چهارشنبه ٥ آبان ١٤٠٠


احمد امین

استادیار

زبان و ادبیات فارسی – گروه ادبیات داستانی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تلفن: 03832324401دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتیسوابق تحصیلی

مقالاتکتب و جزواتافتخارات

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است