یکشنبه ١٢ تیر ١٤٠١


محمد مردانی کرانی

استاد تمام

فیزیک

دانشکده علوم پایه

تلفن: 03832324401دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   رسانش الکترونی وگرمایی نانوساختارها
   رسانش مولکولی و اسپینترونیک
   فیزیک سامانه های کم بعدیسوابق تحصیلی
   دکتری، فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٤
   کارشناسی ارشد، فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٨
   کارشناسی ، فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٦

مقالات
International Journal
1. L. Ghaderipoor, M. Mardaani, E. Amooghorban, and H. Rabani, Phononic properties of a periodic nanostructure including vacuum gap in the presence of effective interatomic interactions , Phys. Rev. E 104, 034121 (2021).
2. Nadri F, Mardaani M, Rabani H, Semi-analytic study on the conductance of a lengthy armchair honeycomb nanoribbon including vacancies, defects, or impurities , chinese Physics B 28:017202-017202 (2019)
3. Musavi madani Z, Rabani H, Mardaani M, The effect of thermal magnonic excitations on the electronic conductance of a magnetic nanowire , journal of magnetism and magnetic materials 484:367-372 (2019)
4. Musavi madani Z, Rabani H, Mardaani M, Signatures of driven magnons in electronic conductance of a magnetic nanowire , journal of magnetism and magnetic materials 502:166494-166494 (2020)
5. Nadri F, Mardaani M, Rabani H, Electronic conductance of a lengthy zigzag honeycomb nanotube including some surface-adsorbed molecules , Physica Scripta 95:045812-045812 (2020)
6. Marzieh J, Rabani H, Mardaani M, Semi-analytical investigation of electronic transport properties of a deformed simple cubic nanocrystal , Solid State Communications 314:113915-113919 (2020)
Research Journal
7. Nadri F, Mardaani M, Rabani H, Transmission coefficient of a lengthy ladder-like graphene nanoribbin connected to some additional benzene rings , Nanomeghyas 4:329-334 (2019)
8. Marzieh J, Rabani H, Mardaani M, The study of electronic conductance of a nanoribbon with square lattice including some impurities , Iranian Journal of Physics Research 19:109-115 (2019)
National Conference
٩. , برای مشاهده مقالات پژوهشی به لینک> کارنامه آموزشی درsess مراجعه شود ,کتب و جزواتافتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. عصمت اسمعیلی اثر ارتعاشات اتمی بر رسانندگی الکترونی نانوساختارهای مولکولی سه شنبه ١ فروردين ١٣٩٦
٢. فاطمه ندری بررسی تحلیلی رسانش الکتریکی بعضی ساختارهای غیر ایده آل نانو نوار گرافن پنج شنبه ١ فروردين ١٣٩٨


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است