چهارشنبه ٥ اردیبهشت ١٤٠٣


بیت الله محمودی

دانشیار

علوم و مهندسی جنگل

دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین

تلفن: 03832324401

mahmoudi@sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   برنامه ریزی و مدیریت اجتماعی جنگل
   ارزیابی دانش در مطالعات جنگل
   ترویج و گفتمان سازی در جنگلداری
   مطالعات میان/ فرارشته در منابع طبیعی
   بوم گرایی و جامعه شناسی طبیعتسوابق تحصیلی
   دکتری، تکنولوژی چنگلداری، دانشگاه تهران ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٤
   کارشناسی ارشد، تکنولوژی چنگلداری، دانشگاه مازندران ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٦
   کارشناسی ، تکنولوژی چنگلداری، دانشگاه لرستان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٣

مقالاتکتب و جزواتافتخارات
١. جوان برتر استان البرز- 1394
٢. دانشجوی نمونه دانشگاه تهران- 1393
٣. پژوهشگر برتر پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران 1393
٤. دانشجوی ممتاز دانشگاه تهران1391-1394
٥. رتبه 1 آزمون کتبی سراسری دکتری جنگلداری و اقتصاد جنگل در سال 1391.پایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. بیت الله محمودی برنامه ریزی جنگل با رویکرد تحلیل سیستمی و اکولوژی انسانی در جنگل های زاگرس مرکزی (مطالعه نمونه:ناحیه عرفی چیگو - بیدله شهرستان لردگان) جمعه ٣ مهر ١٣٩٤
٢. بیت الله محمودی ارزیابی توان تفرجی جنگل های شهرستان لردگان یکشنبه ٢٩ مهر ١٣٨٦


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است