سه شنبه ٢١ مرداد ١٣٩٩


عبدالناصر محبی

دانشیار

علوم درمانگاهی

دانشکده دامپزشکی

تلفن: 03832324401

mohebi-ab@sku.ac.ir

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   بررسی اثر جیره غذایی، داروها و ترکیبات گیاهی بر متابولیسم لیپیدها در شرایط In Vitro و In Vivo
   بررسی اثرات شرایط مختلف زیستی، داروها، سموم و جیره غذایی بر وضعیت اکسیداتیوسوابق تحصیلی
   دوره تحقیقاتی، دامپزشکی، دانشگاه برگن، نروژ، ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٥
   دکترای حرفه ای، دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٩
   دکتری، دامپزشکی، دانشگاه تهران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٥

مقالات
Research Journal
١. دهقاني ساماني ا، بهادران ش، حسن پور ح، محبي ع, (1397) اثر تنش گرمايي القايي بر برخي از شاخص هاي کيفيت تخم در مرغان تخم گذار تجاري.. نشريه علوم درمانگاهي دامپزشکي ايران 12:23-32 ,
٢. رياحي زانياني ش، اصلاني م، محبي ع, (1397) بررسي استرس اكسيداتيو و برخي پارامترهاي بيوشيميايي و ريز مغذي ها ي خون پرامون زايمان در بزهاي نژاد سانن.. نشريه علوم درمانگاهي دامپزشکي ايران 12:11-12068 ,
٣. - غفاري م، بني طالبي ا، فرامرزي م، محبي ع , (1397) مقايسه سه شدت متفاوت تمريني بر بيان پروتئين LSDP5، سطوح سرمي گلوکز و انسولين رت‌هاي ديابتي سلامت جامعه 1:60-68 ,
٤. کشميري ا، بهادران ش، زماني مقدم ع، محبي ع , (1397) بررسي اثرات عصاره الکلي پوست انار بر عملکرد رشد، مورفولوژي روده، پراکسيداسيون ليپيدي، تجمع بافتي و فاکتورهاي بيوشيميايي خون متعاقب مسموميت تجربي کادميوم در بلدرچين ژاپني نشريه علوم درمانگاهي دامپزشکي ايران ,کتب و جزواتافتخارات

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است