شنبه ٢٩ اردیبهشت ١٤٠٣


مهدی دلشاد

استادیار

مهندسی متالورژی و مواد

دانشکده فنی و مهندسی

تلفن:دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   الکتروسرامیک ها
   نانومواد
   مواد مغناطیسی
   مواد پیزوسرامیکسوابق تحصیلی
   دکتری، مهندسی مواد، پژوهشگاه مواد و انرژی، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٤
   کارشناسی ارشد، مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه شهید باهنر ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٧
   کارشناسی ، مهندسی مواد، دانشگاه یزد، ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٤

مقالات
International Journal
1. Mehdi Delshad Chermahini, Iman Safaee, Mohammad Maleki Shahraki, Mohammad Reza Rahimipour, Mohammad Reza Derakhshandeh, Magnetodielectric effect in novel multiferroic (1-x)(K0. 49Na0. 47Li0. 04)/(Ta0. 1Sb0. 06Nb0. 84) O3/xNi0. 1Mn0. 2Co0. 7Fe2O4 nanocomposites , Journal of Alloys and Compounds, 155423 (2020)
2. B Saeidi, MR Derakhshandeh, MD Chermahini, A Doostmohammadi, Novel Porous Barium Titanate/Nano-bioactive Glass Composite with High Piezoelectric Coefficient for Bone Regeneration Applications , Journal of Materials Engineering and Performance 29 (8), 5420-5427 (2020)
3. Ali Heidari, Masoumeh Hashempour, Mehdi Delshad Chermahini, Influence of reactive MgO hydration and cement content on C&DW aggregate concrete characteristics , International Journal of Civil Engineering 17 (5), 2019 1095–1106
4. M Sobhani, H Tavakoli, MD Chermahini, M Kazazi, Preparation of macro-mesoporous γ-alumina via biology gelatin assisted aqueous sol-gel process , Ceramics International 45, 2019 1385-1391
5. Elham shafiee, mehdi delshad Chermahini, Ali Doost Mohammadi, Mohammad , Influence of Sintering Temperature on Densification, Microstructure, Dielectric and Ferroelectric Properties of Li/Sb Co-Doped KNN Pizoceramics , Ceramics International 45 2019 22203-22206
6. I Safaee, M Kazemzad, M Maleki Shahraki, S Alipour M. Delshad, Novel Ce0.8Pr0.2O2 nanotube arrays synthesized by hydrothermal method with excellent catalytic performance , Ceramics International 45, 2019 11491-11494
7. M Kazazi, B Moradi, MD Chermahini, Enhanced photocatalytic degradation of methyl orange using Ag/Sn-doped CeO2 nanocomposite , Journal of Materials Science: Materials in Electronics 30 (6) 2019 6116-6126
8. I Safaee M Maleki Shahraki, M Delshad, S Ailpour, P Mahmoudi, Ultra-high voltage SnO2 based varistors prepared at low temperature by two-step sintering , Journal of Alloys and Compounds 805, 2019 794-801
9. MD Chermahini HA Baghbaderani MM Shahraki M Kazazi, Low Temperature Sintering of Magnetic Ni0.5Co0.5Fe2O4 Ceramics Prepared From Mechanochemically Synthesized Nanopowders , Ceramics International 45 (5), 2019 5491-5495
10. M Kazazi, ZA Zafar, M Delshad, J Cervenka, TiO2/CNT nanocomposite as an improved anode material for aqueous rechargeable aluminum batteries , Solid State Ionics 320 (1), 2018 64-69
11. MM Shahraki, M Golmohammad, I Safaee, MD Chermahini, The control of abnormal grain growth in low-voltage SnO2 varistors by microseed addition , Ceramics International 44 (3), 2018 3388-3393
12. MD Chermahini, I Safaee, M Kazazi, MM Shahraki, Enhanced multiferroic properties of sono-synthesized BiFeO3 nanoceramics by co-doping of Sm and Mn elements , Ceramics International 44 (12), 2018 14281-14285
13. MD Chermahini, MM Shahraki, M Kazazi, Multiferroic properties of novel lead-free KNN-LT/20NZCFO magneto-electric composites , Materials Letters 233, 2018 188-190
14. MM Shahraki, P Mahmoudi, M Golmohammad, MD Chermahini, Microstructural developments and electrical properties of novel coarse-grained SnO2 varistors obtained by CuO addition for low-voltage applications , Ceramics International 44 (15), 18478-18483
15. MA Bahrevar, MD Chermahini, MR Rahimipour, H Shokrollahi, Microstructure and dielectric studies on polymorphic phase transition boundary in the KNN-LST piezoceramics synthesized by aqueous colloidal coating method , Ceramics International 41 (9), 11402-11408
16. J Safari, GH Akbari, MD Chermahin, The effect of reinforcement content and milling time on microstructure and mechanical properties of Al–10Mg/xAl2O3 nanocomposites , Materials Science and Engineering: A 2013 569, 86-91کتب و جزواتافتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. هادی قاسمی حسن آبادی بررسی اثر سینتر دومرحله‌ای بر میکروساختار و خواص الکتریکی کامپوزیت مولتی‌فروییک نایوبات سدیم پتاسیم-هگزافریت باریم سه شنبه ١٨ بهمن ١٤٠١
٢. علی علوی فرزانه بررسی اثرکمک سینتر بر خواص مگنتوالکتریکی کامپوزیت مولتی فروئیک نیوبات سدیم پتاسیم- هگزا فریت باریم سه شنبه ١٨ بهمن ١٤٠١
٣. مرجان کشاورز بررسی خواص کامپوزیت مولتی‌فروئیک تیتانات باریم - فریت کبالت سه شنبه ١٨ بهمن ١٤٠١
٤. قربانعلی رفیعی چرمهینی بررسی تاثیر منیزیم و دمای آنیلینگ بر ریزساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت نانوساختار Al(Mg)/Al2O3 تولید شده به روش آلیاژسازی مکانیکی شنبه ٧ اسفند ١٤٠٠
٥. محمد قطبی بررسی اثر افزودن تیتانات بیسموت به خواص دی الکتریک پیزو سرامیک بدون سرب نایوبات سدیم – پتاسیم سه شنبه ٢٧ مهر ١٤٠٠
٦. یگانه بهرامی سامانی شیشه زیست فعال مزوپور دوپ شده با زیرکونیوم برای رهایش کنترل شده دارو دوشنبه ٢٦ مهر ١٤٠٠
٧. پیام عبدالهی پیزوسرامیک‌های بر پایه‌ی نایوبات سدیم پتاسیم (KNN) تهیه شده به روش تفجوشی دومرحله‌ای چهارشنبه ٢٣ بهمن ١٣٩٨


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است