چهارشنبه ٥ اردیبهشت ١٤٠٣


مژگان عباسی

دانشیار

علوم و مهندسی جنگل

دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین

تلفن: 03834424423

mozhgan.abasi@gmail.com mozhgan.abbasi@sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   - طیف سنجی و فرا طیفی - مدیریت پایگاه داده و نقشه های مکانی - بررسی تغییرات - پایش فنولوژی گیاهی بر اساس داده های دور سنجیسوابق تحصیلی
   دکتری، تکنولوژی چنگلداری، دانشگاه تهران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٨
   کارشناسی ارشد، ، دانشگاه تهران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٠
   کارشناسی ، ، دانشگاه گیلان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٨

مقالات
International Journal
1. jochem verrelst مژگان عباسي محسن ميرزائي صفر معروفي حمیدرضا رياحي بختياري, Optimal spectral wavelengths for discriminating orchard species using multivariate statistical techniques ,
2. علی اصغر درویش صفت، مژگان عباسی، میکائیل شپمن, Evaluation of Spectral Reflectance of Seven Iranian RiceVarieties Canopies ,
3. یاسر استواری، شجاع قربانی، حسینعلی بهرامی، مژگان عباسی، الکساندر دمات، امانوال ارتور، پانوس پاناگوس, Towards prediction of soil erodibility, SOM and CaCO۳ using laboratory VisNIR ,
4. حمید محمدی نصرآبادی، مژگان عباسی، جواد بذرافشان, drought monitoring in chaharmahal- bakhtyari provinve in Iran ,
5. محسن میرزایی، صفر معروفی، عیسی سلگی، مژگان عباسی، روح الله کریمی، حمیدرضا ریاحی بختیاری, Ecological and health risks of soil and grape heavy metals in long-term fertilized vineyards (Chaharmahal and Bakhtiari province of Iran) ,
6. محسن میرزایی، صفر معروفی، مژگان عباسی، عیسی سلگی، روح الله کریمی، Jochem Verrelst, Scenario-based discrimination of common grapevine varieties using in-field hyperspectral data in the western of Iran ,
Research Journal
٧. مریم سلطانیان، مهدی نادری خوراسگانی، علی تدین، مژگان عباسی, برآورد محتوي رنگدانه¬هاي برگ گندم زمستانه (Triticum aestivum L.) با استفاده از تصاوير ماهواره لندست ۸ ,
٨. نرگس پورقاسمی، مژگان عباسی، علی جعفری، حمیدرضا ریاحی بختیاری, شبيه¬سازي بازتاب طيفي و برآورد کلروفيل و رطوبت برگ بنه (Pistacia mutica) بر اساس مدل PROSPECT۴ ,
٩. نرگس پورقاسمی، مژگان عباسی، علی جعفری، حمیدرضا ریاحی بختیاری, شبيه¬سازي بازتاب طيفي و برآورد کلروفيل و رطوبت برگ بنه (Pistacia mutica) بر اساس مدل PROSPECT۴ ,
١٠. محسن میرزایی، صفر معروفی عیسی سلگی، مژگان عباسی؛ روح الله کریمی, برآيرد غير مخرب کلروفيل ي ونيتروژن در برگ انگور با استفاده از داده هاي ابرطيفي زميىي و کاربرد روش ماشين بردار پشتيبان ,
١١. یاسمن لهرابی، مژگان عباسی، علی سلطانی، حمیدرضا ریاحی بختیاری, تعيين مناسب‌ترين روش تهيه نقشه تيپ در جنگل‌هاي زاگرس مرکزي بااستفاده از تصاوير ماهواره لندست ۸ ,
١٢. مژگان عباسی, تغييرات مكاني فرسايش پذيري خاك و عوامل موثر بر آن در بالادست سد سيوند ,
١٣. مژگان عباسی، علی اصغر درویش صفت، محمدرضا مروی مهاجر, بررسي امكان تهيه نقشه تيپ راش به كمك داده هاي سنجنده ETM+ ,
١٤. مژگان عباسی، علی اصغر درویش صفت، میکائیل شپمن، رضا مهاجر، هوشنگ سبحانی, بررسي تفاوت انعکاس طيفي برگ مهمترين گونه هاي درختي جنگل هاي خزري با استفاده از طيف سنجي زميني ,
١٥. مژگان عباسی، علی اصغر درویش صفت، میکائیل شپمن, مقايسه منحني انعكاس طيفي سطح زير و روي برگ گونه‌‌هاي راش و ممرز با استفاده از طيف‌سنجي زميني و شاخص‌هاي طيفي ,
١٦. مژگان عباسی، علی اصغر درویش صفت، انوشیروان شیروانی، شهیده شبستانی، michael schaepman، هوشنگ سبحانی, تفاوت انعكاس طيفي برگ گونه هاي درختي توسكا، بلوط و انجيلي بر اساس غلظت نيتروژن و استفاده از رگرسيون چند متغيره ,
١٧. مژگان عباسی، نرگس پورقاسمی، علی سلطانی, رابطة مقدار رطوبت سوختي برگ گونه بلوط ايراني ) Quercus brantii ( با دادههاي طيفي در ذخيرهگاه جنگلي چهارطاق استان چهارمحال و بختياري ,
١٨. علی جعفری، مهدیه رحیمی باغ ابریشمی، پژمان طهماسبی، مژگان عباسی, پهنه بندي رويشگاه لاله واژگون در حوزه توف سفيد استان چهارمحال و بختياري به منظور گردشگري و حفاظت ,
١٩. سیده زهرا حسینی چالشتری، مژگان عباسی، سیاوش بختیاروند بختیاری، محمد صالحی زانیانی, ارائه مدل هاي مناسب براي برآورد زي توده برخي درختان سوزني و پهن برگ با استفاده از تصاوير ماهواره اي QuickBird در جنگل کاري هاي مجتمع فولاد مبارکه اصفهان ,
٢٠. یاسر استواری، شجاع قربانی، حسینعلی بهرامی، مهدی نادری، مژگان عباسی, تغييرات مكاني فرسايش‌پذيري خاك و عوامل مؤثر بر آن در بالادست سد سيوند ,
٢١. مژگان عباسی، نرگس پورقاسمی, رابطه شاخص سطح برگ گونه بلوط (Querqus persica) و بنه (pistacia atlantica) با انعکاس طيفي حاصل از طيف سنجي زميني ,
٢٢. یاسر استواری، شجاع قربانی، حسینعلی بهرامی، مهدی نادری، مژگان عباسی, پي ريزي توابع انتقالي طيفي نقطه اي در برآورد فرسايش پذيري خاک در گستره VIS-NIR-SWIR ,
٢٣. صدیقه سعیدی، محسن بهمنی جونقانی، فرهاد کول، یعقوب ایرانمنش، مژگان عباسی, بررسي ويژگي هاي بيومتري، فيزيکي و شيميايي چوب بلوط ايراني (Quercus nrantii Lindl) (مطالعه موردي: شهرستان لردگان) ,
٢٤. محسن میرزایی، صفر معروفی، عیسی سلگی، مژگان عباسی، روح الله کریمی, اندازه گيري و ارزيابي ريسک اکولوژيکي مربوط به آلودگي فلزات سنگين )کادميوم، سرب، کروم، مس و روي( در يک اکوسيستم توليدکننده مواد غذايي ,
٢٥. مژگان عباسی، لیلا موسایی کردشامی، علی جعفری, مطالعه آلودگي درختان در فضاي سبز شهري بر اساس رفتار طيفي آنها با استفاده از طيف سنجي زميني ,
٢٦. محسن میرزایی، مژگان عباسی، صفر معروفی، عیسی سلگی، روح الله کریمی, تفکيک طيفي برخي از گونه¬هاي مهم باغي با استفاده از شاخص¬هاي ابرطيفي و رويکردهاي هوش مصنوعي ,
٢٧. صدیقه سعیدی، محسن بهمنی جونقانی، یعقوب ایرانمنش، مژگان عباسی, ويژگي‌هاي بيومتري، فيزيکي و شيميايي چوب تنه و شاخه بلو ايراني (Quercus brantii Lindli) ,
٢٨. یاسمن لهرابی، مژگان عباسی، علی سلطانی، حمیدرضا ریاحی بختیاری, تعيين مناسب‌ترين روش تهيه نقشه تيپ در جنگل‌هاي زاگرس مرکزي با استفاده از تصاوير ماهواره لندست ۸ ,
٢٩. حمید محمدی نصرآبادی، مژگان عباسی، جواد بذرافشان, بررسي تغييرات اقليمي در جنگل هاي استان چهارمحال و بختياري تحت سناريوهاي اقليمي ,
٣٠. علی جعفری، مرضیه علیپور، مژگان عباسی، علی سلطانی, مدلسازي پراکنش گونه زالزالک در استان چهارمحال و بختياري با استفاده از روش تحليل آنتروپي بيشينه ,
International Conference
٣١. مژگان عباسی، زینب اصلانی افوسی، نرگس پورقاسمی، علی سلطانی, تفاوت طيفي گونه Juniperus polycarpos در شرايط رويشگاهي مختلف ,
٣٢. مژگان عباسی، حمیدرضا ریاحی بختیاری، زهرا جمشیدی گهروی, ترسيم و شناسايي خودکار تاج تک درختان با استفاده از قطعه بندي رنگي تصاوير ماهواره‌اي ,
٣٣. مژگان عباسی، عاطفه بزرگمهر و محمد صالحی زانیانی, نقش فضاي سبز شهري در توسعه پايدار شهر‌ها با رويکرد حفظ محيط زيست (مطالعه موردي: شهرکرد) ,
٣٤. عاطفه بزرگمهر، علیرضا داودیان دهکردی، حمیدرضا ریاحی بختیاری، مژگان عباسی, بارزسازي طوفان گرد و غبار با استفاده از تحليل کيفي و کمي تصاوير ماهوارهاي MODIS ,
٣٥. حمیدرضا ریاحی بختیاری، محبوبه شمس باغبادرانی، مژگان عباسی, استخراج راه از تصاوير پهباد با استفاده از تبديل هاف ,
36. مژگان عباسی، حمیدرضا ریاحی بختیاری, Biochemical monitoring and the susceptibility of trees against traffic air pollution using field spectroscopy ,
37. مژگان عباسی، حمیدرضا ریاحی بختیاری, biochemical monitoring and the susceptibility of trees againts trafic air pollution ,
٣٨. لیلا موسایی کردشامی، مژگان عباسی، علی جعفری، محسن بهمنی جونقانی, chenage in the spectral reflectance curve ash in dealing with pollution from transport vehiches ,
39. حمیدرضا ریاحی بختیاری، Ali Darvishi، مژگان عباسی, Comparing Spectral and Object Based Hyperspectral ImageAnalysis for Palm Cover Mapping Using EO-۱/Hyperion Imagery ,
40. مژگان عباسی، علی اصغر درویش صفت، میکائیل شپمن, Spectral reflectance of rice canopy and red edge position (rep) as indicator of High-Yieland variety ,
41. مژگان عباسی، علی اصغر درویش صفت، میکائیل شپمن، مجید عباسی, E-Learning for hyperspectral remote sensing lectures with emphasis on spectral library ,
42. مژگان عباسی، حمیدرضا ریاحی بختیاری, Determination of the most suitable vegetation indices to reduce soil reflectance in southern Zagros forests using ASTER & QuickBird satellite data ,
43. مژگان عباسی، حمیدرضا ریاحی بختیاری، فرزین ناصری, Comparison of leaf spectral reflectance of air polluted and non-polluted Ash (Fraxinus rotundifolia) trees in urban area ,
44. مژگان عباسی، حمیدرضا ریاحی بختیاری, Extraction of forest stands parameters from Aster data in open forest ,
٤٥. مژگان عباسی، سیده زهرا حسینی چالشتری, (Assessment adaptation action sand respond to the effects of climate change (case study chaharmahal va bakhtiari ,
46. مژگان عباسی، عاطفه بزرگمهر و محمد صالحی زانیانی, The role of urban green spaces in urban sustainable development approach to environmental protection ,
47. مژگان عباسی، فایزه السادات خلیفه سلطان، حمیدرضا ریاحی بحتیاری, SAR based flood mapping using sentinel-۱ images, Golestan province, Iran ,
٤٨. مژگان عباسی، معصومه بهارلوئی، بیت اله محمودی, ارزيابي و سنجش کارکردها و خدمات اکوسيستم‌هاي جنگلي مانگرو ,
٤٩. فاطمه شریف پور لاتونی، مژگان عباسی، حمیدرضا ریاحی بختیاری, تهيه نقشه کاربري اراضي با استفاده از تصاوير چند طيفي پهپاد ,
National Conference
٥٠. مهدی مرادی، یوسف عسکری، مژگان عباسی, نقش مكانيزاسيون درارزيابي بهره برداري از جنگلهاي شمال مطالعه موردي اسكيدر ,
٥١. مهدیه رحیمی باغ ابریشمی، علی جعفری، مژگان عباسی، زهرا حیدری قهفرخی، اکرم سبحانی کرسگانی, تعيين ظرفيت برد گردشگري دشت لاله واژگون در حوزه توف سفيد استان چهارمحال و بختياري ,
٥٢. عفت جعفری، علیرضا داودیان دهکردی، افشین هنربخش، مژگان عباسی, تاثير کشاورزي در حاشيه رودخانه شرياني کوهرنگ در ناپايداري اين رودخانه ,
٥٣. عفت جعفری، علیرضا داودیان دهکردی، افشین هنربخش، مژگان عباسی، وفا محمودی نژاد, انتخاب بهترين ترکيب باندي در تصاوير Land sat در مطالعه رودخانه هاي شرياني ,
٥٤. اصغر حسینی دشت پاگردی، اردلان دریائی، مژگان عباسی، یوسف عسکری, آماربرداري از جنگل‌هاي شهري با استفاده از تصاوير هوايي مطالعه موردي: منطقه يك شهر اصفهان ,
٥٥. زینب اصلانی افوسی، مژگان عباسی, برآورد ميزان کلروفيل برگ درخت بر اساس داده‌هاي طيفي حاصل از طيف سنجي زميني ,
٥٦. مژگان عباسی، نرگس پورقاسمی، علی سلطانی, رابطه شاخص سطح برگ گونه بنه(Pistacia atlantica) با برخي خصوصيات بيوشيميايي و فيزيولوژيکي برگ ,
٥٧. اسماعیل عرب مومنی، مژگان عباسی, ارزيابي قابليت تصاوير ماهوارهاي QuickBird در برآورد سطح تاج پوشش درختان شهري مطالعه موردي: منطقه ۵ شهر اصفهان ,
٥٨. مهدیه رحیمی باغ ابریشمی، علی جعفری، مژگان عباسی، زهرا حیدری قهفرخی، اکرم سبحانی کرسگانی, تعيين ظرفيت برد گردشگري لاله واژگون در حوزه توف سفيد استان چهارمحال و بختياري ,
٥٩. محمد صالحی زانیانی، مژگان عباسی، علی جعفری, نقش فضاي سبز شهري در توسعه پايدار شهرها با رويکرد حفظ محيط زيست (مطالعه موردي: شهرکرد) ,
٦٠. عاطفه بزرگمهر، مژگان عباسی، عطاءالله ابراهیمی, حفاظت و احياء گونه دارويي زبان گنجشک (Fraxinus excelsior) ,
٦١. عاطفه بزرگمهر، مریم غلامی، مژگان عباسی, اکوتوريسم در راستاي حفاظت از تالابها ,
٦٢. سولماز عابدینی، راضیه شریف پور لاتونی، مژگان عباسی, بررسي جنگل كاريهاي سطح شهركرد با استفاده از داده هاي گوگل ارث و تصاوير ماهواره‌اي IKONOS ,
٦٣. مرضیه قاسمی، رفعت زارع بیدکی، مژگان عباسی, براورد سطح پوشش برف به كمك تصاوير سنجنده موديس در زيرحوزه آبخيز كوهرنگ عليا ,
٦٤. عاطفه بزرگمهر، عطاءالله ابراهیمی، مژگان عباسی, مقايسه شاخص هاي گياهي در برآورد خشکيدگي درختان زبان گنجشک ذخيره گاه جنگلي چهارطاق ,
٦٥. سیده زهرا حسینی چالشتری، مژگان عباسی، محمد صالحی زانیانی, بررسي پارامترهاي مؤثر در انتخاب گونه‌هاي مناسب جنگلكاري شهري ,
٦٦. مژگان عباسی، لیلا موسایی کردشامی،علی جعفری, مطالعه آلودگي درختان در فضاي سبز شهري بر اساس رفتار طيفي آن‌ها ,
٦٧. مژگان عباسی، لیلا موسایی کردشامی،علی جعفری, مطالعه آلودگي درختان در فضاي سبز شهري بر اساس رفتار طيفي آن‌ها ,
٦٨. مژگان عباسی، لیلا موسایی، زهرا سیفی اردلی, مطالعه آلودگي درختان در فضاي سبز بر اساس رفتار طيفي آن‌ها ,
٦٩. مرضیه علیپور، علی جعفری، علی سلطانی، مژگان عباسی , معرفي مدل Maxent در مدلسازي پراكنش گونه ها و قابليت ها و محدوديت هاي آن ,
٧٠. لیلا موسایی کردشامی، مژگان عباسی، علی جعفری, عكس العمل طيفي درخت زبان گنجشك در محدوده ترافيكي بزرگراه امام خميني اصفهان ,
٧١. خسرو عظیم فرد، مژگان عباسی، حمیدرضا ریاحی بختیاری, بررسي تغييرات پوشش جنگل با استفاده از تصاوير ماهواره اي (مطالعه موردي: بخشي از استان چهار محال و بختياري) ,
٧٢. خسرو عظیم فرد، مژگان عباسی، حمیدرضا ریاحی بختیاری, ارزيابي اثر ناهمگني صحنه بر كيفيت نتايج ادغام تصاوير ما هواره اي (‌مطالعه موردي: استان چهار محال و بختياري) ,
٧٣. یاسمن لهرابی، حمیدرضا ریاحی بختیاری، مژگان عباسی, بررسي تغييرات كاربري و پوشش اراضي با استفاده از تصاوير سنجش (مطالعه موردي: منطقه چهار طاق در استان چهارمحال و بختياري) ,
٧٤. حمیدرضا ریاحی بختیاری، محبوبه شمس باغبادرانی، مژگان عباسی, استخراج نيمه خودكار درختان خشكيده بلوط با استفاده از تصاوير پهپاد ,
٧٥. احمد فدایی ده چشمه، علی سلطانی، مژگان عباسی, بررسي نقش عوامل موثر در آتش سوزي جنگل هاي زاگرس(مطالعه موردي منطقه دره کندي بازفت شهرستان کوهرنگ) ,
٧٦. نرگس پورقاسمی، مژگان عباسی, تهيه منحني طيفي دو گونه بلوط (Quercus brantii) و بنه (Pistacia atlantica ) با استفاده از طيف سنجي زميني ,
٧٧. احمد فدایی ده چشمه، علی سلطانی، مژگان عباسی, نظام هاي گوناگون توليد صنوبر و لزوم توسعه صنوبرکاري (مطالعه موردي روستاي ده چشمه چهار محال و بختياري) ,
٧٨. خسرو عظیم فرد، مژگان عباسی، شهرام انصاریان, بررسي الگوي پراکنش گونه خرمندي با استفاد از تابع( K-Ripley )مطالعه موردي: جنگل شصت کلاته گرگان ,
٧٩. مژگان عباسی، خسرو عظیم فرد, مروري بر کاربردهاي Web GIS در جنگٌلداري ,
٨٠. احمد فدایی ده چشمه، علی سلطانی، مژگان عباسی, بررسي ميزان قطر درختاى سپيدار با درنظرگرفتن فاکتورهاي سن، نوبت برش ٍ تراکم درختان (مطالعه موردي: روستاي ده چشمه، استاى چهار محال و بختياري) ,
٨١. مژگان عباسی، مرجان امیدی، حمیدرضا ریاحی بختیاری, بررسي رابطه تاج و تعداد جست درختان با استفاده از داده هاي دور سنجي در جىگلهااي زاگرس مرکزي ,
٨٢. مژگان عباسی، احمد فدایی ده چشمه، محمود کریمی, بررسي نقش عوامل موثر در آتش سوزي جنگلهاي زاگرس )مطالعه موردي: منطقه دره کندي بازفت شهرستان کوهرنگ( ,
٨٣. فایزه السادات خلیفه سلطان، مژگان عباسی، حمیدرضا ریاحی بحتیاری, نقش ارتفاع بر پهنه بندي تيپ پوشش گياهي جنگل باغ شادي هرات ,
٨٤. زهرا بدیعی گورتی، مژگان عباسی، حمیدرضا ریاحی بختیاری, طراحي webGIS در مديريت داده‌هاي مکاني جنگل ,
٨٥. صبا رئیس زاده دهکردی، حمیدرضا ریاحی بختیاری، مژگان عباسی, کاربرد اينترنت اشياء در تشخيص آتش‌سوزي در جنگل ,کتب و جزواتافتخارات
١. - پژوهشگر برتر منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری – 1390پایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. زهرا بدیعی گورتی طراحی و توسعه سامانه اطلاعاتی تحت وب برپایه اطلاعات جغرافیایی داوطلبانه برای مدیریت آتش‌سوزی در جنگل‌های استان چهارمحال و بختیاری شنبه ٩ بهمن ١٤٠٠
٢. صبا رئیس زاده دهکردی استخراج اتوماتیک پارامترهای کمی جنگل با استفاده از لیزر اسکن دستی جمعه ١ فروردين ١
٣. مریم سلطانیان تخمین عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گندم در شهرستان شهرکرد با استفاده از داده های میدانی و ماهواره ای جمعه ١ فروردين ١
٤. عفت جعفری بررسی مورفولوژی و پایداری رودخانه های شریانی و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی: رودخانه کوهرنگ) شنبه ٧ بهمن ١٣٩١
٥. مرضیه قاسمی شبیه سازی رواناب ناشی از ذوب برف با استفاده از مدل SRM چهارشنبه ١٠ مهر ١٣٩٢
٦. مهدیه رحیمی باغ ابریشمی تحلیل حساسیت رویشگاه گونه گیاهی لاله واژگون و ارائه یک ناحییه بندی برای توسعه گردشگری در منطه دشت لاله کوهرنگ سه شنبه ٢٣ مهر ١٣٩٢
٧. یاسر استواری برآورد فاکتور فرسایش پذیری خاک با استفاده از توابع انتقال خاک، توابع پیش بینی مانی خاک و توابع انتقالی طیفی نقطه ای پنج شنبه ٢٠ خرداد ١٣٩٥
٨. صدیقه سعیدی بررسی ویژگی های بیومتری، فیزیکی و شیمیایی چوب بلوط ایرانی در جنگل های زاگرس مرکزی (مطالعه موردی: شهرستان لردگان) یکشنبه ١٩ شهريور ١٣٩٦
٩. احمد فدایی ده چشمه تعیین نوبت برش و تراکم بهینه در کشت میان مدت سپیدار (مطالعه موردی: روستای ده چشمه) یکشنبه ٢٩ بهمن ١٣٩٦
١٠. محبوبه شمس باغبادرانی بررسی قابلیت پهپاد در شناسایی درختان خشکیده بلوط زاگرس و تهیه نقشه خشکیدگی دوشنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٦
١١. مرضیه علیپور مدلسازی پراکنش گونه زالزالک و امکان سنجی توسعه آن در استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از روش تحلیل آنتروپی بیشینه شنبه ٤ اسفند ١٣٩٧
١٢. زهرا جمشیدی گهروی تعیین مناسب ترین شاخص های طیفی جهت کاهش انعکاس طیفی خاک جنگل های زاگرس جنوبی در مقیاس های مختلف با استفاده از داده های ماهواره ای جمعه ١ فروردين ١
١٣. نرگس پور قاسمی مدل های انتقال تابشی در سطح برگ و تاج درختان برای دو گونه بلوط و بنه در جنگل های زاگرس چهارشنبه ٢٨ مهر ١٤٠٠
١٤. زینب اصلانی افوسی خصوصیات طیفی برگ گونه های درختی غالب جنگل های زاگرس با استفاده از طیف سنجی زمینی شنبه ٢٠ اسفند ١٣٩٠
١٥. فاطمه شریف پور لاتونی شناسایی گونه های درختی عرصه های جنگلکاری شده به کمک تصاویر پهپاد و داده های طیفی زمینی جمعه ١ فروردين ١
١٦. نرگس پور قاسمی رابطه انعکاس طیفی برگ گونه های بلوط و بنه با شاخص سطح برگ، کلروفیل و برخی فاکتورهای مورفولوژیکی برگ شنبه ١٥ مهر ١٣٩١
١٧. محمد صالحی زانیانی بررسی کمی و کیفی فضای سبز شهری در سطح شهر شهرکرد با استفاد از تصاویر ماهواره کوئیک برد شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٢
١٨. سیده زهرا حسینی چالشتری برآورد زیست توده درختان سوزنی برگ و پهن برگ با استفاده از تصاویر ماهواره ای کوئیک برد و داده های زمینی در جنگلکاری فولاد مبارکه شنبه ٢٢ شهريور ١٣٩٣
١٩. عاطفه بزرگمهر بررسی امکان تشخیص سرخشکیدگی تاج درختان زبان گنجشک با استفاده از تصاویر ماهواره ای در منطقه چهارطاق سه شنبه ٢٢ مهر ١٣٩٣
٢٠. زهرا سیفی اردلی آنالیز داده های ابرطیفی دو گونه درختی اصلی زاگرس با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی پنج شنبه ٢٠ اسفند ١٣٩٤
٢١. خسرو عظیم فرد تهیه نقشه گستره جنگل و بررسی صحت مرز آن با استفاده از داده های ماهواره ای در استان چهارمحال و بختیاری سه شنبه ٢١ دی ١٣٩٥
٢٢. لیلا موسایی کردشامی اندازه گیری و مقایسه آلودگی درختان به فلزات سنگین در یک محیط آلوده (خیابان) و غیرآلوده (پارک) در شهر اصفهان به دو روش طیف سنجی زمینی و آزمایشگاهی چهارشنبه ١١ اسفند ١٣٩٥
٢٣. یاسمن لهرابی تهیه نقشه تیپ جنگل با استفاده از کتابخانه طیفی گونه ها، اطلاعات فیزیوگرافی، اقلیمی و داده های ماهواره ای منطقه چهارطاق چهارشنبه ١٨ اسفند ١٣٩٥
٢٤. حمید محمدی نصرآبادی بررسی تغییرات گستره جنگل های زاگرس در ارتباط با عوامل اقلیمی، توپوگرافی (مطالعه موردی: جنگل های تحت تاثیر بیماری مرگ بلوط) یکشنبه ٣٠ مهر ١٣٩٦
٢٥. سهراب غفاری بررسی پراکنش خشکیدگی درختان بلوط با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور (مطالعه موردی جنگل منج لردگان) چهارشنبه ٢٠ شهريور ١٣٩٨
٢٦. سمانه مرادی تعیین جزایر حرارتی در شهر اصفهان و رابطه آن با پوشش گیاهی یکشنبه ٢٤ شهريور ١٣٩٨


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است