سه شنبه ١ خرداد ١٤٠٣


سیدوحید میرمقتدایی

استادیار

مهندسی برق (الکترونیک، مخابرات)

دانشکده فنی و مهندسی

تلفن: 03832324401

mirmoghtadaei@sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   بخشهای RF و آنالوگ مدارات مجتمع
   بخشهای مختلف Front End گیرنده و فرستنده های RF وMicrowave
   انواع فرستنده ها و گیرنده هاسوابق تحصیلی
   کارشناسی ارشد، مهندسی برق، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٧
   دکتری، مهندسی برق، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٢

مقالات
International Journal
1. Sayed Vahid Mir-Moghtadaei, A new UHF/ultra wideband-radio frequency identification system to solve coexistence issues of ultra wideband-radio frequency identification and other in-band narrowband systems ,
2. F Shirani Bidabadi, SV Mir-Moghtadaei, An Ultra Wideband 0.1 to 6.1 GHz Low Noise Amplifier in 180 nm CMOS technology ,
3. SayedVahid Mir-Moghtadaei, Ali Fotowat-Ahmady, AbolghasemZeidaabadiNezhad, and Wouter A. Serdijn, A 90nm-CMOS IR-UWB BPSK transmitter with spectrum tunability to improve peaceful UWB-narrowband coexistence ,
4. SayedVahid Mir-Moghtadaei, Ali Fotowat-Ahmady and AbolghasemZeidaabadiNezhad, , A new IR-UWB pulse for the compatibility of IEEE802.11.a WLAN and IR-UWB systems ,
Research Journal
٥. امید رحیمی ریزی، سیدامیرحسین میر، سیدوحید میرمقتدایی, طراحي يک آشکارساز پوش با زمان گذار خيلي کم و حساسيت بالا با استفاده از تکنولوژي ۱۸۰nm CMOS براي کاربردهاي راداري ,
6. SV Mir-Moghtadaei, FS Bidabadi, Low Power Broadband sub-GHz CMOS LNA with 1 GHz Bandwidth for IoT Applications , Low Power Broadband sub-GHz CMOS LNA with 1 GHz Bandwidth for IoT Applications
International Conference
7. Masoumeh Hazrati, Sayed Vahid Mir-moghtadaei, Analysis and Design of a Voltage Controlled Attenuator in L Band Using CMOS ۱۸۰nm Technology ,
8. Fatemeh gholami arjenaki, Sayed Vahid Mir-moghtadaei, An X-band phase shifter with ۳۶۰-degree continuous phase control using ۶۵- nm CMOS technology ,
٩. سید مهدی صالحی قهفرخی، سید وحید میرمقتدایی, تضعیف کننده‌ی کنترل شده با ولتاژ در باند X با استفاده‌ از تکنولوژی CMOS 65nm , یک تضعیف‌ کننده کنترل شده با ولتاژ در باند فرکانسی X 8GHz) تا (12GHz با استفاده از تکنولوژی CMOS 65nm
10. Peyman Nejat Dehkordi, Sayed Vahid Mir-Moghtadaei, Noushin Ghaderi, A high Power Conversion Efficiency CMOS Rectifier Using LC Resonator Technique for Energy Harvesting Applications ,
11. Mozhgan Jafari, Sayed Vahid Mir-Moghtadaei, A UWB Pulse Generator with Step Recovery Diode (SRD) for the Characterizing and Evaluation of Materials Using Dielectric Spectroscopy ,
12. Vahid Mir-Moghtadaei, A. Jalili, A. Fotowat-Ahmady, A. ZeidaabadiNezhad, and H. Hedayati, A New UWB Pulse Generator for Narrowband Interference Avoidance ,
١٣. میرمقتدایی، س و ، زیدآبادی نژاد، ا ، و فتوت احمدی، ع, ارائه یک پالس جدید رادیو ضربه فراپهن باند (IR-UWB) برای مقابله با تداخل باند باریک و بررسی میزان بهبود عملکرد گیرنده آن ,
14. H. Hedayati, F. Arvani, M. Noshad, V. Mir-Moghtadaei, A. Fotowat-Ahmady, Design of an Optical UWB Pulse Leading to an In-Band Interference Tolerant Impulse Radio UWB Transceiver ,
15. Vahid Mir-Moghtadaei,A. ZeidaabadiNezhad, A. Fotowat-Ahmady,, A New IR-UWB Pulse to mitigate coexistence issues of UWB andNarrowband systems ,
16. M.R.Haji-Hashemi, H.Mir-Mohammad Sadeghi,Vahid Mir-Moghtadaei, , Space-filling Patch Antenna with CPW Feed ,
National Conference
17. Morteza Sahranavard, Sayed Vahid Mirmoghtadaei, A 5Gb/s Nested feedback and Negative capacitance Limiting Amplifier with Wideband Impedance Matching in 0.18 μm CMOS Technology ,
١٨. زهرا کرمی دهکردی، سید وحید میرمقتدایی, مبدل ولتاژ افزاينده DC به وسيله¬ي مدارهاي پمپ بارCMOS با مساحت بهينه شده براي کاربرد-هاي برداشت انرژي ,
19. Ahmadreza Ahmadjou, Sayed Vahid Mir-Moghtadaei, A Low Noise and High Gain Distributed Amplifier Using Mismatched Transmission Line in ۱۸۰nm CMOS Technology ,
٢٠. مير مقتدايي س، صحرانورد م , مير مقتدايي س، صحرانورد م "شبيه سازي تقويت¬کننده محدود¬کننده به روش فيدبک تو در تو با گين 41dB و پهناي باند 7 GHz در تکنولوژي 0.18µm CMOS " چهارمين کنفرانس ملي دستاوردهاي نوين در برق و کامپيوتر و صنايع (1397) ,کتب و جزواتافتخارات
١. پژوهشکده فاوا دانشگاه صنعتی اصفهان عنوان طرح تحقیقاتی نمونه سالهای ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳ و ۸۴ از دانشگاه صنعتی اصفهان
٢. پژوهشکده فاوا دانشگاه صنعتی اصفهان رتبه دوم تحقیقات کاربردی شانزدهمین جشنواره خوارزمی جهت ساخت گیرنده رادار هوایی
٣. دکتر فتوت احمدی(صنعتی شریف)، دکتر زیدآبادی(صنعتی اصفهان) دریافت هزینه فرصت مطالعاتی خارج کشور توسط "مرکز تحقیقات مخابرات ایران" بدلیل قابل توجه بودن تحقیقات صورت گرفته در زمینه سیستمهای مخابراتی UWBپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. معصومه حضرتی تحلیل و طراحی تضعیف کننده کنترل شونده با ولتاژ در باند L با تکنولوژی cmos۱۸۰nm یکشنبه ١٩ شهريور ١٤٠٢
٢. سید محمد دانشور طراحی یک تقویت‏کننده توان دوهرتی پهن باند در باند L یکشنبه ١٩ شهريور ١٤٠٢
٣. فرشاد شیرانی بید آبادی طراحی تقویت کننده کم نویز فراپهن باند با توان کم در تکنولوژی CMOS 180 nm جمعه ١ فروردين ١
٤. محمدرضا سپهری یگانه بهبود مشخصات تقویت کننده توزیع شده، طراحی شده در تکنولوژی CMOS جمعه ١ فروردين ١
٥. سید امیرحسین میر طراحی تقویت کننده محدود کننده لگاریتمی با استفاده از تکنولوژی 180 نانومتر TSMC شنبه ٩ اسفند ١٣٩٩
٦. امید رحیمی ریزی طراحی مدار آشکارساز پوش سیگنال RF پالسی در باند L در تکنولوژی 180nm TSMC شنبه ٩ اسفند ١٣٩٩
٧. مژگان جعفری طراحی و شبیهسازی تولیدکنندهی پالس فرا پهن باند جهت کاربردهای شناسایی عناصر تشکیل‌دهنده‌ی مواد و جنگ الکترونیکی یکشنبه ٢٧ بهمن ١٣٩٨
٨. مرتضی صحرانورد تقویت کننده محدود کننده با پهنای باند وسیع در تکنولوژی 0.18μm CMOS برای سیستم های مخابرات نوری یکشنبه ٢٤ شهريور ١٣٩٨


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است