دوشنبه ٣١ اردیبهشت ١٤٠٣


علیرضا شاطری نجف آبادی

دانشیار

مهندسی مکانیک-سیالات

دانشکده فنی و مهندسی

تلفن:

shateri@sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   دینامیک سیالات و انتقال حرارت عددی
   تعامل سیال-جامد
   شبکه های برهم نهاده
   میکروفلوئیدیک و نانوفلویدسوابق تحصیلی
   دکتری، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٢
   کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٦
   کارشناسی ، مهندسی دریایی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٤

مقالات
International Journal
1. Jamal Zare, Alireza Shateri, Yaghoub Tadi Beni and Afshin Ahmadi, Vibration analysis of shell?like curved carbon nanotubes using nonlocal strain gradient theory Journal Mathematical Methods in the Applied Sciences, (2020) ,
2. Shokrallah M. Beigi, Alireza Shateri and Mojtaba D. Manshadi, Numerical investigation of the effect of the location of stern planes on submarine wake flow, Ocean Systems Engineering,10(2020) 289-316 ,
3. Azam Usefian, Morteza Bayareh, Alireza Shateri and Nahid Taheri, Numerical study of electro-osmotic micromixing of Newtonian and non-Newtonian fluids , Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, 41(2019) 238-248.
4. M. Ebnali, P. Ahmadnezhad, A. R. Shateri, A. Mazloumi, M. Ebnali Heidari and A. R. Nazerie, The effects of cognitively demanding dual-task driving condition onelderly people’s driving performance; Real driving monitoring, Accident Analysis & Prevention, 94(2016) 198-206 ,
5. S. H. Nourbakhsh, A. A. Pasha Zanoosi and A. R. Shateri, Analytical solution for off-centered stagnation flow towards a rotating disc problem by homotopy analysis method with two auxiliary parameters, Commun Nonlinear Sci Numer Simulat 16 (2011) 2772–2787 ,
6. J. Zare and A. Shateri, Instability threshold of rippled carbon nanotube nanotweezers in the low vacuum gas flow incorporating Dirichlet and Neumann modes of Casimir energy, Physica E 90 (2017) 67–75 ,
7. A. R. Shateri and B. Salahshour, Comprehensive thermal performance of convection–radiation longitudinal porous fins with various profiles and multiple nonlinearities, International Journal of Mechanical Sciences, 136 (2018) 252-263 ,
8. M. Shirazi, A. R. Shateri and M. Bayareh, Numerical investigation of mixed convection heat transfer of a nanofluid in a circular enclosure with a rotating inner cylinder, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 133 (۲۰۱۸) 1061-1073 ,
9. M. Sepyani, A. R. Shateri and M. Bayareh, Investigating the mixed convection heat transfer of a nanofluid in a square chamber with a rotating blade, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry (2018) 1-15 ,
10. M. Nemati, A. R. Shateri, D. Toghraie, A. Karimipour, Numerical investigation of the pseudopotential lattice Boltzmann modeling of liquid–vapor for multi-phase flows, Physica A 489 (2018) 65–77 ,
Research Journal
١١. ا. پیشه ور و ع. شاطری, حل معادلات اويلر بر روي شبکه‌هاي بدون سازمان سه بعدي به روش GMRES+LU-SGS و يک جمله استهلاک ضمني جديد، 1(1384) 249-223 ,
12. E. Kazemi and A. R. shateri, Study of flow and heat transfer characteristics in a periodic zigzag channel for cooling of polymer electrolyte fuel cells, Energy Equipment and Systems, 6(2018) 393-412 ,
١٣. ا. حیدری و ع. شاطری, بررسي اثرات برهم‌کنش دو طرفه بين سيال و جامد بر جابجايي طبيعي گذرا داخل محفظه‌ مربعي با پره ارتجاعي، مجله علمي پژوهشي فني و مهندسي مدرس، 15(1394) 406-396 ,
١٤. ف. کرمی، ا. احمدی و ع. شاطری, استفاده از تئوري تنش-کوپل جديد در حل دقيق جريان محوري ميان دو لوله و جريان بر روي ديواره متخلخل، مجله علمي پژوهشي مهندسي مدرس، 2(1396) 376-369 ,
١٥. ع. شاطری، م. ج. خیامی و م. م. دوستدار, بررسي مشخصه هاي عملکردي برخورد دو اسپري نازل سوخت در شرايط موتور ديزل، نشريه مهندسي مکانيک اميرکبير، 1(1396) 15-1 ,
١٦. م. ج. خیامی، ع. شاطری و م. م. دوستدار, بررسي تاثير بکار گيري دو انژکتور تزريق سوخت بر قطر قطرات در جريان عرضي، مجله علمي پژوهشي مهندسي مدرس، 18(1397) 266-260 ,
17. H. Sayadi and A. R. Shateri, Numerical simulation of turbulent flow around an airfoil with blunt trailing edge aerodynamic characteristics modification of this airfoil with base and aerodynamic cavity, Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology (ADMT), 6(2013) 61-6 ,
18. P. Elyasi and A. R. Shateri, MHD boundary layer flow and heat transfer of nonnewtonian nanofluid over a streching sheet with variable velocity and temperature distribution, Transport Phenomena in Nano and Micro Scales, 5(2017) 9-22 ,
19. D. Jafari, A. R. Shateri and A. Ahmadi, Experimental and Numerical Study of Natural Ventilation in Four-sided Wind Tower Traps, Energy Equipment and Systems , 6(2018) 167-179 ,
Promotion Journal
٢٠. محمد رضا نجفي و علیرضا شاطری, بررسي عددي ميدان جريان و دما جهت بهبود انتقال حرارت نانوسيال تحت تأثير ميدان مغناطيسي، مجله مهندسی مکانیک، 29 (1399) 65-59 ,
International Conference
٢١. اکرم جهان بخشي دهکردي، عليرضا شاطري و افشين احمدي ندوشن, شبيه سازي سه بعدي آب شيرين کن خورشيدي با وجود مواد تغيير فاز دهنده، بیست و هشتمین همايش سالانه بینالمللی مهندسی مکانیک ايران، ISME 2020 ,
٢٢. م. مرادبازفتی، ع. شاطری و ک. قانی, آناليز تهويه خودرو، پانزدهمين کنفرانس سالانه مهندسي مکانيک ISME۲۰۰۷ ,
٢٣. ک. قانی، ع. شاطری و م. مرادبازفتی, تحليل آئروديناميکي خودرو سمند، پانزدهمين کنفرانس سالانه مهندسي مکانيک ISME۲۰۰۷ ,
٢٤. ر. ترابیده و ع. شاطری, بررسي ميدان جريان و انتقال حرارت در ناحيه نوک لبه دار پره توربين گاز، هفدهمين كنفرانس سالانه (بين المللي) مهندسي مكانيك، ISME۲۰۰۹ ,
٢٥. ح. پسته و ع. شاطری, تحليل عددي پديده کاويتاسيون غير دائم در يک نازل با استفاده از روش کاويتاسيون کامل، بيستمين همايش سالانه بين المللي مهندسي مکانيک ISME۲۰۱۲ ,
٢٦. ع. داستانی و ع. شاطری, انتقال حرارت چابجايي آزاد در محفظه با بافل مورب پر شده از نانو سيال، بيستمين کنفرانس سالانه مهندسي مکانيک ISME ۲۰۱۲ ,
٢٧. ش. امیری و ع. شاطری, انتقال حرارت جابجايي توأم در محفظهي تهويه شوندهي تحت ميدان مغناطيسي حاوي نانوسيال، ISME بيست و دومين همايش سالانه بين المللي مهندسي مکانيک ايران، ۲۰۱۴ ,
28. G. Shirkhani, A. R. Shateri and M. Ziaee, Numerical Investigation of Heat Transfer Enhancement in Confined Slot-Jet Impingement on a hot plate using AL۲O۳-Water Nanofluid, ۲۰th Annual International Conference on Mechanical Engineering-ISME۲۰۱۲ ,
29. G. Shirkhani and A. R. Shateri, Assessment of turbulent flow and heat transfer of AL۲O۳-Water nanofluid in unconfined slot impinging jet configurations, ۲۱st Annual International Conference on Mechanical Engineering-ISME۲۰۱۳ ,
30. A. A. Babajani and A. R. Shateri, Simulation of fluid impact with an ocean wave energy converor and evaluation of its operation, The ۲۳rd Annual International Conference on Mechanical Engineeing-ISME ۲۰۱۵ ,
31. F. Chitsaz and A. R. Shateri, A numerical study on droplet impingement onto a thin liquid film by using a pseudo-potential LB method, ۲۴th Annual International Conference on Mechanical Engineering-ISME۲۰۱۶ ,
National Conference
٣٢. م. ضییایی، ر. دلشادی و ع. شاطری, حل عددي انتشار آلودگي از يک منبع آلاينده در جريان سيال يک رودخانه، اولين همايش تخصصي زيست پالايي، دانشگاه شريف ,
٣٣. م. حسن زاده و ع. شاطری, بررسي نحوه ي طراحي ابعاد مناسب پنجره با رويكرد ايجاد شرايط آسايش در ساختمان مسكوني، سومين همايش ملي اقليم، ساختمان و بهينه سازي مصرف انرژي (با رويكرد توسعه پايدار) ,کتب و جزواتافتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. احمدرضا مختارزادگان بررسی عددی دستگاه میکروسیالی برای جداسازی ذرات با استفاده از دی الکتروفورسیس و الکترودهای دندانه دار دوشنبه ٢٧ شهريور ١٤٠٢
٢. جمال زارع تحلیل ناپایداری وابسته به اندازه نانولوله‌های کربنی پوسته‌ استوانه‌ای خمیده در تعامل با سیال ویسکوز چهارشنبه ٢٨ مهر ١٤٠٠
٣. علی ابراهیمی بررسی شبیه‌سازی میعان، انجماد و ذوب نانوسیال متشکل از سیال پایه آرگون و نانوذرات مس در یک میکروکانال به روش دینامیک مولکولی چهارشنبه ٣٠ مهر ١٣٩٩
٤. سید مسعود علوی اشکفتکی شبیه سازی تاثیر میدان مغناطیسی بر تشکیل و حرکت قطره فروسیال در میکروکانال دیفیوزردار یکشنبه ٧ مهر ١٣٩٨
٥. ایمان کاظمی اسفه تاثیر میدان مغناطیسی بر روی تشکیل و حرکت قطره در میکروکانال به روش level set یکشنبه ٧ مهر ١٣٩٨
٦. محمد جواد خیامی شبيه سازي ميدان جريان پس از پاشش سوخت و بهينه سازي شرايط پاشش در مجراي ورودي يک موتور احتراقي چهارشنبه ١ فروردين ١٣٩٧
٧. کمال قانی تحليل آيروديناميكي خودرو سمند سه شنبه ١ فروردين ١٣٨٥
٨. میلاد مراد بازفتی آناليز تهويه خودرو سه شنبه ١ فروردين ١٣٨٥
٩. سهراب امامی حل معادلات سه بعدي جريان بااستفاده ازشبكه بي سازمان هرمي پنج شنبه ١ فروردين ١٣٨٧
١٠. ایمان طهماسبیان بررسي آكوستيكي و آيروديناميكي روتور بالگرددر حالت پرواز ايستا پنج شنبه ١ فروردين ١٣٨٧
١١. رضا ترابیده بررسي جريان و خنك كاري لايه اي روي ناحيه نوك پره توربين پنج شنبه ١ فروردين ١٣٨٧
١٢. نیما نوروزی بررسي جريان سيال سه بعدي غيرلزج تراكم پذير بااستفاده از المان هاي منشوري شنبه ١ فروردين ١٣٨٨
١٣. مهدی احمدی تحليل عددي جريان سيال و انتقال حرارت مغشوش در كانال هاي ريب دار سه بعدي یکشنبه ١ فروردين ١٣٨٩
١٤. مهرداد مقصودیان تحليل عددي انتقال حرارت جابه جايي اجباري مغشوش در يك كانال سه بعدي با موانع مربعي گرمازا یکشنبه ١ فروردين ١٣٨٩
١٥. حمید صیادی شبيه سازي عددي جريان اطراف اير فويل با لبه انتهايي تيز و ضخيم و اصلاح اير فويل با لبه انتهايي ضخيم یکشنبه ١ فروردين ١٣٨٩
١٦. داوود جعفری تحليل آزمايشگاهي بر روي عملكرد بادگير ها در تهويه مطبوع طبيعي دوشنبه ١ فروردين ١٣٩٠
١٧. علی داستانی بررسي موقعيت و اندازه بافل درانتقال حرارت جابجايي طبيعي دوشنبه ١ فروردين ١٣٩٠
١٨. الهام کاظمی بهبود خنك كاري پيل هاي سوختي از نوع pemبه كمك اختلاط در جريان آرام دوشنبه ١ فروردين ١٣٩٠
١٩. حامد پسته شبيه سازي عددي جريان كاديتاسيون در يك نازل همگرا- واگر دوشنبه ١ فروردين ١٣٩٠
٢٠. محبوبه قهرمان ثرتغيير راستاي ميدان مغناطيسي بر جريان جابجايي طبيعي نانو سيال دريك محفظه مربعي پنج شنبه ١ فروردين ١٣٩٢
٢١. شکوفه امیری بررسي تأثيرورود وخروج نانوسيال بر جريان جابجايي توام داخل محفظه ي مربعي قرارداده شده در ميدان مغناطيسي پنج شنبه ١ فروردين ١٣٩٢
٢٢. علی اکبر باباجانی بررسي جذب انرژي از امواج ضربه اي برخورد كننده به يمك شناور به كمك شبيه سازي ب هم كنش دوطرفه بين سيال وجامد جمعه ١ فروردين ١٣٩٣
٢٣. حسین ایزدیار بررسي اثراعمال ريب درجريان وكاويتاسيون درجريان روي سيلندرمدورطولي شنبه ١ فروردين ١٣٩٤
٢٤. احسان حیدری بررسي عددي جابجايي طبيعي گذرا در يك محفظه مربعي داراي بافل ارتجاعي به كمك شبيه سازي برهم كنش دو طرفه بين جامد و سيال شنبه ١ فروردين ١٣٩٤
٢٥. محمد مهدی زارعی طراحي و شبيه سازي خواص ترموفيزيكي نانو سيال با استفاده از نرم افزار شنبه ١ فروردين ١٣٩٤
٢٦. فرهاد چیت ساز ارزيابي روش شبكه بولتزمن در شبيه سازي جريان هاي چندفازي شنبه ١ فروردين ١٣٩٤
٢٧. محمدرضا نجفی بررسي تاثير ورود و خروج نانوسيال بر جريان جابه جايي توام داخل محفظه c شکل با حضور ميدان مغناطيسي یکشنبه ١ فروردين ١٣٩٥
٢٨. مهران سپیانی انتقال حرارت جابجايي توام نانوسيال در يك محفظه بسته با پره چرخان یکشنبه ١ فروردين ١٣٩٥
٢٩. میلاد شیرازی بررسي انتقال حرارت جابجايي توام نانو سيال در فضاي بين دواستوانه هم محور با چرخش استوانه داخلي یکشنبه ١ فروردين ١٣٩٥
٣٠. ایمان آروین بررسي انتقال حرارت جابجايي طبيعي در يک محفظه ي مربعي پر شده از هوا با پره و ديواره هاي ارتجاعي سه شنبه ١ فروردين ١٣٩٦
٣١. حمید رمضانی بررسي انتقال حرارت جابجايي طبيعي گذرا در يک محفظه مثلثي پر شده از هوا با پره و ديواره ي ارتجاعي به کمک شبيه سازي برهم کنش دو طرفه سيال و جامد سه شنبه ١ فروردين ١٣٩٦
٣٢. صفورا شمس برررسي عددي ذوب مواد تغيير فاز (PCMs) در محفظه ي مربعي با يک ضلع به شکل موج مثلثي سه شنبه ١ فروردين ١٣٩٦
٣٣. مجتبی منصوری برررسي عددي تغيير فاز در هندسه بيضوي پر شده با PCM سه شنبه ١ فروردين ١٣٩٦
٣٤. مجتبی فولادوند مطالعه ي عددي سيستم ذخيره ي انرژي گرمايي با استفاده از لوله حرارتي و پره هاي با سطح مقطع مثلثي با ماده ي تغيير فاز دهنده دما بالا چهارشنبه ١ فروردين ١٣٩٧


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است