چهارشنبه ٩ اسفند ١٤٠٢


علی اکبر فدائی تهرانی

دانشیار

گیاهپزشکی

دانشکده کشاورزی

تلفن: 3834424428

ma_fadaei@yahoo.com

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   زمینه کلی: بیماری شناسی گیاهی-زمینه تخصصی نماتد شناسی (تاکسنومی نماتد راسته Dorylaimida): بررسی در باره فون نماتدهای راسته Dorylaimida- رابطه نماتدهای انگل گیاهی با سایر عوامل بیماریزای گیاهیسوابق تحصیلی
   دکتری، مهندسی کشاورزی، دانشگاه تهران ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٢
   کارشناسی ارشد، مهندسی کشاورزی، دانشگاه تهران ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٠
   کارشناسی ، مهندسی کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٦٤

مقالات
International Journal
1. Esmat Mehdikhani, Maryam Fayaze and Ali Akbar Fadaei Tehrani, Morphological and molecular characterization of Xiphinema index populations in vineyards from Southwestern Iran ,
Research Journal
2. Esmat Mehdikhani, Maryam Fayaze and Ali Akbar Fadaei Tehrani, IDENTIFICATION AND DISTRIBUTION OF SOME PLANT-PARASITIC NEMATODES IN VINEYARDS OF SOUTH – WESTERN OF IRAN ) ,
3. , محقق , Mohammadkhani A, Fadaei tehrani A (2015) Effects of Silicon on the growth, ion distribution and physiological J. Crop Protection 3:419-429 ,
4. , Zafari E, Mohammadkhani A, Vahid R, Fadaei tehrani A, Zafari H (2015) EEffect of exogenous putrescine and Aloe vera gel coating on post-harvest life of strawberry (Fragaria ananassa Duch.) fruit, cultivar Kamarosa International Journal of Agriculture ,
5. , Fadaei tehrani A, چوپان نژاد نجف آبادي , شريف نبي , غلامي (2017) Rhizoctonia solani AG4 associated with foliar blight symptoms Australasian plant diseases notes 12:1-4 ,
٦. , فياض م، فدائي ع، محمدخاني ع، تدين م (1395) بررسي تأثير سه گونه گياه دارويي خانواده نعناع بر بيماريزايي و خسارت نماتد ريشه گرهي Meloidogyne javanica در گوجه فرنگي حفاظت گياهان 30:547-552 ,
٧. , فياض م، فدائي ع، محمدخاني ع، تدين م (1395) بررسي تأثير سه گونه گياه دارويي خانواده نعناع بر بيماريزايي و خسارت نماتد ريشه گرهي Meloidogyne javanica در گوجه فرنگي حفاظت گياهان 30:547-552 ,
٨. , فتحي ش، فدائي ع (1395) برهمکنش نماتود ريشه گرهي Meloidogyne javanica و باکتري مولد گال طوقه،Rhizobium vitis در سه پاي هي بادام بيماري هاي گياهي 52:31-42 ,
٩. , فدائي ع، جعفري ع (1395) بررسي تنوع فنوتيپي استرينهاي عامل جرب معمولي سيب زميني (Streptomyces sp.) استان چهارمحال و بختياري نشريه حفاظت گياهان 30:31-41 ,
١٠. , محمدخاني ع، محقق پ، فدائي ع (1395) اثر سيليسيم بر افزايش مقاومت به تنش اکسيداتيو ناشي از سفيدک سطحي در کدوي پوست کاغذي علوم و فنون كشت‌هاي گلخانه‌اي 27:53-61 ,
١١. , صحرانشين ساماني م، فدائي ع (1394) بررسي بيماريزايي و خسارت نماتد ريشه گرهي(Meloidogyne javanica) روي چند نوع ترکيب پايه و پيوندک بادام گياهپزشکي (مجله علمي کشاورزي 38:25-36 ,
١٢. , سهرابي ف، رضايي دانش ي، فدائي ع (1394) بررسي تغييرات آنزيم کيتيناز در برهمکنش قارچ ميکوريز (Glumus mossae) و نماتد ريشاه گرهي (Meloidogyne javanica) در گوجه فرنگي حفاظت گياهان :- ,
١٣. , عبدالهي ارجنکي ا، فدائي ع (1394) تأثير مصرف لجن فاضلاب بر بيماريزايي نماتد ريشه‌گرهي Meloidogyne javanica در گوجه‌فرنگي علوم آب و خاک 19:83-91 ,
١٤. , واحدي هفشجاني م، فدائي ع (1393) برهمکنش نماتد ريشه‌گرهي Meloidogyne javanica و باکتري عامل جرب معمولي (Streptomyces scabies) روي سيب‌زميني گياهپزشکي 37:49-59 ,
١٥. , سهرابي ف، فدائي ع، رضايي دانش ي (1393) تأثير قارچ‌هاي ميکوريز آربوسکولار (Glomus intraradices Glomus mosseae ) روي سطوح مختلف جمعيت نماتد ريشه گرهي Meloidogyne javanica در گوجه فرنگي نشريه حفاظت گياهان 28:203-210 ,
١٦. , تدين م، فلاح س، فدائي ع، نوروزي س (1392) اثرات نانوتيوب كربن چند جداره و نانو نقره بر برخي شاخصهاي فيزيولوژيكي و مورفولوژيك گياه باقلا فرايند و كاركرد گياهي 2:61-73 ,
١٧. , سهرابي ف، فدائي ع (1392) بررسي تأثير قارچ هاي ميکوريز آربوسکولار (Glomus intraradices Glomus mosseae روي بيماريزايي نماتدريشه گرهي Meloidogyne javanica و تغييرات هيستو پاتولوژيکي در گوجه‌فرنگي آلوده به نماتد فصلنامه گياهپزشکي 5:57-69 ,
١٨. , ابن علي ساماني ف، اولياء م، فدائي ع، جايمند ک (1392) اثرات نماتد ريشه‌گرهي (Meloidogyne javanica) بر روي گياه دارويي (Melissa officinalis) گياهپزشکي 37:23-34 ,
١٩. , عبدالهي ارجنکي ا، فدائي ع (1392) تأثير مصرف پساب تصفيه شده شهري بر بيماريزايي نماتد ريشه‌گرهي Meloidogyne javanica در گوجه فرنگي گياهپزشکي 36:25-37 ,
٢٠. , هادي عليجانوند ا، فدائي ع (1392) معرفي چند گونه نماتد آزادزي از جنس Mesodorylaimus (Nematoda: Dorylaimida) در استان چهار محال و بختياري آفات و بيماري هاي گياهي 81:21-30 ,
٢١. , هادي عليجانوند ا، فدائي ع (1392) معرفي چند گونه نماتود متعلق به خانواده Qudsianematidae(Nematoda: Dorylaimida از استان چهار محال و بختياري بيماري هاي گياهي 49:241-255 ,
٢٢. , سهرابي ف، فدائي ع، رضايي دانش ي، جمالي زواره ع (1391) بررسي اثرات متقابل دو قارچ ميكوريز آربوسكولار ( Glomus intraradices Glomus mosseae ) و نماتود ريشه‌گرهي (Meloidogyne javanica ) در گوجه‌فرنگي بيماري هاي گياهي 48:393-401 ,
٢٣. , سيروس نجف آبادي ا، جمالي زواره ع، فدائي ع (1391) بررسي اثر چند عصاره گياهي در کنترل بيماري سفيدک پودري خيار بيماري هاي گياهي 48:433-437 ,
٢٤. , فدائي ع، نامجوباغيني س، اولياء م (1390) بررسي انتشار و تراکم جمعيت نماتدهاي خانواده Longidoridae در باغات پسته استان كرمان بيماري هاي گياهي 47:83-92 ابولي پور م، اولياء م، فدائي ع، کديور م (1390) ارزيابي عکس‌العمل تعدادي از ارقام خيار نسبت به نماتود ,
٢٥. , فدائي ع، نامجوباغيني س، اولياء م (1390) بررسي انتشار و تراکم جمعيت نماتدهاي خانواده Longidoridae در باغات پسته استان كرمان بيماري هاي گياهي 47:83-92 ,
National Conference
٢٦. , افزون ز، فدائي ع "برهمکنش قارج ميکوريز آربوسکولار Glomus mosseae و نماتد ريشه گرهي Meloidogyne javanicaروي پايه هلو `Gf677 " بيست وسومين کنگره گياهپزشکي ايران (1397) ,
٢٧. , افزون ز، فدائي ع "بررسي اثر قارچ ميکوريز آربوسکولار Glomus mosseae بر خسارت زايي نماتد ريشه گرهي Meloidogyne javanica روي دو پايه هلو " بيست وسومين کنگره گياهپزشکي ايران (1397) ,
٢٨. , سليمانپور م، اولياء م، فدائي ع، محمدخاني ع "اثر بازدارندگي پونه وحشي و مريم گلي بر نماتد ريشه گرهي ( Meloidogyne javanica) گوجه فرنگي " دومين همايش ملي دانش و فناوري علوم کشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست ايران (1397) ,
٢٩. , سليمانپور م، اولياء م، فدائي ع، محمدخاني ع "اثر نماتدکشي بومادران وسوسنبر بر نماتد ريشه گرهي گوجه فرنگي ( Meloidogyne javanica) در شرايط گلخانه اي " دومين همايش ملي دانش و فناوري علوم کشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست ايران (1397) ,
٣٠. , محبوبي ز، عزيزيان فارساني ش، فدائي ع "بررسي تأثير ورميکمپوست و قارچ harzianum Trichoderma روي خسارت ناشي از نماتد مولد سيست چغندرقند )schachtii Heterodera )در شرايط گلخانه " پنجمين کنفرانس بين المللي پژوهش هاي کاربردي در علوم کشاورزي (1397) ,
٣١. , فدائي ع، يزداني م "ارزيابي و مقايسه بيماريزاي نماتذد ريشه گرهي (Meloidogyne javanica) روي چند رقم فلفل در شرايط گلخانه " اولين همايش ملي فرصت هاي نوين، توليد و اشتغال بخش کشاورزي در شرق کشور (1396) ,
٣٢. , فدائي ع، يزداني م "ارزيابي مقاومت برخي رقم هاي فلفل نسبت به نماتد ريشه گرهي Meloidogyne gavanica در شرايط گلخانه " اولين همايش ملي فرصت هاي نوين، توليد و اشتغال بخش کشاورزي در شرق کشور (1396) ,
٣٣. , عزيزيان فارساني ش، فدائي ع "بررسي عکس العمل چهار رقم چغندرقند نسبت به آلودگي به نماتد سيست (Heterodera schachtii) " چهارمين کنفرانس بين الملليکشاورزي، منابغ طبيعي و محيط زيست پايدار (1396) ,
٣٤. , حسني بلياني م، تدين م، فدائي ع "تاثير اقليم کازرون بر مراحل رشدي گياه کاملينا Camelina sativa " اولين کنفرانس بين المللي توسعه پايدار در کشاورزي محيط زيست گردشگري و منابع طبيعو (1396) ,
٣٥. , کلانتري س، محمدخاني ع، فدائي ع "بررسي اثر كيتوزان، موسيلاژ اسفرزه و اسانس چويل بر حفظ فاكتورهاي كمي و كيفي ليموترش " نخستين کنفرانس بين المللي و دهمين کنگره علوم باغباني ايران (1396) ,
٣٦. , رستگار ن، فدائي ع "بررسي اثر نانو ذرات روي و نقره و نانو تيوب کربن بر نماتد Meloidogyne javanica در شرايط آزمايشگاهي " اولين کنفرانس بين المللي در مسير توسعه کشاوري و منتبع طبيعي (1394) ,
٣٧. , رستگار ن، فدائي ع "بررسي اثر نانو ذرات نقره و روي برجوانه زني اسپور قارچهاي Fusarium solani و Trichoderma harzianum " اولين کنفرانس بين المللي در مسير توسعه علوم کشاورزي و منابع طبيعي (1394) ,
٣٨. , صادقي ا، معتمدي ع، فدائي ع "بررسي آزمايشگاهي اثر ضدباکتريايي ?صاره آبي سه گياه دارويي از تيره نعناع روي Xanthomonas vesicatoria ?عامل لکه برگي گوجه فرنگي " اولين همايش ملي گياهان دارويي، طب سنتي و کشاورزي ارگانيک (1393) ,
٣٩. , فتحي ش، فدائي ع "بررسي عکس العمل هفت رقم انگور نسبت به آلودگي با نماتذ ريشه (Meloidogyne javanica) " بيست و يکمين کنگره وگياهپزشکي ايران (1393) ,
٤٠. , فدائي ع، ملک محمدي ا "اثر عصاره بافي مانده کمپوست قارچ هاي خوراکي صدفي و دکمه اي بر تخم و لارو سن دوم نماتد Meloidogyne javanica " بيست و يکمين کنگره گياهپزشکي ايران (1393) ,
٤١. , فتحي ش، فدائي ع "بررسي حساسيت سه رقم پايه بادام به باكتري مولد گال طوقه (ِAgrobacterium vitis ) " همايش ملي مباحث نوين در كشاورزي (1393) ,
٤٢. , ذاکري م، محمدخاني ع، روحي و، فدائي ع "اثر تيمار پس از برداشت آکريليک مايع بر حفظ کيفيت و عمر انباري ميوه نارنگي رقم محلي "سياهو" " همايش ملي مباحث نوين در کشاورزي (1393) ,
٤٣. , -ذاکري م، محمدخاني ع، روحي و، فدائي ع "اثر تيمار پس از برداشت ژل آلوئه‌ورا بر حفظ کيفيت و عمر انباري ميوه نارنگي رقم محلي "سياهو" " همايش ملي مباحث نوين در کشاورزي (1393) ,
٤٤. , واحدي هفشجاني م، فدائي ع "بررسي برهمكنش نماتد ريشه‌گرهي (Meloidogyne javanica) و باكتري عامل جرب معمولي(Streptomyces scabies) روي شاخص‌هاي رشدي سيب‌زميني " هشتمين كنگره علوم باغباني ايران (1392) ,
٤٥. , صحرانشين ساماني م، فدائي ع "بررس اثرات نماتد ريشه گرهي Meloidogyne javanica بر خصوصيات رشدي پيوندك رقم مامايي روي چند پايه " دومين همايش توسعه پايدار كشاورزي و محيط زيست سالم (1392) ,
٤٦. , واحدي هفشجاني م، فدائي ع "اثر باكتري عامل جرب معمولي (Streptomyces scabies) روي بيماريزايي نماتد ريشه گرهي (Meloidogyne javanica) " دومين همايش توسعه پايدار كشاورزي و محيط زيست سالم (1392) ,
٤٧. , جوانمردي ر، محمدخاني ع، فدائي ع "بررسي اثر ضدقارچي اسانس پونه‌كوهي بر پوسيدگي انباري انار " همايش ملي مباحث نوين در كشاورزي (1392) ,
٤٨. , نوروزي س، تدين م، فلاح س، فدائي ع "اثرات نانو روي بر برخي شاخص هاي جوانه زني گياه باقلا " همايش ملي پدافند غير عامل در بخش كشاورزي (1392) ,
٤٩. , فدائي ع، فتاحي دهکردي س، شريف نبي ب، بابايي ق، سر÷له ا "مطالعه تنوع ژنتيكي قارچ Fusrium oxysporum f.sp. phaoli با استفاده از نشانگرهاي مولكولي RAPD-PCR و PCR-RFLP در استان چهارمحال و بختياري " اولين كنگره قارچ‌شناسي ايران (1392) ,
٥٠. , فياض م، فدائي ع "بررسي اثر نماتدكشي عصاره تعدادي از گياهان دارويي خانواده نعناع روي نماتد ريشه‌گرهي (M. javanica) در شرايط آزمايشگاهي " اولين همايش گياهان دارويي و كشاورزي پايدار (1392) ,
٥١. , فياض م، فدائي ع، محمدخاني ع "بررسي اثر نماتدکشي اسانس دو گياه دارويي خانواده نعناع بر نماتد Meloidogyne javanica در شرايط آزمايشگاهي " همايش ملي علوم و فنون کشاورزي (1392) ,
٥٢. , فياض م، فدائي ع "بررسي اثر نماتدکشي عصاره دو گياه دارويي خانواده کاسني بر نماتد Meloidogyne javanica در شرايط آزمايشگاهي " همايش ملي علوم و فنون کشاورزي (1392) ,
٥٣. , فياض م، فدائي ع "بررسي اثر نماتدکشي عصاره تعدادي از گياهان خانواده کاسني بر نماتد Meloidogyne javanica در شرايط آزمايشگاهي " اولين همايش ملي توسعه پايدار کشاورزي با کاربرد الگوي زراعي (1392) ,
٥٤. , روحي و، رحيمي م، محمدخاني ع، فدائي ع "بررسي رابطه بين عارضه شيشه اي شدن نو ساقه ها و ضدعفوني نامناسب ريزنمونه در گياه دارويي نسترن وحشي " همايش ملي گياهان دارويي (1392) ,
٥٥. , صحرانشين ساماني م، فدائي ع، روحي و، نوربخش ح "بررسي تاقير نماتد ريشه گرهي() بر شاخص‌هاي رشدي پيوندک رقم سفيد روي برخي از پايه هاي بادام " هشتمين کنگره علوم باغباني ايران (1392) ,
٥٦. , رحيمي م، روحي و، محمدخاني ع، فدائي ع "تاثير غلظت هاي مختلف اسيد ايندول بوتيريک بر کالوس زايي نسترن وحشي " هشتمين کنگره علوم باغباني ايران (1392) ,
٥٧. , رحيمي م، روحي و، محمدخاني ع، فدائي ع "تاثير غلظت هاي مختلف کينبين بر کالوس زايي نسترن وحشي " هشتمين کنگره علوم باغباني ايران (1392) ,
٥٨. , رحيمي م، روحي و، محمدخاني ع، فدائي ع، کبيري ح "مقايسه درون شيشه اي اثر ضد ميکروبي غلظت هاي مختلف اتانول و هيپوکلريد سديم بر قطعات گره دار شاخه هاي فرعي نسترن وحشي " هشتمين کنگره علوم باغباني ايران (1392) ,
٥٩. , سهرابي ف، فدائي ع، رضايي دانش ي "تأثير قارچ‌هاي ميكوريز آربوسكولار روي جمعيت نماتد ريشه‌گرهي Meloidogyne javanica در گوجه‌فرنگي " دومين همايش تنوع زيستي و تأثير آن بر كشاورزي و محيط زيست (1391) ,
٦٠. , عبدالهي ارجنکي ا، فدائي ع "تأثير مصرف عصاره پسماند فاضلاب بر جمعيت نماتد مولد گره ريشه (Meloidogyne javanica)در شرايط آزمايشگاهي " اولين همايش بين‌المللي و ششمين همايش ملي مديريت پسماند (1391) ,
٦١. , سهرابي ف، فدائي ع، رضايي دانش ي "بررسي اثرات هيستوپاتولوژيكي نماتد ريشه‌گرهي Meloidogyne javanica در گياه گوجه فرنگي مايه‌زني شده توسط قارچ‌هاي ميكوريز آربوسكولار Glomus mossae و Glomus interaradices " بيستمين كنگره گياهپزشكي ايران (1391) ,
٦٢. , فدائي ع، نامجوباغيني س، شکوهي ا، اولياء م، لري ز "تكثير نماتود پوسيدگي سيب‌زميني Ditylenchus destructor در شرايط آزمايشگاه " بيستمين كنگره گياهپزشكي ايران (1391) ,
٦٣. , سيدين ف، اولياء م، جايمند ک، فدائي ع، محمدخاني ع "اثر سطوح مختلف مايه تلقيح نماتد ريشه‌گرهي (Meloidogyne javanica ) روي گياه دارويي بارهنگ كبير (Plantago major " بيستمين كنگره گياهپزشكي ايران (1391) ,
٦٤. , ابت ف، اولياء م، شريف نبي ب، فدائي ع، هادي عليجانوند ا " بررسي اثر نماتدكشي عصاره كشت قارچ Paecilomyces lilacinus روي نماتد ريشه گرهي (Meloidogyne javanica " بيستمين كنگره گياهپزشكي ايران (1391) ,
٦٥. , هادي عليجانوند ا، فدائي ع، اولياء م، ثابت ف "گزارش چند گونه نماتد آزادزي از راسته Dorylaimida از ايران " بيستمين کنگره گياهپزشکي ايران (1391) ,
٦٦. , فدائي ع، عبدالهي ارجنکي ا "تأثير مصرف پساب بر جمعيت نماتد ريشه‌گرهي Meloidogyne javanica در شرايط گلخانه " بيستمين کنگره گياهپزشکي ايران (1391) ,
٦٧. , سهرابي ف، فدائي ع، رضايي دانش ي "بررسي امكان كنترل بيولوژيكي نماتد ريشه‌گرهي Meloidogyne javanica توسط قارچ‌هاي ميكوريز آربوسكولار Glomus mossae و Glomus interaradices در گوجه‌فرنگي " بيستمين کنگره گياه÷زشکي ايزان (1391) ,
٦٨. , هادي عليجانوند ا، فدائي ع، اولياء م، ثابت ف "گزارش چند گونه نماتد ‌ازاد‌زي خانواده Aporcelaimidae از استان چهار محال و بختياري " بيستمين کنگره گياهپزشکي ايران (1391) ,
٦٩. , فدائي ع، چوپان نژاد نجف آبادي ر، استکي پ "گزارش شيوع Rhizoctonia solani روي اندام‌هاي هوايي گندم و جو در استان چهارمحال و بختياري " بيستمين کنگره گياهپزشکي ايران (1391) ,
٧٠. , هاشمي س، فدائي ع "تعيين عوامل باكتريايي پوسيدگي نرم سيب‌زميني (Pectobacterium carotovorum) در مزارع و انبارهاي استان چهار محال و بختياري با استفاده از ژن اختصاصي pel " بيستمين کنگره گياهپزشکي ايران (1391) ,
٧١. , تاحي دهکردي س، فدائي ع، بابايي ق، شريف نبي ب، سرپله ا "گروه‌هاي سازگاري رويشي Fusarium oxysporum جدا شده از لوبيا در استان چهار محال و بختياري " بيستمين کنگره گياهپزشکي ايران (1391) ,
٧٢. , رحيمي م، روحي و، محمدخاني ع، فدائي ع "بررسي اثر غلظت‌هاي مختلف اتانول و هيپوكلريت سديم بر آغاز فعاليت جوانه‌هاي جانبي شاخه فرعي نسترن وحشي در شرايط درون شيشه‌ " سومين همايش ملي بيوتكنولوژي كشاورزي ايران (1391) ,
٧٣. , رحيمي م، روحي و، محمدخاني ع، فدائي ع "بررسي اثر غلظت‌هاي مختلف اتانول و هيپوكلريت سديم بر آغاز فعاليت جوانه‌هاي جانبي شاخه فرعي نسترن وحشي در شرايط درون شيشه‌ " سومين همايش ملي بيوتكنولوژي كشاورزي ايران (1391) ,
٧٤. , فدائي ع، هاشمي س "تنوع ژنوتيپي جدايه‌هاي عامل پوسيدگي نرم سيب‌زميني (P. carotovorum) از استان چهار محال و بختياري " اولين كنگره ملي ذخاير ژنتيكي و زيستي (1390) ,
٧٥. , ابولي پور م، اولياء م، فدائي ع، کديور م "ارزيابي عكس‌العمل تعدادي از ارقام خيار نسبت نماتد ريشه‌گرهي Meloidogyne javanica " نوزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران (1389) ,
٧٦. , ابولي پور م، اولياء م، فدائي ع، کديور م "ارزيابي عكس‌العمل تعدادي از ارقام خيار نسبت نماتد ريشه‌گرهي Meloidogyne javanica " نوزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران (1389) ,
٧٧. , ابولي پور م، اولياء م، فدائي ع، موسي خواه کوشالي م "بررسي اثر نماتد ريشه‌گرهي Meloidogyne javanica روي گلدهي خيارهاي گلخانه‌‌اي و محلي " نوزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران (1389) ,
٧٨. , سيدين ف، اولياء م، فدائي ع "تعيين بيماريزايي نماتد ريشه‌گرهي (Meloidogyne javanica) روي سه نوع گياه دارويي " نوزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران (1389) ,
٧٩. , نامجوباغيني س، فدائي ع، اولياء م، لري ز، منگلي ف "بررسي تنوع ژنتيكي Longidorus africanus در باغات پسته استان كرمان " نوزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران. (1389) ,
٨٠. , امجوباغيني س، فدائي ع، اولياء م، لري ز "بررسي پراكنش Longidorus africanus در باغات پسته استان كرمان " نوزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران (1389) ,
٨١. , فدائي ع "معرفي چند گونه نماتد Dorylaimid از خاك اطراف مو در استان چهار محال و بختياري " هيجدهمين كنگره گياهپزشكي ايران (1387) ,
٨٢. , فدائي ع "معرفي چند گونه نماتد Dorylaimid از خاك اطراف مو در استان چهار محال و بختياري " هيجدهمين كنگره گياهپزشكي ايران (1387) ,
٨٣. , فدائي ع "معرفي چند گونه از نماتودهاي راسته Dorylaimida در ايران " هفدهمين كنگره گياهپزشكي ايران (1385) ,کتب و جزوات
١. ، ۱-فدائي ع "بيماري شناسي گياهي، مفاهيم و تمرينات آزمايشگاهي " چاپ اول (1387) شهرکرد،افتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. مریم فیاض شناسایی مرفولوژیکی و مولکولی برخی نماتدهای انگل گیاهی ار زیر راسته های Tylenchinaو Dorylaimina مرنبط با انکور در استان چهار محال و بختیاری چهارشنبه ١٨ اسفند ١٤٠٠


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است