جمعه ٢٦ مهر ١٣٩٨


غلامعلی کجوری

استاد تمام

علوم درمانگاهی

دانشکده دامپزشکی

تلفن: 03832324427

kojouri@vet.sku.ac.ir;drgholam_alikojouri@yahoo.com

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   کمبودها و بیماری های متابولیک دامسوابق تحصیلی

مقالات
Research Journal
1. Kojouri G, Hedayati F, Zandi S, Karimzadeh J, Taheri F, Ansari F, Yazdani M, Davoodi Z, Mostafavi M, Eshraghi Samani R., The Degrees of Parturient Hypocalcemia and Its Relevance to Other Metabolic Profile Parameters in Downer Cows , Iranian Journal of Ruminants Health Research, 2016;1 (1): 1-8
2. Kojouri G, Eshraghi Samani R, Yousefi A., Atrial fibrillation associated with dexamethasone in dairy cattle , Comparative Clinical Pathology 19 Sep 2017
3. Javdani M, Habibi A, Shirian S, Kojouri G, Hosseini F. , Effect of Selenium Nanoparticle Supplementation on Tissue Inflammation, Blood Cell Count, and IGF-۱ Levels in Spinal Cord Injury-Induced Rats , Biological Trace Element Research, 5 May 2018کتب و جزواتافتخارات

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است