی سود در دراز مدت چهارشنبه ٢٠ آبان ١٣٩٤
١٢. یاسین عسگری ارائه طرح حفاظتی تطبیقی برای رله های اضافه جریان در سیستم های توزیع در حضور منابع تولید پراکنده چهارشنبه ٢٠ آبان ١٣٩٤
١٣. میثم اعرابی در مدار قرار گرفتن با قید امنیت واحدهای تولیدی با در نظر گرفتن نیروگاه های بادی و تلمبه ذخیره ای یکشنبه ١ آذر ١٣٩٤
١٤. مهران داودی برنامه‌ریزی توسعه تولید و انتقال در سیستم‌های قدرت تجدید ساختار شده با در نظر گرفتن منابع تولید پراکنده سه شنبه ٥ آبان ١٣٩٤
١٥. حسین محمودی برام طراحی کنترل کننده مکمل به منظور کاهش پدیده تشدید زیر سنکرون در مزارع بادی مبتنی بر DFIG جبرانسازی شده سری چهارشنبه ٥ اسفند ١٣٩٤
١٦. مجتبی شفیعی مشارکت ژنراتور القایی با تغذیه دوبل ( DFIG) در بازار توان راکتیو سه شنبه ٥ اسفند ١٣٩٣
١٧. علیرضا به جو کنترل ولتاژ و فرکانس در ریزشبکه ها در حالت عملکرد جزیره‌ای دوشنبه ٥ آبان ١٣٩٣


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است