دوشنبه ٢٣ تیر ١٣٩٩


علی قیاسیان

استادیار

مهندسی برق (الکترونیک، مخابرات)

دانشکده فنی و مهندسی

تلفن:

ghiasian.ali at eng.sku.ac.ir

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   شبکه های کامپیوتری سیمی و بی سیم
   بهینه سازی
   نظریه صف
   طراحی دیجیتالسوابق تحصیلی
   دوره تحقیقاتی، مهندسی برق، ، استرالیا ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٩
   پسا دکتری، مهندسی برق، ، ایرلند ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٥
   دکتری، مهندسی برق، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩١
   کارشناسی ارشد، مهندسی برق، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨١
   کارشناسی ، مهندسی برق، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٨

مقالات
International Journal
1. Y. Derakhshandeh, A. Ghiasian, M. Masoum, A New Time-Decoupled Framework for PEVs Charging and Scheduling in Industrial Microgrids , IEEE Transactions on Smart Grid, 2019
2. Abdorreza Rabiee ,Ali ghiasian , Moslem Amiri chermahini, A long term profit maximization Strategy for Charging scheduling of electric vehicle charging station , IET Generation, Transmission & Distribution, 2018
3. Pishyar S, Ghiasian A, Khayyambashi M, Gossip-Based Energy Aware Routing Algorithm for Wireless Sensoe Network , International Journal of Computer Networks and Communications 3:164-172 Security 2015
4. Ali Ghiasian, Energy aware media access algorithm at the presence of channel state information error in wireless sensor networks , IEEE Sensors 6861-6868, 2015
5. M. Behdadfar, H. Saidi, M. Hashemi, A. Ghiasian, H. Alaei,, IP Lookup Using the Novel Idea of Scalar Prefix Search with Fast Table Update , Journal of IEICE Trans. Inf. & Syst., 2010
6. A. Ghiasian, H. Saidi, M. Behdadfar, Delay Analysis of Randomized Algorithms for Link Scheduling in Wireless Networks , Int. J. of Ad Hoc and Ubiquitous Computing, Vol. 13, No. 1, 2013
7. A. Ghiasian, H. Saidi, B. Omoomi, S. Amiri, The Impact of Network Topology on Delay Bound in Wireless Ad Hoc Networks , Wireless Networks, Volume 19, Issue 2 , 2013کتب و جزواتافتخارات
١. رتبه دوم در آزمون ورودی دکتری رشته برق
٢. رتبه اول در آزمون ورودی دکتری رشته معماری کامپیوتر دانشگاه اصفهان در سال 1385
٣. رتبه اول در آزمون ورودی دکتری رشته معماری کامپیوتر دانشگاه اصفهان در سال 1385
٤. کارآفرین برتر استان اصفهان در سال 1385

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است