یاسر پیرعلی

استاد تمام

پاتوبیولوژی

دانشکده دامپزشکی

تلفن: 03832324401

khpirali@yahoo.com

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   کنترل زیستی انگل هاسوابق تحصیلی
   دکتری، دامپزشکی، دانشگاه پیام نور تهران مشترک با موسسه واکسن و سرمساری رازی، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٤

مقالاتکتب و جزواتافتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. محمد مهدی جریده دار تشخیص مولکولی بابزیا بابجمینا و بابزیا بویس در گاو داری های نیمه صنعتی و سنتی مناطق جنوب استان اصفهان یکشنبه ٢٠ بهمن ١٣٩٨
٢. محمودرضا سلطانی تشخیص ریخت شناسی و مولکولی تک یاخته خونی تیلریا در گاوداری های نیمه صنعتی و سنتی شهرستان شهرضای استان اصفهان یکشنبه ٢٠ بهمن ١٣٩٨


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است