جمعه ٣ اردیبهشت ١٤٠٠


هدا آیت

استادیار

ژنتیک

دانشکده علوم پایه

تلفن: 03834424401-2244دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   تولید پروتئین های نوترکیب کاربردی
   جداسازی ژنهای کدکننده توکسین ها از جانوران زهردار در ایرانسوابق تحصیلی

مقالات
International Journal
1. Fatemi, Sanati, Ayat, Esmaili, Effect of tertiary-butyl hydroperoxide (TBHP)-induced oxidative stress on mice sperm quality and testis histopathology ,
2. Sima Jafarpour, Hoda Ayat, Ali Mohammad Ahadi, Design and Antigenic Epitopes Prediction of a New Trial Recombinant Multiepitopic Rotaviral Vaccine: In Silico Analyses ,
3. Nahid Tajeddin,Ali Mohammad Ahadi*, Gholamreza Javadi,Hoda Ayat, Investigation of Polymorphisms in the Upstream Sequence of LIF and LIFR Genes in the Women Affected by Infertility ,
4. Farzaneh Mohammadi Farsani, Hoda Ayat, Ali Mohammad Ahadi, Molecular Modeling and Docking Studies on the First Chlorotoxin-Like ,
5. Elham Asadi Farsani, Hoda Ayat, Study of IGF-۱ an d OCT۴genes expression in the early stages of embryonic development by Multiplex RT-PCR ,
6. Tahereh Bidmeshki, Ali Mohammad AhadiT Hoda Ayat, A New Design and Epitopes Analysis for Recombinant Vaccine Against Salmonella typhi by In silico Analysis ,
7. Amir shams, Hoda Ayta, Ali Mohammad Ahadi, Study of the optimizing karyotype by applying AC voltage ,
8. Samaneh Adeliana, Ali Mohammad Ahadib, Hoda Ayat, Teimuri, Enhanced recombinant C-terminal domain of gli۲ gene expression can improve wound healing through promoting cdc۲۵b and N-Myc genes expression ,
9. Zeinab Dehghan, Hoda Ayat*, Ali Mohammad Ahadi, Expression, Purification and Docking Studies on IMe-AGAP, the First Antitumor-analgesic Like Peptide from Iranian Scorpion Mesobuthus eupeus ,
Research Journal
10. Tajedin, Ahafi, Javadi,Ayat, Evaluation of c-Myc gene expression as a preventive marker for increasing the implantation success in the infertile women۲ ,
11. Montazeri,Ahadi, Naiery, Ayat, Synthesis and cloning of the gene encoding VP۴-VP۶ fusion protein belong to rotavirus ,
12. Khatami, Ahadi,Ayat, Study of Relationship between Polymorphism in Estrogen Response Element (ERE) in Promoter Region of C۳ Gene and Spontaneous Recurrent Abortion ,کتب و جزوات
١. مترجمین: هدا آیت، علی محمد احدی، سعیده نادری، لیلا فتحی، الفبای مهندسی ژنتیک،افتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. مریم شهبازی مطالعه عملکرد پپتید شبه کلروتوکسین عقرب زرد ایرانی (MeICT )، بر سلول های سرطانی چهارشنبه ١ شهريور ١٣٩٦
٢. راضیه سیفی ساب کلونینگ و بیان پروکاریوتی MeI AGAP ساخت و کلون سازی و بیان پروکاریوتی پپتید الحاقی MeI- CTX / MeI- AGAP چهارشنبه ١ شهريور ١٣٩٦
٣. محدثه سعادت بروجنی مطالعه و طراحی پرایمرهای تکثیرکننده مجموعه توکسین های عقرب Mesobuthus eupeus و تکثیر قطعات مختلف کد کننده توکسین از cDNA سلول های تولید کننده سم شنبه ١ شهريور ١٣٩٣
٤. مرضیه هیاریان بیان پروکاریوتی و خالص‌سازی پپتید شبه کلروتوکسین MeICT از عقرب Mesobuthus euopeus و توالی یابی ژن شبه کلروتوکسین CmCT از عقرب Compsobuthus matthiesseni شنبه ١ شهريور ١٣٩٣
٥. الهام موذنی بررسی تاثیر سم ترکیبی عقرب زرد ایرانی بر روی بیان برخی ژنهای دخیل در تقسیم سلولی جمعه ١ شهريور ١٣٩٨
٦. فرزانه کوهیان افضل جداسازی، کلونینگ و بیان پپتید ضد میکروبی از گونه عقرب ایرانی (کلونینگ، بیان و بررسی اثر پپتیدهای ضدمیکروبی ملیتین ،PLA2 و Mel-IMekn2 بر باکتری پروپیونی باکتریوم آکنس، عامل آکنه) جمعه ١ شهريور ١٣٩٨


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است