یکشنبه ٣ تیر ١٣٩٧


مهدی قبادی نیا

استادیار

مهندسی آب

دانشکده کشاورزی

تلفن: 2563

mahdi.ghobadi@gmail.com

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   زهکشی
   مدیریت آب در مزرعه
   حرکت آب و نمک در خاک
   تاثیر آب‌های نامتعارف بر عملکرد و رشد گیاه
   تاثیر تنش کم آبی بر عملکرد و رشد گیاه
   جریان در محیط متخلل
   کیفیت آبسوابق تحصیلی
   دکتری، مهندسی علوم آب، دانشگاه تهران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٨
   کارشناسی ارشد، مهندسی علوم آب، دانشگاه تهران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٣
   کارشناسی ، مهندسی علوم آب، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨١

مقالاتکتب و جزواتافتخارات
١. کسب رتبه اول آزمون ورودی دکترا
٢. کسب رتبه اول آزمون ورودی کارشناسی ارشد

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است