چهارشنبه ٢٤ مرداد ١٣٩٧


راضیه اسکندری

مربی

مهندسی کامپیوتر

دانشکده فنی و مهندسی

تلفن: 03832324401

r.eskandari@aut.ac.ir

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   امنیت شبکه
   شبکه های کامپیوتریسوابق تحصیلی
   کارشناسی ارشد، مهندسی فناوری اطلاعات(IT)، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١

مقالات
International Conference
١. , Eskandari, R., Asadi, A.” Likelihood of attack on Android’s Graphical Authentication Among Iranian Users based on Hotspots” 2nd International Conference on Knowledge-based Research in Computer Engineering & IT, Sep 2017, Tehran, Iran ,
٢. , Shahrokh, G., Kadivar, M. Eskandari, R. “Comparing the performance of AODV, DSDV and DSR Routing Protocols in VANETs”, The 8th International Conference on Information and Knowledge Technology, Sep 2016, Iran," In Persian”. ,
٣. , ] Eskandari, R., Shajari, M., “The State Of The Art and New Perspective on Content-Based Signature Generation Researches on Polymorphic Worms”, 4th International Conference on Information Technology Management, Communication and Computer, June 2014, ,
٤. , ] Eskandari, R., Shajari, M., “The State Of The Art and New Perspective on Content-Based Signature Generation Researches on Polymorphic Worms”, 4th International Conference on Information Technology Management, Communication and Computer, June 2014, ,
5. , Eskandari, R., Shajari, M., Asadi, A., "Automatic Signature Generation for Polymorphic Worms by Combination of Token Extraction and Sequence Alignment Approaches” The 7th International Conference on Information and Knowledge Technology, May 2015, Ure ,
National Conference
٦. , Eskandari, R., Shajari, M., “Evaluating Worm Detection and Prevention Methods”, First Conference on Incident Response and Vulnerability Management of Information Exchange, Iran CERT, Iran Telecommunication Research Center, May 2009, Tehran, Iran, “In ,کتب و جزوات
١. ، Eskandari, R., “Firewall Design” in Persian. Under publishing, ،
٢. ، Eskandari, R., Mouzarani, M. “Client-Side Web Security” in Persian. Under publishing. ،افتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. گوهر شاهرخ بررسی پر.وتکل های مسیریابی در شبکه های موردی خودرویی 1394
٢. زهره لطف علی پور ّبهینه سازی مصرف انرژی در شبکه های موردی بی سیم 1393


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است