مجتبی کریمی

استادیار

زراعت

دانشکده کشاورزی

تلفن:

m.karimi@sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   فیزیولوژی گیاهان زراعی-متابولیت های ثانویه گیاهیسوابق تحصیلی
   کارشناسی ، مهندسی کشاورزی، شهرکرد، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٥
   کارشناسی ارشد، مهندسی کشاورزی، دانشگاه گیلان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٧
   دکتری، مهندسی کشاورزی، دانشگاه تهران ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٢

مقالات
International Journal
1. , 6. Karimi, M., & Moradi, K. (2018). The response of Stevia (Stevia rebaudiana Bertoni) to nitrogen supply under greenhouse condition. Journal of Plant Nutrition, 41(13), 1695-1704. ,
2. , 5. Karimi, M., Ahmadi, A., Hashemi, J., Abbasi, A., Tavarini, S., Pompeiano, A., ... & Angelini, L. G. (2019). Plant growth retardants (PGRs) affect growth and secondary metabolite biosynthesis in Stevia rebaudiana Bertoni under drought stress. South ,
3. , 3. Faraji, L., & Karimi, M. (2020). Botanical gardens as valuable resources in plant sciences. Biodiversity and Conservation, 1-22. ,
4. , 2. Baroni-nezhad, H., Karimi, M., Motaghian, H., & Direkvand-moghadam, F. (2021). Response of stevia (stevia rebaudiana) to copper, iron and zinc. Journal of Plant Nutrition, 44(6), 875-884. ,
5. , 1. Zamani, A., Karimi, M., Abbasi-Surki, A., & Direkvand-moghadam, F. (2021). The effect of humic acid application on Stevia (Stevia rebaudiana) growth and metabolites under drought stress. Iranian Journal of Plant Physiology, 11(3), 3651-3658. ,
6. M Karimi, A Ahmadi, J Hashemi, A Abbasi, S Tavarini, A Pompeiano, The positive role of steviol glycosides in stevia (Stevia rebaudiana Bertoni) under drought stress condition ,
7. M Karimi, A Ahmadi, J Hashemi, A Abbasi, Plant growth retardants (PGRs) affect growth and secondary metabolite biosynthesis in Stevia rebaudiana Bertoni under drought stress ,
8. M Karimi, K Moradi, The response of Stevia ( Stevia rebaudiana Bertoni) to nitrogen supply under greenhouse condition ,
9. M Hojati, SAM Modarres-Sanavy, M Karimi, F Ghanati, Responses of growth and antioxidant systems in Carthamustinctorius L. under water deficit stress ,کتب و جزواتافتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. علیرضا اسلامی تاثیر میزان و تقسیط کود نیتروژن بر رشد و عملکرد استویا (Stevia rebaudiana) پنج شنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٩
٢. آمنه زمانی اثر اسید هیومیک بر رشد و عملکرد استویا (Stevia rebaudiana) در شرایط تنش خشکی پنج شنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٩
٣. حجت بارونی نژاد اثر عناصر کم مصرف آهن،روی و مس برمتابولیت های ثانویه گیاه استویا(Stevia rebaudiana) پنج شنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٩
٤. پریسا فروغی تاثیر اتفون بر رشد و عملکرد استویا (Stevia rebaudiana) شنبه ٣٠ بهمن ١٤٠٠
٥. آذرنوش صادقیان مقایسه کودهای جلبکی آسکومارین و کودهای ماهی با کودهای شیمیایی در تولید زرین‌گیاه(Dracocephalum kotschyi Bioss) شنبه ٣٠ بهمن ١٤٠٠


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است