سه شنبه ٤ تیر ١٣٩٨


رحمت اله فتاحیان دهکردی

استادیار

علوم پایه

دانشکده دامپزشکی

تلفن: 03832324401برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   بررسی ساختار بافتی (هیستومورفومتری) اندامهای متفاوت و تغییرات ایجاد شده ناشی از نانوذرات
   ایجاد دیابت تجربی و اثرات برخی گیاهان داروی بر ساختار بافتی (هیستومورفومتری) و ایمونوهیستوشیمی اندامها
   القای پانکراتیت به وسیله برخی مواد دارویی و تاثیر مثبت داروهای مختلف بر ساختار بافتی (هیستومورفومتری) و ایمونوهیستوشیمی اندامها
   بررسی ایمونوهیستوشیمی ساختار بافتی اندامها با استفاده از آنتی بادیها در تشخیص برخری تغییرات بافت شناسی و هیستومورفومتریسوابق تحصیلی

مقالاتکتب و جزواتافتخارات

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است