چهارشنبه ٢٩ فروردين ١٤٠٣


مصطفی کرباسیون

استادیار

توسعه روستایی

دانشکده کشاورزی

تلفن: 03832324401

mostafa.karbasioun@gmail.com

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   1. توسعه و مدیریت منابع انسانی شامل انگیزه های شغلی، موانع و راهکارهای بهبود بهره وری نیروی کار، نظام پیشنهادات و تشویق و تنبیه، روشهای بروزرسانی سازمانها، صلاحیتهای شغلی، مدیریت روابط انسانی، خلاقیت و تکنیکهای ایجاد آن در افراد، گروهها و سازمانها و سبکهای مدیریت و رهبری، کارافرینی و خوداشتغالی و گردشگری روستایی
   2. ترویج و آموزش کشاورزی ، خدمات و صنعت، اشتغال و کارآفرینی شهری، روستایی و عشایری، روستاگردی و طبیعت گردی، مروجان و تسهیلگران، خدمات و صنعت و بررسی صلاحیتهای فعالین این دو بخش، ارزشیابی دوره های آموزشی و برنامه ریزی برای ارتقای این دوره ها، جامعه شناسی در ابعاد مختلفسوابق تحصیلی
   پسا دکتری، مدیریت (تمام گرایشها)، دانشگاه کشاورزی واگنینیگن، هلند، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٦
   دکتری، مدیریت، دانشگاه کشاورزی واگنینیگن، هلند، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٦
   کارشناسی ارشد، مهندسی کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٣
   کارشناسی ، مهندسی کشاورزی، دانشگاه شیراز، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٦٩

مقالاتکتب و جزواتافتخارات

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است