سه شنبه ٢٨ فروردين ١٤٠٣


احمد کریمی

استادیار

علوم و مهندسی خاک

دانشکده کشاورزی

تلفن: 03832324401

karimiahmad1342@sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   فیزیک و حفاظت خاک
   کاربرد پلیمرهای سوپر جاذب در کشاورزی
   مطالعات مربوط به روابط آب و خاک و گیاه، کود-آبیاری و کاربرد پساب شهری و صنعتی و تاثیر آن بر خاک و گیاه
   تاثیر کاربرد بیوچار در ویژگی های فییکی خاک و عملکرد گیاه
   تاثیر کاربرد بیوچار در ویژگی های فیزیکی خاک و عملکرد گیاه
   تاثیر کاربرد بیوچار در ویژگی های فیزیکی خاک و عملکرد گیاهسوابق تحصیلی
   دکتری، مهندسی کشاورزی، دانشگاه تهران ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٤
   کارشناسی ارشد، مهندسی کشاورزی، دانشگاه تهران ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٢
   کارشناسی ، مهندسی کشاورزی، دانشگاه تهران ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٦٧

مقالاتکتب و جزوات
١. دكتر سپيده اعتدالي و دكتر احمد كريمي، فيزيك خاك، انتشارات پلك سال 1399افتخارات
١. استاد برگزيده طرح شاهد در سال 1402
٢. ایثارگر منتخب دانشگاه : 1394

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است