دوشنبه ٣١ تیر ١٣٩٨


نواز خرازیان

دانشیار

زیست شناسی

دانشکده علوم پایه

تلفن: 03832324419

kharazian@sci.sku.ac.ir

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   plant taxonomy, cytotaxonomy, chemotaxonomy (flavonoid), phytochemistry, molecular systematic (DNA, Isoenzyme), micromorpholog)y (pollen,trichom), floristic stidies
   بررسی تنوع ژنتیکی با استفاده از مارکرهای مولکولی مختلف، سیستماتیک مولکولی، کموتاکسونومی و فیتوشیمی متابولیتهای ثانویه از جمله فلاونوئیدها، سیتوتاکسونومی، کاریولوژی و مورفومتری، مطالعات فلوریستیکی
   مطالعات گرده شناسی، آناتومی و مطالعات فلوریستیکی، کورولوژی و فیزیونومی، بررسی روابط فنتیکی و تنوع زیستی در ناحیه زاگرسسوابق تحصیلی
   دکتری، زیست‌شناسی (تمام گرایشها)، دانشگاه اصفهان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٢
   کارشناسی ارشد، زیست‌شناسی (تمام گرایشها)، دانشگاه اصفهان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٢
   کارشناسی ، زیست‌شناسی (تمام گرایشها)، دانشگاه اصفهان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٢

مقالات
International Journal
1. Salehi, N., Kharazian, N., Shiran, B. Journal of Sciences, Genetic Diversity of Marrubium Species from Zagros Region (Iran), Using Inter Simple Sequence Repeat Molecular Marker ,
2. Aghakhani, F., Kharazian , N. Lori Goeini, Z., Phytochemical Ananlysis, Flavonoid constituents of Phlomis species using liquid chromatography mass spectrometry ,
3. . iRANIAN J. Sciences and Technology, In press. Aghakhani,F., Kharazian, N., Flavonoid diversity and morphological variations among seven Phlomis species in Zagros, Iran ,
4. Aghakhani, F., Kharazian, N. Lori Goeini, Z., Flavonoid constituents of Lamiaceae species using liquid chromatography mass spectrometry , Phytochemical Analysis-Wiley publication, 2017
5. Salehi, N., Kharazian, N., Shiran, B., Genetic Diversity of Marrubium Species from Zagros Region (Iran), Using Inter Simple Sequence Repeat Molecular Marker , Journal of Sciences, 2017
6. Kharazian, N., evaluation of diversity in wild relatives of wheat ,
7. Rahiminejad, M. Kharazian,N., Illustration of and a key to the genus Triticum L. in Iran ,
8. kharazian, morphometry study of some salvia species in Iran ,
9. Kharazian, Mohammadi, Flavonoid patterns and their diversity in ۱۰ Stachys L. (Lamiaceae) species from Iran ,
10. نواز خرازیان، مهین هاشمی, Chemotaxonomy and morphological studies in five Marrubium L. species in Iran , Iranian Journal Siences and Technology, A, 2017
11. Kharazian, N., Flavonoid Constituents in Some Species of Salvia L. , Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran-2014
12. Kharazian, N., Flavonoid patterns and their diversity in 10 Stachys L. (Lamiaceae) species from Iran , Progress in Biological Sciences-2014
13. Kharazian, N., Rahimi, S., Shiran, B., Genetic diversity and morphological variability of fifteen Stachys species in Iran , Biologia-SPRINGER, 2014
14. Kharazian, N., Chemotaxonomy and flavonoid diversity of Salvia L. (Lamiaceae) in Iran , Acta Botanica Brasilica-2014
15. Kharazian, N., Identification of flavonoids in leaves of seven willd growing salvia species from Iran , Progress in Biological Sciences-2013
16. Kharazian, N. Zamani, S., Yousefi, M., Chromosome count and karyotype study of eleven Nepeta L. (Lamiaceae) species from Iran , Biological Diversity and Conservation- 2013
17. Kharazian, N., Karyotypic study of some of salvia species in Iran , J. Appl.Biol. Sci.-2011
18. Kharazian, N. Rahiminejad, M.R., Study of phenolic constituents of Triticum L. in Iran , Iran. J. Sci. Technology-2009
19. Kharazian, N. Shiran, B., A new record of Salvia for Iran , Int. J. Bot-2008
20. Kharazian, N. Rahiminejad, M.R., chemotaxonomy of wild diploid Triticum species in Iran , Int. J. Bot- 2008
21. Kharazian, N., The taxonomy and variation of leaf anatomical characters in the genus Aegilops L. in Iran , Turk.J. Bot.- 2007
22. Kharazian, N., Rahiminejad, M.R., Evaluation of diagnostic reproductive and vegetative characters among tetraploid Triticum L. species (Poaceae; Triticeae) in Iran , Turkish Journal of Botany-2005
23. Rahiminejad, M.R., Kharazian, N., Illustration of and a key to the genus Triticum L. in Iran , Wheat Information Service- 2005
24. Arzani, A., Khalighi, M.R., Shiran, B.., Kharazian, N., evaluation of diversity in wild relatives of wheat , Czeck.J. Plant Breed.-2005
Research Journal
25. Hasanzadeh, F., Kharazian, N. Parishani, M.R., Journal of Genetic Resources, Floristic, Life Form, and Chorological Studies of Saldaran Protected Region, Chaharmahal and Bakhtiari Province, Iran ,
26. Sadeghipour, F., Kharazin, N., Afshrzadeh, S., nOVA BIOLOGIA REPERTIA. IN PRESS., . Floristic studies of vegetation in Palang Galoun protected region, Isfahan province, Iran ,
27. Kharazian, N., تاکسونومی و ریخت شناسی Salvia atropatana در ایران ,
28. Karazian, N,, تاکسونومی و ریخت شناسی Salvia spinosa L. در ایران ,
29. Ebrahiminia, M., Esmaeili, F. Kharazian, N. et al., اثر فلاونوئید تام موجود در عصاره متانولی برگ کاسنی بر القای تمایز سلولهای بنادی p۱۹ به سلولهای انسولین ساز ,
30. Esameili, F., Kharazian, N. et al., بررسی القای تمایز سلول‌های بنیادی به سلول‌های بتای پانکراس به‌وسیله عصاره متانولی یونجه ,
31. Salimian, F., Fatholahi, M., ....................Kharazian, N., اثرات ضد قارچی عصاره‌های آبی و فلاونوئیدی کلی گیاه مورد (Myrtus communis L.) بر دو قارچ بیماریزای ساپرولگنیا و فوزاریوم جدا شده از تخم قزل آلای رنگین کمان در شرایط invitro ,
32. Kharazian, N. Abaeian, F., Yousefi, M., مطالعه فلوریستیکی منطقه حفاظت شده زرچشمه در استان اصفهان ,
33. Shiran, B. Kharazian, N. et al., Study of genetic diversity of Salvia species in Chaharmahal va Bakhtiari and Isfahan Province using AFLP molecular markers ,
٣٤. نواز خرازیان، مهین هاشمی, بررسی تنوع الگوهای فلاونوئیدی در 5 گونه از جنس Stachys در ایران , مجله پژوهشهای گیاهی
35. Kharazian, N. et al., صفات ریخت شناسی متمایز کننده گونه های دیپلوئید جنس تریتیکوم در ایران ,
36. Rahiminejad, M. Karazian, M. Kheradmandnia, M., تحلیل ممیزی سه گونه زراعی Triticum durum, aestivum, turgidum ,
37. Kharazian, N., morphometry study of some salvia species in Iran , Sci. J. . Biol. Sci.-2012
٣٨. مریم ابراهیمی نیا، فریبا اسماعیلی، نواز خرازیان, اثر فلاونوئید تام موجود در عصاره متانولی برگ کاسنی بر القای تمایز سلولهای بنادی p۱۹ به سلولهای انسولین ساز , مجله علوم پزشکی مازندران-1392
٣٩. نواز خرازیان, تاکسونومی و ریخت شناسی Salvia spinosa L. در ایران , تاکسونومی و بیوسیتماتیک-1391
٤٠. نواز خرازیان, تاکسونومی و ریخت شناسی Salvia atropatana در ایران , مجله علوم دانشگاه تربیت معلم تهران -خوارزمی-1390
٤١. سمیه سجادی، بهروز شیران، نواز خرازیان, بررسی تنوع ژنتیکی گونه های مریم گلی استان چهار محال و بختیاری و اصفهان با استفاده از نشانگر مولکولی AFLP , مجله علوم باغبانی ایران-1388
٤٢. نواز خرازیان، محمد رضا رحیمی نژاد, مطالعه تاکسونومی و ریخت شناسی سنبله در بین گونه های تتراپلوئید و هگزاپلوئید تریتیکوم در ایران , مجله علوم تربیت معلم تهران-خوارزمی جدید-1388
٤٣. نواز خرازیان، محمد رضا رحیمی نژاد، منوچهر خردمندنیا, صفات ریخت شناسی متمایز کننده گونه های دیپلوئید جنس تریتیکوم در ایران , مجله زیست شناسی تهران-1382
٤٤. رحیمی نژاد، م. ر. خردمند نیا، م.، خرازیان، ن., تحلیل ممیزی سه گونه زراعی Triticum durum, aestivum, turgidum , مجله علوم پایه-1381
International Conference
٤٥. Jafari, F., kharazian, N., همایش بین المللی زیست شناسی, بررسي ترکيبات فلاونوئيدي Scutellaria multicaulis، S. nepetifolia، S. patonii و S. condensata در ناحيه زاگرس، ايران ,
46. N.Kharazian, F. Aghakhani, Z. Lori goeini, The study of flavonoid ingredients among Phlomis elliptica and Ph. anisodonta (Lamiaceae) from Iran ,
47. F.Jafari, N. Kharazian, Z. Lori goeini, Study of flavonoid diversity patterns in four Scutellaria L. (Lamiaceae) species in Zagros region, Iran ,
48. Navaz Kharazian, Fahimeh Abaeian, Mehdi Yousefi , MEDICINAL PLANTS FROM ZAR CHESMEH PROTECTED REGION IN ESFAHAN PROVINCE , چهارمین کنگره گیاهان دارویی
49. Kharazian, N., The study of morphology and genetic diversity in Salvia accessions in Iran , International Medicinal and Aromatic Plants Symposium -2010
50. Kharazian, N. Sajadi, S., Shiran, B., Evaluation of biodiversity among some of the Salvia species in Iran , ۵۷th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research- Geneva
51. Kharazian, N. Rahiminejad, N., Evaluation of flavnoid compounds among wild species of wheat in Iran , ۹th Biochemistry conference of Iran and ۲nd International Congress oF Biochemistry and -2007Mollecular Biology
52. Kharazian, N., Rahiminejad, M.R., The Enzyme variation among Triticum L. species in Iran , ۱۷th International Symposium of Biodiversity and Evolutionary Biology-Germany, Bonn-2006
53. Kharazian, N., Rahiminejad, M.R., Biometry of chromosomal variability of the diploid cytotypes in the genus Triticum in Iran , ۲۳th Intrernational Conference of Biometry. Montreal, Canada-2006
54. Kharazian, N., Rahiminejad, M.R., Karyotipic evolution and isozyme diversity in genus Triticum L. in Iran , ۸th International Gatersleben Research Conferences-Germany-2005
55. نواز خرازیان، محمد رضا رحیمی نزاد, Taxonomic and Karyotypic study of wild diploid and tetrapliod Triticum species in Iran. , ۱۶ th International Symposium of Biology and Evolutionary Biodiversity, Frankfurt, Main, Germany-2003
٥٦. نواز خرازیان، فیمه عبائیان، مهدی یوسفی, مطالعه فلوریستیکی منطقه حفاظت شده زرچشمه در استان اصفهان , هجدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی بیولوژی-1393
٥٧. نواز خرازیان، مهین هاشمی، لیلا شبانی, مطالعات بیومتری و تنوع ویژگیهای ریخت شناسی گونه های جنس Marrubium L. در ایران , هجدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی بیولوژی-1393
٥٨. نواز خرازیان، مهین هاشمی، لیلا شبانی, کموتاکسونومی و بررسی ترکیبات فلاونوئیدی برخی از گونه های جنس Marrubium L. در ایران , کنفرانس و ششمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی-1393
59. Khrazian, N. Rahimi, S., Shiran, B., Morphological studies and genetic diversity among four section of Stachys L. (Lamiaceae) species in Iran using morphological and ISSR molecular markers , همایش گیاهان دارویی-1393
60. Kharazian, N. Mohhamadi, M., Shabani, L., The flavonoid variation patterns and flavonoid compounds among the accessions of seven Stachys L. (Lamiaceae) species in Iran , همایش گیاهان دارویی-1393
61. Kharazian, N., Rahimi, S., Shiran, B., Genetic diversity and morphological variability among the accessions of ten Stachys L. (Lamiaceae) species in Iran using morphological and ISSR molecular markers , همایش گیاهان دارویی-1393
٦٢. فریبا اسماعیلی، نواز خرازیان, بررسی تاثیر عصاره گیاه یونجه برای تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمی به سمت سلولهای بتا پانکراس , هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران-1392
63. نواز خرازیان، مژگان محمدی، لیلا شبانی, تنوع الگوهای فلاونوئیدی در بین جمعیتهای متعلق به ۶ گونه از جنس Stachys L. در ایران , هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران-1392
٦٤. نواز خرازیان، سمیه زمانی، مهدی یوسفی, مطالعه کروموزومی برخی از گونه های جنس Nepeta در ایران , هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران-1391
65. نواز خرازیان, ترکیبات فلاونوئیدی در بین گونه های آندمیک Salvia در ایران , سیزدهمین همایش علوم دارویی ایران-1391
66. نواز خرازیان، سمیه سجادی، بهروز شیران, مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیتهای S. reuterana در ایران با استفاده از نشانگر مولکولی AFLP , ششمین همایش ملی بیوتکنولوژی-1388
٦٧. نواز خرازیان، محمد رضا رحیمی نزاد, تغییرات کمی و کیفی بذر و بساک در بین گونه های دیپلوئید و تتراپلوئید تریتیکوم در ایران , دوازدهمین کنفرانس زیست شناسی ایران-همدان-1388
٦٨. نواز خرازیان, مطالعه کاریوتیپ گونه های سالویا در ایران , پانزدهمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران-1387
٦٩. نوازخرازیان، محمد رضا رحیمی نژاد, مطالعه فیتوشیمی در بین گونه های تتراپلوئید تریتیکوم در ایران , پانزدهمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران-1387
٧٠. نواز خرازیان, مطالعه پروتئین ذخیره ای بذر (پرولامین) گونه های اژیلوپس در ایران , سیزدهمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران-1384
٧١. نواز خرازیان، محمد رضا رحیمی نژاد, مطالعه تاکسونومی و بیومتری گونه های تتراپلوئید و هگزاپلوئید زراعی تریتیکوم در ایران , یازدهمین کنفرانس زیست شناسی ایران- دانشگاه ارومیه-1382
National Conference
72. Khrazian, N., Hasanzadeh, F., MEDICINAL AND ENDEMIC PLANTS IN SALDARAN PROTECTED REGION FROM CHAHARMAHAL VA BAKHTIARY PROVINCE ,
73. Kharazian, N. Eftekhari, R., FLORISTIC STUDY OF MEDICINAL PLANTS IN CHIN AND GELAL REGIONS FROM KOHGILOUYEH VA BOYER-AHMAD PROVINCE ,
74. Kharazian, N. Jafari, F., MORPHOLOGICAL DIVERSITY FROM FOUR SCUTELLARIA L. SPECIES (LAMIACEAE) IN CENTRAL ZAGROS, IRAN ,
٧٥. نواز خرازیان, مطالعه پیدایش و سیر تکاملی انسان از دیدگاه آیات آفرینش , همایش دین و تکامل-1393
٧٦. نواز خرازیان، سمیه زمانی، مهدی یوسفی, تنوع کاریوتیپی برخی از گونه های Nepeta در ایران , کنگره ذخایر زنتیکی و زیستی-1390
77. نواز خرازیان، سمیه سجادی، بهروز شیران, تنوع الگوهای فلاونوئیدی در بین جمعیتهای S. multicaulis و S. hydrangea در ایران , هفتمین کنفرانس بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران-1390
٧٨. نواز خرازیان, نومریکال تاکسونومی چهار گونه سالویا در ایران , دومین کنفرانس تاکسونومی ایران-1388
٧٩. نواز خرازیان، محمد رضا رحیمی نزاد, مطالعه کاریوتیپ بین گونه ه ای تتراپلوئید و هگزاپلوئید تریتیکوم در ایران , دوازدهمین کنفرانس زیست شناسی ایران-همدان-1388
٨٠. نواز خرازیان، محمد رضا رحیمی نژاد, تنوع ژنوم A در ویت با استفاده از مارکرهای مولکولی ایزوزیم , پنجمین کنفرانس بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران-1386
٨١. نواز خرازیان، محمد رضا رحیمی نزاد, مطالعه فیتوشیمی در بین گونه های دیپلوئید تریتیکوم در ایران , اولین کنفرانس ملی تاکسونومی ایران-1386
٨٢. نواز خرازیان, مطالعه ریخت شناسی صفات رویشی و زایشی در بین گونه های دیپلوئید salvia در ایران , اولین کنفرانس ملی تاکسونومی ایران-1386
٨٣. نواز خرازیان, تاکسونومی عددی در جنس اژیلوپس در ایران , دومین همایش سراسری بیولوژی، جامعه نگاهی به سوی آینده-1385
٨٤. نواز خرازیان، محمد رضا رحیمی نژاد, تنوع صفات ریخت شناسی رویشی و زایشی در جمعیتهای تریتیکوم بوتیکوم و مونوکوکسوم در ایران , اولین همایش تنوع زیستی ایران-دانشگاه تهران-1381کتب و جزوات
١. نواز خرازیان، تکامل ریختار گیاهی، ترجمه
٢. نواز خرازیان، یافته هایی از تغییر تنوع و تکامل کروموزومی در گیاهان، تالیف
٣. نواز خرازیان، پیدایش، توسعه و انقراض گونه های گیاهی، ترجمهافتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. سید حسین باقری مقدم مطالعه کموتاکسونومی در جنس Teucrium در زاگرس چهارشنبه ١ فروردين ١٣٩٧
٢. مطالعه فلوریستیکی منطقه حفاظت شده سالداران در استان چهار محال و بختیاری
٣. مطالعه فلوریستیکی منطقه چین و گلال در استان کهگیلویه و بویر احمد
٤. کموتاکسونومی و مطالعه تنوع الگوهای فلاونوئیدی Scutellaria در ایران
٥. مطالعه فلوریستیکی منطقه کوهپایه در شرق اصفهان
٦. مطالعه بیوسیستماتیکی جنس Phlomis در ایران
٧. مطالعه فلوریستیکی منطقه حفاظت شده پلنگ گالون در استان اصفهان
٨. مطالعه ریخت شناسی و مولکولی جنس marrubium در ایران
٩. اثرات آنتی اکسیدانتی عصاره گیاه aloe vera ...
١٠. اثرات ضد قارچی عصاره myrtus communis بر قارچ .....
١١. اثر عصاره گیاه pterocarya fraxinifolia در کنترل آلودگی قارچی.....
١٢. مطالعه فلوریستیکی منطقه حفاظت شده زرچشمه در استان اصفهان
١٣. مطالعه ریخت شناسی، کموتاکسونومی وتنوع الگوهای فلاونوئیدی Marrubium L. در ایران
١٤. مطالعه بیوسیستماتیکی گونه های جنس Stachys در ایران با تاکید بر نشانگرهای مورفولوژی و مولکولی ISSR
١٥. آنالیز فیلوژنتیکی گونه های جنس Stachys در ناحیه زاگرس مرکزی ایران با بهره گیری از توالی یابی نواحی ITS DNAی ریبوزومی و trnl-trnf کلوپلاستی
١٦. مطالعه کموتاکسونومی وتنوع الگوهای فلاونوئیدی جنس Stachys در ایران
١٧. بررسی اثر عصاره گیاه دارویی یونجه بر تولید سلوهای ترشح کننده انسولین از سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان
١٨. مطالعه کروموزومی گونه های Nepeta در استان چهار محال و بختیاری
١٩. بررسی اثر عصاره گیاه دارویی کاسنی بر تولید سلولهای ترشح کننده انسولین از سلولهای بنیادی p19
٢٠. مقایسه تنوع گیاهی زیر اشکوب جنگل طبیعی و دست کاشت (پانو-لنگرود) شرق گیلان
٢١. بررسی تنوع ژنتیکی گونه های مریم گلی استان چهار محال و بختیاری با استفاده از صفات مورفولوژیکی و مارکر مولکولی AFLP
٢٢. بررسی تنوع ژنتیکی گونه های گندم و گونه های خویشاوند با استفاده از صفات مورفولوژیک و نشانگر مولکولی AFLP


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است