چهارشنبه ٩ اسفند ١٤٠٢


مهدی قاسمی نافچی

استادیار

علوم باغبانی

دانشکده کشاورزی

تلفن:

mehdighasemin@sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   فیزیولوژی گیاهان دارویی
   بهنژادی و اهلی کردن گیاهان دارویی بومی ایران
   استخراج و شناسایی مواد موثره گیاهان دارویی
   رده بندی فیتوشیمیایی و گیاه شناسیسوابق تحصیلی
   دکتری، مهندسی کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٤
   کارشناسی ارشد، مهندسی کشاورزی، دانشگاه شیراز، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٦
   کارشناسی ، مهندسی کشاورزی، دانشگاه شاهد ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٣

مقالاتکتب و جزواتافتخارات

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است