چهارشنبه ٩ اسفند ١٤٠٢


وحیده احراری

استادیار

علوم کامپیوتر

دانشکده علوم ریاضی

تلفن:

Vahideh.ahrari@sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   استنباط آماری و توزیع های طول عمر
   آزمون های نیکویی برازش
   اندازه های اطلاع
   علم دادهسوابق تحصیلی
   دکتری، آمار، دانشگاه فردوسی مشهد ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٨

مقالاتکتب و جزواتافتخارات
١. رتبه اول در مقطع کارشناسی و عضو دانشجویان استعداد درخشان
٢. رتبه اول در مقطع کارشناسی ارشد و عضو دانشجویان استعداد درخشان
٣. رتبه دوم در مقطع دکتری در بین ورودی کلیه گرایش ها و عضو دانشجویان استعداد درخشان
٤. عضو تیم مسابقات دانشجویی آمار کشور در مقطع کارشناسی
٥. عضو خوشه یک طرح خوشه بندی شهاب دانشگاه فردوسی مشهد- سال تحصیلی 98-97
٦. مدرس برگزیده آموزشی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد – اردیبهشت 1400

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است