سه شنبه ٢١ آذر ١٣٩٦


محمدرضا مرادی

استادیار

علوم ورزشی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تلفن: 32320361

moradi.mr@gmail.com mrmoradi@lit.sku.ac.ir

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   مدیریت منابع انسانی در ورزش
   مدیریت رفتار سازمانی در سازمان های ورزشی
   مشارکت در ورزشسوابق تحصیلی
   دکتری، تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٧
   کارشناسی ارشد، تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٣
   کارشناسی ، تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨١

مقالات
Research Journal
١. حسين صادقي ده چشمه*بهنام قاسمي*محمدرضا مرادي, مقايسه تأثير تمرينات زنجيره حركتي بسته و تسهيل عصبي عضالاني گيرنده عمقي بر حس عمقي مفصل مچ پاي مردان سالمند ,
٢. محمدرضا مرادي، اکرم جعفري، جواد مرادي چالشتري, رابطه عدالت سازماني و رفتارهاي شهروندي سازماني کارکنان در سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران ,
٣. عليرضا اميدي، سميه صفري، محمدرضا مرادي, رابطة بين انگيزش مشارکت، توانمندسازي روان‌شناختي و تعهد عاطفي کارکنان سازمان تربيت‌بدني ,
٤. محمدرضا مرادي، اکرم جعفري، عليرضا اميدي، ابراهيم عليدوست قهفرخي, مدل يابي تأثير رهبري تحول‌گرا و عدالت سازماني بر رفتارهاي شهروندي سازماني كاركنان وزارت ورزش و جوانان جمهوري اسلامي ايران ,
٥. جواد مرادي چالشتري، محمدرضا مرادي, بررسي موانع اقتصادي اثرگذار بر جذب سرمايه‌گذاري خارجي در صنعت فوتبال جمهوري اسلامي ايران ,
٦. محمدرضا مرادي، سردار محمدي، محمود جمالی، جواد مرادی, مدل‌يابي تأثير تعهد سازماني بر تحليل رفتگي شغلي داوران ليگ‌هاي فوتبال ايران ,
٧. جواد مرادی، سهیلا نوروزیان، محمدرضا مرادی، محمود جمالي گله, ارائه مدل زير ساخت فناوري اطلاعات و موفقيت مديريت دانش در دانشكده هاي تربيت بدني دانشگاه آزاد اسلامي ,
٨. محمدرضا مرادی، مرتضی بابایی دهکردی، سید سعادت الله صالحی ساداتی, مدل يابي تأثير انگيزش شغلي بر رفتارهاي شهروندي سازماني كاركنان ادارات ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختياري ,
٩. محمود جمالی گله، ناهید جباری، محمدرضا مرادی, رابطه تحليل رفتگي شغلي با منابع استرس و شيوه هاي مقابله با آن در داوران ليگ برتر فوتبال ايران ,
١٠. سمیرا نافیان، محمدرضا مرادی، امیر شمس, ارتباط تحليل رفتگي با خودکارآمدي مربيان رشته هاي منتخب ليگ برتر ,
١١. حسن اسيوند، محمدرضا مرادی، آرام مرادی, تاثيرنفوذ اجتماعي مديران برتوانمند سازي شغلي كاركنان از ديدگاه كاركنان ادارات ورزش و جوانان استان چهار محال و بختياري ,
١٢. مرادی، محمدرضا؛ حمیدی، مهرزاد؛سجادی، سید نصرالله؛ جعفری، اکرم، مرادی چالشتری، جواد, رابطه سبک‌های رهبری تحول‌آفرین- تبادلی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تربیت‌بدنی جمهوری اسلامی ایران , نشریه مدیریت ورزشی، شماره 8، بهار 1390، ص 150- 125
١٣. محمدرضا مرادی چالشتری ، مهرزاد حمیدی ، سیدنصرا... سجادی ، انوشیروان کاظم نژاد ، اکرم جعفری ، جواد مرادی چالشتری, رابطه سبک‌های رهبری تحول‌آفرین- تبادلی و عدالت سازمانی در سازمان تربیت‌بدنی جمهوری اسلامی ایران و ارائه الگو , نشریه مدیریت ورزشی، شماره 2، پاییز 1388، ص 96-73
Promotion Journal
١٤. محمدرضا مرادی، محمود جمالي گله، ناهید جباری, رابطه عدالت سازماني با انحراف رفتار کاري در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختياري ,کتب و جزوات
١. عليرضا اميدي*سميه صفري*محمدرضا مرادي، اصول و مباني مربيگري ورزشي،
٢. حميد رضا قاسم پور*ابراهيم عليدوست قهفرخي*محمدرضا مرادی، بسکتبال- مربيگري نوجوانان،
٣. محمدرضا مرادي*ابراهيم عليدوست قهفرخي، قوانين و مقررات رسمي بسکتبال،افتخارات

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است