یکشنبه ٣٠ تیر ١٣٩٨


مرتضی رئیسی

استادیار

فیزیک

دانشکده علوم پایه

تلفن: +983832324419-2198

raeisi.morteza@sci.sku.ac.ir

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   مطالعه برهم کنش قوی هادرون-هادرون با بررسی ساختار اتمها و هسته های هادرونی و مطالعه ساختار هسته های معمولی ناپایدار با استفاده از واکنشهای هسته¬ایسوابق تحصیلی
   دکتری، فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٨
   کارشناسی ارشد، فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٩
   کارشناسی ، فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٧

مقالاتکتب و جزواتافتخارات

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است