دوشنبه ٧ اسفند ١٤٠٢


احمدرضا قاسمی دستگردی

دانشیار

مهندسی آب

دانشکده کشاورزی

تلفن: 03832324401

ghasemiar@yahoo.com

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   مطالعات اقلیم شناسی با تاکید بر پارامترهای موثر در هواشناسی کشاورزی
   مطالعه راهکارهای كاهش تبخير و تعرق و افزایش کارایی مصرف آب
   استفاده از انرژی¬های تجدیدپذیر (خورشید، باد و ....) جهت افزایش کارایی مصرف در كاربرد آب¬های نامتعارف (آب¬های شور، پساب و ...)
   استفاده از تكنيك¬هاي جديد مانند سنجش از دور و GIS در هواشناسی کشاورزی با تاكيد بر تبخير و تعرق و كارايي مصرف آب
   مطالعه پديده هاي "ارتباط از دور" مانند ENSO، NAO، AO و ... بر شرايط اقليمي ايرانسوابق تحصیلی
   دکتری، هواشناسی، دانشگاه تبریز، ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩١
   کارشناسی ارشد، مهندسی کشاورزی، دانشگاه شیراز، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٢
   کارشناسی ، مهندسی کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٩

مقالات
International Journal
1. H. Sadeghi1 , A. R. Ghasemi*, M. A. Nasr Isfahani , Identification of suitable sites for small rainwater harvesting structures using multi-criteria decision-making models (Case study: Isfahan province)-2023 ,
٢. Shayan Shamohammadi , Ahmad Reza Ghasemi , Kaveh Ostad-Ali-Askari ,and Saeedeh Izadi, -Presentation of a Rainfall–Runoff Retention Model (۳RM) Based on Antecedent Effective Retention for Estimating Runoff in Seven Basins in Iran 2023 ,
3. Marzieh Esmailpour, Ahmad Reza Ghasemi, Farahnaz Khoramabadi, Shahnaz Rashidi, Spatiotemporal variability of trend in extreme precipitations using fuzzy clustering over Northwest Iran , Earth Science Informatics- 2021
٤. , Ghasemi A (2019) Influence of Northwest Indian Ocean Sea Surface Temperature and El Ni?o-Southern Oscillation on the Winter Precipitation in Iran Journal of Water and Climate Change 1:1 ,
5. , Ghasemi A (2015) Changes and Trends in Maximum, Minimum and Mean Temperature Series in Iran Atmospheric Science Letters 16:366-372 ,
6. , Ghasemi A, Khalili D (2008) The association between regional and global atmospheric patterns and winter precipitation in Iran Atmospheric Research 88:116-133 ,
7. , Ghasemi A, Khalili D (2008) The effect of the North Sea-Caspian pattern (NCP) on winter temperatures in Iran Theoretical and Applied Climatology 92:59-74 ,
8. , Ghasemi A, Khalili D (2006) The influence of the Arctic Oscillation on winter temperatures in Iran Theoretical and Applied Climatology 89:149-164 ,
9. , , Ghasemi A (2004) Quantifying the ENSO-Related Shifts in the Intensity and Probability of Drought and Wet Periods in Iran Journal Of Climate 17:4005-4018 ,
Research Journal
10. H. Sadeghi1 , A. R. Ghasemi2*, M. A. Nasr Isfahan, Identification of suitable sites for small rainwater harvesting structures using multi-criteria decision-making models (Case study: Isfahan province)- 2023 ,
11. Elham Tavakoli, Ahmad Reza Ghasemi* Hamid Reza Motaghian, The effect of combined use of biochar and bentonite on evaporation and soil moisture- 2023 ,
12. Shayan Shamohammadi , Ahmad Reza Ghasemi, Kaveh Ostad-Ali-Askari and Saeedeh Izadi , Presentation of a Rainfall–Runoff Retention Model (3RM) Based on Antecedent Effective Retention for Estimating Runoff in Seven Basins in Iran- 2023 ,
13. Niloofar Bagheri Ahmadreza ghasemi Mohammad Ali Nasr-Esfahani, Modeling of pan evaporation using Gene Expression Programming and time series in Khuzestan- 2023 ,
14. Elham Tavakoly 1Ahmad reza Ghasemi 2Hamid reza Motaghian , The Effect of Walnut Wood Biochar and Bentonite on Electrical Conductivity and Soil Permeability-2023 ,
15. • Ahmad reza Ghasemi, Investigation of Snow Cover Changes in Kohrang Area of Chaharmahal and Bakhtiari Province Using Landsat Satellite Image Processing-2023 ,
16. Farzaneh Zarei*, Mohammadreza Nouri Amazadei, Ahmadreza Ghasemi Dastgardi, Ali Shahnazari, The pattern of root distribution and water absorption in compatible soils-2023 ,
١٧. نیلوفر باقری احمد رضا قاسمی محمدعلی نصراصفهانی, مدل‌سازی تبخیر روزانه از تشت با استفاده از برنامه نویسی بیان‌ژن و سری‌های زمانی در استان خوزستان (1402) ,
١٨. هومن صادقی احمد رضا قاسمی محمدعلی نصر اصفهانی , تعيين مناطق مناسب اجراي سامانههاي کوچک جمعآوري باران با استفاده از مدلهاي تصميمگيري چند معياره )مطالعه موردي: استان اصفهان (1402) ,
١٩. ، الهام توکلی ، *احمد رضا قاسمی حمید رضا متقیان , تأثير استفاده ترکيبي از بيوچار و بنتونيت بر ميزان تبخير و رطوبت خاک (1402) ,
٢٠. احمد رضا قاسمی, بررسی تغییرات پوشش برف منطقه کوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره لندست (1401) ,
٢١. فرزانه زارعی*، محمدرضا نوری امازاده ای، احمدرضا قاسمی دستگردی، علی شاهنظری, الگوی توزيع ريشه و جذب آب در خاكهای مطبق (1401) ,
٢٢. الهام توکلی احمد رضا قاسمی حمیدرضا متقیان, تاثیر بیوچار چوب گردو و بنتونیت بر هدایت الکتریکی و نفوذپذیری خاک (1401) ,
23. E. Amani Dashtaki1, A.R. Ghasemi*2, M.R. Nouri2 and H.R. Motaghian3, Effect of Vermiculite, Bentonite and Zeolite on Evaporation and Soil Characteristic Moisture Curve (2021) ,
24. A. Bahrami , A.R. Ghasemi * , M.R. Nouri and R. Barzegar , The effect of area and material of distillation surfaces in distillation irrigation method on yield and water use efficiency of tomato (2022) ,
25. A. Bahrami , A.R. Ghasemi * , M.R. Nouri and R. Barzegar , The effect of area and material of distillation surfaces in distillation irrigation method on yield and water use efficiency of tomato (2022) ,
26. Zahra Hassani , Ahmad Reza Ghasemi * , Rasoul Mirabbasi , Evaluation and Modify of Groundwater Quality Monitoring Network of Khanmirza Plain Using Geostatistical Analysis (2022) ,
٢٧. زهرا حسني، احمدرضا قاسمي دستگردي و رسول ميرعباسي, ارزيابي و اصلاح شبکه پايش کيفي آب زيرزميني دشت خانميرزا با استفاده از تحليل زمين آمار (1401) ,
٢٨. عباس بهرامي، احمدرضا قاسمي دستگردي، محمدرضا نوري امامزاده اي و رحيم برزگر, تاثير مساحت و جنس تقطيرکننده در روش آبياري تقطيري بر عملکرد و کارايي مصرف آب گوجه‌فرنگي (1401) ,
٢٩. الهام اماني دشتکي، احمدرضا قاسمي دستگردي و حميدرضا متقيان , تأثير ورمي¬کوليت، بنتونيت و زئوليت بر ميزان تبخير و منحني رطوبتي خاک (1400) ,
٣٠. Daneshdoost, CH., Ebrahimi, R. Tadyon,MR. and Ghasemi, AR, (1400) Presenting a prediction model based on fuzzy inference to estimate and optimize the efficiency of solar subsurface irrigation ,
٣١. مهديس توژي، شجاع قرباني، حميدرضا متقيان و احمدرضا قاسمي دستگردي , تأثير زغال‌هاي زيستي چوب گردو و پوست سبز ميوه گردو بر وضعيت نگهداشت آب در يک خاک شني , تحقيقات کاربردي خاک- 1400
٣٢. چمران دانش دوست، رحيم ابراهيمي، محمودرضا تدين و احمدرضا قاسمي دستگردي, ارائه يک مدل پيش‌بيني مبتني بر استنتاج فازي به منظور تخمين و بهينه‌سازي راندمان آبياري زيرسطحي خورشيدي , پژوهش‌هاي مکانيک ماشينهاي کشاورزي- 1400
٣٣. Mahdis Tozhi, Shoja Ghorbani-Dashtaki, Hamidreza Motaghian, Ahmadreza Ghasemi , (1399) Effect of Walnut Wood and Walnut Green Shell Biochar on Water Retention Status in a Sandy Soil ,
٣٤. طاهره جعفري کیا، احمدرضا قاسمی *، مهدي قبادي نیا و حمیدرضا متقیان (1399), تاثير مقدار و عمق توزيع ماده خام و بيوچار چوب گردو بر تبخير و رطوبت خاک ,
35. A. R. Ghasemi* and F. Seedi (2015), Simulation and forecast of wind speed in Iran using 50-year data 1961-2010 ,
36. A. R. Ghasemi and M. Moogooei (2015), Investigation of river discharge changes in Chaharmahal and Bakhtiari province ,
37. A. R. Ghasemi (2016), Modeling and forecasting minimum and maximum temperatures in Iran by Petit and Holt-Winters method ,
38. J. Noroozi, A.R. Ghasemi, M. Ghobadiniya and A. Danesh (2018), Determination of single and double plant coefficients of oil flax in Shahrekord plain ,
39. A. R. Ghasemi*, M. Timouri and F. Timouri (2019), Estimation of reference evapotranspiration of Tabriz and Ardabil stations using principal component analysis method ,
40. Z. Mosharrafiyan , A. R. Ghasemi* and S. Reezi (2019), Water use efficiency and chilli pepper plant yield in sweetening saline water method by water condensation with sunlight (distillation irrigation) ,
41. T. Jafarikia , *A.R. Ghasemi , M. Ghobadinia and H.R. Motaghian (2020), Influence of Amount and Distribution Depth of Walnut Raw Material and Its Biochar on Evaporation and Soil Moisture (In Persian) ,
42. P. Daneshpazhoh- A. R. Ghasemi- R. Barzegar (2018), The simultaneous effect of partial root-zone drying, zeolite and distribution method on water use efficiency and some physiological characteristics of Sweet pepper (In Persian) ,
٤٣. قاسمي دستگردي ا، تيموري م، تيموري ف, قاسمي دستگردي ا، تيموري م، تيموري ف (1398) برآورد تبخير و تعرق مرجع ايستگاه‌هاي تبريز و اردبيل با استفاده از روش تحليل مؤلفه‌هاي اصلي فصلنامه فضاي جغرافيايي 65:215-232 ,
٤٤. خسروي دهکردي ا، ميرعباسي ر، صمدي بروجني ح، قاسمي دستگردي ا, خسروي دهکردي ا، ميرعباسي ر، صمدي بروجني ح، قاسمي دستگردي ا (1398) پايش و پيش بيني خشکسالي هاي آب زيرزميني دشت شهرکرد با استفاده از شاخص GRI و مدل زنجيره مارکف نشريه هيدروژئولوژي دانشگاه تبريز 4:112-125 ,
٤٥. اسدي آقبلاغي ف، ميرعباسي ر، نصر اصفهاني م، قاسمي دستگردي ا, اسدي آقبلاغي ف، ميرعباسي ر، نصر اصفهاني م، قاسمي دستگردي ا (1398) توسعه ي يک شاخص ترکيبي جديد (CDI) براي ارزيابي چندمتغيره خشکسالي¬هاي دشت شهرکرد فصلنامه مطالعات جغرافيايي مناطق خشک 29:87-102 ,
٤٦. رزقي جهرمي ز، نصر اصفهاني م، محمدي ج، قاسمي دستگردي ا, رزقي جهرمي ز، نصر اصفهاني م، محمدي ج، قاسمي دستگردي ا (1398) بررسي ميزان تاثير فازهاي پديده نوسان مادن جوليان بر بارش و رواناب سه رودخانه مهم استان فارس مجله پژوهش آب ايران 1:79-90 ,
٤٧. , شادماني ن، نصر اصفهاني م، قاسمي دستگردي ا (1397) تشخيص منابع تأمين رطوبت و مسير دقيق حرکت توده‌هاي هواي مرطوب مؤثر بر بارش‌هاي سيل‌آسا در غرب و جنوب ايران (مطالعه موردي: سيل 7 و 20 آبان 1394) مجله انجمن ژئوفيزيک ايران 12:50-63 ,
٤٨. , دانش پژوه پ، قاسمي دستگردي ا، نوري امامزاده اي م، برزگر ر (1397) اثر همزمان آبياري بخشي منطقه ريشه، کاني زئوليت و نحوه توزيع آن بر کارايي مصرف آب و برخي خصوصيات فيزيولوژيک فلفل دلمه‌اي نشريه آب و خاک مشهد 32:1-1 ,
٤٩. , حسني ز، ميرعباسي ر، قاسمي دستگردي ا (1397) پيش‌بيني کيفيت آب زيرزميني دشت خانميرزا با استفاده از روش تصميم‌گيري درختي نشريه هيدروژئولوژي دانشگاه تبريز 3:99-110 ,
٥٠. , فتحي خشويي ف، نوري امامزاده اي م، قاسمي دستگردي ا، قاسمي قهساره م (1397) تاثير آبياري قطره اي و کپسولي توام با ابرجاذب بر گياه اوستئوسپرموم (Osteospermum ecklonis) در ديوار سبز نشريه آب و خاک مشهد 32:253-266 ,
٥١. , احمد رضا قاسمي دستگردي ا (1397) امکان سنجي مدل سازي و پيش بيني دماهاي کمينه و بيشينه ايران با روش پتيت و هالت- وينترز نشريه تحقيقات کاربردي علوم جغرافيايي 43:7-24 ,
٥٢. , نوروزي ژ، قاسمي دستگردي ا، قبادي نيا م، دانش شهرکي ع (1396) تعيين ضرايب گياهي يگانه و دوگانه کتان روغني در دشت شهرکرد پژوهش آب ايران 1:1-1 ,
٥٣. , ميرعباسي ر، صمدي بروجني ح، قاسمي دستگردي ا (1396) پايش و پيش بيني خشکسالي هاي آب زيرزميني دشت شهرکرد با استفاده از شاخص GRI و مدل زنجيره مارکف نشريه هيدروژئولوژي دانشگاه تبريز 5:1-15 ,
٥٤. , احمد رضا قاسمي دستگردي ا، تيموري م، تيموري ف (1396) برآورد تبخير و تعرق مرجع ايستگاه‌هاي تبريز و اردبيل با استفاده از روش تحليل مؤلفه‌هاي اصلي فصلنامه فضاي جغرافيايي 1:1-1 ,
٥٥. , ميرابوالقاسمي دهکردي س، قبادي نيا م، قاسمي دستگردي ا، نوري امامزاده اي م (1396) تأثير آبياري زيرزميني و مديريت آبياري بر مشخصه‌هاي رشد و اجزاي عملکرد برنج در منطقه خشک و نيمه خشک مجله آب و خاک 31:411-421 ,
٥٦. , ميرابوالقاسمي دهکردي س، قبادي نيا م، قاسمي دستگردي ا، ريزي س (1395) تاثير مديريت آبياري و کاربرد لايه آبگريز در کاهش آب مصرفي فضاي سبز (گياه گازانيا) مديريت آب و آبياري 6:251-262 ,
٥٧. , احمد رضا قاسمي دستگردي ا، موگوئي م (1395) بررسي تغييرات دبي رودخانه هاي استان چهارمحال و بختياري فصلنامه اطلاعات جغرافيايي (سپهر) 1:1-12 ,
٥٨. , احمد رضا قاسمي دستگردي ا، سيدي قهفرخي ف (1394) شبيه سازي تغييرات و پيش بيني سرعت باد در ايران با استفاده از داد ه هاي آماري پنجاه ساله 2010 - 1961 فصلنامه علمي- پژوهشي اطلاعات جغرافيايي- سپهر 1:95-105 ,
٥٩. , احمد رضا قاسمي دستگردي ا، سيدي قهفرخي ف (1394) شبيه سازي تغييرات و پيش بيني سرعت باد در ايران با استفاده از داد ه هاي آماري پنجاه ساله 2010 - 1961 فصلنامه علمي- پژوهشي اطلاعات جغرافيايي- سپهر 1:95-105 ,کتب و جزواتافتخارات
١. استاد نمونه آموزشی دانشکده کشاورزی- سال 1396
٢. عضو كانون استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری
٣. رتبه اول آزمون دوره دکتری
٤. رتبه اول فارغ التحصیلی در دوره دکتری
٥. رتبه اول فارغ التحصیلی در دوره کارشناسی ارشدپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. فرزانه زارعی بررسی جذب آب و تعرق گیاهی در شرایط خاک مطبق و شبیه سازی آن(مطالعه موردی: گیاه سویا) پنج شنبه ٣١ شهريور ١٤٠١
٢. عباس بهرامی تاثیر جنس و اندازه سطوح مختلف تقطیرکننده در روش آبیاری تقطیری بر عملکرد و کارایی مصرف آب در گیاه گوجه‌فرنگی پنج شنبه ٢٥ شهريور ١٤٠٠
٣. الهام امانی تأثیر کانی های ورمی کولیت، بنتونیت و زئولیت بر مقدار و شدت تبخیر از سطح خاک شنبه ٢٢ شهريور ١٣٩٩
٤. طاهره جعفری کیا بررسی تاثیر مقدار و نحوه توزیع بیوچار بر رطوبت و تبخیر از سطح خاک سه شنبه ١٥ بهمن ١٣٩٨
٥. مژگان ناظمي بابادي تعيين ضرايب گياهي يگانه، دوگانه و نياز آبي زعفران (Crocus sativus) در دشت شهركرد پنج شنبه ١ شهريور ١٣٩٧
٦. زهرا مشرفيان دهكردي بررسي کارايي مصرف آب و عملکرد گياه فلفل قلمي در روش آبياري چگالشي (ميعان آب شور با نور خورشيد) سه شنبه ١٣ شهريور ١٣٩٧
٧. پروين دانش پژوه تأثير ‌آبياري بخشي منطقه ريشه (PRD) و کاني زئوليت بر عملکرد و کارايي مصرف آب گياه فلفل دلمه اي چهارشنبه ١ شهريور ١٣٩٦
٨. مرضيه نظري زاده تعيين ضريب حساسيت گياه (Ky) لوبيا به تنش کم‌آبي در مراحل مختلف رشد در شهرکرد 1396 یکشنبه ١٢ شهريور ١٣٩٦
٩. گلسا زاغيان مقايسه تأثير روشهاي آبياري قطره اي سطحي و زير سطحي توأم با اعمال کم آبياري روي عملکرد و راندمان مصرف آب ذرت علوفه اي پنج شنبه ٦ آبان ١٣٩٥
١٠. سيده بهناز ميرابوالقاسمي دهكردي بررسي امکان استفاده از لايه آب‌گريز براي کاهش مصرف آب در سيستم آبياري زير سطحي براي چمن و گازانيا در شرايط بام سبز یکشنبه ١١ مهر ١٣٩٥
١١. گلسا زاغيان مقايسه تأثير روشهاي آبياري قطره اي سطحي و زير سطحي توأم با اعمال کم آبياري روي عملکرد و راندمان مصرف آب ذرت علوفه اي پنج شنبه ٦ آبان ١٣٩٥
١٢. سيده مريم ميرابوالقاسمي دهكردي بررسي تأثير آبياري تناوبي و مديريت سطح ايستابي بر كارايي مصرف آب و عملكرد برنج ۱۳۹۴ چهارشنبه ١٦ اردیبهشت ١٣٩٤
١٣. زهرا حسني ارزيابي تغييرات زماني و مکاني کيفيت آب زيرزميني با استفاده از روش زمين آمار و پيش بيني کيفيت با روش تصميم گيري درختي (مطالعه موردي: دشت خانميرزا، استان چهارمحال و بختياري) شنبه ١٦ خرداد ١٣٩٤
١٤. طاهره جعفري كيا بررسي تاثير مقدار و نحوه توزيع بيوچار بر رطوبت و تبخير از سطح خاک
١٥. ريحانه محمدي اروجه بررسي وکارائي سيستم آبياري فيتيله اي براي کشت ھاي گلخانه اي ۱۳۹۶


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است