چهارشنبه ٢٩ فروردين ١٤٠٣


نها افتخاری

دانشیار

ریاضی محض

دانشکده علوم ریاضی

تلفن: o38-32321622

eftekharinoha@gmail.com

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   توابع محدب و ویژگی‌های آنها
   تقریب توابع پیوسته هموار متناوب و نامتناوبسوابق تحصیلی
   دکتری، ریاضی، ، هند ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٦
   کارشناسی ارشد، ریاضی، دانشگاه شیراز، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٢
   کارشناسی ، ریاضی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٦٨

مقالات
International Journal
1. Farzaneh Gorjizadeh- Noha Eftekhari, SOME REMARKS ON VARIOUS SCHUR CONVEXITY , Kragujevac Journal of Mathematics - 2019-Desember
2. Noha Eftekhari- Ali Bayati, Characterization of Strong Preserver Operators of Convex Equivalent on the Space of All Real Sequences Tend to Zero , Filomat-2019-July
3. Ali Bayati- Noha Eftekhari, $(Characterization of Two-sided Order Preserving of Convex Majorization on $l^p(I , Filomat
4. Mohammad Hossein Ghasemi Labbaf Zavareh-Mohammad Reza Haddadi-Noha Eftekhari, Proximity Point Properties for Admitting Center Maps , Sahand Communications in Mathematical Analysis-1398-July
5. Ali Bayati Eshkaftaki- Noha Eftekhari, Characterization of Linear Preservers of Generalized Majorization on c0 , accepted
6. Noha Eftekhari, Best Approximation by Smooth Functions in nonperiodic case , 2008
7. Noha Eftekhari, The Basic Theorem and its Consequences , 2009
8. Noha Eftekhari, SOME REMARKS ON (s,m)–CONVEXITY IN THE SECOND SENSE , 2014
9. Noha Eftekhari, REFINEMENTS OF HADAMARD TYPE INEQUALITIES FOR (α,m)-CONVEX FUNCTIONS , 2012
10. Noha Eftekhari- M.H. Labbaf Ghasemi- K. Naiinparast3, Common fixed points for contraction admitting g-center map , 2016
11. Noha Eftekhari, On Some Inequalities of Hermite-Hadamard Type for M-Convex Functions , 2014
12. Noha Eftekhari- Ali Bayati Eshkaftaki, Isotonic linear operators on the space of all convergent real sequences , 2016
13. Ali Bayati Eshkaftaki - Noha Eftekhari, Convex majorization on discrete lp spaces , (2015)
Research Journal
14. Mohammad Hossein Ghasemi Labbaf Zavareh-Noha Eftekhari-Ali Bayati Eshkaftaki, ADMITTING CENTER MAPS ON MULTIPLICATIVE METRIC SPACE , Journal of Algebraic Systems-2020-September
International Conference
15. Mohammad Husein labbaf Ghasemi Zavareh - Noha Eftekhari, Some Results on Best Proximity Pairs in Banach lattice spaces , 46 کنفرانس سالانه ریاضی ایران- دانشگاه یزد
16. Noha eftekhari, SOME PROPERTIES OF VARIOUS CONVEXITY , 44 کنفرانس سالانه ریاضی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد
17. Noha Eftekhari - Somayeh Rajabpoor, Some equivalent conditions to strong uniqueness in normed linear space , 46 کنفرانس ریاضی ایران یزد
18. SAKINEH NAZARPOOR - NOHA EFTEKHARI , THE RELATION BETWEEN RIEMANN ZETA FUNCTION AND L-DIRICHLET FUNCTION WITH THE HURWITZ ZETA FUNCTION , 44 کنفرانس سالانه ریاضی ایران
١٩. نها افتخاری - اعظم شجاعی, گسترشی از اصل انقباضی باناخ , 44 کنفرانس ریاضی ایران-دانشگاه فردوسی مشهد
20. Ali Bayati -Noha Eftekhari, On Linear Preserver , 45 کنفرانس ریاضی ایران- دانشگاه سمنان
21. M.H.L. Ghasemi-M.R. Haddadi-N. Eftekhari, Some Properties of Asymptotic Center Mappings , سومین کنفرانس بین المللی آنالیز غیرخطی و بهینه سازی-دانشگاه اصفهان
22. Noha Eftekhari, On some Hadamard type inequalities for (a,m)-convex functions , 43 کنفرانس بین المللی ریاضی ایران-دانشگاه تبریز
National Conference
23. Noha eftekhari, Applications of convex sets to Best approximation problem , 18 سمینار آنالیزریاضی و کاربردهای آن- دانشگاه تربیت معلم
24. N. Eftekhari - M. Hosseini, Some properties of Wright-convex functions , سومین سمینار آنالیز هارمونیک - دانشگاه یزد
25. N. Eftekhari - T. Abbasi beni, Approximate midconvexity , سومین سمینار آنالیز هارمونیک- دانشگاه یزد
26. Noha Eftekhari, Some Properties of Best Approximation , اولین سمینار آنالیز هارمونیک و کابردها-دانشگاه صنعتی اصفهان
27. Noha Eftekhari- Fatemeh Zarei, Some characterizations of convex fuzzy mappings , 13 کنفرانس سیستم های فازی ایران
28. Noha Eftekhari, Some Inequalities for (s,m)-Convex Functions , پنجمین همایش ملی ریاضی- شیراز
٢٩. ابراهیم نجفی ساداتی- نها افتخاری, روش WZ , نخستین همایش ملی علوم محاسباتیکتب و جزوات
١. نها افتخاری، توابع محدب و نامساوی ها، تالیف
٢. حمید شایان پور - نها افتخاری، مسائلی در آنالیز مختلط، ترجمهافتخارات
١. منتخب آموزشی دانشکده 1398
٢. منتخب آموزشی دانشکده – 1394پایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. آرزو زیلابی محافظ ضعیف و عملگرهای زیرتصادفی دوگانه سه شنبه ٨ اسفند ١٣٩٦
٢. ابراهیم صالحی نجف آبادی روش ویلف - زیلبرگر و کاربردهای آن یکشنبه ٤ تیر ١٣٩١
٣. فریده صالحی فارسانی روش عددی درون یابی های متوالی برای معادلات انتگرال تابعی فردهلم یکشنبه ٤ تیر ١٣٩١
٤. اعظم شجاعی قضایای نقطه ثابت برای نگاشت های انقباضی تعمیم یافته در فضاهای متری مرتب سه شنبه ٤ تیر ١٣٩٢
٥. فردوس رضازاده قضایای نقطه ثابت دوتایی در فضاهای متریک و کاربردهای آن سه شنبه ٤ تیر ١٣٩٢
٦. آسیه نعمتی زاده جونقانی تعمیم طیف در جبرهای باناخ مختلط یکشنبه ٣٠ شهريور ١٣٩٣
٧. اسکندر زمانی ضرب های متناهی و نا متناهی شمارای فضاهای نرم دار احتمال سه شنبه ١٢ اسفند ١٣٩٣
٨. سمیرا شیروانی فیل ابادی بررسی تحلیلی دسته ای از معادلات دیفرانسیل خطی کسری با تاخیر زمانی سه شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٥
٩. حسن مظاهری تهرانی روش جدید بسط تکراری برای حل معادلات دیفرانسیل جزئی-خطی از مرتبه کسری سه شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٥
١٠. سمیه رجب پور اشکفتکی پیوستگی لیپ شیتس و مشتق پذیری گتوی عملگرهای بهترین تقریب یکشنبه ٢٢ آبان ١٣٩٠
١١. فاطمه ضیاعی چمگردانی جواب های لگاریتم محدب معادله تابعی f)x+1(=g(x)f(x) دوشنبه ١٩ اسفند ١٣٩٢
١٢. فاطمه زارعی نجف آبادی خواصی از نگاشت های فازی دوشنبه ١٩ اسفند ١٣٩٢
١٣. طیبه عباسی بنی توابع نوع تاکاجی سه شنبه ١٩ اسفند ١٣٩٣
١٤. مریم حسینی تجزیه توابع رایت محدب سه شنبه ٢١ مهر ١٣٩٤
١٥. شهناز زمانی فرادنبه نقاط ثابت مشترک نگاشت های فازی سه شنبه ٥ آبان ١٣٩٤
١٦. فاطمه بهشتی پور بهترین تقریب یکنواخت توابع گویا سه شنبه ٤ اسفند ١٣٩٤
١٧. عاطفه صالحی توابع مجموغه ای محدب و توابع بطور مساوی محدب سه شنبه ٤ خرداد ١٣٩٥
١٨. کاوه نایین پرست نقاط ثابت مشترک برای جفت عملگرهای باناخ شنبه ٥ تیر ١٣٩٥


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است