دوشنبه ٣١ اردیبهشت ١٤٠٣


سید یاسر درخشنده قهفرخی

دانشیار

مهندسی برق (قدرت، کنترل)

دانشکده فنی و مهندسی

تلفن: 2136

y_derakhshandeh@yahoo.com

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   میکروگریدها
   آنالیز سیستم های قدرت
   فروپاشی سیستم های قدرت
   شبکه های توزیع انرژی الکتریکیسوابق تحصیلی
   کارشناسی ، مهندسی برق، دانشگاه صنعت آب و برق ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٢
   دکتری، مهندسی برق، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٢
   کارشناسی ارشد، مهندسی برق، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٥

مقالات
International Journal
١. Derakhshandeh et al, Multi-Criteria Design of Electric Transit Bus Based on Wireless Charging Infrastructure: A Case Study of Real Road Map in Wakefield , , 2023 Automation
2. Derakhshandeh , porbagher, Robust coupled single-port method based on PMU-based state estimation method for voltage stability assessment , International Journal of Electrical Power and Energy Systems, 2023, IF= 5.67
3. Derakhshandeh et al, Optimal Siting and Sizing of Wireless EV Charging Infrastructures Considering Traffic Network and Power Distribution System , IEEE Access, 2023, IF=3.5
4. Moradi,Kargar, Derakhshandeh,Nabavi, A novel approach to multi-objective optimisation of the size and location of an improved hybrid flow controller , IET Generation, Transmission & Distribution, 2022, IF=2.99
5. Porbagher, Derakhshandeh , Hamedani Golshan, A novel method for online voltage stability assessment based on PMU measurements and Thevenin equivalent , IET Generation, Transmission & Distribution, 2022, IF=2.99
6. Fatollahi, Derakhshandeh, Ghiasian, Khoban, Utilization of dynamic wireless power transfer technology in multi-depot, multi-product delivery supply chain , Sustainable Energy, Grids and Networks, 2022, IF=5.4
7. فتح الهی، کارگر، درخشنده, Enhancement of power system transient stability and voltage regulation performance with decentralized synergetic TCSC controller , International Journal of Electrical Power & Energy Systems- Q1
8. پورباقر، درخشنده، همدانی گلشن, An adaptive multi-step Levenberg-Marquardt continuation power flow method for voltage stability assessment in the Ill-conditioned power systems , International Journal of Electrical Power and Energy Systems -Q1
9. Mohaghegh, Derakhshandeh, Kargar, A new method for optimal expansion planning in electrical energy distribution networks with distributed generation resources considering uncertainties , Q3- 2020
10. Nasri, Derakhshadneh, Kargar, A Novel Method to Apply Reliability-Centered Maintenance on Over-Current Protection Systems , Q2 - 2020
11. Sayed Yaser Derakhshandeh, Mohamad Esmail Hamedani Golshan, Mohammad Sadegh Ghazizadeh, Mohammad Ali Sherkat Masoum, Stochastic scenario-based generation scheduling in industrial microgrids , International Transactions on Electrical Energy Systems (IF=1.6) 2018
12. Sayed Yaser Derakhshandeh , Mojtaba Nikbakht, A New Mixed-Integer Linear Formulation for Optimal Placement of Fault Indicators in Distribution Systems , International Transactions on Electrical Energy Systems (IF=1.6) 2018
13. Sayed Yaser Derakhshandeh, Zahra Mobini , Mohammadali Mohammadi and Mojtaba Nikbakht, UAV-assisted fault location in power distribution systems: An optimization approach , IEEE Transactions on Smart Grid (IF=10.48) 2019
14. Sayed Yaser Derakhshandeh, , Rohallah Pourbagher , Abbas Kargar , A novel fuzzy logic Levenberg-Marquardt method to solve the ill-conditioned power flow problem , International Journal of Electrical Power & Energy Systems-2018--(IF=3.28--- Q1)
15. M. S. Koupaei Niya, A. Kargar, S. Yaser Derakhshandeh, Effects of angle droop and controller type in hybrid microgrid with load uncertainty and nonlinearity , Rev. Roum. Sci. Techn.– Electrotechn. et Energ-2017
16. Sayed Yaser Derakhshandeh, Ali Ghiasian, Mohammad A.S. Masoum,, A New Time-Decoupled Framework for PEVs Charging and Scheduling in Industrial Microgrids , IEEE Transactions on Smart Grid-2017
17. Rohallah Pourbagher, Sayed Yaser Derakhshandeh, A powerful method for solving the power flow problem in the ill-conditioned systems , International Journal of Electrical Power & Energy Systems- 2018
18. M. S. Koupaei Niya, A. Kargar, and S. Y. Derakhshandeh, Effects of an Angle Droop Controller on the Performance of Distributed Generation Units with Load Uncertainty and Nonlinearity , Journal of Power Electronics 2017
19. H. NASIRI JAZI, A. GOUDARZIAN, R. POURBAGHER, S. Y. DERAKHSHANDEH, PI and PWM sliding mode control of POESLL converter , IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems 2017
20. S Y Derakhshandeh, R. Pourbagher, Application of high-order Levenberg– Marquardt method for solving the power flow problem in the ill-conditioned systems , IET Generation, transmissions & Distributions 2016
21. S Y Derakhshandeh, R. Pourbagher, Application of high-order Newton-like methods to solve power flow equations , IET Generation, transmissions & Distributions 2016
22. S Y Derakhshandeh, E. limouzade, USING TLBO ALGORITHM IN DISTRIBUTED GENERATOR PLACEMENT TO REDUCE POWER LOSS , Canadian Journal of Pure and Applied Sciences 2015
23. S Y Derakhshandeh, E. limouzade, Reliability Constrained Energy and Reserve Scheduling of Microgrids Including High Penetration of Renewable Resources , Journal of World’s Electrical Engineering and Technology (JWEET) 2015
24. Sayed Yaser Derakhshandeh, Mohammad A. S. Masoum and Mohamad Esmail Hamedani Golshan, Unit commitment in industrial microgrids with plug-in electric vehicles and photovoltaic generation , INTERNATIONAL TRANSACTIONS ON ELECTRICAL ENERGY SYSTEMS
25. Derakhshandeh, S.Y. ; Golshan, M.E.H. ; Masoum, M.A.S. , Profit-based unit commitment with security constraints and fair allocation of cost saving in industrial microgrids , IET, Science, Measurement & Technology,
26. Derakhshandeh, S.Y. ; Masoum, A.S. ; Deilami, S. ; Masoum, M.A.S. ; Hamedani Golshan, M.E. , Coordination of Generation Scheduling with PEVs Charging in Industrial Microgrids , IEEE Transactions on Power Systems,
Research Journal
٢٧. نصری، درخشنده ، کارگر, نگاه سيستمي در اعمال روش RCM بر روي سيستم حفاظت ديستانس خطوط , هوش محاسباتي در مهندسي برق- دانشگاه اصفهان 1399
٢٨. محقق، درخشنده، کارگر, برنامه ريزي پوياي توسعه سيستم هاي توزيع انرژي الکتريکي با در نظر گرفتن منابع توليد پراکنده در حضور عدم قطعيت تقاضاي توان , نشریه علمی پژوهشی کيفيت و بهره وري صنعت برق-1399
٢٩. سید یاسر درخشنده، زهره سعیدی, ارزیابی قابلیت اطمینان نیروگاه¬های تلمبه-ذخیره¬ای با استفاده از فرآیند مارکوف , نشریه علمی پژوهشی سد و نیروگاه برق آبی
٣٠. سید یاسر درخشنده، محمد حسین نصری, برنامه‌ریزی روزانه تولید واحدهای آبی و حرارتی با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی اجتماع ذرات با ضریب اینرسی هوشمند , نشریه علمی پژوهشی سد و نیروگاه برق آبی
٣١. سید یاسر درخشنده, ارزیابی قابلیت اطمینان یک ریزشبکه مبتنی بر تولیدات هماهنگ آبی، بادی و خورشیدی , نشریه علمی پژوهشی سد و نیروگاه برق آبی
International Conference
٣٢. روح الله جعفری، درخشنده، سید مهدی بهاری زاده, امکان سنجی پیاده سازی ریزشبکههای DC در مناطق روستایی دورافتاده , بیستمین کنفرانس توزیع برق 1394
٣٣. درخشنده، بهادر قاسمی, ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه‌های توزیع برق در حضور منابع تولید پراکنده و پیاده‌سازی سیستم‌ اتوماسیون , بیستمین کنفرانس توزیع برق 1394
٣٤. درخشنده، بهادر قاسمی, ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه‌های توزیع برق در حضور منابع تولید پراکنده و پیاده‌سازی سیستم‌ اتوماسیون , بیستمین کنفرانس توزیع برق 1394
٣٥. سید یاسر درخشنده, ارائة ساختاری online به منظور مدیریت انرژی در شبکه های هوشمند , دانشگاه مالک اشتر- چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق 1395
٣٦. سید یاسر درخشنده, ارزیابی و پیاده سازی هماهنگی ادوات حفاظتی نصب شده درفیدر ۲۰ کیلوولت ... , دانشگاه مالک اشتر- چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق 1395
٣٧. درخشنده، منصور حقانی, جایابی بهینه سوئیچ‌های جداساز به منظور بهبود قابلیت اطمینان شبکه‌های توزیع با در نظر گرفتن عدم قطعیت ناشی ازتولیدات پراکنده , بیست و دومین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق 1396
٣٨. درخشنده، مجتبی نیکبخت, ارائه یک فرمول¬بندی جدید خطی به منظور جایابی بهینه آشکارسازهای خطا در شبکه توزیع برای بهبود قابلیت اطمینان , بیست و دومین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق 1396
٣٩. درخشنده، کوهی زاده, مدلسازی دینامیکی رفتار خودروهای برقی مبتنی بر تشخیص الگو و منطق فازی , سومین کنفرانس بین المللی بازشناسی الگو و تحلیل تصویر ایران 1396
٤٠. درخشنده، محقق، نصری, بررسی خطا روی یک فیدر توزیع نمونه توسط شبکه عصبی , بیست و دومین کنفرانس ملی شبکه های توزی نیروی برق
٤١. S. Y . Derakhshandeh, A. Moradmand, Technical and economic evaluation of the implementation of DCS in sub-distribution stations , بیست و پنجمین کنفرانس مهندسی برق ایران
٤٢. S. Y . Derakhshandeh, A. Moradmand, Technical and economic evaluation of the implementation of DCS in sub-distribution stations , بیست و پنجمین کنفرانس مهندسی برق ایران
٤٣. H. Ebrahimi, A. Kargar, S. Y. Derakhshandeh, Decentralized control of reactive power in photovoltaic resources to improve voltage profile in unbalanced distribution networks , بیست و پنجمین کنفرانس مهندسی برق ایران
٤٤. محمد اسماعیل همدانی گلشن، سید یاسر درخشنده, یک الگوریتم جدید جهت کلیدزنی خازنهای شبکه توزیع , دوازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع برق ایران
٤٥. سید یاسر درخشنده، محمداسماعیل همدانی گلشن, بکارگیری تحلیل حساسیت مسیر حالت در بررسی عملکرد تغییر کنترل های موثر در رفتار دینامیکی بلند مدت سیستم قدرت , شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق ایران
46. Derakhshandeh, S.Y. ; Golshan, M.E.H. ; Masoum, M.A.S. ; Moghbel, M. , Short time planning and allocation of cost saving in industrial microgrids , Universities Power Engineering Conference (AUPEC), 2012 22nd Australasianکتب و جزواتافتخارات
١. استاد نمونه آموزشی- دانشگاه شهرکرد 1398
٢. ثبت اختراع دستگاه گروه بندی ماهی ها بر اساس وزن- سورتر ماهی (Auto fish sorting system) دستگاه گروه بندی ماهی ها بر اساس وزن برای اولین بار در کشور ایران ساخته شده است و با بهره گیری از PLC، HMI، Loadcell و جک های پنوماتیکی دستگاه اجرا شده است. • دستگاه دارای قابلیت گروه بندی ماهی ها در نه گروه را دارد. • دستگاه می تواند گروه بندی را بر اساس وزن یا با بر اساس طول انجام دهد. • جهت انجام تنظیمات و استفاده راحت کاربر، دستگاه مجهز به رابط انسان و ماشین (HMI) است که این سیستم تمام لمسی است.
٣. کسب عنوان رسالة برتر در مقطع دکتری سال تحصیلی 1391-1392 دانشگاه صنعتی اصفهانپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. آرمان فتح اللهی دهکردی ارائه یک مدل جامع به منظور طراحی و مکان یابی زیرساخت‌های شارژ بی سیم با در نظر گرفتن مسیریابی خودروهای الکتریکی در یک شهر هوشمند یکشنبه ١٠ مهر ١٤٠١
٢. مصطفی قنبریان بهبود تاب‌آوری شبکه توزیع با بهره گیری از خودروهای پرنده بدون سرنشین چهارشنبه ٢٤ شهريور ١٤٠٠
٣. صالح نورمحمدی آبادچی در مدار قرار گرفتن خوشه ای واحدها با در نظر گرفتن عدم قطعیت واحدهای خورشیدی دوشنبه ٦ اردیبهشت ١٤٠٠
٤. احسان فرهادی برنامه‌ریزی روزانه خطی در مدار قرار گرفتن نیروگاه‌ها به منظور بهبود پایداری گذرا با حضور خودروهای الکتریکی دوشنبه ٢٠ بهمن ١٣٩٩
٥. محمد حسین نصری برنامه‌ریزی نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان در سیستمهای حفاظتی شبکه‌های قدرت سه شنبه ٢٩ مهر ١٣٩٩
٦. حامد مهدیان ریزی روش جدیدبرای حل پخش توان درریزشبکه های منفصل ولتاژ پایین مبتنی بر روش های کنترل افتی واحدهای تولید پراکنده یکشنبه ٧ مهر ١٣٩٨


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است