چهارشنبه ٥ اردیبهشت ١٤٠٣


محمد رضا اصلانی

استاد تمام

علوم درمانگاهی

دانشکده دامپزشکی

تلفن: 03832324401

aslani@sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   مسمومیت های دام - گیاهان سمی، بیماری های ناشی از کمبودها، بیماری های داخلی دام های بزرگ،سوابق تحصیلی
   دکتری، دامپزشکی، دانشگاه شیراز، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٤
   دکترای حرفه ای، دامپزشکی، دانشگاه تهران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٠

مقالات
International Journal
1. 1. Soltani H.A., Aslani M.R., Mohebbi A., Mokhtari A., Serum biochemical and oxidative status in Holstein cattle affected with foot and mouth disease. , Ir. J. Vet. Sci. Technol., 12: 19-24
Research Journal
٢. ناصر صالحی اردکانی، محمدرضلپا اصلانی، افشین جعفری دهکردی، عبدالناصر محبی, بررسی یرخس پارامترهای فیزیولوژیک و محیطی بر مقدار سرمی ویتامین D اسب ها , نشریه دامپزشکی ایران، زمستان1401، دروره 18 ص: 50-59
٣. Safian A.R., Aslani M.R., JafariDehkordi A., Mohebi A.N. , Effects of a multispecies symbiotic on growth characteristics, Hematologic and oxidative stress parameters in neonatal calves. , . Ir. J. Vet. Clin. Sci., 2021 14:77-92.
Promotion Journal
٤. محمدرضا اصلانی, مسمومیت با سرب در حیوانات , فصلنامه جامعه دامپشکی ایران، بهار 1402 ص: 62-59کتب و جزوات
١. علیرضا تقوی رضوی زاده، محمدرضا اصلانی، بیماری های گوسفند، ترجمه، چاپ پنجم 1402
٢. علیرضا تقوی رضوی زاده، محمدرضا اصلانی، بیماری های گوسفند، ترجمه
٣. محمدرضا اصلانی، سم شناسی درمانگاهی دامپزشکی، تدوین و گردآوری
٤. محمدرضا اصلانی، گیاهان سمی ایران و مسمومیت آنها در دام ها، تالیفافتخارات
١. علیرضا رضوی کناب سال 1393 (بیماری های گوسفند- انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد)
٢. رتبه اول آزمون بورد تخصصی کشوری بیماری های داخلی دام های بزرگ

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است