شنبه ٥ خرداد ١٤٠٣


حجت اله خدری غریب وند

استادیار

مهندسی طبیعت

دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین

تلفن:

h.khedri@sku.ac.ir, hkhedrig@gmail.com

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   مدیریت پایدار مراتع: رویکردها، چارچوب ها و راهبردها
   خدمات اکوسیستم و سیستم های اجتماعی-اکولوژیک
   معیشت در زمینه روندهای جهانی و چشم انداز آینده
   دانش بومی، فرهنگ، مشارکت و توسعه
   ادراک، دانش، نگرش و تصمیمسوابق تحصیلی
   کارشناسی ، ، دانشگاه شهید چمران اهواز ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٤
   کارشناسی ارشد، ، دانشگاه تربیت مدرس، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٦
   دکتری، ، دانشگاه گنت بلژیک، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٧

مقالات
International Journal
1. Khedrigharibvand, H., Azadi, H., Teklemariam, D., Ebrahimi, A., Ardali, E. O., Van Acker, V. ... & Witlox, F. (2019). , Sustainable Rangeland Management in Southwest Iran: Understanding Changes in Experts’ Attitudes Toward Livelihood Alternatives. , Rangeland Ecology & Management. 72 (3),433-445.
2. Khedrigharibvand, H., Azadi, H., Teklemariam, D., Houshyar, E., De Maeyer, P., Witlox, F. (2019). , Livelihood alternatives model for sustainable rangeland management: a review of multi-criteria decision-making techniques. , Environment, Development and Sustainability, 21, 11-36.
3. Khedrigharibvand, H., Azadi, H., Bahrami, H., Tesfamariam, Z., Bazzazi, A. A., De Maeyer, P., & Witlox, F. (2018)., Sustainable rangeland management in southwest Iran: application of the AHP-TOPSIS approach in ranking livelihood alternatives. , The Rangeland Journal, 40(6), 603-614.
4. Khedriharibvand, H., Azadi, H., Moradi Dashtpagerdi, M., Omidezadeh Ardali, E., Witlox, F. (2016)., Factors affecting sustainable rangeland management: Experts' attitudes towards livelihood cornerstones in the Bazoft region. , European Journal of Sustainable Development, 5 (3), 169-184.
5. Khedrigharibvand, H., Azadi, H., Witlox, F. (2015)., Exploring appropriate livelihood alternatives for sustainable rangeland management. , The Rangeland Journal, 37 (4), 345-356.
Research Journal
٦. طهماسبي پژمان، خدري غريب¬وند حجت اله، ابراهيمي عطااله، مقصودي مقدم مجتبي (1392)., تاثیر چرای دام بر خصوصیات زایشی جوامع گیاهی مراتع استپی , تحقيقات مرتع و بيابان ايران. 51 (2)، ص 357-345.
٧. حجت الله خدری غریب وند، ديانتي تيلکي قاسمعلي، طهماسبي پژمان، مصداقي منصور، سرداري منوچهر (1392). , تاثير گونه Camphorosma monspeliaca برمتغيرهاي-خاکي در استان چهارمحال و بختياري. مجله آب وخاک اصفهان. , نشريه علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي). 17 (2)، ص 67-55.
٨. حسيني نسب معصومه، ديانتي تيلكي قاسمعلي، خدري غريب¬وند حجت اله (1390)., مقايسه عناصر معدني دو گونه Echinophora platyloba وCamphorosma monspeliaca در سه مرحله رويشي (بررسي موردي: مراتع استان چهارمحال و بختياري). , نشریه مرتع و آبخیزداری (منابع طبیعی). 64 (4)، ص 410-401.
٩. خدري غريب¬وند حجت اله، ديانتي تيلکي قاسمعلي، مصداقي منصور، سرداري منوچهر (1389). , برخي ويژگيهاي اکولوژيک گونه Camphorosma monspeliaca در رويشگاه دوتو-تنگ صياد استان چهارمحال و بختياري، , فصلنامه علمي پژوهشي تحقيقات مرتع و بيابان. 17 (4)، ص 632-645.
١٠. خدري غريب¬وند حجت اله ، ديانتي تيلکي قاسمعلي، مصداقي منصور، سرداري منوچهر (1388)., تاثير خصوصيات خاک، جهت شيب و ارتفاع بر پراکنش گونه کافوري در منطقه دوتو- تنگ صياد استان چهارمحال و بختياري. , نشریه مرتع و آبخیزداری (منابع طبیعی). 62 3 (3)، 370 ص-357.
١١. خدري غريب¬وند حجت اله، ديانتي تيلکي قاسمعلي، مصداقي منصور، سرداري منوچهر، محمدعسکری حسین (1388)., ارزيابي تاثير گياه کافوري گونه Camphorosma monspeliaca بر عناصر خاکي در استان چهارمحال و بختياري. , نشریه مرتع و آبخیزداری (منابع طبیعی). 62 (1)، ص 47-23.
١٢. خدري غريب¬وند حجت اله، ديانتي تيلکي قاسمعلي، مصداقي منصور، شيرمردي حمزه علي (1387)., مقايسه كيفيت علوفه دو گونه Echinophora platyloba و Camphorosma monspeliaca در استان چهارمحال و بختياري , نشریه علمی پژوهشی مرتع. 2(2)، ص 161-151.
International Conference
13. Khedrigharibvand, H., Azadi, De Maeyer, P., Witlox, F. (2017)., Towards sustainable rangeland management: Livelihoods resilience in the context of social-ecological systems , IALE 2017 European landscape ecology Congress; from pattern ans process to people and action, Ghent, Belgium, 12-15. September 2017
14. Khedriharibvand, H., Azadi, H., Witlox, F. (2014). , Linking biodiversity conservation and livelihood strategies: a new approach for sustainable rangeland management , TERENO International Conference, Bonn, Germany, 29 September – 2 October 2014.
15. Khedriharibvand, H., Azadi, H., Witlox, F. (2014). , Working with stakeholders of rangeland landscapes: Integrating knowledge for sustainable rangeland management , Conference Cheriscape, Gent, Belgium, 1-2 July 2014.
16. Khedriharibvand, H., Azadi, H., Witlox, F. (2014), Sustainable livelihoods in range management: Adaptive livelihood strategies for food security. Attend in the Livestock, Climate Change and Food Security conference, Madrid, Spain, 19 -20 May 2014. , Livestock, Climate Change and Food Security conference, Madrid, Spain, 19 -20 May 2014.
National Conference
١٧. معصومه کي باندري ناشليل*نبي الله يارعلي*صالح کهياني*عطاءالله ابراهيمي*حجت الله خدري غريب وند(1398)., تحليل تغييرات تعداد و نوع دام عشاير استان‌هاي چهارمحال و بختياري و خوزستان طي سه دهه گذشته (۶۰، ۷۰ و ۸۰). , دومين همايش ملي منابع طبيعي و توسعه پايدار در زاگرس
١٨. معصومه کي باندري ناشليل*نبي الله يارعلي*حجت الله خدري غريب وند*عطاءالله ابراهيمي*صالح کهياني (1398)., تحليل تغييرات جمعيت عشاير استان‌هاي چهارمحال و بختياري و خوزستان طي سه دهه گذشته (۶۰، ۷۰ و ۸۰). , دومين همايش ملي منابع طبيعي و توسعه پايدار در زاگرس
١٩. ابراهيمی عطااله، خدري غريب وند حجت اله، خاكپور هومان (1398)., ارزيابي نگرش جوامع محلي در زمينه تخريب جنگل ها و مراتع در استان چهارمحال و بختياري , دومين همايش ملي منابع طبيعي و توسعه پايدار در زاگرس
٢٠. امیدزاده اردلی الهام، خدري غريب¬وند حجت اله، طهماسبی پژمان، ابراهیمی عطااله (1391)., حفاظت تنوع زیستی با حمایت ازدامداری چوپانی. , اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار. وزارت کشور.
٢١. اميدزاده اردلي الهام، طويلي علي، خدري غريب وند حجت اله , طبقه¬ بندي جايگزين خدمات اکوسيستم: رويکردي نوين در مديريت منابع طبيعي , چهارمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران. 29-28 شهریور 1391. ص 423.
٢٢. خدري غريب¬وند حجت اله، ابراهیمی عطااله، طهماسبی پژمان، امیدزاده اردلی الهام (1391). , برزخ جامعه های محلی و گذر از وضعیت موجود: مرور منابع با تاکید بر بخش بازفت در استان چهارمحال و بختیاری. , چهارمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران. 29-28 شهریور 1391. ص 337.
٢٣. خدري غريب¬وند حجت اله، امیدزاده اردلی الهام، طهماسبی پژمان، کریمی سنگچینی ابراهیم، یارعلی نبی اله (1391)., ترویج اکوتوریسم به عنوان راهبرد معیشتی، منبع درآمد و اشتغالزایی. , چهارمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران. 29-28 شهریور 1391. ص 338.
٢٤. ابراهیمی عطااله، خدری غریب وند حجت اله، طهماسبی پژمان (1391). , حذف شیوه دامداری سنتی عشایری تهدیدی برای تنوع زیستی. , پنجمین همایش مرتع و مرتعداری. انجمن مرتعداری ایران با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد. 28-26 اردیبهشت 1391. ص 187.
٢٥. خدري غريب¬وند حجت اله، ابراهیمی عطااله، شاهرخی اصغر، سرداري منوچهر (1391). , تعیین کوریوتیپ و شکل زیستی گونه های گیاهی در رویشگاه Camphorosma monspeliaca در استان چهارمحال و بختیاری. , پنجمین همایش مرتع و مرتعداری. انجمن مرتعداری ایران با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد. 28-26 اردیبهشت 1391. ص 344.
٢٦. خدري غريب¬وند حجت¬اله، طهماسبی پژمان، امیدزاده اردلی الهام، شاهرخی اصغر (1391). , پتانسیل گونه Camphorosma monspeliaca برای حمایت تحت عنوان گونه¬ در خطر در استان چهارمحال و بختیاری. , پنجمین همایش مرتع و مرتعداری. انجمن مرتعداری ایران با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد. 28-26 اردیبهشت 1391. ص 343.
٢٧. طهماسبی پژمان، خدری غریب¬وند، ابراهیمی عطااله، جلیل پور مرضیه (1391). , مقایسه و تحلیل ضریب جینی بین بهره برداران مرتعی در مناطق روستایی و عشایری (مطالعه موردی: حوزه آبخیز بازفت در استان چهارمحال و بختیاری. , پنجمین همایش مرتع و مرتعداری. انجمن مرتعداری ایران با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد. 28-26 اردیبهشت 1391. ص 186.
٢٨. طهماسبی پژمان، ابراهیمی عطااله، خدری غریب¬وند حجت اله (1389). , ارزیابی علل کاهش پوشش گیاهی بخش بازفت استان چهارمحال و بختیاری از دیدگاه بهره برداران محلی. , اولین همایش ملی بررسی تهدیدات و عوامل تخریب تنوع زیستی در منطقه زاگرس مرکزی. دانشگاه صنعتی اصفهان. 28-27 بهمن 1389. ص 83.
٢٩. خدري غريب¬وند حجت اله، ديانتي تيلکي قاسمعلي، مصداقي منصور، سرداري منوچهر (1387). , سازگاري گياهان:گونه اگزروفيت Camphorosma monspeliacaسازگار به شرايط متفاوت و مناسب مديريت مراتع , سمينارخشکسالي در استان چهارمحال وبختياري- دانشگاه شهرکرد.
٣٠. خدري غريب¬وند حجت اله، باراني حسين، نور حمزه (1387)., تغييرات در الگوي مصرف و تحولات در زندگي عشايري، مطالعه موردي: منطقه عشايري بازفت. , همايش منطقه اي کشاورزي محور رشد وتوسعه –دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت.
٣١. خدري غريب¬وند حجت اله، حسيني نسب معصومه، ديانتي تيلکي قاسمعلي، مصداقي منصور، سرداري منوچهر (1387). , آيا گونه Camphorosma monspeliacaدر استان چهارمحال و بختياري در خطر است؟ , دومين کنفرانس ملي روز جهاني محيط زيست – دانشگاه تهران.
٣٢. خدري غريب¬وند حجت اله، ديانتي تيلکي قاسمعلي، مصداقي منصور، سرداري منوچهر، رئسي محمد باقر (1387). , آيا گونه هاي گياهي بر خاک تاثير مي گذارند؟ تاثير گونه Camphorosma monspeliaca بر برخي عناصرخاک. , دومين همايش و نمايشگاه تخصصي مهندسي محيط زيست دانشگاه تهران.
٣٣. حسيني نسب معصومه، باراني حسين، ديانتي تيلكي قاسمعلي، يوسفي يوسف، خدري غریب¬وند حجت اله (1386). , نقش مشاركت مردمي در حفاظت از منابع طبيعي. , اولين همايش ملي حفاظت محيط زيست و توسعه پايدار-دانشگاه علوم پزشکي قم.
٣٤. خدري غريب¬وند حجت اله، باراني حسين، شفيعي حامد، حسيني نسب معصومه، رئسي محمد باقر (1386)., تحليل کالا و خدمات منابع طبيعي در مناطق عشايري , اولين همايش ملي حفاظت محيط زيست و توسعه پايدار- دانشگاه علوم پزشکي قم.
٣٥. خدري غريب¬وند حجت اله، ديانتي تيلکي قاسمعلي، مصداقي منصور، سرداري منوچهر، نور حمزه (1386)., تغيير پذيري متغيرهاي خاكي در سيماي سرزمين مطالعه موردي: رويشگاه گونه Camphorosma monspeliaca. , اولين کنفرانس مهندسي برنامه ريزي ومديريت سيستمهاي محيط زيست- دانشگاه تهران.
٣٦. خدري غريب¬وند حجت اله، حسيني سيد محسن، محمدعسکري حسين (1386). , گذر از کوچ نشيني به اسکان: چالش ها و راهکارها , نخستين همايش ملي دانشجويي جوانان، اشتغال و منابع طبيعي، دانشگاه تهران.
٣٧. خدري غريب¬وند حجت اله ، باراني (1386)., وابستگي به منابع طبيعي در مناطق عشايري , نخستين همايش ملي دانشجويي جوانان، اشتغال و منابع طبيعي، دانشگاه تهران.
٣٨. خدري غريب¬وند حجت اله، ديانتي تيلکي قاسمعلي، مصداقي منصور، سرداري منوچهر(1386, اكولوژي فردي گياه دارويي Camphorosma monspeliacaدر استان چهارمحال و بختياري. , سومين همايش گياهان دارويي -دانشگاه شاهد.
٣٩. حسيني نسب معصومه، ديانتي تيلكي قاسمعلي، خدري غريب¬وند حجت اله (1386). , بررسي عناصر معدني گونه Camphorosma monspeliaca درسه مرحله رويشي درمنطقه دوتو-تنگ صياد استان چهار محال و بختياري , دومين همايش ملي کشاورزي بوم شناختي ايران –دانشگاه گرگان.
٤٠. خدري غريب¬وند حجت اله، ديانتي تيلکي قاسمعلي، مصداقي منصور، سرداري منوچهر (1386). , کيفيت علوفه گونه مرتعي Camphorosma monspeliaca در سه مرحله رويشي در منطقه دوتو-تنگ صياد استان چهار محال و بختياري , دومين همايش ملي کشاورزي بوم شناختي ايران –دانشگاه گرگان.
٤١. بي نياز مهدي، اميريان عليرضا، خدري غريب¬وند حجت اله، محمد عسگري حسين (1384). , بررسي قابليت اراضي در برخي سازندهاي زمين شناسي خوزستان (مطالعه موردي: منطقه علمدار بهبهان). , همايش محيط زيست، توسعه پايدار وخاک- دانشگاه تهران.
٤٢. مهدي بي¬نياز، صالح پورجم امين، کيانيان محمدکيا، خدري غريب¬وند حجت اله، اميريان عليرضا (1384). , اولويت بندی کاربري اراضي به منظور مديريت پايدارخاک (مطالعه موردي: منطقه علمدار بهبهان) , همايش دانشجويي انجمن علمي مرتع و آبخيزداري- دانشگاه تهران.کتب و جزوات
١. خدری غریب وند حجت اله، نصیری ولی الله (1400)، مفهوم فرهنگ؛ تاريخچه و ارزيابي، انتشارات نقد فرهنگ. ۱75 صفحه.
٢. خدری غریب وند حجت اله، جابری علیرضا (1399).، فرهنگ، نوآوری و توسعه: تاثیر فرهنگ در سیاستگذاری عمومی (دانیلا آنجلینا جلینسیک). ، انتشارات نقد فرهنگ، 180 صفحه.افتخارات

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است