چهارشنبه ٥ اردیبهشت ١٤٠٣


صالح کهیانی

استادیار

علوم و مهندسی جنگل

دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین

تلفن: 03832324401

skahyani@yahoo.com - skahyani@sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   مدلسازی رشد و پویایی جنگل Forest Growth and Dynamics Modeling
   روش های اندازه گیری درخت و نمونه برداری جنگل Tree Measurement and Forest Sampling Techniques
   روش هاي برآورد زيتوده و كربن درخت و جنگل Biomass and Carbon Estimation of Trees and Forests
   مدلسازی و اکولوژی آماری - تجزیه و تحلیل چندمتغیره و توان آماری Statistical Ecology and Modeling - Multivariate and Statistical Power Analysis
   مدلسازی اکولوژیکی - تحلیل الگوهای پراکنش مکانی منابع زیستی Ecological Modeling - Spatial Patterns Analysis of Biological Resourcesسوابق تحصیلی
   دکتری، ، دانشگاه تربیت مدرس، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٦
   دوره تحقیقاتی، ، ، استرالیا ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٤
   کارشناسی ارشد، ، دانشگاه تربیت مدرس، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٩
   کارشناسی ، ، دانشگاه شهید چمران اهواز ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٧

مقالات
International Journal
1. Nazari N., Bahmani M., Kahyani S., and Humar M. (2021), Effect of site conditions on the properties of hawthorn (Crataegus azarolus L.) wood , Journal of Forest Science, 67, 2021 (3): 113–124. https://doi.org/10.17221/125/2020-JFS
2. Nazari N., Bahmani M., Kahyani S., Humar M., and Koch G. (2020), Geographic variations of the wood density and fibre dimensions of the Persian oak wood , Forests 2020, 11, 1003 (9): 1-15; doi:10.3390/f11091003
3. Soltani A., Hamdollah Sadeghi Kaji H., and Kahyani S., (2019), Effects of different land-use systems (grazing and understory cultivation) on growth and yield of semi-arid oak coppices , Journal of Forestry Research, https://doi.org/10.1007/s11676-019-01063-z
4. Kahyani S., Sohrabi H., Hosseini S.M., and Vanclay J., (2016), LAI and Leaf Biomass Allometric Equations for Three Common Tree Species in a Hyrcanian Temperate Forest , Journal of Forestry, 6: 1-7.
5. Basiri R., and Kahyani S., (2011), The Basic of Analytical of Simple Linear Regression in Forestry Studies Case Study: Relationship between Basal Area and Tree Coverage of Quercus Brantii Lindl. in Absardeh, Chahar Mahale and Bakhtiari , International Journal of Applied Environmental Sciences. 6(1): 35-48.
Research Journal
٦. اسدي بروجني، ا.، نصيران نجف آبادي، ع.، خدري غريب وند، ح.، کهياني، ص.، (1402), شناخت و ادراک بهره ‎برداران مرتعي از بروز نشانه‎ هاي تغيير اقليم در راستاي پايداري منابع محيطي (مطالعه موردي: روستاهاي بخش مرکزي شهرستان نجف آباد) , جغرافيا و پايداري محيط، 13(4): 1-13.
٧. اسدي بروجني، ا.، نصيران نجف آبادي، ع.، خدري غريب وند، ح.، کهياني، ص.، (1402), سنجش نگرش بهره‌برداران مرتعي در ارتباط با زمينه‌هاي آسيب‌پذيري در راستاي مديريت پايدار مراتع در سه روستاي حومه شهرستان نجف‌آباد , جغرافيا و پايداري محيط، 13(3): 1-18.
٨. کي باندري ناشليل، م.، يارعلي، ن.، کهياني، ک.، ابراهيمي، ع.، خدري غريب وند، ح، (1401), واکاوي و تحليل تغييرات مشخصه‌هاي اجتماعي-اقتصادي عشاير استان خوزستان , مجله مطالعات برنامه ریزی قلمرو کوچ نشینان، 2(2): 41-52.
٩. صادقی کاجی ح.، سلطانی ع.، و کهیانی ص.، (1399), مدلسازی احتمال جست دهی برودار در توده های جست زاد زاگرس مرکزی , فصلنامۀ علمی پژوهش و توسعه جنگل، 6(1)، 120-107.
١٠. صادقي کاجي ح، سلطاني ع، کهياني ص، (1397), توسعه دياگرام مديريت تراكم توده براي توده هاي جست زاد همسال برودار (Quercus brantii Lindl) در زاگرس مركزي , نشریه جنگل و فرآورده های چوب، 71(1): 94-83.
١١. دهدشتي فر م، جلالي س.غ، اسماعيل زاده ا، کهياني ص، (1393) , اثر اندازه روشنه و خشکه دارها بر تجديد حيات طبيعي درختان در جنگل تحقيقاتي دانشگاه تربيت مدرس , نشريه پژوهش هاي علوم وفناوري چوب و جنگل، 21(2): 149-168.
Promotion Journal
١٢. اسدي بروجني، ا.، نصيران نجف آبادي، ع.، خدري غريب وند، ح.، کهياني، ص.، (1402), آشکارسازي تغييرات اقليم با استفاده از شاخصهاي حدي بارش (مطالعه موردي: شهرستان نجف آباد، استان اصفهان) , جغرافيا و روابط انساني، 6(1): 379-400.
١٣. کي باندري ناشليل، م.، يارعلي، ن.، خدري غريب وند، ح، ابراهيمي، ع.، کهياني، ک.، (1402), تحليل مشخصه‌هاي اجتماعي-اقتصادي عشاير استان چهار محال و بختياري طي سه دهه ۶۰، ۷۰ و ۸۰ , پژوهشنامه بختياري شناسي و اقوام ايراني، 1(1): 191-220.
International Conference
١٤. کهياني، ص.، (1397), بررسي و مدل سازي رابطه ارتفاع و قطر برابرسينه بلوط ايراني در جنگل آبسرده چهارمحال و بختياري , سومين همايش بين المللي پژوهش هاي کاربردي در علوم کشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست، همدان، ایران.
١٥. کهياني ص، دهدشتي فر م، جلالي س.غ، (1397) , بررسي وضعيت تراکم زادآوري درختان راش و ممرز در ارتباط با عوامل فيزيوگرافي در روشنه هاي تاج پوشش و توده شاهد جنگل تحقيقاتي دانشگاه تربيت مدرس , سومين همايش بين المللي پژوهش هاي کاربردي در علوم کشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست، همدان، ایران.
16. Kahyani S., Sohrabi H., Hosseini S.M., and Vanclay J., (2016), Allometric equations for estimating leaf biomass and leaf area index of Oriental Beech (Fagus orientalis Lipsky) and chestnut-leaved Oak (Quercus castaneifolia C.A.Mey.) of Hyrcanian temperate forests in northern Iran , RISE conference, SCU, Australia, 25-26 October 2016.
١٧. دهدشتي فر م،، جلالي س. غ.، اسماعيل زاده ا.، و کهياني ص،. (1391) , بررسي خصوصيات آشفتگي ها، خشکه دار و ايجاد روشنه و اهميت آنها در مديريت پايدار اکوسيستم جنگل , سومين همايش بين المللي تغيير اقليم و گاهشناسي درختي، 27 الي 29 ارديبهشت 1391، ساري، ايران.
١٨. کهياني، ص.، حسيني، س.م.، و بصيري، ر.، (1389), تحليل الگوي پراکنش مکاني بلوط ايراني و کيکم با استفاده از شاخص هاي آماري مطالعه موردي: آبسرده چهارمحال و بختياري) , شانزدهمين کنفرانس سراسري و چهارمين کنفرانس بين المللي زيست شناسي ايران. دانشگاه فردوسي مشهد، 23 تا 25 شهريورماه 1389.
National Conference
١٩. اسدي بروجني، ا.، نصيران نجف آبادي، ع.، خدري غريب وند، ح.، کهياني، ص.، (1401), ادارک جوامع محلي از تغييرات دما (مطالعه موردي: بهره برداران مرتعي بخش مرکزي شهرستان نجف آباد) , سومين همايش ملي منابع طبيعي و توسعه پايدار در زاگرس، دانشگاه شهرکرد، ايران.
٢٠. اسدي بروجني، ا.، نصيران نجف آبادي، ع.، خدري غريب وند، ح.، کهياني، ص.، (1401), ادارک بهره برداران مرتعي بخش مرکزي شهرستان نجف آباد از تغييرات بارندگي , سومين همايش ملي منابع طبيعي و توسعه پايدار در زاگرس، دانشگاه شهرکرد، ايران.
٢١. حسيني، ز.، محمودي، ب.، کهياني، ص.، (1401), ارزيابي دانش زيست محيطي دانشجويان کارشناسي جنگلداري دانشگاه شهرکرد , سومين همايش ملي منابع طبيعي و توسعه پايدار در زاگرس، دانشگاه شهرکرد، ايران.
٢٢. کهياني، ص.، (1401), تنوع زيستي گونه‌هاي چوبي در ارتباط با ارتفاع از سطح دريا در جنگل‌هاي آبسرده چهارمحال و بختياري , سومين همايش ملي منابع طبيعي و توسعه پايدار در زاگرس، دانشگاه شهرکرد، ايران.
٢٣. کهياني، ص.، (1400), , تحليل ساختار و الگوي پراکنش مکاني لرگ با استفاده از شاخص‌هاي مبتني بر نزديکترين همسايه در پارک جنگلي نور , اولين همايش ملي پژوهش هاي نوين در علوم زيستي، دانشگاه گنبد کاووس، ایران.
٢٤. کهياني ص. (1400), تحلیل ساختار و الگوی پراکنش مکانی گونه زبان گنجشک با استفاده از شاخص های زاویه یکنواخت، آمیختگی و اختلاف ابعاد (مطالعه موردی: جنگل های آبسرده شهرستان اردل، استان چهارمحال و بختیاری) , اولین همایش ملی بختیاری شناسی دانشگاه شهرکرد، ایران.
٢٥. نظري قهفرخي ن.، بهمني جونقان م.، کهياني ص. (1399), تغييرات دانسيته و خواص زيست سنجي چوب زالزالک ( Crataegus Azarolus ) درجهات مختلف جغرافيايي (مطالعه موردي: جنگل هاي بازفت) , همايش ملي چشم انداز جنگلهاي کشور؛ تحول مديريت (با محوريت جنگل هاي شمال)، 1399، تهران، ایران.
٢٦. نظري قهفرخي ن.، بهمني جونقان م.، کهياني ص. (1399), اثر جهت جغرافيايي بر دانسيته و خواص بيومتري چوب بلوط ايراني درجنگل هاي زاگرس مرکزي , همايش ملي چشم انداز جنگل هاي کشور؛تحول مديريت (با محوريت جنگل هاي شمال)، 1399، تهران، ایران.
٢٧. کی باندری ناشلیل م، یارعلی ن، خدری غریب‌وند ح، ابراهیمی ع، کهیانی ص. (1398). , تحلیل تغییرات جمعیت عشایر استان‌های چهارمحال و بختیاری و خوزستان طی سه دهه گذشته (60، 70 و 80). , دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس، 6 و 7 شهریور 1398، شهرکرد، ایران.
٢٨. کی باندری ناشلیل م، یارعلی ن، کهیانی ص، ابراهیمی ع، خدری غریب‌وند ح. (1398)., تحلیل تغییرات تعداد و نوع دام عشایر استان‌های چهارمحال و بختیاری و خوزستان طی سه دهه گذشته (60، 70 و 80). , دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس، 6 و 7 شهریور 1398، شهرکرد، ایران.
٢٩. حيدريان ط، پژوهان ا، قاسمي آقباش ف، کهياني ص. (1398), ارزيابي مسلح سازي خاک توسط گونه زالزالک در جنگل هاي زاگرس (مطالعه موردي: منطقه چهارزير کرمانشاه) , چهاردهمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران، 25 و 26 تیرماه 1398، ارومیه، ایران.
٣٠. کهياني ص، (1397) , تحليل الگوي پراکنش مکاني برخي از گونه هاي درختي در پارک جنگلي نور , اولين کنفرانس ملي کشاورزي و محيط زيست، اردبیل، ایران.
٣١. کهياني ص، دهدشتي فر م، جلالي س.غ، (1397) , بررسي تاثير اندازه روشنه بر تنوع زيستي گياهي در جنگل تحقيقاتي دانشگاه تربيت مدرس , اولين کنفرانس ملي کشاورزي و محيط زيست، اردبیل، ایران.
٣٢. کهياني، ص.، (1397), تنوع زيستي گونه هاي چوبي در رابطه با جهات مختلف جغرافيايي در منطقه آبسرده چهارمحال و بختياري , اولين کنفرانس ملي کشاورزي و محيط زيست، اردبیل، ایران.
٣٣. بصيري ر.، معصومي باباعربي م.، و کهياني ص،. (1393), کاربرد تحليلي رگرسيون خطي ساده در مطالعات اکولوژي جنگل (مطالعه موردي: رابطه بين رويه زميني و تاج پوشش درختي گونه بلوط ايراني در آبسرده چهارمحال و بختياري) , دومين همايش ملي دانشجويي علوم جنگل . انجمن علمي دانشجويي جنگلداري دانشگاه تهران، 1393.
٣٤. دهدشتي فر م.، جلالي س.غ.، کهياني ص.، و اسماعیل زاده ا. (1391) , بررسي وضعيت روشنه هاي تاج پوشش، خشکه دارها و تراکم تجديدحيات طبيعي در پارسل شاهد جنگل هاي آغوزچال نوشهر , اولين کنفرانس ملي راهکارهاي دستيابي به توسعه پايدار در بخش هاي کشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست، اسفند 1391.
٣٥. کهياني، ص.، حسيني، س.م.، و بصيري، ر.، (1390), تحليل الگوي پراکنش مکاني بلوط ايراني و بنه در جنگل هاي آبسرده چهارمحال و بختياري , همايش ملي جنگل هاي زاگرس مرکزي؛ قابليت ها و تنگنا ها، جهاد دانشگاهي واحد لرستان، آذر 1390.
٣٦. کهياني، ص.، حسيني، س.م.، و بصيري، ر.، (1390), ارائه روشي جهت کاهش تغييرپذيري داده ها درمطالعات رگرسيون با تاکيد برآزمون فرضيه هاي رگرسيون خطي ساده در جنگل هاي منطقه آبسرده چهارمحال و بختياري , همايش ملي جنگل هاي زاگرس مرکزي؛ قابليت ها و تنگنا ها، جهاد دانشگاهي واحد لرستان، آذر 1390.کتب و جزواتافتخارات
١. برگزيده جايزه نظام وظيفه تخصصي از طرف بنياد ملي نخبگان در سال 1396
٢. دانش آموخته برتر و کسب رتبه ممتاز در دوره ی تحصیلی دکتری تخصصی دانشگاه تربیت مدرس (فارغ التحصیلی با معدل 19.26)
٣. دانشجوی ممتاز و استعداد درخشان در مقطع دکتری تخصصی دانشگاه تربیت مدرس
٤. دانشجوی ممتاز و استعداد درخشان در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
٥. دانشجوی ممتاز و استعداد درخشان دانشگاه شهید چمران اهواز 1387-1383
٦. کسب جايزه و لوح تقدير در سومين آيين تجليل از دانشجويان داراي استعداد درخشان دانشگاه شهيد چمران اهواز در سال 1386
٧. کسب جايزه و لوح تقدير در دومين آيين تجليل از دانشجويان داراي استعداد درخشان دانشگاه شهيد چمران اهواز در سال 1385پایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. عباس نصیران نجف ابادی تحلیل روند تغییرات شاخص‌های حدی اقلیمی(دما و بارش) و تأثیر آنها بر معیشت بهره‌برداران مرتعی در مراتع استپی غرب اصفهان (مطالعه موردی: شهرستان نجف‌آباد) شنبه ١٩ شهريور ١٤٠١
٢. فیروزه غریبی ارزیابی اثربخشی طرح های ترویجی در جنگل های شهرستان کیار شنبه ١٩ شهريور ١٤٠١
٣. نورالله نظری قهفرخی اثر عوامل توپوگرافی بر ویژگی های فیزیکی و زیست سنجی چوب برخی از گونه های درختی جنگل های زاگرس مرکزی(مطالعه موردی:جنگل های بازفت) سه شنبه ٣٠ شهريور ١٤٠٠
٤. حمدالله صادقی کاجی مدل‌سازی رشد و محصول‌دهی توده‌های شاخه‌زاد برودار در زاگرس مرکزی برای اعمال برنامه های تنظیم جنگل شنبه ٦ مهر ١٣٩٨
٥. معصومه کی باندری ناشلیل بررسی میزان تأثیرگذاری و موفقیت طرح صیانت از جنگل شرق باغملک در بهبود وضعیت اقتصادی اجتماعی جنگل نشینان دوشنبه ٢٨ بهمن ١٣٩٨


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است