اعظم مختاری

استادیار

پاتوبیولوژی

دانشکده دامپزشکی

تلفن: 03832324427

a.mokhtari@vet.sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   molecular cloning
   RNAi
   Real time PCR
   Lentiviral packaging systems
   antiviral gene therapyسوابق تحصیلی
   دکتری، دامپزشکی، دانشگاه پیام نور تهران مشترک با موسسه واکسن و سرمساری رازی، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٢
   دکترای حرفه ای، دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٩

مقالات
International Journal
1. , Cloning of a Conserved Domain of ORFV- DNA polymerase in the pCDH-CMV-MCS-EF۱- cGFP-T۲A-Puro Lentiviral Plasmid ,
2. , Isolation Of Bacteriophages Active Against Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Strains ,
3. , Lentivirus expressing shRNAs inhibit the replication of contagious ecthyma virus bytargeting DNA polymerase gene ,
4. , Modeling the Lumpy skin disease risk probability in central Zagros Mountains of Iran ,
5. , MOLECULAR DETECTION OF CHLAMYDIA PSITTACI AND CHLAMYDIA FELIS IN HUMAN KERATOCONJUNCTIVITIS CASES ,
6. , Developing an Antiviral Drug Screening System for Anti-Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV) Therapies ,
7. , Detection of Canine Parvovirus by PCR and its association with some of risk factors ,
8. , Genomic identification of human vaccinia virus keratoconjunctivitis and its importance as a laboratory?acquired infection ,
9. , Cloning of a Conserved Domain of ORFV- DNA polymerase in the pCDH-CMV-MCS-EF۱- cGFP-T۲A-Puro Lentiviral Plasmid ,
10. , Hematological and biochemical evaluation of goats naturally infected with contagious ecthyma ,
11. , Genomic identification of Toxic shock syndrome producing and methicillin resistant Staphylococcus aureus strains in human and sheep isolates ,
12. , Epidemiological study and spatial modeling of peste des petits ruminants (PPR) in central area of Iran ,
13. , Prevalence of bovine immunodeficiency virus and effect on dairy cattle production in Iran ,
14. , Foot and mouth disease in Iran: An epidemiological spatial modeling study ,
15. , Survey of bovine immunodeficiency and leukemia virus co-infections ,
16. , The first study of bovine immunodeficiency virus (BIV) and brucellosis co-infection in west-central Iran ,
17. , The first study of Bovine immunodeficiency virus (BIV) and Bovine Viral Diarrhea virus (BVDV) co- infection in industrial herds of cattle in two provinces of Iran ,
18. , Production of a cell line expressing 5ʹUTR and NS3 genes of bovine viral diarrhea (BVDV) in order to evaluate the efficacy of treatments against this virus ,
19. , Genomic identification of Border disease virus in sheep aborted fetuses ,
20. , Epidemiological study and spatial modeling of PPR in central area of Iran ,
21. , Genomic identification of human Vaccinia virus keratoconjunctivitis and its importance as a laboratory-acquired infection ,
22. , Oral supplementation with vitamin C improves intestinal mucosa morphology in the pulmonary hypertensive broiler chicken. ,
Research Journal
23. , Serologic and Molecular studies on prevalence of Bovine Immunodeficiency Virus (BIV) infection in cattle in Chahrmahal va Bakhtiari and Isfahan provinces ,
24. , Investigation of Salmonella Abortus ovis in ovine aborted fetal samples from Shahrekord district ,
25. , Cloning of BVDV NS3 and BVDV 5'UTR into pWPI- linker B lentiviral plasmid ,
26. , Detection of a number of enterotoxin genes in Staphylococcus aureus isolates obtained from human skin infections and ewes with subacute mastitis ,
27. , Genomic identification of Campylobacter fetus and Leptospira introgans in aborted sheep fetuses in the selected provinces of Iran by PCR ,
International Conference
28. , Designing shRNA molecules targeting UL-۲۵ gene as a gene therapy tool against BHV-۱ virus ,
29. , PREVALENCE OF MYCOPLASMA HOMINIS AND UREAPLASMA UREALYTICUM INFECTIONS IN PATIENTS REFERRED TO SHAHID MOTAHARI HOSPITAL IN URMIA BY PCR ,
30. , GENOMIC DETECTION OF CHICKEN ANEMIA VIRUS IN LAYING HENS IN ISFAHAN PROVINCE ,
31. , Validation of a PCR Assay for the Molecular Identification of Treponema Phylotypes in Bovine Digital Dermatitis Lesions ,
32. , Detection of herpes simplex virus type II in patients with keratoconjunctivitis referred to hospitals of Chaharmahal and Bakhtiari province ,
33. , Adenoviral keratoconjunctivitis in patients referred to hospitals of Chaharmahal and Bakhtiari province. ,
34. , Cloning of a conserved fragment of bovine viral diarrhea virus NS3 gene in pWPI- linker B lentiviral plasmid. ,
35. , Cloning of bovine viral diarrhea virus 5’UTR gene fragment in pWPI- linker B lentiviral plasmid ,
36. , Preparation of proper culture medium for saccharomyce Boulardii with molasses and animal serum. ,
37. , Detection of methicillin resistance encoding gene of staphylococcus aureus in human skin infection isolates and ewe acute mastitis, Iran. ,
38. , ]. Detection of tsst-1 gene of staphylococcus aureus in human skin infection and ewe acute mastitis ,
39. , Genomic Identification of Vaccinia Virus in Human Keratoconjunctivitis Cases. ,
40. , A study on the interspecies transmission of Vaccina virus keratoconjunctivitis. ,
41. , A study on the diagnosis of adenoviral keratoconjunctivitis in Iran ,
42. , A study on the diagnosis of herpetic keratoconjunctivitis in Iran ,
43. , The extent application of RNAi for treatment of animal viruses ,
44. , The prevalence of Bovine immunodeficiency virus in west-central Iran and its association with brucellosis rates as a predisposing factor ,
45. , Detection of Bovine Leukemia Virus (BLV) Infection in Bovine Immunodeficiency Virus (BIV) Sero-Positive Cattle in dairy heards. ,
46. , Correlation of bovine immunodefficiency virus infection and brucellosis in dairy cattle in Esfahan and Shahrekord areas. ,
47. , Designing shRNA molecules targeting DNA polymerase as a gene therapy tool against Orf virus. ,
48. , Preventing the expression of BDV-NS2-3 using the design specific shRNA as a potential therapeutic method ,
National Conference
49. , جستجوي ژنومي لپتوسپيرا اينتروگانس در جنين هاي سقط شده گوسفند در استان هاي منتخب ايران به روش PCR ,
50. , جستجوي ژنومي توكسوپلاسما گوندي و نئوسپورا كانينوم در جنين هاي سقط شده گوسفند در استانهاي منتخب ايران به روش PCR ,
51. , تشخيص مولکولي هپاسي ويروس اسب در نمونه هاي اخذ شده از قاطر در تعدادي از استانهاي منتخب ايران ,
52. , تشخيص مولکولي هپاسي ويروس اسب در نمونه هاي اخذ شده از الاغ در تعدادي از استانهاي منتخب ايران ,
53. , تشخيص مولکولي هپاسي ويروس اسب در نمونه هاي اخذ شده از اسب در تعدادي از استانهاي منتخب ايران ,
٥٤. , Design and evaluation of shRNA moleculs targeting Rabies virus glycoprotein G as an antiviral approach ,
٥٥. , Design and evaluation of shRNA moleculs targeting HCV NS۳: A new approach for antiviral therapy ,
٥٦. , Preparation and evaluation of lentiviral vectors expressing shRNA molecules against BVDV-NS۳ and B'BVDV-UTR ,
٥٧. , Antiviral Effect of Mentha piperita Ethanol Extract against HSV-1 Virus on Cell Culture ,
٥٨. , Antiviral effect of aqueous extract of peppermint (Mentha piperita) against HSV-1 virus in cell culture system ,
٥٩. , Investigation of microbial contamination of non-factory juices supplied in Isfahan ,
٦٠. , Investigation of microbial contamination of non-factory juices supplied in Tehran ,
٦١. , Study of microbial contamination of non-factory juices supplied in Shahrekord ,
٦٢. , Genomic search of Leptospira introngans in aborted sheep embryos in selected provinces of Iran by PCR ,
٦٣. , Genomic search of Toxoplasma gondii and Neospora caninum in aborted sheep embryos in selected provinces of Iran by PCR ,
64. , GENOMIC DETECTION OF CHICKEN ANEMIA VIRUS IN LAYING HENS IN ISFAHAN PROVINCE ,
65. , PREVALENCE OF MYCOPLASMA HOMINIS AND UREAPLASMA UREALYTICUM INFECTIONS IN PATIENTS REFERRED TO SHAHID MOTAHARI HOSPITAL IN URMIA BY PCR ,
66. , Designing shRNA molecules targeting UL-۲۵ gene as a gene therapy tool against BHV-۱ virus ,
67. , Designing shRNA molecules targeting UL-۲۵ gene as a gene therapy tool against BHV-۱ virus ,
68. , Designing shRNA molecules targeting polymerase (PB2) gene as a gene therapy tool against Influenza A virus (H5N1). ,
69. , Designing shRNA molecules targeting polymerase (PB1) gene as a gene therapy tool against Influenza A virus (H5N1). ,
70. , Designing shRNA molecules targeting polymerase (PA) gene as a gene therapy tool against Influenza A virus (H5N1) ,
71. , Investigation of prevalence of abortion caused by Chlamydia abortus in sheep flocks of Iran. ,
72. , Study of co- infection with bovine immunodeficiency virus (BIV) and bovine Leukemia virus (BLV) in Isfahan and Chaharmahalo bakhtiary areas . ,
73. , Prevalence of bovine immunodeficiency virus in the industrial farms of Isfahan and its effects on the some of the Health standards for cattle ,
74. , Bovine immunodeficiency virus infection and its association with bovine viral diarrhea virus in dairy cattle in Esfahan and Shahrekord areas using PCR and ELISA. ,
75. , Investigation of antiviral effects of methanolic Myrtus communis extract against VZV virus, using cell culture. ,
76. , Investigation of antiviral effects of ethanolic Myrtus communis extract against VZV virus, using cell culture ,
77. , ]. Investigation of antiviral effects of aqueous Myrtus communis extract against VZV virus, using cell culture. ,
78. , Investigation of antiviral effects of methanolic garlic extract against VZV virus, using cell culture. ,
79. , Investigation of antiviral effects of ethanolic garlic extract against VZV virus, using cell culture. ,
80. , Investigation of antiviral effects of aqueous garlic extract against VZV virus, using cell culture. ,
81. , Application of SiRNA and shRNA molecules in the treatment of cow and sheep viral diseases. ,
82. , Application of SiRNA and shRNA molecules in the treatment of cow and sheep viral diseases. ,
83. , Application of SiRNA and shRNA molecules in the treatment of aquatic viral diseases. ,
84. , Application of SiRNA and shRNA molecules in the treatment of viral diseases in poultry science ,
85. , A survey on prevalence of coagulase-positive Staphylococcus aureuses in cheese samples of surrounding villages of Shahin-shahr and Meymeh town ,
86. , Prevalence of Salmonella in farms around Isfahan city ,
87. , Investigation of bacterial contamination of traditional ice cream in Isfahan city ,
88. , Investigation of factors Affecting the food security situation in Iran. ,
89. , Time distribution of (PPR) in Chaharmahal and Bakhtiari province from 2009 to 2014. ,
90. , Determine the prevalence of urinary tract infections and their antimicrobial susceptibility in Isfahan (2013-2014). ,
91. , ]. Spatial distribution of FMD in Chaharmahal and Bakhtiari province from 2009 to 2014 ,کتب و جزوات
١. ، راهنمای بیماریهای عفونی سگ و گربه،افتخارات
١. رتبه اول آزمون جامع پيش درمانگاهي (1387)
٢. دانشجوي ممتاز دوره دكتري عمومي (1389-1383)
٣. دانشجوي ممتاز دوره پي اچ دي (1389-1392)پایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. علی مرادی کلونینگ ژنLkta از باکتری Fusobacterium necrophorum به منظور تهیهی سازهی ژنی کاندیدای واکسن برای بیماری اندومتریت بالینی در گاو شیری جمعه ٢٥ بهمن ١٣٩٨
٢. سهند شمس کلونینگ یک قطعه حفاظت شده از ژن UL – 25 ویروس BHV1-1 در پلاسمید لنتی ویروسی مناسب شنبه ٢٦ بهمن ١٣٩٨
٣. کامران حسنی ساطحی کلونینگ ژن fimh از باکتری E.coli به منظور تهیه ی سازه ی ژنی کاندیدای واکسن برای بیماری اندومتریت در گاو شیری چهارشنبه ٨ آبان ١٣٩٨
٤. پری حسنی " شناسایی ژن های کد کننده سموم اکسوفولیاتیو،‌شوک سمی و مقاومت به متی سیلین در جدایه های استافیلوکوکوس اورئوس بدست آمده از عفونت های پوستی انسان" یکشنبه ١٢ مهر ١٣٩٤
٥. امیر ابراهیم زاده بررسی فراوانی ابتلا به عفونت کلامیدیا تراکوماتیس در زنان و مردان مراجعه کننده به بیمارستان شهید مطهری (مرکز زنان و زایمان کوثر) ارومیه با روش PCR پنج شنبه ٢٧ آبان ١٣٩٥
٦. میلاد پرچمی جستجوی ژنومی ویروس کمخونی عفونی در مرغان تخمگذار استان‌ اصفهان سه شنبه ٢٩ فروردين ١٣٩٦
٧. سید امین کاظمی اصل تغییرات هماتولوژی و بیوشیمیایی سرم در بزهای مبتلا به اکتیمای واگیر دوشنبه ٨ مرداد ١٣٩٧
٨. مریم اسمعیلی ارزیابی اثرات اندوفیت‌های باکتریایی گیاه بن‌سرخ بر برخی از باکتری‌ها و قارچ‌های پاتوژن دوشنبه ١٠ تیر ١٣٩٨
٩. میلاد نوروزی کلونینگ ژن plo از باکتریTrueperellapyogenesبه منظور تهییه ی سازه ی ژنی کاندیدای واکسن برای بیماری اندومتریت بالینی در گاو شیری جمعه ١ فروردين ١
١٠. نوید فرهادی ارزیابی تأثیر سلول اندومتریال استم سل برفعالیت انکولیتیک ویروس نیوکاسل در سلول های توموری سینه رده یکشنبه ٣١ شهريور ١٣٩٨
١١. فروغ مختاری جداسازی فاژهای مؤثر بر جدایه‌های اشریشیا کلی انتروهموراژیک دوشنبه ١٠ تیر ١٣٩٨
١٢. مهدی خرمی کلونینگ یک قطعه حفاظت شده از ژن NS۳ ویروس بیماری مرزیدر پلاسمید لنتی ویروس مناسب سه شنبه ٩ بهمن ١٣٩٧
١٣. پیمان مختاریان بررسی فراوانی موارد عفونت با مایکوپلاسما هومینیس و اوروپلاسما اورولیتیکوم در مراجعه کنندگان به بیمارستان شهید مطهری ارومیه با روش PCR سه شنبه ١٩ تیر ١٣٩٧
١٤. روح اله بیرانوند ارزیابی میزان آلودگی فروشگاه‌های گوشت مرغ شهر خرم‌آباد به استافیلوکوکوس‌اورئوس مقاوم به متی‌سیلین سه شنبه ٢٨ شهريور ١٣٩٦
١٥. ژاله غلامی جداسازی فاژهای موثر بر جدایه های استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از موارد انسانی سه شنبه ١١ مهر ١٣٩٦
١٦. نازنین جعفری کلونینگ یک قطعه حفاظت شده از ژن DNA‌ پلیمراز عامل اکتیمای واگیر در پلاسمید لنتی ویروسی مناسب یکشنبه ٣٠ مهر ١٣٩٦
١٧. الهه امجدی منش طراحی، ساخت و کلونینگ shRNA علیه ژن UL۲۵ ویروس BHV-۱.۱ با استفاده از سیستم لنتی وکتور یکشنبه ١٨ شهريور ١٣٩٧
١٨. لیلا اسدی سامانی طراحی، ساخت و کلونینگ shRNA علیه ژن DNA پلیمراز ویروس ORF جهت جلوگیری از تکثیر ویروس یکشنبه ٣٠ مهر ١٣٩٦
١٩. محمدجواد حاجی حسنی آرانی طراحی، ساخت و کلونینگ shRNA علیه ژن (NS۳)NS۲-۳ ویروسBDV با استفاده از سیستم لنتی وکتور دوشنبه ٣٠ مهر ١٣٩٧
٢٠. صفورا جزی جستجوی ژنومی ‌کلامیدیا پسیتاسی و کلامیدیا فلیس در موارد کراتوکنژنکتیویت انسانی دوشنبه ١٥ مرداد ١٣٩٧
٢١. زهرا موحدی مطلق جستجوی ژنومی ‌واکسینیا ویروس در موارد کراتوکنژنکتیویت انسانی چهارشنبه ١٤ مهر ١٣٩٥
٢٢. عبدالله کیانی سلمی مطالعه الگوی وجود ژن های کد کننده انتروتوکسین های A,B,C,D در جدایه های استافیلوکوکوس اورئوس با منشا انسانی و شیرهای ورم پستانی میش سه شنبه ١١ اسفند ١٣٩٤


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است