جمعه ٤ اسفند ١٤٠٢


مهدی کدیور

استادیار

علوم کامپیوتر

دانشکده علوم ریاضی

تلفن: 03832324401

kadivar-m@sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   بهینه سازی ترکیبیاتی
   شبکه های جریان شبکه های بی سیم
   شبکه های موردی بی سیم
   شبکه های بی سیم خودرویی و نظیر به نظیر
   تحمل پذیری خطا
   شبکه های جریانسوابق تحصیلی
   دکتری، علوم کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، ایران
   کارشناسی ارشد، علوم کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، ایران
   کارشناسی ، ریاضی، دانشگاه یزد، ایران

مقالات
International Journal
1. Abass Pak, Mehdi Kadivar, Parameter estimation for Exponential distribution based on doubly type II censoring from imprecise data , International Journal of Mathematics and Statistics
2. Mehdi Kadivar, M. E. Shiri, M. Dehghan Takhtefoladi, An adaptive MST-based topology connectivity control algorithm for wireless ad-hoc networks , International Journal of Communication Networks and Distributed Systems
3. Neda Mohammadi, Mehdi Kadivar, NK-MaxClique and MMCQ: Two new exact branch and bound algorithms for the maximum clique problem , 10.1109/ACCESS.2020.3028112
4. Neda Mohammadi, Mehdi Kadivar, NK-MaxClique and MMCQ: Two new exact branch and bound algorithms for the maximum clique problem , 10.1109/ACCESS.2020.3028112
5. Mehdi Kadivar, Parameter estimation for Exponential distribution based on doubly type II censoring from imprecise data ,
6. Mehdi Kadivar, A new O(m + kn log d) algorithm to Find the k shortest paths in acyclic digraphs ,
7. Mehdi Kadivar, A new O(m + kn log d) algorithm to Find the k shortest paths in acyclic digraphs ,
8. Mehdi Kadivar, A new O(m + kn log d) algorithm to Find the k shortest paths in acyclic digraphs ,
9. Mehdi Kadivar, Adaptive Yao-based topology control algorithm for wireless ad-hoc networks ,
Research Journal
١٠. کديور ع، نجف زاده و، شمس ن، کديور م، بني طالبي دهکردي س، داوديان , طراحي و ساخت نرم افزار آموزشي سونوگرافي , 10.1109/ACCESS.2020.3028112کتب و جزواتافتخارات
١. دانشجوی نمونه کشور (1387)پایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. Sara Soleymanian : solution of multi- commodity minimum cost fiow problem by column generation algorithm دوشنبه ١٩ مهر ١٣٩٥
٢. Zeynab Forozandeh The impact of computer game education on primary school students یکشنبه ٢٧ بهمن ١٣٩٨
٣. Zeynab Forozandeh The impact of computer game education on primary school students یکشنبه ٢٧ بهمن ١٣٩٨
٤. فوزیه مردانی کدهای خلوت مبتنی بر ماتریس های جایگشتی جمعه ١ فروردين ١
٥. طاهره بهرامی زمانبدی لینک های بی سیم جمعه ١ فروردين ١


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است