چهارشنبه ٩ اسفند ١٤٠٢


علی قیاسیان

دانشیار

مهندسی برق (الکترونیک، مخابرات)

دانشکده فنی و مهندسی

تلفن: 2254-03832324401

ghiasian.ali at sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   شبکه های کامپیوتری سیمی و بی سیم
   بهینه سازی
   نظریه صف
   طراحی دیجیتالسوابق تحصیلی
   دوره تحقیقاتی، مهندسی برق، ، استرالیا ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٩
   پسا دکتری، مهندسی برق، ، ایرلند ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٥
   دکتری، مهندسی برق، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩١
   کارشناسی ارشد، مهندسی برق، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨١
   کارشناسی ، مهندسی برق، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٨

مقالات
International Journal
1. S. Esmaeili Raad, A. Ghiasian, A. Rabiee, An extended M/M/K/K queueing model to analyze the profit of a multiservice electric vehicle charging station , IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2021
2. E. Bagherzadeh, A. Ghiasian, A. Rabiei, Long-term profit for electric vehicle charging stations: A stochastic optimization approach , Sustainable Energy, Grids and Networks, 2020
3. A. Ghiasian, The impact of TCAM size on power efficiency in a network of Openflow switches , IET Networks, 2020
4. M. Jamali, A. Ghiasian, Randomized Scheduling Algorithm for Virtual Output Queuing Switch at the Presence of Non-Uniform Traffic , IET Networks, 2019
5. A. Ghiasian, P. Liu, X. Wang, M. Collier, Energy-efficient operation of a network of OpenFlow switches featuring hardware acceleration and frequency scaling , Transactions on Emerging Telecommunications Technologies, 2019
6. Y. Derakhshandeh, A. Ghiasian, M. Masoum, A New Time-Decoupled Framework for PEVs Charging and Scheduling in Industrial Microgrids , IEEE Transactions on Smart Grid, 2019
7. Ghiasian A, Omoomi B, Saidi H, Complexity Reduction of Throughput Optimal Link Scheduling Algorithm through Topology Control in Wireless Networks , nternational Journal of Ad Hoc and Ubiquitous Computing, 2018
8. Abdorreza Rabiee ,Ali ghiasian , Moslem Amiri chermahini, A long term profit maximization Strategy for Charging scheduling of electric vehicle charging station , IET Generation, Transmission & Distribution, 2018
9. Pishyar S, Ghiasian A, Khayyambashi M, Gossip-Based Energy Aware Routing Algorithm for Wireless Sensoe Network , International Journal of Computer Networks and Communications 3:164-172 Security 2015
10. Ali Ghiasian, Energy aware media access algorithm at the presence of channel state information error in wireless sensor networks , IEEE Sensors 6861-6868, 2015
11. M. Behdadfar, H. Saidi, M. Hashemi, A. Ghiasian, H. Alaei,, IP Lookup Using the Novel Idea of Scalar Prefix Search with Fast Table Update , Journal of IEICE Trans. Inf. & Syst., 2010
12. A. Ghiasian, H. Saidi, M. Behdadfar, Delay Analysis of Randomized Algorithms for Link Scheduling in Wireless Networks , Int. J. of Ad Hoc and Ubiquitous Computing, Vol. 13, No. 1, 2013
13. A. Ghiasian, H. Saidi, B. Omoomi, S. Amiri, The Impact of Network Topology on Delay Bound in Wireless Ad Hoc Networks , Wireless Networks, Volume 19, Issue 2 , 2013کتب و جزواتافتخارات
١. رتبه دوم در آزمون ورودی دکتری رشته برق
٢. رتبه اول در آزمون ورودی دکتری رشته معماری کامپیوتر دانشگاه اصفهان در سال 1385
٣. رتبه اول در آزمون ورودی دکتری رشته معماری کامپیوتر دانشگاه اصفهان در سال 1385
٤. کارآفرین برتر استان اصفهان در سال 1385پایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. غزل جباری بهینه‌‌سازی مصرف انرژی برای بازی‌‌های بلادرنگ در محیط مه یکشنبه ٢١ شهريور ١٤٠٠
٢. سجاد قنبری بررسی عوامل مؤثر بر مصرف آب در مراکز داده و معرفی یک راهکار مبتنی بر مسیریابی هوشمند ترافیک در جهت کاهش مصرف سه شنبه ١٥ مهر ١٣٩٩


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است