سه شنبه ١٢ اسفند ١٣٩٩


غلامعلی کجوری

استاد تمام

علوم درمانگاهی

دانشکده دامپزشکی

تلفن: 03832324427

kojouri@vet.sku.ac.ir;drgholam_alikojouri@yahoo.com

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   کمبودها و بیماری های متابولیک دام
   نانوتکنولوژی
   مکانیزم مولکولی حاکم بر شکل گیری بیماری ها
   داروها و مکانیزم اثر آن هاسوابق تحصیلی
   دکترای حرفه ای، دامپزشکی، دانشگاه شیراز، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٠
   پسا دکتری، دامپزشکی، دانشگاه شیراز، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٤

مقالات
International Journal
1. G.A. Kojouri, Z. Davoodi and H. Momtaz, Serological and Molecular Detection of Akabane Virus in Iran , Iranian Journal of Applied Animal Science (2015) 5(3), 737-740
2. Camellia Taghadosi , Gholam Ali Kojouri , Ali Mohammad Ahadi , Mohammad Hashemi Bahremani, Abdolnabi Kojouri, Bovine Leukaemia Virus Tax Antigen Identification in Human Lymphoma Tissue: Possibility of Onco-protein Gene Transmission , Research in Molecular Medicine. 2019; 7(2): 25-32.
3. Gholam Ali Kojouri, Mojdeh Emami and Hasan Momtaz, The First Molecular Detection of Caprine Arthritis Encephalitis Virus (Caev) in Iran , J Veterinar Sci Technolo 2014, 5:3
4. Gholam Ali Kojouri, Hossein Nourani, Sirous Sadeghian, Hadi Imani, Abbas Raisi, Pathological findings of slaughtered camels’ (Camelus dromedaris) kidneys in Najaf-Abad, Iran , Veterinary Research Forum. 2014; 5 (3) 231 - 235
5. Zinat Davoodi & Gholam Ali Kojouri, Mineral, metalloid, and heavy metal status in sheep with clinical coccidiosis , Comp Clin Pathol (2015) 24:259–262
6. Kojouri, G. A.; Mosavi Pouryeganeh, M.; Nekouei, S. and Nazifi, S., Udder edema and association with some serum biochemical measurands and dietary factors in first calving cows , Iranian Journal of Veterinary Research 2015, Vol. 16, No. 4, Ser. No. 53, Pages 345-349
7. Gholamali Kojouri, Fatemeh Arbabi & Abdolnaser Mohebbi, The effects of selenium nanoparticles (SeNPs) on oxidant and antioxidant activities and neonatal lamb weight gain pattern , Comparative Clinical Pathology 2020
8. Abd Al-Bar AL-FARHA, Nadeeka WAWEGAMA, Farhid HEMMATZADEH, Simon FIRESTONE, Jamie MOFFAT, Gholam Ali KOJOURI, Ania AHANI AZARI, Reza AMANOLLAHI, Andrew HOARE, Kiro PETROVSKI, Application of an indirect MilA ELISA for the detection of Mycoplasma bovis antibodies in bovine milk , Turk J Vet Anim Sci (2020) 44: 752-755
Research Journal
٩. پدرام معيري*غلامعلي کجوري*افشين جعفري*علي محمد احدي, Study of selenium nanoparticles and sodium selenite supplementation effects on expression of resistin gene in placenta of pregnant ewes , مجله دامپزشکي ايران 1399, 16(2):1-6
١٠. پدرام معیری ،غلامعلی کجوری ،افشین جعفری ،علیمحمد احدی ،مهسا ابوالفضلزاده, بررسی اثر نانوذره سلنیم و سلنیت سدیم بر بیان ژن ادیپونکتین در جفت میشهای آبستن , آسیبشناسی درمانگاهی دامپزشکی دوره ،13شماره ،3پیاپی ،51پاییز ،1398صفحات: 221تا 23
١١. Chahardoli, A. Kojouri, G.A. Ahadi, A.M, Effect of oral administration of selenium nanoparticles on the Insulin-like Growth Factor 1 (IGF-1) in prepubertal male lambs . , نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران 1396، دوره 11 شماره 1 صفحات 49-56
١٢. Esmaeeli Najafabadi H., Kojouri, GA., Ahadi, A., Selenium nanoparticles effects on stearoyl-CoA desaturase gene transcription rate in male lamb , آسیبشناسی درمانگاهی دامپزشکی دوره ،14شماره ،1پیاپی ،53بهار ،1399صفحات: 83 - 73
13. Pedram Moayeri, Gholamali Kojouri, Afshin Jafari, Ali Mohammad Ahadi, Study of Selenium Nanoparticles and Sodium Selenite Supplementation Effects on Expression of Leptin Gene in Pregnant Ewes Placenta , J. Vet. Res. 73,4: 475-482, 2018
14. Tabatabaei, V., Kojouri, G., Jafari, A., Mohebi, N., The comparative effect of selenium nanoparticles and sodium selenite supplementation in transitional period on serum thyroxin level of neonatal lambs , Veterinary Clinical Pathology, Vol.10, No 40, Winter 2017
١٥. Sirous Sadeghian Chaleshtori, Gholam Ali Kojouri, Abdonnaser Mohebbi, Hamid Tavanaeimanesh, The survey of comparison the effects of selenium nanoparticles and selenit sodium on hematological factors of sheep , مجله علمی ـ پژوهشی زیستشناسی جانوری تجربی سال ششم، شماره اول، پیاپی بیست و یکم، تابستان96
16. Kojouri G, Hedayati F, Zandi S, Karimzadeh J, Taheri F, Ansari F, Yazdani M, Davoodi Z, Mostafavi M, Eshraghi Samani R., The Degrees of Parturient Hypocalcemia and Its Relevance to Other Metabolic Profile Parameters in Downer Cows , Iranian Journal of Ruminants Health Research, 2016;1 (1): 1-8
17. Kojouri G, Eshraghi Samani R, Yousefi A., Atrial fibrillation associated with dexamethasone in dairy cattle , Comparative Clinical Pathology 19 Sep 2017
18. Javdani M, Habibi A, Shirian S, Kojouri G, Hosseini F. , Effect of Selenium Nanoparticle Supplementation on Tissue Inflammation, Blood Cell Count, and IGF-۱ Levels in Spinal Cord Injury-Induced Rats , Biological Trace Element Research, 5 May 2018کتب و جزوات
١. غلامعلی کجوری، اصول معاینه دام جلد 1، چاپ اول 1382، انتشارات دانشگاه شهرکرد
٢. غلامعلی کجوری، اصول معاینه دام جلد 1، چاپ دوم 1388، انتشارات دانشگاه شهرکرد
٣. غلامعلی کجوری، اصول معاینه دام جلد 2، چاپ اول 1387، انتشارات دانشگاه شهرکرد
٤. غلامعلی کجوری، بیماری های دستگاه گوارش نشخوارکنندگان، چاپ اول 1392، انتشارات دانشگاه شهرکرد
٥. غلامعلی کجوری، بیماری های متابولیک دام های بزرگ، چاپ اول 1397، انتشارات دانشگاه شهرکردافتخارات
١. امین دبیلی و ستاره قاسمی طراحي و ساخت پکيج طبي اتوماتيک کمک معاينه اسب سانان
٢. عضو هیأت علمی برتر آموزشی و پژوهشی طی سالیان مختلفپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. قاسم باقری تعیین سطوح سرمی ویتامین D و آلکالین فسفاتاز قلیایی (ALP) به دنبال تزریق وریدی محلول بوروگلوکونات کلسیم در اسب یکشنبه ٢٧ بهمن ١٣٩٨


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است