چهارشنبه ٢٩ فروردين ١٤٠٣


مهدی دهقانی

استادیار

فیزیک

دانشکده علوم پایه

تلفن: 03832324401

dehghani@sci.sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   فيزيك ذرات بنيادي: ساخت مدلهاي خاص ذره اي با توجه به تقارن پيمانه اي
   رياضي فيزيك: ساختار فضاي فاز دستگاههاي پيمانه اي (نوع اول) و ساخت فضاي فاز (كاهش يافته) دستگاههاي نوع دوم و كوانتش آنها
   نسبيت عام و گرانش: كوانتش كانوني گرانش
   كيهان شناسي: كيهان شناسي كوانتميسوابق تحصیلی
   دکتری، فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١
   کارشناسی ارشد، فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١
   کارشناسی ، فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران

مقالات
International Journal
1. Mehdi Dehghani, Salman Abarghouei Nejad and Majid Monemzadeh, Modified Anyonic Particle and Its Fundamental Gauge Symmetries ,
2. Salman Abarghouei Nejad , Mehdi Dehghani , Majid Monemzadeh , Spinning toroidal brane cosmology; A classical and quantum survey ,
3. Salman Abarghouei Nejad, Mehdi Dehghanib and Majid Monemzadeha, Lagrange multiplier and Wess-Zumino variable as extra dimensions in the torus universe ,
4. Majid Monemzadeh, Mehdi Dehghani and Salman Abarghouei Nejad, Gauging the Relativistic Particle Model on the Noncommutative Plane ,
5. M. Monemzadeh , Aghileh S. Ebrahimi, S. Sramadi, M. Dehghani, Gauging of non-Abelian Chern Simons model ,
6. Mehdi Dehghani, Maryam Mardaani, Majid Monemzadeh and Salman Abarghouei Nejad, First class models from linear and nonlinear second class constraints ,
Research Journal
٧. مهدی دهقانی, هاميلتونيهاي پيمانهاي شده براي ذرة آزاد بر رويههايي در فضاي پيکربندي و فاز ,کتب و جزواتافتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. ریحانه رجبی برآوردی از سهم فرمیون های مایورانا در خواص گرمایی شبکه های با بعد پایین سه شنبه ٢٩ اسفند ١٣٩٦
٢. فاطمه ملکی تابع پارش گرافن در تقریب تنگابست و بررسی امکان محاسبه پیچیدگی کوانتمی در آن چهارشنبه ٢٩ بهمن ١٣٩٩


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است