یکشنبه ١٩ آذر ١٤٠٢


خیام صالحی

استادیار

علوم کامپیوتر

دانشکده علوم ریاضی

تلفن: 03832324401

kh.salehi@sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   روش‌های صوری
   یادگیری ماشین
   علم داده
   جریان اطلاعات کمیسوابق تحصیلی
   دکتری، علوم کامپیوتر، دانشگاه تبریز، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٨
   کارشناسی ارشد، علوم کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٨
   کارشناسی ، علوم کامپیوتر، دانشگاه یزد، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٦

مقالات
International Journal
1. Mohagheghi, MohammadSadegh; Salehi, Khayyam, Improving graph-based methods for computing qualitative properties of Markov decision processes , Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science, 17, 3, 2020
2. Salehi, Khayyam; Karimpour, Jaber; Izadkhah, Habib; Isazadeh, Ayaz, Channel Capacity of Concurrent Probabilistic Programs , Entropy, 21, 9, 2019.
International Conference
3. Salehi, Khayyam; Noroozi, Ali.A.; Amir-Mohammadian, Sepehr; Mohagheghi, MohammadSadegh;, An Automated Quantitative Information Flow Analysis for Concurrent Programs , International Conference on Quantitative Evaluation of Systems (QEST2022), pp. 43-63, 2022.
4. Salehi, Khayyam; Noroozi, Ali A.; Amir-Mohammadian, Sepehr, Quantifying Information Leakage of Probabilistic Programs Using the PRISM Model Checker , SECURWARE 2021 : The Fifteenth International Conference on Emerging Security Information, Systems and Technologies, pp 47-51, 2021. (Best Paper)
5. Mohagheghi, MohammadSadegh; Salehi, Khayyam, Accelerating Interval Iteration for Expected Rewards in Markov Decision Processes , 15th International Conference on Software Technologies, pp 39-50, 2020
6. Mohagheghi, MohammadSadegh; Salehi, Khayyam, Machine Learning and Disk-based Methods for Qualitative Verification of Markov Decision Processes , Proceedings of the 16th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer, pp 74-88, 2020
7. Noroozi, Ali A.; Salehi, Khayyam; Karimpour, Jaber; Isazadeh, Ayaz, Secure Information Flow Analysis Using the PRISM Model Checker , Information Systems Security, pp 154-172, 2019
8. Pourasghar, Babak; Izadkhah, Habib; Salehi, Khayyam; Isazadeh, Ayaz, GMA: A Graph-based algorithm for large-scale Software Systems Modularization , International Conference on Distributed Computing and High Performance Computing, pp 1-11, 2018
9. Karimpour, Jaber; Isazadeh, Ayaz; Mohagheghi, MohammadSadegh; Salehi, Khayyam, Improved iterative methods for verifying Markov Decision Processes , Fundamentals of Software Engineering, pp 207-214, 2015کتب و جزواتافتخارات
١. رتبه اول در 6 نیم‌سال تحصیلی کارشناسی و در مجموع دانش‌آموخته رتبه اول
٢. رتبه دوم در دوره کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر در ورودی (کلیه گرایش‌ها)
٣. رتبه اول در دروس گذرانده دوره دکتری و امتحان جامع
٤. دومین دانشجوی نمونه دکتری دانشکده ریاضی تبریز در سال‌های 1393 و 1394
٥. تقدیر از طرف سرکنسول‌گری ایران در ارزروم ترکیه در سال ۱۳۹۶
٦. بالاترین امتیاز ارزشیابی توسط دانشجویان دانشگاه تبریز در نیمسال اول ۹۷-۱۳۹۶
٧. برگزیده بخش کارآفرینی جشنواره حرکت درون دانشگاهی دانشگاه تبریز

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است