دوشنبه ٧ اسفند ١٤٠٢


سعداله هوشمند کوچی

استاد تمام

اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی

دانشکده کشاورزی

تلفن: 03832324401

s_hoshmand@yahoo.com or Houshmand@sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   به نژادي و بيوتکنولوژي گياهان دارويي با تمرکز بر آویشن
   تجزیه و تحلیل ژنتیکی و مکان یابی صفات کمی (QTL) در گیاهان
   کابرد نشانگرهای مولکولی در به نژادی گیاهان
   به نژادی گیاهان براي تحمل به تنش های غیر زیستیسوابق تحصیلی
   دکتری، مهندسی کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٣
   کارشناسی ارشد، مهندسی کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٢
   کارشناسی ، مهندسی کشاورزی، دانشگاه شیراز، ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٦٩

مقالات
International Journal
1. , Yousefzadeh., K. S. Houshmand, B. Shiran, H. Zeinali 2018. Two-way exchange probability of essential oil components between subcuticular membrane and secretory cells of trichomes in three Thymus species under water deficiency stress. Scientific Repo ,
2. , Rahimi, S Houshmand, M Khodambashi, B Shiran, S Mohammady. 2016. Effect of drought stress on agro-morphological traits of lentil (Lens culinaris Medik.) recombinant inbred lines. Bangladesh J. Agril. Res. 41(2): 207-219, ,
3. , Bilgrami, S., S. Houshmand, M Khodambashi, P Zandi, M Siavoshi, ...2015. Photosynthetic performance in ploidy levels and amphyploids of wheat during developmental stages JAPS, Journal of Animal and Plant Sciences 25 (6), 1633-1643 ,
4. , Houshmand, S., A. Arzani, S. A. M. Mirmohammadi-Maibody.2014. Effects of Salinity and Drought Stress on Grain Quality of Durum Wheat. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 45:297–308 ,
5. , Mohammady, Sh. Heidari , Z Houshmand , S. 2014. The determination of chromosomes involved in controlling epicuticular wax, water statues and stomatal characteristics using selected wheat substitution lines under water-stress conditions. Acta Physio ,
6. , Mousavi, S., Alisoltani, A. Shiran B. Fallahi, H. Ebrahimie, E. Imani, A. Houshmand, S. 2014. De Novo Transcriptome Assembly and Comparative Analysis of Differentially Expressed Genes in Prunus dulcis Mill. in Response to Freezing Stress. PLOS One. 9 ,
7. , Vanda, M., M. Khodambashi, S. Houshmand, B. Shiran, R. Amiri-Fahlian. 2013. Determination of Gene Action and Heritability for Some Biometrical Traits in Lentil (Lens culinaris Medik) Using F 2:3 Families. International Journal of Agriculture and Crop ,
8. , Akbari. L., Khodambashi, M., Houshmand, S.2013. Genetic Analysis of Phonologic and Productivity Traits in lentil (Lens culinaris Medik) L. International Journal of Agriculture and Crop Sciences. Vol., 5 (21), 2579-2583. ,
9. , Amini. Z., Khodambashi, M., Houshmand, S. 2013. Correlation and Path Coefficient Analysis of Seed Yield Related Traits in Maize. International Journal of Agriculture and Crop Sciences. 5 (19), 2217-2220. ,
10. , Hosseini M., Houshmand, S., Mohamadi, S., Tarang, A., Khodambashi, M., Rahimsoroush, H. 2012. Detection of QTLs with main, epistatic and QTL × environment interaction effects, for rice appearance grain quality traits using two BILs populations. Fild ,
11. , Mohammady, S., Aminian R, Houshmand, S., Khodombashi, M. 2012. Genomic analysis of carbon isotope discrimination, photosynthesis rate, stomatal conductance, and grain yield in wheat (Triticum aestivum L.) under water-stressed conditions. Crop & Pastu ,
12. , Khodambashi, M. Bitaraf, N., Houshmand, S. 2012. Generation Mean Analysis for Grain Yield and its Related Traits in Lentil. J. Agr. Sci. Tech. (2012) Vol. 14: 609-616 ,
13. , Amiri Fahliani R., M. Khodambashi, S.Houshmand, A. Arzani and K. Sorkheh, 2011. Heritability for some agronomic characters of rice (Oryza sativa L.) and their linked microsatellites identification. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 35: 481 ,
14. , Ghanavati,M., S. Houshmand, H. Zainali and F. Ejlali1. 2011. Salinity effects on germination and growth of chamomile genotypes. Journal of Medicinal Plants Research Vol. 5(30), pp. 6609-6614. ,
15. , Houshmand, S,. H. Abasalipour, A. Tadayyon, H. Zinali. 2011. Evaluation of four chamomile species under late season drought stress. International Journal of Plant Production 5 (1), 9-25. ,
16. , Yousefzadeh, K., S. Houshmand, B. Zamani, G.2010. Karyotype analysis of Astragalus effusus Bunge (Fabaceae). Caryologia. 63:3. 117-123. ,
17. , Yousefzadeh, K., S. Houshmand, B. Madani, P. Martı´nez-Go´mez. 2010. Karyotypic studies in Iranian wild almond species. Caryologia. Vol. 63, no. 2: 117-123,. ,
18. , Aminian, R. Sh. Mohammadi, S. Houshmand, M. Khodambashi.2010. The genetic analysis of stomatal frequency and size, stomatal conductance, photosynthetic rate and yield in wheat (Triticum aestivum L.) using substitution lines series. Wheat Information ,
19. , Ghazavi, M. Houshmand, S. 2010. Effect of mechanical damage and temperature on potato respiration rate and weight loss. World Application Sciences Journal. 8 (5): 647-652. ,
20. , Amiri R., M. Khodambashi, S. Houshmand and A. Arzani, 2010. Estimation of the heritablitiy of agro-morphological traits in rice (Oryza sativa L.) using F2:3 families. African Journal of Agricultural Research, Vol. 5(11): 1297-1303 ,
21. , Bitaraf N., M. Khodambashi and S. Houshmand, 2010. Genetic Analysis, Correlation and Path Analysis for Seed Yield and Its Components in Lentil (Lens culinaris Medik.). J. Lentil Res., 4: 20–25. ,
22. , Aminian R., Sh. Mohammadi, S. Houshmand and M. Khodombashi, 2010. Chromosomal analysis of photosynthesis rate and stomatalconductance and their relationships with grain yield in wheat (Triticum aestivum L.) under water-stressed and well-watered cond ,
23. , Knox, R.E. Pozniak, C.J. Clarke, F.R. Clarke, J.M. Houshmand, S., A.K. Singh. 2009. Chromosomal location of the cadmium uptake gene (Cdu1) in durum wheat. Genome 52: 741-748. ,
24. , Kamel, E.A. Arminian A., S. Houshmand. 2009. Karyomorphological and Morphometric Studies of Ploidy Levelsin Some Wheat (Triticum aestivum L.) Genotypes. Pakistan Journal of Scientific and Industrial Research. 52 (4) 200-207. ,
25. , Arminian, Kang. Kozak Houshmand. Mathews. 2008. A Comprehensive Minitab Program for Computing Path Coefficients and Multiple Regression for Multivariate Analyses. Journal of Crop Improvement,. 22 (1): 82- 121. ,
26. , Houshmand. S., R. E. Knox, F. R. Clarke., J. M. Clarke. 2007. Microsatellite markers flanking a stem solidness gene on chromosome 3BL in durum wheat. Mol Breeding 20:261–270. ,
27. , Houshmand, S., Arzani, A. Maibody, S.A. 2005. Evaluation of Salt-Tolerant Genotypes of Durum Wheat drived from In Vitro and Field Experiments. Fild Crop Research. 19: 345-354. ,
Research Journal
٢٨. , عباسی، ش. س. هوشمند، ن. میرآخورلی، ر. راوش. .1397. ارزیابی ویژگی های مورفولوژیکی ، ساختار کرک و ارتباط آنها با میزان اسانس در چهار گونه آویشن (Thymus spp). ماهنامه تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. تحت انتشار ,
٢٩. , مطلبی. ر،. س. هوشمند، ب. شیران، ح. فلاحی ، ر. راوش. 1397. ارزیابی مواد موثره آویشن شیرازی (Zataria multiflora) و دو گونه Thymus در شرایط یکنواخت محیطی. اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی. تحت انتشار. ,
٣٠. , رحیمی، م. س. هوشمند، م. خدامباشی، ن. قاسمی. 1397. بررسی تنوع ژنتیکی و روابط بین صفات زراعی در لاین‌های عدس. مجله پژوهش های حبوبات. سال ۹ شماره ۲ (تحت انتشار) ,
٣١. , حسني ف.، س. هوشمند ف. رفيعي ع. نيازي (1397) ارزيابي رقم ها و لاين هاي گندم براي تحمل به خشکي آخر فصل با استفاده از شاخص هاي تحمل و حساسيت به خشکي. اکوفيزيولوژي گياهي. تحت انتشار ,
٣٢. , راوش ر.، ب. شيران ا، ابراهيمي س. هوشمند (1397) بررسي پروموتر ژن S-Like RNase در برنج تراريخت. مجله بيوتکنولوژي کشاورزي 28:65-80 ,
٣٣. , اسدي ا.، ر.حريت س. هوشمند ، اسمعيلي زاده کشکوئيه ع (1397) نقشه يابي جايگاههاي ژني موثر بر وزن زنده و اندازه بدن در گوسفند لري-بختياري با استفاده از طرح ناتني پدري و معرفي نشانگرهاي زيستي مرتبط با سرعت رشد مجله بيوتکنولوژي کشاورزي 28:1-15 ,
٣٤. , کریمی، ز. س. هوشمند، ع. محمد خانی. ک. یوسف زاده. 1396. بررسی تاثیر زمان برداشت بر کمیت و کیفیت اسانس دو گونه از گیاه دارویی Thymus lancifolius و Thymus armeniacus . اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی. دوره 5، شماره 1، 57-40 ,
٣٥. , رحیمی، م. ح.، س. هوشمند و م. خدامباشـی. 1395 .تعیین مهمتـرین صفات زراعـی مـؤثر بـر عملکرد دانه لاینهاي خـالص نوترکیــب عــدس Lens culinaris Medik)) . مجله علوم زراعی ایران .161-177 :(2)18 . ,
٣٦. , رحیمی، م. س. هوشمند، م. خدامباشی، ب. شیران. 1395. ارزیابی لاین‌های اینبرد نوترکیب عدس با استفاده از شاخص های تحمل به خشکی. مجله اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی. جلد ۱۰، شماره ۴صفحات ۹۰۷-۹۲۶ ,
٣٧. , گلستانی، م.، ش. محمدی، س. هوشمند، م. ربیعی، ۱۳۹۶. بررسی تنوع درون ژنومی عملکرد دانه و اجزای آن در شرایط تنش خشکی و نرمال با استفاده از لاین‌های جایگزین کروموزومی گندم پژوهشنامه اصلاح گياهان زراعي جلد ۹ شماره ۲۲ صفحات ۱۵۸-۱۶۷ ,
٣٨. , کریمی، ز. س. هوشمند، ع. محمد خانی. 1395. بررسی کميت و کیفیت اسانس در مرحله گلدهی کامل در شش گونه آویشن (Thymus spp) . اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی. دوره 4، شماره 3، 22-12 ,
٣٩. , وطن‌خواه، ا. محمدخانی، ع. هوشمند، س. کیانی، ش. 1395. اثر اسید هیومیک و روی بر کمیت و کیفیت میوه، رنگیزه‌های فتوسنتزی و غلظت برخی عناصر در انگور رقم "عسگری". مجله به زراعی کشاورزی. دوره 18، شماره 2، صفحات 303-318 ,
٤٠. , وطن خواه ا، ع، محمدخاني، س. هوشمند، ش. کياني (1395) اثر محلولپاشي اسيد هيوميک و سولفات آهن بر برخي شاخصهاي فيزيولوژي،کميت و کيفيت ميوه انگور رقم "عسکري" نشريه توليد و فرآوري محصولات زراعي و باغي 22:107-119 ,
٤١. , کمال پورادیب، م. و. روحی، س. هوشمند، ع. محمدخانی، ح. زرگری، 1395. اثر دما و مدت زمان نگهداری بر قوه نامیه دانه گرده ارقام مختلف خرما. مجله به زراعی کشاورزی. دوره 18. شماره 2. صفحات 495-506 ,
٤٢. , آرمينيان، ع. س. هوشمند، 1396. بررسی و نقش روابط عملکرد و اجزای عملکرد دانه در بهنژادی گندم (Triticum aestivum L) . مجله پژوهشنامه اصلاح گياهان زراعي. جلد ۹ شماره ۲۳ صفحات ۱-۸ ,
٤٣. , رحیمی، م. س. هوشمند، م. خدامباشی، ب. شیران. 1396. ارزیابی لاین‌های خالص نوترکیب عدس تحت تنش خشکی. پژوهشنامه اصلاح گياهان زراعي. جلد ۹ شماره ۲۲ صفحات ۸۲-۹۷ ,
٤٤. , حيدري، ا. ن. ميرآخورلي، ، ب. شيران. س. هوشمند. 1395. بهينه‌سازي بيان موقت ژن در اگرواينفيلتريشن در بادام. مجله مهندسي ژنتيك و ايمني زيستي. شماره 1. صفحات 18-9. ,
٤٥. , وندا، م. خدامباشي، م. هوشمند. س. شيران ب. اميري. ر. 1395. بررسی روابط بین عملکرد دانه و برخی صفات مؤثر بر آن در دو جمعیت 3F عدس. پژوهشنامه اصلاح گياهان زراعي. شماره 17. صفحات 148-140. ,
٤٦. , یوسف‌زاده، ک. س. هوشمند، ب شیران، ح. زینلی، ج. هادیان، م. قیصری. 1394. بررسی اثر تنش خشکی بلندمدت بر کمیت و کیفیت اسانس گونه‌های مختلف جنسThymus sp.. اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی. دوره 3، شماره 4، صفحه 1-14. ,
٤٧. , محمدي، س. هوشمند،. س. حسيني، م. 1394. بررسی تحمل به شوری در یک جمعیت تلاقی برگشتی پیشرفته برنج بر اساس برخی مواد معدنی در مرحله گياه‌چه مجله توليد و فر‌آوري محصولات زراعي و باغي . جلد ۵ شماره ۱۷ صفحات ۱۵۹-۱۷۰. ,
٤٨. , روحي، و.، ع. نيكبخت، س. هوشمند. 1394. اثر محلول پاشي کلريد کلسيم و زمان مختلف محلول پاشي بر خصوصيات کمي و کيفي ميوه انار رقم ملس ساوه. مجله علوم باغباني. سال بيست و نهم، شماره 2، صفحات 158-167. ,
٤٩. , علي‌سلطاني، ا. ب . شيران، ا. ابراهيمي، ح. فلاحي، ص. موسوي، ع. ايماني.س. هوشمند. 1394. الگوي بيان ژنهاي مرتبط با فرايند متابوليك ماكرو مولكولها تحت تنش سرما در بادام (Prunus dulcis Mill)طريق از تجزيه RNA-seq . ژنتيك نوين/ دوره دهم/ شماره 1/ بهار. 32- ,
٥٠. , برزگر، ر. س. هوشمند ، غ. پيوست. 1394. بررسي روابط بين عملکرد بذر و برخي از صفات ميوه در توده هاي کدو خورشتي ايران (Cucurbita pepo L.) . نشريه علوم باغباني، 29، 10-1. ,
٥١. , اسماعيل پور فرد، ن.، ج. گيوي، س. هوشمند.1394. اثر كانيهاي زئوليت، بنتونيت و سپيوليت بر جذب عناصر سنگين توسط گياه آفتابگردان. علوم و فنون کشت هاي گلخانه اي، جلد 6. 63-55 . ,
٥٢. , اكبري، ل. خدامباشي، م. هوشمند. س. 1393. مطالعه پارامترهاي ژنتيكي عملکرد دانه، اجزای آن و ارتفاع بوته در عدس. مجله به‌نژادي نهال و بذر. جلد ۳۰ شماره ۳ صفحات ۵۷۳-۵۸۴ ,
٥٣. , امیري فهلیانی، ر.، م. خدامباشی، س. هوشمند، ا. معصومی اصل .1393 .توارث پذيري برخي صفات مورفولوژيكي و كيفي برنج و شناسايي مكا نهاي ژني مرتبط با آن ها (QTL) با استفاده از نشانگر ريزماهواره. مجله به‌نژادي نهال و بذر. 1-30 .440- 419. ,
٥٤. , موسوي،س.ص.، ب، شيران، ع. ایمانی، س. هوشمند، ا. ابراهيمی. 1393. بررسي برخي شاخص‌هاي فيزيولوژيکي مرتبط با سرمازدگي در ارقام بادام با زمان گلدهي متفاوت. مجله توليد و فرآوري محصولات زراعي و باغي. سال چهارم / شماره دوازدهم. 246 -235. ,
٥٥. , حاج هاشم خاني، م. م قبادي، س.ح. طباطبايي، ع. حسين پور، س. هوشمند. 1393. تاثير روش كاربرد زئوليت اصلاح شده بر كيفيت پساب شهري خروجي و نفوذپذيري خاك. آب و خاك. 3 - 28 ، 596 – 587. ,
٥٦. , احمدیان، ف.، س. هوشمند. 1393. شناسايي برخي مكان‌هاي ژني كنترل كننده تحمل به خشكي در مرحله رويشي جمعيت دابلد هاپلوئيد گندم نان . مجله توليد و فرآوري محصولات زراعي و باغي. سال چهارم / شماره دوازدهم. 208 -197. ,
٥٧. , خزائي م. ، ع. تدين، س. هوشمند. 1392. برآورد وارثت‌پذيري صفات کيفي دانه گندم دوروم در يك جمعيت لاين‌هاي خالص نوتركيب. مجله توليد و فرآوري محصولات زراعي و باغي. سال سوم / شماره نهم. 135 -123. ,
٥٨. , ظفریان،س. هوشمند، س.1392. بررسی اثر زمان‌، ميزان و نحوه اعمال تنظیم کننده‌های رشد بنزیل آمینو پورین و اسید جیبرلیک بر شکستن خواب بذر گیاه کرفس کوهی. مجله توليد و فرآوري محصولات زراعي و باغي. سال سوم / شماره هشتم.165 -175. ,
٥٩. , محمدخاني، ع.، عطار، ف.، صالحي، م.ح.، هوشمند، س . 1392. اثر كلريد سديم بر عملكرد دانه ، جذب و انتقال برخي عناصر در سه توده گياه دارويي كرچك. مجله پژوهش آب ايران. 7 12 . 109- 99. ,
٦٠. , حسيني، م. هوشمند، س. محمدي، ش.، ترنگ، ع. خدامباشي، م. رحيم سروش ح. 1391. مكان يابي ژن هاي كنترل كننده ارتفاع بوته، زمان خوشه‌دهي، دوره رشد و عملكرد دانه در دو جمعيت تلاقي برگشتي برنج . مجله علوم زراعي ايران. 14(3): 249-235. ,
٦١. , وندا، م. هوشمند، س 1391. برآورد پارامترهاي ژنتيکي برخي از صفات مهم زراعي گندم دوروم .پژوهش سازندگی . شماره 95 ،76-70 ,
٦٢. , هوشمند، س . ناكس. ر.1391. مكان يابي برخي ژنهاي كنترل كننده محتواي پروتئين دانه در گندم دوروم با استفاده از جمعيت لاين هاي هاپلوئيد مضاعف. فصلنامه ژنتيك نوين. سال هفتم ، شماره 1 (پياپي 28)،. 78-71. ,
٦٣. , آرمينيان، ع. هوشمند، س. شيران، ب. 1391. بررسی تنوع ژنتیکی و گروه بندي ژنوتیپ هاي مختلف گندم با استفاده از تجزیه و تحلیل هاي چندمتغیره. مجله الكترونيك توليد گياهان زراعي. جلد پنجم، شماره چهارم، زمستان 91. 120-105 ,
٦٤. , آرمينيان، ع. هوشمند، س. 1391. تجزيه اثر اصلي جمع‌پذير و اثر متقابل ضرب‌پذي (AMMI) در بررسي پايداري عملكرد گندم نان (Triticum aestivum L) . مجله پژوهشنامه اصلاح گياهان زراعي دوره 4, شماره 9. 13-1 ,
٦٥. , راوش، ر. شیران، ب ابراهیمی، ا. هوشمند، س. 1392.بررسی بیان ژن S-like RNase در گندم و خویشاوندان وحشی آن تحت تنش خشکی . مجله بیوتکنولوژي کشاورزي. 5، ﺷﻤﺎره 1 ﺑﻬﺎر، . 38 - 27. ,
٦٦. , بلگرامي، س. ص. هوشمند، س. خدامباشي. م. 1391. اثر سطوح پلوئيدي وآمفي‌پلوئيدهاي گندم از نظر عملکرد دانه و اجزاء آن. مجله پژوهشنامه اصلاح گياهان زراعي. سال چهارم شماره پاييز و زمستان 62-46. ,
٦٧. , امینیان، ر. محمدی، ش. هوشمند، س. خدام باشی، م. 1391. تعيين محل کروموزومي ژن هاي کنترل کننده عملکرد مرتبط با صفات روزنه و برگ پرچم در گندم نان تحت شرايط تنش خشکي و بدون تنش با استفاده از لاين هاي جايگزين کروموزومي. پژوهش و سازندگي. 97: 81-73. ,
٦٨. , وندا، م. هوشمند، س. 1390. بررسي ساختار ژنتيکي صفات روزنه¬اي و برگ پرچم در گندم دوروم. مجله پژوهشنامه اصلاح گياهان زراعي سال سوم، شماره 7: 41-27. ,
٦٩. , وندا، م. هوشمند، س 1390. ارزيابي ساختار ژنتيكي عملكرد دانه و صفات وابسته با استفاده از روش ديآلل در ژنوتيپهاي گندم دوروم . مجله علوم زراعي ايران. شماره 13: 218-206 ,
٧٠. , ظفريان س، هوشمند، س. روحي. و. 1390. اثر تيمارهای درجه حرارت و عمر بذر در شكستن خواب و ويژگيهای جوانه زني بذر کرفس معطر بختياریKelussia odoratissima Mozaff.)). فصلنامه‌ی داروهای گياهي. سال دوم، شماره 4: 259-254. ,
٧١. , امینیان، ر. محمدی، ش. هوشمند، س. خدام باشی، م. نوزاد نمینی، ک.1390. اثر صفات روزنه ای بر فتوسنتز و عملکرد لینه های جایگزین کروموزومی گندم نان در شرایط طبیعی و تنش خشکی . مجله به زراعي كشاورزي. دوره: ۱۳ ، شماره: ۲. ص 25-13. ,
٧٢. , چالیش، ل. هوشمند، س. 1390. برآورد وراثت پذیري و ارتباط بین برخی صفات گندم دوروم با استفاده از لاین هاي خالص نوترکیب. مجله تولید گیاهان زراعی. جلد چهارم، شماره دوم، تابستان. 223-238 ,
٧٣. , عبدي‌پور م. ، ع. رضائي ، س. هوشمند، ف. رئيسي.1390. اثر تنش خشكي بر عملكرد و اجزاي عملكرد سه رقم سويا . مجله علمي پژوهشي علوم كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز، سال چهارم، شماره 14 ,
٧٤. , بیطرف، ن. خدام باشی، م. هوشمند، س. 1389. ضرايب همبستگي بين صفات و تجزيه علييت عملكرد دانه عدس در شرايط اقليمي شهرکرد. پ‍ژوهش حبوبات ايران. 1، 1: 51-57 ,
٧٥. , زينلي، ح. و. مظفريان، ل. صفايي، س. دوازده امامي، س. هوشمند. 1389. بررسي تنوع مورفولوژيكي، فنولوژيكي و مقدار اسانس در بابونه آلماني. فن‌اوري توليدات گياهي. 10:1 ، 58 – 49. ,
٧٦. , قنواتی، م. . هوشمند، س زينلي ح ابراهيم پور ف. 1389. بررسي تركيبات شيميايي اسانس بابونه Matricaria recutita L در مناطق مركزي و جنوب ايران فارسي. فصلنامه گياهان دارويي ایران9 :34، 108-102 ,
٧٧. , يوسف زاده، ك. هوشمند، س.، ح. زينلي. 1389. مطالعه كاريولوژيكي چهار گونه Anthemis از ايران ، مجله تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران. شماره 1. 62- 55 ,
٧٨. , آرمينيان، ع. هوشمند، س. شيران. ب. 1389. ارزيابي روابط بين عملكرد دانه و برخي از ويژگي‌هاي وابسته در جمعيت ‌هاپلوئيدمضاعف گندم نان. مجله الكترونيك توليد گياهان زراعي. جلد سوم شماره اول. 38-21 ,
٧٩. , موسوي، ص. هوشمند، س. محمدي، ش. خدامباشي، م. 1389. تعيين کروموزومي ژن‌هاي کنترل کننده ويژگي‌هاي کمي مرتبط با تحمل به خشکي در گندم نان با استفاده از لاين‌هاي جايگزين مجله الكترونيك توليد گياهان زراعي. جلد سوم شماره دوم. 114-97. ,
٨٠. , يوسف‌زاده، ک. س. هوشمند، ح. زينلي. 1388. مکانیزم و تنظیم تولید اسانس و ترکیبات معطر در گیاهان دارویی. مجله پژوهش و نوآوری در علوم كشاورزي. 1، 3: 58 - 49 ,
٨١. , يوسف‌زاده، هوشمند، زينلي. 1388. مکانیزم و تنظیم تولید اسانس و ترکیبات معطر در گیاهان دارویی. مجله پژوهش و نوآوری در علوم كشاورزي. 1، 3: 58 - 49 ,
٨٢. , سجادي، س.س. شيران، ب. خرازيان، ن. هوشمند . س. سرخه، ك.1388. بررسي تنوع ژنتيکي گونه هاي مريم گلي استان چهارمحال و بختياري و اصفهان با استفاده از نشانگرهاي مولکولي AFLP . مجله علوم باغباني ايران. دوره ۴۰ ، شماره ۳. ۸۸- ۷۹ . ,
٨٣. , مشایخی، ش. شیران ،ب. جهانبازی ح. هوشمند،س. سلطانی،ع. سرخه، ک. . 1389. ارزیابی تنوع زنتیکی بلوط ایرانی در استان چهارمحال و بختیاری با بهره گیری از نشانگر مولکولی AFLP. نشریه جنگل و فراورده های چوب63..1. 90-77 ,
٨٤. , عبدي‌پور، رضايي، هوشمند، باقري . 1387. ارزيابي تحمل به خشكي ژنوتيپ‌هاي رشد نامحدود سويا در مراحل گلدهي و دانه‌بندي. مجله پژوهش در علوم كشاورزي. 4 (2): 150 - 140 ,
٨٥. , هوشمند، س . ناكس. ر.1387 شناسايي برخي مكان‌هاي ژني كنترل كننده مقاومت به ورس در گندم دوروم با استفاده از نشانگرهاي ريزماهواره. مجله علوم زراعي ايران. 10 (4): 399 - 389 ,
٨٦. , هوشمند، س. ناكس ر ، روحي، و .1387. وراثت‌پذيري مقاومت به زنبور ساقه‌خوار (Cephus Cinctus Norton.) و شناسايي نشانگر ملكولي ميكروساتالايت پيوسته با آن در گندم دوروم. مجله علوم كشاورزي ايران. 39( 2): 273-280 ,
٨٧. , هوشمند، س.، ارزاني، ا.، مير‌محمدي ميبدي، س. ع. ‌م. 1384. بررسي تحمل به تنش شوري ژنوتيپ‌هاي گندم دوروم حاصل از دو روش گزينش كشت درون شيشه‌اي و مزرعه‌اي در مرحله گياهچه. مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي. سال 12-: شماره 3: ‌136-147. ,
٨٨. , هوشمند، س.، رضايي، ع. 1376. نحوه عمل ژن و وراثت‌پذيري برخي صفات زراعي در 17 تلاقي سورگوم دانه‌اي. مجله علوم كشاورزي ايران. جلد: 28 شماره 3: 69-59. ,
International Conference
89. , Houshmand, S., A. Arminian.2012.Major quantitative trait loci contributed to grain yield and some yield components in bread wheat. 15th International biotechnology Symposium (IBS). Daegu. Korea ,
90. , Rouhi, V., A. Mohammadkhani, S. Houshmand, 2011. Effects of salt stress and silicon nutrition on yield and essential oil of three accessions of fennel. 42th International Symposium on essential oils. Turkey ,
91. , Mohammadkhani, A., V. Rouhi, S. Houshmand, 2011. Effects of nitrogen and iron on yield and essential oil of Garden Thyme. 42th International Symposium on essential oils. Turkey ,
92. , Houshmand, S., S. Mohamadi. A. Mohammadkhani and V. Rouhi. 2011. Evaluation of essential oil in fennel (Foeniculum vulgare Mill) accessions under water limited condition. 42th International Symposium on essential oils. Turkey. ,
93. , Hosseini, M., S. Houshmand, S. Mohamadi, A. Tarang, M. Khodambashi. 2011. Detection QTLs for grain quality traits and yield in two BILs population of rice. Annual International Conference Syiah Kuala University Banda Aceh, Indonesia ,
94. , Houshmand, S., K. Yousefzadeh and B. Madani. 2009. Karyotype Analysis in Wild Almond (Prunus scoparia). 5th International Symposium on Pistachios & Almonds. TURKEY ,
95. , Houshmand, S., H. Abasalipour A. Tadayyon. 2009. Evaluation of drought stress tolerance and susceptibility indexes in medical chamomile plants species the 5th International Iranian and Russia Conference Russia ,
96. , Houshmand, S., M. Vanda. 2008. Estimate of genetic parameters of grain yield and some agronomic traits in durum wheat using diallel crosses. 11th nternational WheatGenetics Symposium, Australia ,
97. , Houshmand, S. Knox, R.E. Clarke, F. Clarke, M.J. Pozniak. 2008. Quantitative trait loci associated with kernel weight and test weight in durum wheat. 11th nternational WheatGenetics Symposium, Australia ,
98. , Arminian, A. Houshmand. S. R.E Knox.2008. Stomatal characteristics; heritability and their relationship to grain yield in a double haploid bread wheat population. 11th nternational WheatGenetics Symposium, Australia ,
99. , Houshmand. S. R.E Knox.2008. Genotype and caproic acid concentration effects on haploid and doubled haploid wheat production by the maize pollen method. 5th International Crop Science Congress.Korea. ,
100. , Ghazavi, M., S. Houshmand.2008.Effect of mechanical dameg and temperature on potato respiration rate and weight loose. 5th International Crop Science Congress..Korea. ,
101. , Ghanavati, M., Houshmand, S., Zainali, H. 2006. Assessment of Salinity Stress Effects on Matricaria chamomilla Stomatal Characteristics. International Symposium on Chamomile Research, Presov, Slovak June 07 to 10 ,
102. , Knox, R.E., F.R Clarke, J.M. Clarke, S. Houshmand. 2006. A quantitative trait locus for leaf spot reaction in durum wheat. http://www.agronomycanada.com/2006abst.pdf ,
103. , Knox, R.E., F.R Clarke, J.M. Clarke, T.N. McCaig, S. Houshmand. 2004. Expression of quantitative trait loci for durum endosperm pigment content across environments. . http://www.agronomycanada.com/2006abst.pdf ,
104. , Houshmand, S. Knox, R.E. 2005. Determination of quantitative trait loci for SDS sedimentation value and gluten index in durum using double haploid population. Proceedings 3th Iranian national biotachnology congress. ,
105. , Houshmand, S., Arzani, A. 2005. Evaluation of grain yield and its component under drought stress during grain filling period in durum wheat. Proceedings of the 2nd International conferrnce on integrated approaches to sustain and improve plant product ,
106. , Knox, R.E., F.R Clarke, J.M. Clarke, S. Houshmand. 2004. Quantitative trait locus for leaf spot reaction in durum wheat. http://www.agronomycanada.com/2006abst.pdf ,
107. , Knox, R.E., F.R. Clarke, J.M. Clarke, and S. Houshmand. 2004. Expression of quantitative trait loci for durum endosperm pigment content across environments. Canadian Society Of Agronomy Annual Meeting, July 20-23, 2004. Edmonton, Alberta. P. 27 ,
108. , Houshmand, S., R.E. Knox, F.R 2004. Determine solid stem gene location of durum wheat using Double haploid and recombinant inbred line populations. Abestract of Proceedings of the 4th International Iranian and Russia Conference Shahrekord, Iran P.19 ,
109. , Houshmand, S., Arzani, A. Maibody, S.A. 2004. Influences of drought and salt stress on grain quality of durum wheat. Proceedings of the 17th EUCARPIA General congress. Tulln. Austria. P. 383-386. ,
110. , Houshmand, S., R.E. Knox, F.R Clarke and J.M. Clarke .2003. Microsatellite markers associated with sawfly cutting in durum wheat. Proceedings of the 10th International Wheat Genetics Symposium in Paestum Italy. Volume 3: 1151-1153 ,
111. , Knox, R.E., Houshmand, S. Clarke, J.M. Clarke, F.R, and Ames N.A. 2003. QTL association with measures of gluten strength across environment in durum wheat. Proceedings of the 8th International Wheat Gluten workshop. Italy. P. 75-78. ,
112. , Knox, R.E. Clarke, J.M. Houshmand S., Clarke F.R. 2003. Chromosomal location of the low grain cadmium concentration trait in durum wheat. Proceedings 10th International Wheat Genetics Symposium, Italy Vol 3: 977-979. ,
113. , Houshmand, S., Arzani, A. Maibody, S.A. 2003. Evaluation of Salt-Tolerant Genotypes of Durum Wheat Selected from In Vitro and Field Experiments. 10th International Wheat Genetics Symposium, Italy Vol 2: 718-720. ,
114. , Houshmand, S., Arzani, A. Maibody, S.A. 2003. Genetic analysis of salt tolerance in durum wheat. Proceedings 10th International Wheat Genetics Symposium, Italy Vol 2: 720-723. ,
115. , Houshmand, S,. A, Arzani. A, M, Rezai.2001.Comparison of superior genotypes of durum wheat selected for salt tolerance in the field and in vitro. International Wheat Genetics and breeding Symposium for 21st century. Zhengzhou, China, May 9-11, ,
National Conference
١١٦. , -مطلبي ر.، س. هوشمند، ب. شيران، ح. فلاحي، ر. راوش . 1397. بررسي تركيبات ماده موثره سه ژنوتيپ مختلف آويشن در شرايط يكنواخت محيطي . سومين کنگره بين‌المللي و پانزدهمين کنگره ملي علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران ,
١١٧. , شريعتي ف، هوشمند س، جليل طهماسبي ع .1397. تأثير رنگ محيط ريشه بر ويژگي برخي هاي مورفولوژيك در گندم، عدس و نخود كشت هيدروپونيك . سومين کنگره بين‌المللي و پانزدهمين کنگره ملي علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران. ,
١١٨. , هوشمند س.، ک. عبداللهي دزکي .1397. شناسايي برخي مكانهاي ژني كنترلكننده صفات مرتبط با تحمل به شوري دريك جمعيت دابل هاپلوئيد گندم نان . سومين کنگره بين‌المللي و پانزدهمين کنگره ملي علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران ,
١١٩. , هوشمند، س. یوسف زاده، ک. شیران، ب. زینلی، ح. هادیان، ج. قیصری، م.م. 1395. بررسی تاثیر تنش خشکی بر الگوی بیان ژن بیوسنتز تیمول در مراحل مختلف گلدهی آویشن. دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نباتات. 11-9 شهریور، رشت. ,
١٢٠. , هوشمند، س. کریمی، ز. یوسف زاده ، ک. محمدخانی، ع. 1395. بررسی برخی خصوصیات مورفولوژیک هشت گونه آویشن (Thymus spp) در سه مرحله گلدهی. دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نباتات. 11-9 شهریور، رشت. ,
١٢١. , عباسی، ش. هوشمند، س. یوسف زاده ، ک. 1395. بررسی صفات مورفولوژیکی و تاثیر تعداد کرک های غده ای در میزان اسانس در چهار گونه آویشن(Thymus spp) . دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نباتات. 11-9 شهریور، رشت. ,
١٢٢. , وطن خواه, اکرم؛ عبدالرحمان محمد خانی؛ سعدالله هوشمند و شهرام کیانی، ۱۳۹۴، اثر محلول پاشی اسید هیومیک و سولفات آهن بر عملکرد و اجزای عملکرد میوه انگوررقم عسکری، سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، تهران، ,
١٢٣. , امینی تهرانی, آ.؛ س. هوشمند، و. روحی، ۱۳۹۴، بهینه سازی کالوس زایی گیاه دارویی کاکوتی Ziziphora tenuior L، سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، تهران، ,
١٢٤. , کمال پورادیب, م.، و روحی؛ ح. زرگری س. هوشمند، ۱۳۹۴، اثر زمان گرده افشانی بر اندازه میوه خرمای کبکاب و نقش آن در ایجاد امنیت غذایی، سومین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی و منابع طبیعی، کرج، ,
١٢٥. , کریمی, ع.؛ پ. روشندل، س. هوشمند، ۱۳۹۴، تاثیر میدان مغناطیسی بر میزان پراکسیداسیون لیپیدی غشاء و رنگیزه های فتوسنتزی در گیاه ماش Vigna radiate (L.) Wilczek تحت تاثیر استرس شوری، اولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی، تهران، ,
١٢٦. , کمال پورادیب, مح.، و. روحی؛ ح. زرگری، س. هوشمند، ۱۳۹۴، تاثیر گرده افشانی ارقام مختلف نر بر تشکیل میوه خرمای کبکاب با هدف ایجاد توسعه پایدارکشاورزی، سومین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی و منابع طبیعی، کرج، ,
١٢٧. , کمال پورادیب, م. ؛ و. روحی؛ س. هوشمند و ع. محمد خانی، ۱۳۹۴، بررسی تأثیر ساکارز و اسیدبوریک بر میزان جوانه زنی دانه گرده خرما و نقش آن در ایجادتوسعه پایدار، سومین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی و منابع طبیعی، ,
١٢٨. , کمال پورادیب, مح. و. روحی؛ ح. زرگری س. هوشمند، ۱۳۹۳، تاثیر زمان گرد افشانی برمیزان تشکیل میوه خرمای کبکاب، دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار، تهران، ,
١٢٩. , محمدي ، س.، س. هوشمند. 1392. تأثير سطوح مختلف شوري كلريد سديم بر برخي خصوصيات جوانه زني و رشد گياهچه برنج. اولين كنفرانس ملي تنش شوري در گياهان و راهكارهاي توسعه كشاورزي در شرايط شوري. تبريز. ,
١٣٠. , رباط جزي ر. ، پ. روشندل ، س. هوشمند. 1392. تأثیر سیلیكون بر محتواي آب و رنگیزه هاي فتوسنتزي و پراكسیدا سیون لیپیدي ريحان (Ocimum basilicum) تحت تنش شوري . اولین کنفرانس ملی تنش شوری در گیاهان و راه کارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور. تبريز ,
١٣١. , داردان، ا.، س. هوشمند، ب.شيران ، و. روحي. 1391. بررسي خصوصيات سيتوژنتيكي كرفس كوهي حاصل از كشت بافت, سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران, ۱۳-۱۵ شهریور ۱۳۹۱ ,
١٣٢. , آرمینیان، ع.، س. هوشمند، ب. شیران 1391. مکان‌یابی برخی از جایگا ههاي کنترل کنندة صفات تولیدي گندم نان. دوازدهمين كنگره ژنتيك ايران. تهران. ,
١٣٣. , راوش، ر.، ب. شیران ، ا. ابراهیمی، س. هوشمند. 1391. ژنومیکس کارکردي پاسخ به تنش در بافتهاي مختلف گندم و خویشاوندان وحشی. دوازدهمين كنگره ژنتيك ايران. تهران ,
١٣٤. , وندا، م. هوشمند، س. 1391. تجزيه و تحليل ژنتيکي صفات مورفو-فيزيولوژيك گندم دوروم از طريق GGE-باي‌پلات. دوازدهمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران. تهران ,
١٣٥. , آرمینیان، ع.، س. هوشمند، 1391. بررسي تنوع ژنتيكي لاين‌هاي دبل هاپلوييد گندم با تجزيه تشخيص متعارف (كانونيك) . دوازدهمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران. تهران ,
١٣٦. , موسوي، ص.، س. هوشمند، ش. محمدي، م. خدامباشي، ع. آرمینیان. 1391. بررسي كروموزمي تحمل به خشكي در لاين‌هاي جايگزين گندم. دوازدهمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران. تهران ,
١٣٧. , هوشمند، س.، ف. احمدیان. 1391. تعیین جایگاههای کنترل ژنتیکی شاخص های تحمل به خشکی مرحله گیاهچه در گندم نان با استفاده از یک جمعیت دابل هاپلوئید. سومين همايش ملي بيوتكنولوژي . مشهد ,
١٣٨. , آرمینیان، ع.، س. هوشمند، ر. امیري فهلیانی، ح. یقینی .1390. نقش یابی جایگاه هاي ژنتیکی کنترل کننده (QTL) صفات روزنه اي در گندم نان. هفتمين همايش ملي بيوتكنولوژي. تهران ,
١٣٩. , حسینی چالشتري م.، س. هوشمند، ش. محمدي، ع. ترنگ، م. خدامباشی، ح. رحیم سروش. 1390. شناسایی مکانهاي ژنی با اثرات افزایشی، اپیستازي و اثرات متقابل ژنوتیپ در محیط براي صفت طول دوره رشد در برنج. هفتمين همايش ملي بيوتكنولوژي. تهران ,
١٤٠. , رفيعي، ز.، روحي، و.، هوشمند، س.، محمدخاني، ع.1391. اثر تيمارهاي اسكاريفه و طول دوره‌ي سرمادهي بر شكست خواب بذر سه توده بادامك. دومين همايش بادام با محوريت صادرات. شهركرد ,
١٤١. , يوسف زاده،ك.، موسوي، ص.، اميني،م.، ذالفقاري، ه.، مميز، ف. هوشمند، س. 1391. بررسي تاثير نحوه خشك كردن بر ميزان اسانس و كامازولين بابونه كاكوميل ((Matricaria chamomillla . اولين كنگره ملي داروهاي گياهي. شهركرد ,
١٤٢. , يوسف زاده،ك.، موسوي، ص.، اميني،م.، ذالفقاري، ه.، مميز، ف. هوشمند، س. 1391. بررسي تاثير نحوه خشك كردن بر ميزان اسانس و كامازولين بابونه كاكوميل ((Matricaria chamomillla . اولين كنگره ملي داروهاي گياهي. شهركرد ,
١٤٣. , يوسف زاده،ك.، هوشمند، س.، مدني، ب. 1391 . كاربرد مطالعات كروموزومي در به نژادي بادام . دومين همايش ملي بادام با محوريت صادرات. شهركرد ,
١٤٤. , یقینی، ح.، س. هوشمند، ب. شیران، ع. آرمینیان .1390. شناسایی مکان هاي ژنی کنترل کننده شاخص هاي مرتبط با تحمل خشکی در آخر دوره رشد در یک جمعیت دابلد هاپلوئید گندم نان. هفتمين همايش ملي بيوتكنولوژي. تهران ,
١٤٥. , نیک بخت، ا.، ب. شیران، و. روحی، س. هوشمند، ق. بابایی .1390. بهینه سازي روش استخراج RNA وPCR RT به منظور آشکارسازي ویروس لکه حلقوي بافت مرده هسته دارها در بادام. هفتمين همايش ملي بيوتكنولوژي. تهران ,
١٤٦. , حسینی چالشتري م.، س. هوشمند، ش. محمدي، ع. ترنگ، م. خدامباشی، ح. رحیم سروش..1390. برآورد اثرات اپیستازي در مکان هاي ژنی کنترل کننده عملکرد در برنج. هفتمين همايش ملي بيوتكنولوژي. تهران ,
١٤٧. , ظفریان س.، س. هوشمند، و. روحی . 1390. استفاده از روش کشت جنین در شکستن خواب بذر کرفس کوهی Kelussia odoratissima )(M.. هفتمين همايش ملي بيوتكنولوژي. تهران ,
١٤٨. , آرمینیان، ع.، س. هوشمند، ر. امیري فهلیانی. 1390. کاربرد الگوریتم کلنی مورچه(ACO) در نقشه یابی هاي QTL تولید گندم. هفتمين همايش ملي بيوتكنولوژي. تهران ,
١٤٩. , امیري فهلیانی، ر.، م. خدامباشی، س. هوشمند، ا. معصومی اصل .1390. نقشه یابی جایگاههاي ژنی کنترل کننده ویژگیهاي ظاهري دانه در برنج(Oryza sativa) . هفتمين همايش ملي بيوتكنولوژي. تهران ,
١٥٠. , ظفریان س.، س. هوشمند، و. روحی . 1390. بررسي اثر تيمارهاي درجه حرارت و عمر بذر در شكستن خواب و ويژگي هاي جوانه زني بذر كرفس كوهي(Kelussia odoratissima . اولين كنگره ملي داروههاي گياهي. شهركرد ,
١٥١. , هوشمند، س.، ك. يوسف زاده. 1390 . متابولومیکس و کاربرد آن در شناسایی، ارزیابی و بهبود متابولیت‌های ثانویه گیاهان دارویی. اولين كنگره ملي داروههاي گياهي. شهركرد ,
١٥٢. , آرمینیان، ع.، ر. امیری فهلیانی، ص. موسوی‌ فرد، س هوشمند، ب شیران . 1389. ارائه روشی سریع و دقیق برای استخراج DNA ژنومی غلات. یازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران، دانشگاه شهید بهشتی تهران. ,
١٥٣. , خان‌احمدي، ز.، س. هوشمند، م. خدامباشي، ا. ارزاني. 1389. تاثيرشوري و سيتوپلاسم دركنترل برخي صفات فيزيولوژيك درگندم. یازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران، دانشگاه شهید بهشتی تهران. ,
١٥٤. , بلگرامي، ص.، س. هوشمند، ز، خان احمدي. 1389. ارزيابي برخي صفات فيزيولوژيك درتعدادي ازگونه هاي خانواده‌ي گندميان . یازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران، دانشگاه شهید بهشتی تهران ,
١٥٥. , موسوی‌فرد، ص.، ع. آرمینیان، س هوشمند، ج. ب. شیران، ر. امیری فهلیانی، م. 1389. تجزیه پایداری ژنوتیپ‌ها با استفاده از نرم‌ا‌فزار MINITAB در اصلاح نباتات. اولین همایش منطقه‌ای کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز. ,
١٥٦. , امیری فهلیانی، ر.، م. خدامباشی، س. هوشمند، م. حسینی و ص. موسوی¬ فرد. 1389. ارزیابی و تخمین وراثت¬ پذیری صفات مورفولوژیک در برنج با استفاده از فامیل¬های F2:3 اولین همایش منطقه ¬ای کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز. ,
١٥٧. , يوسف زاده،ک.، س. هوشمند، ح. زينلي. 1388. اثر تنش شوري بر جوانه زني بذور دو ژنوتيپ بابونه كاذب سومين همايش گياهان دارويي دانشگاه شاهد ,
١٥٨. , يوسف زاده،ک.، س. هوشمند، ح. زينلي. 1388. استفاده از تجزيه مولفه هاي اصلي درصفات مورفولوژيك در اصلاح بابونه همايش ملي گياهان دارويي و معطر دانشگاه ورامين ,
١٥٩. , هوشمند، س.، ر. ناكس.1387. شناسايي نشانگرهاي ملكولي پيوسته با برخي مكان‌هايني زمان رسيدگي در گندم دوروم . دهمین كنگره ژنتيك ایران تهران ,
١٦٠. , امينيان، ر.، ص. موسوي، ش. محمدي، س. هوشمند، ب. پوررضا .1388. تعيين محل كروموزمي ژن‌هاي موثر بر عملكرد و برخي اجزا عملكرد تحت شرايط نرمال و تنش آب با استفاده از لاين‌هاي جايگزين كروموزمي. اولين همايش منطقه‌اي كشاورزي و منابع طبيعي اهواز ,
١٦١. , آرمينيان، ع.، ص. موسوي، س. هوشمند، پوررضا، شاهمحمدي. 1388. تجزيه اثرات اصلي جمع‌پذير و اثر متقابل ضرب‌پذر (AMMI) پايداري با نرم افزار MINITAB اولين همايش منطقه‌اي كشاورزي و منابع طبيعي اهواز ,
١٦٢. , اميري، ر. م. خدام‌باشي، س. هوشمند، م. حسيني، ص. موسوي .1388. ارزيابي و تخمين وراثت‌پذيري صفات مورفولوژيك در برنج با استفاده از فاميل‌هاي F2:3 اولين همايش منطقه‌اي كشاورزي و منابع طبيعي اهواز ,
١٦٣. , هوشمند، س.، ر. ناكس. 1387. تعيين برخي مكان‏هاي ژني كنترل كننده عملكرد دانه و ارتفاع بوته در گندم دوروم دهمين کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران، کرج ,
١٦٤. , خزائي، م.، س. هوشمند ، حسين‌زاده ، اسحق بيگي، ع. تدين 1387. بررسي وراثتپذيري و همبستگي مقاومت برشي ساقه، ارتفاع بوته و طول پدانكل در گندم دوروم دهمين کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران کرج ,
١٦٥. , وندا، م.، س. هوشمند. 1387. برآورد برخي پارامترهاي ژنتيكي كنترل كننده عملكرد دانه و صفات مرتبط در گندم دوروم دهمين کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران کرج ,
١٦٦. , چاليش، ل.، س. هوشمند. 1387. برآورد وراثت پذيري و ارتباط بين برخي صفات گندم دوروم با استفاده از لاي نهاي خالص نوتركيب دهمين کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران کرج ,
١٦٧. , عباسعلي پور، ح.، س. هوشمند، ح. زينلي، ع. تدين. 1387. اثرتنش خشكي بر برخي از ويژگي هاي مرفولوژيكي دو جنس بابونه(Matricaria chamomile) دهمين کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران کرج. ,
١٦٨. , يوسف زاده ، ک.، س. هوشمند، ح. زينلي. 1387. ارزيابي دو گونه بابونه بر اساس خصوصيات روزنه اي و دانه گرده دهمين کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران کرج ,
١٦٩. , يوسف زاده، ک.، م. خزائي، س. هوشمند. 1387. تأثيرپيش‌تيمار ميدان الکتريکی بر ويژگی‌های جوانه‌زنی بذور گندم و جو ‏ تحت شرايط تنش شوری‏ کنگره علوم بذر ايران گرگان ,
١٧٠. , احمدیان، ف.، س. هوشمند. 1388. تنش خشکی بر برخی ویژگی های مرتبط با جوانه زنی و رشد گیاهچه گندم نان. اولین کنگره فیزیولوژی گیاهی ایران اصفهان ,
١٧١. , بلگرامی، ص.، س. هوشمند. 1388. بررسی اثر سطوح پلوییدی گندم بر برخی ویژگی های فیزیولوژیکی. اولین کنگره فیزیولوژی گیاهی ایران اصفهان ,
١٧٢. , خان احمدی، ز.، ک. یوسف زاده، س. هوشمند، م. خدامباشی، ا. ارزانی. 1388. بررسی تاثیر شوری بربرخی خصوصیات فتوسنتزی لاین های آلوپلاسمیک گندم اولین کنگره فیزیولوژی گیاهی ایران اصفهان ,
١٧٣. , هوشمند، س.، ر. ناكس. 1388. مكان‌يابي ژني براي پروتئين دانه در گندم دوروم با استفاده از نشانگر ريزماهواره دهمین كنگره ژنتيك ایران تهران ,
١٧٤. , وندا، م.، س. هوشمند . 1387 برآورد قابليت هاي ترکيب پذيري عمومي وخصوصي، اثرات ژن در برخي از صفات مهم زراعي گندم دوروم با استفاده از تلاقيهاي دايآلل کامل دهمین كنگره ژنتيك ایران تهران ,
١٧٥. , يوسف زاده، ك.، س. هوشمند، ح. زينلي. ١٣٨٦. اثر تنش شوری بر جوانه زنی بذر دو ژنوتيپ بابونه کاذب. سومين همايش گياهان دارويي. دانشگاه شاهد. ,
١٧٦. , عباسعلی پور، ح. هوشمند،س. تدين،ع. زينلي،ح.١٣٨٦ بررسی اثر تنش خشکی بر برخی خصوصيات مرفولوژيکی بابونه شيرازي. سومين همايش گياهان دارويي. دانشگاه شاهد. ,
١٧٧. , هوشمند. س. ١٣٧٠. ارزيابي اثر سطوح نيتروژن و پتاسيم بر كيفيت غده سيب زميني. ششمين كنگره زراعت و اصلاح نباتات ايران. دانشكده كشاورزي. بابلسر. ,
١٧٨. , هوشمند. س. ١٣٦٨. بررسي اثر مقادير نيتروژن و پتاسيم بر عملكردد سه رقم سيب زميني. پنجمين كنگره زراعت و اصلاح نباتات ايران. بابلسر. دانشكده كشاورزي. ,
١٧٩. , هوشمند، س.، رضايي، ع. 137٨. هتروزيس و كاهش ناشي از خويش‌آميزي براي برخي صفات زراعي در سورگوم دانه‌اي. چهارمين كنگره زراعت و اصلاح نباتات ايران. دانشگاه صنعتي اصفهان. دانشكده كشاورزي. ,
١٨٠. , هوشمند، س.، رضايي، ع. 137٥. تجزيه ميانگين نسل‌ها براي عملكرد دانه و صفات وابسته در سورگوم دانه‌اي. سومين كنگره زراعت و اصلاح نباتات ايران. دانشگاه تبريز. دانشكده كشاورزي. ,کتب و جزوات
١. ، تجزيه و تحليل ژنتيكي صفات كمي1381. ‌ ( ترجمه). 435 صفحه. انتشارات دانشگاه شهركرد،
٢. ، به نژادی گیاهان زراعی،
٣. ، طرح آزمایشات کشاورزی تکمیلی،
٤. ، طرح آزمایشات کشاورزی،افتخارات
١. پژوهشگر نمونه استان چهارمحال و بختیاری، در سال 1389پایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. شهربانو عباسی . بررسی ویژگی های مورفولوژیک انواع کرک و نقش آن در میزان و نوع ماده موثره و بروز ژن های مرتبط با سنتز تیمول در کرک در گونه های مختلف آویشن تحت تنش خشکی - دانشگاه شهرکرد - دکتری - 1397 جمعه ١ فروردين ١
٢. رويا مطلبي. ارزيابي دو گونه گياه دارويی آويشن و تحليل ترانسکريپوم اين گياه با تاكيد بر شناسايی و بررسی بيان ژن‌های مسير بيوسنتز کارواکرول با استفاده از روش RNA-seq - دانشگاه شهرکرد - دکتری - 1397
٣. فضل‌الله حسني. بررسی تحمل به خشکی آخر فصل رشد، و اعتبار سنجی نشانگرهای EST-SSR مرتبط در ارقام و لاین های گندم نان - دانشگاه شهرکرد - دکتری - 1395
٤. محمد حسن رحيمي. تعيين مكان‌هاي ژني كنترل كننده صفات مورفوفيزيولوژي در عدس با استفاده از جمعيت نوترکيب ژنتيكي - دانشگاه شهرکرد - دکتری - 1395
٥. کاظم یوسف زاده. بررسي مورفو-فيتوشيميايي و ارزيابی ژنهای کانديد مرتبط با سنتز تيمول در گونه‌های آويشن تحت تنش خشکی - دانشگاه شهرکرد - دکتری - 1394
٦. ميترا وندا. تعيين مكان‌هاي ژني كنترل كننده عملكرد و اجزاءآن در عدس - دانشگاه شهرکرد - دکتری - 1393
٧. مريم حسيني. تعیین مکان های ژنی کنترل کننده صفات تعیین کننده کیفیت پخت برنج ، عملکرد و اجزا آن در زمینه های ژنتیکی متفاوت - دانشگاه شهرکرد - دکتری - 1390
٨. رقیه امینیان . مطالعات ژنومی عملکرد و اجزاء آن و صفات مرتبط با تحمل به خشکی در گندم نان - دانشگاه شهرکرد - دکتری - 1389
٩. رضا اميري. تعيين مكان‌هاي ژني كنترل كننده ;كيفيت دانه در برنج - دانشگاه شهرکرد - دکتری - 1389
١٠. علي آرمينيان . تعيين مكان‌هاي ژني كنترل كننده عملكرد دانه و صفات مرتبط در گندم نان با استفاده از نشانگرهاي ملكولي - دانشگاه شهرکرد - دکتری - 1389
١١. زهرا عباسی. اثر جاسمونیک اسید و تنش خشکی بر متابولیت های ثانویه در گونه های آویشن - دانشگاه شهرکرد - کارشناسی ارشد - 1397
١٢. مهرنوش توکلی . اثر جاسمونیک اسید و تنش خشکی بر ویژگی های کرک در گونه های آویشن - دانشگاه شهرکرد - کارشناسی ارشد - 1397
١٣. طیبه جاودانی. بررسي کاريوتيپي جنس آويشن و بررسي اثر تنش شوري بر روي ويژگي هاي رشد آويشن باغی Thymus vulgaris - دانشگاه شهرکرد - کارشناسی ارشد - 1396
١٤. میلاد مشوق. بررسی تحمل به تنش سرما در آویشن با استفاده از باکتری مولد هسته یخ (pseudomonas syringae) - دانشگاه شهرکرد - کارشناسی ارشد - 1396
١٥. زهرا كريمي . ارزيابی خصوصيات مورفولوژيك و ترکيبات اسانس در گونه هاي آويشن طی سه مرحله برداشت - دانشگاه شهرکرد - کارشناسی ارشد - 1395
١٦. آتنا اميني. بررسی کالوس‌زایی گیاهان دارویی آویشن شیرازی Zataria multiflora boiss و کاکوتی tenuior Ziziphora - دانشگاه شهرکرد - کارشناسی ارشد - 1394
١٧. حميد رضا براتي . بررسی تیمول، کارواکرول و فعالیت آنتی اکسیدانی تحت شرایط آبیاری و تنش خشکی در گونه ‌های آویشن - دانشگاه شهرکرد - کارشناسی ارشد - 1394
١٨. الهام سادات حسامی. ارزيابي لاینهاي اميدبخش گندم در شرايط معمول و تنش خشكي - دانشگاه شهرکرد - کارشناسی ارشد - 1393
١٩. داوود بيگي. ارزيابي تحمل به شوری در مرحله گیاهچه و تعيين برخي QTL هاي مرتبط با آن در جمعیت تلاقی برگشتی پیشرفته برنج ندا×هاشمی - دانشگاه شهرکرد - کارشناسی ارشد - 1393
٢٠. مهدي ايزدي. ارزيابي تحمل به سرما در مرحله گیاهچه برنج و تعيين برخي QTL هاي مرتبط در جمعیت تلاقی برگشتی پیشرفته ندا×هاشمی - دانشگاه شهرکرد - کارشناسی ارشد - 1393
٢١. پيام سليماني. بهبود شرايط كشت جنين و بررسي تاثير تنش خشكي بر اسانس كرفس كوهي - دانشگاه شهرکرد - کارشناسی ارشد - 1392
٢٢. ليلا اكبري . برآورد پارامترهاي ژنتيكي و وراثت پذيري برخي از صفات زراعي عدس، با استفاده از طرح ‍ژنتيكي دي‌آلل - دانشگاه شهرکرد - کارشناسی ارشد - 1392
٢٣. ايران ايزدي . بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‏های زعفران (Crocus sativus) ایران با استفاده از مارکرهای مولکولی ISTR و برخی صفات مورفولوژيك - دانشگاه شهرکرد - کارشناسی ارشد - 1392
٢٤. ايران ايزدي . بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‏های زعفران (Crocus sativus) ایران با استفاده از مارکرهای مولکولی ISTR و برخی صفات مورفولوژيك - دانشگاه شهرکرد - کارشناسی ارشد - 1392
٢٥. تهمينه شگفت . تعيين برخي مكان‌هاي ژني کنترل کننده تحمل به خشکي در مرحله گياهچه در یک جمعيت تلاقي برگشتي پيشرفته برنج - دانشگاه شهرکرد - کارشناسی ارشد - 1392
٢٦. سپيده محمدي چمناري. مكان يابي ژن هاي كنترل كننده تحمل به شوري در مرحله گياهچه در يك جمعيت تلاقي برگشتي پيشرفته برنج - دانشگاه شهرکرد - کارشناسی ارشد - 1392
٢٧. اسماعيل داردان. بررسي تاثير تنش شوري بر جوانه‌زني، تقسيم سلول‌هاي مريستمي ريشه و رشد رويشي ارقام مقاوم و حساس به شوري گياهان جو و ذرت - دانشگاه شهرکرد - کارشناسی ارشد - 1391
٢٨. حامد آقاامامي اثر برخي مواد تنظيم كننده رشد گياهي روي شاخص‌هاي رشد، كميت و كيفيت ژل آلوئه‌ورا - دانشگاه شهرکرد - کارشناسی ارشد - 1390
٢٩. سمیه محمدی اثرات تنش خشکی روي يژگيهاي مورفولوژي و اسانس گياه دارويي رازيانه - دانشگاه شهرکرد - کارشناسی ارشد - 1390
٣٠. زهرا رفيعي بررسی بهینه سازي جوانه زنی بذر و امکان کشت جنین در سه گونه وحشی بادام و بادام تلخ - دانشگاه شهرکرد - کارشناسی ارشد - 1390
٣١. ساره ظفریان امكان كشت جنين درون شيشه‌اي، كالوس‌زايي و شكستن خواب بذر در كرفس كوهي (Kelussia odoratissima) - دانشگاه شهرکرد - کارشناسی ارشد - 1390
٣٢. فريبا احمديان تعیین برخی مکانهای ژنی کنترل کننده تحمل به خشکی در مرحله گیاهچه یک جمعیت دابل هاپلوئید گندم نان - دانشگاه شهرکرد - کارشناسی ارشد - 1390
٣٣. كامران عبد اللهي تعيين برخي مكانهاي ژني كنترل كننده تحمل به شوري در مرحله گياهچه يك جمعيت دابل هاپلوئيد گندم - دانشگاه شهرکرد - کارشناسی ارشد - 1390
٣٤. حمید یقینی شناسايي مكان‌هاي ژني كنترل كننده ويژگي‌هاي مرتبط با تحمل خشكي در آخر دوره رشد یک جمعیت دابل هاپلوئید گندم نان - دانشگاه شهرکرد - کارشناسی ارشد - 1390
٣٥. زهرا اميني تجزيه ميانگين نسلها براي صفات فيزيولوژيكي، عملكرد و صفات مرتبط با آن در ذرت - دانشگاه شهرکرد - کارشناسی ارشد - 1389
٣٦. سیده صبا بلگرامی تأثير سطوح پلوئيدی و فصل کاشت برميزان فايتيک اسيد و برخی خصوصيات مورفولوژيک تعدادی از گونه‌هاي خانواده گندميان - دانشگاه شهرکرد - کارشناسی ارشد - 1389
٣٧. زهرا خان‌احمدي، بررسي لاین های آلوپلاسم برای تحمل به شوری - دانشگاه شهرکرد - کارشناسی ارشد - 1389
٣٨. سید صادق موسوي تعيين كروموزومي مكانهاي ژني كنترل‌كننده برخي صفات مورفولوژيكي گندم نان با استفاده از لاين هاي جايگزين تحت تنش خشكي - دانشگاه شهرکرد - کارشناسی ارشد - 1388
٣٩. نرگیس بیطرف تجزيه ميانگين نسل ها براي عملكرد دانه و اجزاي آن در عدس - دانشگاه شهرکرد - کارشناسی ارشد - 1387
٤٠. سيده سميه سجادي بررسي تنوع ژنتيکي گونه هاي مريم گلي استان چهارمحال و بختياري و اصفهان با استفاده از نشانگرهاي مولکولي AFLP - دانشگاه شهرکرد - کارشناسی ارشد - 1387
٤١. شهلا مشایخی. بررسي تنوع ژنتيكي بلوط ايراني در استان چهارمحال و بختياري با استفاده از ماركر ملكولي AFLP و صفات مورفولوژيك - دانشگاه شهرکرد - کارشناسی ارشد - 1387
٤٢. مصطفی خزایی. برآورد وارثت پذيري صفات مرتبط با کيفيت دانه گندم دوروم در يك جمعيت اينبرد لاين‌هاي نوتركيب - دانشگاه شهرکرد - کارشناسی ارشد - 1387.
٤٣. کاظم یوسف زاده. بررسي تنوع ژنتيكي تبار بابونه بر‌مبناي خصوصيات كاريولوژيكي و مرفولوژيكي - دانشگاه شهرکرد - کارشناسی ارشد -کارشناسی ارشد - 1387
٤٤. حبيب‌الله عباسعلي‌پور. بررسي اثر تنش خشكي بر خصوصيات رشدي و عملكردي چند گونه گياه دارويي بابونه - دانشگاه شهرکرد - کارشناسی ارشد -کارشناسی ارشد - 1387
٤٥. مسلم عبدي‌پور. تاثير تنش خشكي بر عملكرد و اجزا عملكرد در سويا - دانشگاه شهرکرد - کارشناسی ارشد -کارشناسی ارشد - ١٣٨٦
٤٦. ميترا وندا. برآورد پارامترهاي ژنتيکي و وارثت پذيري برخي از صفات زراعي گندم دوروم، با استفاده از طرح ژنتيکي داي الل - دانشگاه شهرکرد - کارشناسی ارشد - ١٣٨٦
٤٧. لاله چاليش، برآورد وراثت پذيري صفات مورفولو ژي گندم دوروم و ارتباط ژنتيكي بين آنها با استفاده از لاين‌هاي نوترکيب - دانشگاه شهرکرد -کارشناسی ارشد- ١٣٨٦
٤٨. مهدي قنواتي. بررسي اثر شوري بر برخي خصوصيات رشد دو گونه گياه دارويي بابونه دانشگاه شهرکرد - كارشناسي ارشد- ١٣٨٥


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است