محسن بهمنی

استادیار

علوم جنگل

دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین

تلفن: 03832324401

mohsen.bahmani@nres.sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   - تحقیق و توسعه مواد حفاظتی چوب و محصولات چوبی
   -قارچ های مخرب چوب و درختان سرپا
   - کنترل بیولوژیکی و شیمیایی قارچ های پوساننده چوب
   - شناسایی ماکروسکوپی و میکروسکوپی قارچ های مولد پوسیدگی درختان سرپا و محصولات چوبی
   - ارزیابی پوسیدگی درختان و فراوردهای چوبی بوسیله روش های میکروسکوپی (Light, SEM,TEM and UMSP)
   - استفاده و بکارگیری مواد حفاظتی در کنترل و پیشگیری قارچ های پوساننده در ختان سرپا و محصولات چوبی
   - استفاده و بکارگیری مواد حفاظتی در کنترل و پیشگیری قارچ های پوساننده در ختان سرپا و محصولات چوبی
   - شناسایی ماکروسکوپی و میکروسکوپی گونه های چوبیسوابق تحصیلی
   دکتری، ، ، آلمان ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٣
   کارشناسی ارشد، ، دانشگاه تهران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٧
   کارشناسی ، ، دانشگاه زابل ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٠

مقالاتکتب و جزواتافتخارات
١. کسب جایزه Gesellschaft der Forderer und Freunde (GFF) از دانشگاه هامبورگ آلمان-1393
٢. کسب جایزه Ron Cockcroft Award (RCA) از انجمن بین اللملی حفاظت چوب (IRG) - 1394
٣. کسب بورسیه تحصیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای دوره دکتری در کشور آلمان - 1390
٤. کسب رتبه سوم آزمون کارشناسی ارشد - 1384

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است