مریم کریمی

استادیار

علوم کامپیوتر

دانشکده علوم ریاضی

تلفن: 32324401-2051

ma.karimi@sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   پردازش تصوير و ويدئو
   تشخيص الگو و تحليل تصوير
   ارزيابي کيفيت ادراکي تصاوير
   بهينه‌سازي الگوريتم‌هاي پردازش تصوير بر اساس ارزيابي ادراکی
   يادگيري ماشين و يادگيري عميق
   مدلسازي تُنُک تصاوير و يادگيري ديکشنريسوابق تحصیلی
   دکتری، مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٦
   کارشناسی ارشد، مهندسی فناوری اطلاعات(IT)، دانشگاه صنعتی شریف، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٨
   کارشناسی ، مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٥

مقالات
International Journal
1. Maryam Karimi, Mansour Nejati, Pejman Khadivi, Nader Karimi, Shadrokh Samavi, No-Reference Stereo Image Quality Assessment Based on Discriminative Sparse Representation , Multimedia Tools and Applications, 2021
2. Maryam Karimi, Mansour Nejati, Weisi Lin, Bi-Disparity Sparse Feature Learning for 3D Visual Discomfort Prediction , Signal Processing, 2021
3. Maryam Karimi, Shadrokh Samavi, Nader Karimi, SM Reza Soroushmehr, Weisi Lin, Kayvan Najarian, Quality assessment of retargeted images by salient region deformity analysis , Journal of Visual Communication and Image Representation, 2017
4. Maryam Karimi, Mansour Nejati, SM Reza Soroushmehr, Shadrokh Samavi, Nader Karimi, Kayvan Najarian, Blind stereo quality assessment based on learned features from binocular combined images , IEEE Transactions on Multimedia, 2017
5. Maryam Karimi, Shadrokh Samavi, Nader Karimi, SM Reza Soroushmehr, Weisi Lin, Kayvan Najarian, Pyramidal modeling of geometric distortions for retargeted image quality evaluation , Multimedia Tools and Applications, 2018
6. Maryam Karimi, Najmeh Soltanian, Shadrokh Samavi, Kayvan Najarian, Nader Karimi, SM Reza Soroushmehr, Blind stereo image quality assessment inspired by brain sensory-motor fusion , Digital Signal Processing, 2019
7. Nasrin Tavakoli, Maryam Karimi, Alireza Norouzi, Nader Karimi, Shadrokh Samavi, S. M. Reza Soroushmehr, Detection of abnormalities in mammograms using deep features , Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, 2019
Research Journal
٨. مریم کریمی، منصور نجاتی, یادگیری غیرنظارتی ویژگی برای ارزیابی کیفیت کور تصاویر فراتفکیک‌پذیر , مجله ماشین بینایی و پردازش تصویر، 1400
International Conference
9. Erfan Entezami, Maryam Karimi, Automatic Portrait Image Selection for Smart Phones , 6th Conference on Signal Processing and Intelligent Systems, 2020
١٠. مریم کریمی، رسول جلیلی, روشی کارآ و امن جهت پرسوجوی بازه ای روی داده رمز شده XML , 8th International ISC Conference on Information Security & Cryptology, 2011
11. Maryam Karimi, Ali Hadavi, Rasool Jalili, A Secure Range Query Enabled Approach for Encrypted XML Documents , 6th International ISC Conference on Information Security & Cryptology, 2009
12. Najmeh Soltanian, Nader Karimi, Maryam Karimi, Shadrokh Samavi, Blind image quality assessment based on natural scene statistics , 22nd Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE), 2014
13. Maryam Karimi, Majid Mohrekesh, Shekoofeh Azizi, Shadrokh Samavi, Transparent watermarking based on psychovisual properties using neural networks , 8th Iranian Conference on Machine Vision and Image Processing (MVIP), 2013
14. Mansour Nejati, Maryam Karimi, S.M. Reza Soroushmehr, Nader Karimi, Shadrokh Samavi, Kayvan Najarian, Fast exposure fusion using exposedness function , IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), 2017
15. Mohammad Rasool Mirzaei, Maryam Karimi, Nader Karimi, Shadrokh Samavi, Blind image watermarking based on local analysis of gradients , Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE), 2017
16. Nasrin Tavakoli, Maryam Karimi, Mansour Nejati, Nader Karimi, S.M.Reza Soroushmehr, Shadrokh Samavi, Kayvan Najarian, Abnormality detection of mammograms by discriminative dictionary learning on DSIFT descriptors , 39th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC), 2017
17. Maryam Karimi, Mahsa Mozafari, Khatereh Bashiri, Efficient Noise Level Estimation Using Orientational Gradient Statistics , 9th International Conference on Computer and Knowledge Engineering (ICCKE), 2019
18. Maryam Karimi, Erfan Entezami, Quality Assessment for Retargeted Images: A Review , 11th Iranian and the 1st International Conference on Machine Vision and Image Processing (MVIP), 2020
National Conference
١٩. مجید ریاحی سامانی، مریم کریمی, مروري بر کاربرد هاي تکنيک پردازش تصوير در مبحث بتن , چهارمين همايش ملي مهىدسي عمران با محوريت تکنولوژي بتن و محيط زيست، 1398کتب و جزواتافتخارات

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است