جمعه ٢١ مرداد ١٤٠١


بیت الله محمودی

استادیار

علوم جنگل

دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین

تلفن: 03832324401دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   برنامه ریزی و مدیریت اجتماعی جنگل
   ارزیابی دانش در مطالعات جنگل
   ترویج و گفتمان سازی در جنگلداری
   مطالعات میان/ فرارشته در منابع طبیعی
   بوم گرایی و جامعه شناسی طبیعتسوابق تحصیلی
   دکتری، ، دانشگاه پیام نور تهران مشترک با موسسه واکسن و سرمساری رازی، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٤
   کارشناسی ارشد، ، دانشگاه مازندران ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٦
   کارشناسی ، ، دانشگاه لرستان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٣

مقالاتکتب و جزواتافتخارات
١. جوان برتر استان البرز- 1394
٢. دانشجوی نمونه دانشگاه تهران- 1393
٣. پژوهشگر برتر پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران 1393
٤. دانشجوی ممتاز دانشگاه تهران1391-1394
٥. رتبه 1 آزمون کتبی سراسری دکتری جنگلداری و اقتصاد جنگل در سال 1391.

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است