چهارشنبه ٥ اردیبهشت ١٤٠٣


حامد جاودانیان

دانشیار

مهندسی عمران

دانشکده فنی و مهندسی

تلفن: 03832324401

javdanian@sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   ژئوتکنیک لرزه ای
   مهندسی پی
   سدهای خاکی
   پایدارسازی گودبرداری
   تحقیقات صحرایی ژئوتکنیکی
   تثبیت و بهسازی خاک ها
   مدلسازی آزمایشگاهی و عددی در مهندسی ژئوتکنیکسوابق تحصیلی
   دکتری، مهندسی عمران، دانشگاه سمنان با همکاری پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله تهران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٤
   کارشناسی ارشد، مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٩

مقالات
International Journal
1. Javdanian, H., Gohari, A., Seismic behavior analysis of geogrid-reinforced soil slopes , Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Civil Engineering, (2024), Vol. 48, No. 2, pp. 999-1008.
2. Javdanian, H., Goudarzi, N., Seismic analysis of geogrid-reinforced soil retaining walls under decomposed earthquake records , Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Civil Engineering, (2023), Vol. 47, No. 4, pp. 2365–2377.
3. Javdanian, H., Zarei, M., Shams, G., Estimating seismic slope displacements of embankment dams using statistical analysis and numerical modeling , Modeling Earth Systems and Environment, (2023), Vol. 9, No. 1, pp. 389–396.
4. Javdanian, H., Heidari, A., Raeisi, J., Seismic ground response under wavelet-based decomposed earthquake records , Soil Dynamics and Earthquake Engineering, (2021), Vol. 149, No. 11, 106865.
5. Soltani, N., Javdanian, H., Soltani, N., Assessing the interaction of seismically loaded adjacent valleys using time-domain approach , Acta Geodaetica et Geophysica, (2021), Vol. 56, No. 1, pp. 133-144.
6. Javdanian, H., Soltani, N., Shams, G., Ghorbani, S., Investigating the monotonic behavior of fiber-reinforced soil under triaxial compression using experimental modeling , Modeling Earth Systems and Environment, (2021), Vol. 7, No. 2, pp. 943–952.
7. Zarif Sanayei, H.R., Javdanian, H., Rakhshandehroo, G.R., Assessment of confined aquifer response to recharge variations and water inflow distributions using analytical approach , Environmental Science and Pollution Research, (2021), Vol. 28, No. 36, pp. 50878-50889.
8. Nasiri, F., Javdanian, H., Heidari, A., Seismic response analysis of embankment dams under decomposed earthquakes , Geomechanics and Engineering, (2020), Vol. 21, No. 1, pp. 35-51.
9. Jafarian, Y., Javdanian, H., Small-strain dynamic properties of siliceous-carbonate sand under stress anisotropy , Soil Dynamics and Earthquake Engineering, (2020), Vol. 131, 106045.
10. Kheiri, G., Javdanian, H., Shams, G., A numerical modeling study on the seepage under embankment dams , Modeling Earth Systems and Environment, (2020), Vol. 6, No. 2, pp. 1075–1087.
11. Jafarian, Y., Javdanian, H., Dynamic properties of calcareous sand from the Persian Gulf in comparison with siliceous sands database , International Journal of Civil Engineering, (2020), Vol. 18, No. 2, pp. 245–249.
12. Zarif Sanayei, H.R., Javdanian, H., Assessment of steady-state seepage through dams with nonsymmetrical boundary conditions: Analytical approach , Environmental Monitoring and Assessment, (2020), Vol. 192, No. 1, Article: 3.
13. Javdanian, H., On the behavior of shallow foundations constructed on reinforced soil slope-a numerical analysis , International Journal of Geotechnical Engineering, (2020), Vol. 14, No. 2, pp. 188–195.
14. Javdanian, H., Zarif Sanayei, H.R., Shakarami, L., A regression-based approach to the prediction of crest settlement of embankment dams under earthquake shaking , Scientia Iranica, Transactions on Civil Engineering, (2020), Vol. 27, No. 2, pp. 671-681.
15. Javdanian, H., Field data-based modeling of lateral ground surface deformations due to earthquake-induced liquefaction , The European Physical Journal Plus, (2019), Vol. 134, No. 6, Article: 297.
16. Javdanian, H., Evaluation of soil liquefaction potential using energy approach: experimental and statistical investigation , Bulletin of Engineering Geology and the Environment, (2019), Vol. 78, No. 3, pp. 1697–1708.
17. Shakarami, L., Javdanian, H., Zarif Sanayei, H.R., Shams, G., Numerical investigation of seismically induced crest settlement of earth dams , Modeling Earth Systems and Environment, (2019), Vol. 5, No. 4, pp. 1231–1238.
18. Javdanian, H., Pradhan, B., Assessment of earthquake-induced slope deformation of earth dams using soft computing techniques , Landslides, (2019), Vol. 16, No. 1, pp. 91-103.
19. Javdanian, H., Lee, S., Evaluating unconfined compressive strength of cohesive soils stabilized with geopolymer: a computational intelligence approach , Engineering with Computers, (2019), Vol. 35, No. 1, pp. 191-199.
20. Heidari, A., Hashempour, M., Javdanian, H., Nilforoushan, M.R., The efects of reactive MgO on the mechanical properties of rock flour mortar , Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Civil Engineering, (2019), Vol. 43, No. 3, pp. 589–598.
21. Javdanian, H., Behavioral interference of vibrating machines foundations constructed on sandy soils , International Journal of Engineering, Transactions A: Basics, (2018), Vol. 31, No. 4, pp. 548-553.
22. Heidari, A., Hashempour, M., Javdanian, H., Karimian, M., Investigation of mechanical properties of mortar with mixed recycled aggregates , Asian Journal of Civil Engineering, (2018), Vol. 19, No. 5, pp. 583-593.
23. Jafarian, Y., Javdanian, H., Haddad, A., Dynamic properties of calcareous and siliceous sands under isotropic and anisotropic stress conditions , Soils and Foundations, (2018), Vol. 58, pp. 172-184.
24. Javdanian, H., Jafarian, Y., Dynamic shear stiffness and damping ratio of marine calcareous and siliceous sands , Geo-Marine Letters, (2018), Vol. 38, No. 4, pp. 315-322.
25. Jafarian, Y., Javdanian, H., Haddad, A., Strain-dependent dynamic properties of Bushehr siliceous-carbonate sand: Experimental and comparative study , Soil Dynamics and Earthquake Engineering, (2018), Vol. 107, pp. 339-349.
26. Javdanian, H., The effect of geopolymerization on the unconfined compressive strength of stabilized fine-grained soils , International Journal of Engineering, Transactions B: Applications, (2017), Vol. 30, No. 11, pp. 1673-1680.
27. Javdanian, H., Assessment of shear stiffness ratio of cohesionless soils using neural modeling , Modeling Earth Systems and Environment, (2017), Vol. 3, No. 3, pp. 1045-1053.
28. Javdanian, H,. Heidari, A., Kamgar, R., Energy-based estimation of soil liquefaction potential using GMDH algorithm , Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Civil Engineering, (2017), Vol. 41, No. 3, pp. 283-295.
29. Javdanian, H., Jafarian, Y., Haddad, A., Predicting damping ratio of fine grained soils using soft computing methodology , Arabian Journal of Geoscienecs, (2015), Vol. 8, No. 6, pp. 3959-3969.
30. Haddad, A., Javdanian, H., Vakilian, P., Numerical study on ground response analysis using one-dimensional model and comparison with finite element method , Geodynamics Research International Bulletin, (2015), Vol. 3, No. 3, pp. 83-95.
31. Nimtaj, A., Javdanian, H., Response analysis of layered soil in frequency domain using dynamic matrix , Geodynamics Research International Bulletin, (2014), Vol. 2, No. 2, pp. 20-33.
32. Jafarian, Y., Haddad, A., Javdanian, H., Predictive model for normalized shear modulus of cohesive soils , Acta Geodynamica et Geomaterialia, (2014), Vol. 11, No. 1, pp. 89-100.
33. Javdanian, H., Haddad, A., Mehrzad, B., Experimental and numerical investigation of the bearing capacity of adjacent footings on reinforced soil , Electronic Journal of Geotechnical Engineering, (2012), Vol. 17, pp. 2597-2617.
34. Marandi, M., Javdanian, H., Laboratory studies on bearing capacity of strip interfering shallow foundations supported by geogrid-reinforced sand , Journal of Advanced Materials Research, (2012), Vol. 472, pp. 856-869.
Research Journal
35. Nasiri, F., Javdanian, H., Heidari, A., Dynamic analysis of earth dams under de-noised earthquake records , Amirkabir Journal of Civil Engineering, (2021), Vol. 53, No. 7, pp. 3101-3114.
36. Javdanian, H., Bahrami Samani, P., Laboratory study of shearing resistance of soil reinforced with synthetic fibers , Transportation Infrastructure Engineering, (2019), Vol. 5, No. 1, pp. 119-132.
37. Javdanian, H., Predicting seismic slope displacements of embankment dams using fuzzy systems , Journal of Dam and Hydroelectric Powerplant, (2019), Vol. 5, No. 19, pp. 25-35.
38. Javdanian, H., Haddad, A., Mirnezhad, A., Geotechnical earthquake zonation of Semnan region based on geophysical tests results , Journal of Geography and Urban-Regional Planning, (2018), Vol. 8, No. 26, pp. 107-122.
39. Javdanian, H., Ahmadi Darani, M., Overexploitation of groundwater resources and regional subsidence: case study of Damaneh city, Isfahan , Water & Wastewater Science and Engineering, (2017), Vol. 1, No. 1, pp. 49-60.
40. Jafarian, Y., Javdanian, H., Haddad, A., Laboratory study on the maximum shear modulus of Boushehr calcareous sand , Sharif Journal: Civil Engineering, (2017), Vol. 33, No. 1, pp. 45-52.
41. Haddad, A., Javdanian, H,. Ebrhimpour, F., Identification and stabilization of dispersive soils: case study of water transfer canal of Simindasht-Garmsar , Journal of Engineering Geology, (2017), Vol. 11, No. 1, pp. 29-50.
42. Jafarian, Y., Javdanian, H., Dynamic behavior of calcareous sands , Bulletin of Earthquake Science and Engineering, (2017), Vol. 4, No. 1, pp. 27-36.
43. Javdanian, H., Haddad, A., Mirnezhad, A., Evaluating properties of soil deposits for transportation infrastructures based on geotechnical boreholes , Transportation Infrastructure Engineering, (2017), Vol. 2, No. 4, pp. 73-93.
44. Javdanian, H., Jafarian, Y., Haddad, A., Maximum shear modulus of carbonate and silicate sands: An experimental study , Research Bulletin of Seismology and Earthquake Engineering, (۲۰۱۶), Vol. 19, No. 1, pp. 11-21.
45. Jafarian, Y., Javdanian, H., Haddad, A., Comparing dynamic behavior of Hormuz calcareous and Babolsar siliceous sands under identical conditions , Bulletin of Earthquake Science and Engineering, (2016), Vol. 3, No. 3, pp. 1-10.
46. Jafarian, Y., Haddad, Abdolhosein., Javdanian, H., Estimating the shearing modulus of Boushehr calcareous sand using resonant column and cyclic triaxial experiments , Modares Civil Engineeing Journal, (2016), Vol. 15, No. 4, pp. 9-19.
47. Javdanian, H., Haddad, A., Jafarian, A., Evaluation of dynamic behavior of fine-grained soils using group method of data handling , Transportation Infrastructure Engineering, (2015), Vol. 1, No. 3, pp. 77-92.
International Conference
48. Gohari, A., Javdanian, H., Evaluation of yield acceleration of geosynthetic-reinforced soil slopes , 13th International Congress on Civil Engineering, 18 October, 2023, Tehran, Iran.
49. Tahmasb, A., Javdanian, H., Assessing liquefaction occurrence based on strain energy using gene expression programing , 13th International Congress on Civil Engineering, 18 October, 2023, Tehran, Iran.
50. Tahmasb, A., Javdanian, H., Evaluating strain energy-based liquefaction potential using numerical modeling , 2nd International Conference on Earthquake and Seismic Geotechnical Engineering, 17 October, 2023, Tabriz, Iran.
51. Nasiri, F., Javdanian, H., Heidari, A., Behavior of earth dams due to downsampling-based records , 8th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering (SEE8), 11 November, 2019, Tehran, Iran.
52. Soltani, N., Javdanian, H., Soltani, N., Evaluating the interaction between multiple irregular topographies during earthquakes , 8th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering (SEE8), 11 November, 2019, Tehran, Iran.
53. Kheiri, G., Javdanian, H., The effect of horizontal drain on the liquefaction occurrence in earth dam foundation , The 5th International Conference on Civil Engineering,Architecture & Urban Planning with Sustainable Development Approach, 12 September, 2019, Shiraz, Iran.
54. Kheiri, G., Javdanian, H., Shams, G., The effect of soil layering on the seepage through embankment dam foundation , 2nd International Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Management in Iran, 22 August, 2019, Tehran, Iran.
55. Javdanian, H., Shakarami, L., Zarif Sanayei, H.R., Modeling seismic settlement of earth dams due to earthquake loading , International Conference on New Findings of Civil, Architectural and Iran Building Industry, 5 July, 2018, Tehran, Iran.
56. Javdanian, H., Majidi, N., Investigating the site effects on the response of concrete structures during the Sarpol-e Zahab earthquake , International Conference on New Findings of Civil, Architectural and Iran Building Industry, 5 July, 2018, Tehran, Iran.
57. Javdanian, H., Shojaee, M., Investigating behavior of adjacent strip foundations on stabilized soil slopes , 5th International Congress On Civil Engineering, Architecture & Urban Development, 26 December, 2017, Tehran, Iran.
58. Javdanian, H., Seidali, M., Evaluating liquefaction induced lateral spreading , 5th International Conference on Geotechnical Engineering and Soil Mechanics, 15 November, 2016, Tehran, Iran.
59. Javdanian, H., Hoseini, O., Evaluating performance of the existing relationships and models to predict liquefaction-induced lateral spreading , 5th International Conference on Geotechnical Engineering and Soil Mechanics, 15 November, 2016, Tehran, Iran.
60. Javdanian, H., Kamgar, R., Evaluation of liquefaction potential based on energy concept using statistical studies , The International Conference on New Researches in Engineering Sciences, 2 June, 2016, Tehran, Iran.
61. Kamgar, R., Javdanian, H., Evaluation of positive phase duration in nonlinear response of single degree of freedom system subjected to the blast load , The International Conference on New Researches in Engineering Sciences, 2 June, 2016, Tehran, Iran.
62. Javdanian, H., Bahrami, M., Review of load carrying capacity of adjacent shallow foundations , 4th International Congress On Civil Engineering, Architecture & Urban Development, 27 December, 2016, Tehran, Iran.
63. Javdanian, H., Ahmadii, M., The effect of groundwater level changes on the settlement of buildings , 4th International Congress On Civil Engineering, Architecture & Urban Development, 27 December, 2016, Tehran, Iran.
64. Javdanian, H., Mirkamali, O., Estimation of liquefaction induced lateral deformations using adaptive neuro-fuzzy inference system , 4th International Congress On Civil Engineering, Architecture & Urban Development, 27 December, 2016, Tehran, Iran.
65. Mirnezhad, A., Javdanian, H., Haddad, A., Zonation of physical and mechanical properties of soils: case study of semnan city , The International Conference on Civil Engineering, 27 May, 2016, Tehran, Iran.
66. Jafarian, Y., Haddad, A., Javdanian, H., Comparing the shear stiffness of calcareous and silicate sands under dynamic and cyclic straining. , 7th International Conference of Seismology and Earthquake Engineering (SEE7), 18 May, 2015, Tehran, Iran.
67. Javdanian, H,. Haddad, A., Mehrzad, B., Interference effect on bearing capacity of multiple shallow foundations supported by geosynthetic-reinforced sand , 5th Asian Regional Conference on Geosynthetics, 13 December, 2012, Bangkok, Thailand.
68. Javdanian, H., Hamedi, A., Ayoubi, H., Interference effect on bearing capacity of shallow foundations constructed on geosynthetic-reinforced soil , 9th International Congress on Civil Engineering, 8 May, 2012, Isfahan, Iran.کتب و جزوات
١. عبدالحسین حداد، حامد جاودانیان، بهروز مهرزاد، "گودبرداری های عمیق، مبانی نظری و اجرایی"، (1395).افتخارات
١. پژوهشگر برتر استان در سال 1397
٢. استاد منتخب آموزشی در سال 1399پایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. ندا گودرزی ارزیابی رفتار دینامیکی دیوارهای خاک مسلح با ژئوگرید تحت اثر زلزله های تجزیه شده چهارشنبه ١٦ شهريور ١٤٠١
٢. عباس باقری اثر خصوصیات دینامیکی مصالح بر تحلیل پاسخ لرزه ای نهشته های خاکی یکشنبه ٦ تیر ١٤٠٠
٣. احسان زه تابچی مطالعه آزمایشگاهی بر رفتار مصالح خاکی مدفن پسماندهای شهری (مطالعه موردی لندفیل اصفهان) دوشنبه ٢٠ بهمن ١٣٩٩
٤. زهرا مداحیان ارزیابی تغییرشکل های لرزه ای تاج سدهای خاکی تحت زلزله های حوزه نزدیک مبتنی بر تئوری موجک شنبه ١١ مرداد ١٣٩٩
٥. فاطمه مارانی ارزیابی رفتار سد لاستیکی مستقر بر بسترهای آبرفتی شنبه ١٢ بهمن ١٣٩٨
٦. فاطمه نصیری اردلی تحلیل لرزه‌ای سدهای خاکی تحت اثر رکوردهای زلزله تجزیه شده شنبه ١٢ بهمن ١٣٩٨
٧. مائده حقیقی پوده مطالعه آزمایشگاهی اثر پوکه های معدنی بر مشخصات مکانیکی بتن سبک سازه ای شنبه ٣٠ شهريور ١٣٩٨
٨. غزاله خیری بررسی اثر موقعیت دیوارهای آب بند و زهکش ها بر فشارهای بالابر و نشت در سدهای خاکی یکشنبه ٢٦ خرداد ١٣٩٨
٩. لیلا شاکرمی ارزیابی نشست سدهای خاکی تحت اثر ارتعاشات ناشی از زلزله دوشنبه ١٩ شهريور ١٣٩٧


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است