یکشنبه ٣ تیر ١٣٩٧


محمدرضا مرادی

استادیار

علوم ورزشی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تلفن: 32320361

moradi.mr@gmail.com mrmoradi@lit.sku.ac.ir

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   مدیریت منابع انسانی در ورزش
   مدیریت رفتار سازمانی در سازمان های ورزشی
   مشارکت در ورزشسوابق تحصیلی
   دکتری، تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٧
   کارشناسی ارشد، تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٣
   کارشناسی ، تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨١

مقالات
Research Journal
١. حسین صادقی ده چشمه*بهنام قاسمی*محمدرضا مرادی, مقایسه تأثیر تمرینات زنجیره حرکتی بسته و تسهیل عصبی عضالانی گیرنده عمقی بر حس عمقی مفصل مچ پای مردان سالمند ,
٢. محمدرضا مرادی، اکرم جعفری، جواد مرادی چالشتری, رابطه عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران ,
٣. علیرضا امیدی، سمیه صفری، محمدرضا مرادی, رابطة بین انگیزش مشارکت، توانمندسازی روان‌شناختی و تعهد عاطفی کارکنان سازمان تربیت‌بدنی ,
٤. محمدرضا مرادی، اکرم جعفری، علیرضا امیدی، ابراهیم علیدوست قهفرخی, مدل یابی تأثیر رهبری تحول‌گرا و عدالت سازمانی بر رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران ,
٥. جواد مرادی چالشتری، محمدرضا مرادی, بررسی موانع اقتصادی اثرگذار بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت فوتبال جمهوری اسلامی ایران ,
٦. محمدرضا مرادی، سردار محمدی، محمود جمالی، جواد مرادی, مدل‌یابی تأثیر تعهد سازمانی بر تحلیل رفتگی شغلی داوران لیگ‌های فوتبال ایران ,
٧. جواد مرادی، سهیلا نوروزیان، محمدرضا مرادی، محمود جمالی گله, ارائه مدل زیر ساخت فناوری اطلاعات و موفقیت مدیریت دانش در دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی ,
٨. محمدرضا مرادی، مرتضی بابایی دهکردی، سید سعادت الله صالحی ساداتی, مدل یابی تأثیر انگیزش شغلی بر رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری ,
٩. محمود جمالی گله، ناهید جباری، محمدرضا مرادی, رابطه تحلیل رفتگی شغلی با منابع استرس و شیوه های مقابله با آن در داوران لیگ برتر فوتبال ایران ,
١٠. سمیرا نافیان، محمدرضا مرادی، امیر شمس, ارتباط تحلیل رفتگی با خودکارآمدی مربیان رشته های منتخب لیگ برتر ,
١١. حسن اسیوند، محمدرضا مرادی، آرام مرادی, تاثیرنفوذ اجتماعی مدیران برتوانمند سازی شغلی کارکنان از دیدگاه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان چهار محال و بختیاری ,
١٢. مرادی، محمدرضا؛ حمیدی، مهرزاد؛سجادی، سید نصرالله؛ جعفری، اکرم، مرادی چالشتری، جواد, رابطه سبک‌های رهبری تحول‌آفرین- تبادلی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تربیت‌بدنی جمهوری اسلامی ایران , نشریه مدیریت ورزشی، شماره 8، بهار 1390، ص 150- 125
١٣. محمدرضا مرادی چالشتری ، مهرزاد حمیدی ، سیدنصرا... سجادی ، انوشیروان کاظم نژاد ، اکرم جعفری ، جواد مرادی چالشتری, رابطه سبک‌های رهبری تحول‌آفرین- تبادلی و عدالت سازمانی در سازمان تربیت‌بدنی جمهوری اسلامی ایران و ارائه الگو , نشریه مدیریت ورزشی، شماره 2، پاییز 1388، ص 96-73
Promotion Journal
١٤. محمدرضا مرادی، محمود جمالی گله، ناهید جباری, رابطه عدالت سازمانی با انحراف رفتار کاری در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری ,کتب و جزوات
١. علیرضا امیدی*سمیه صفری*محمدرضا مرادی، اصول و مبانی مربیگری ورزشی،
٢. حمید رضا قاسم پور*ابراهیم علیدوست قهفرخی*محمدرضا مرادی، بسکتبال- مربیگری نوجوانان،
٣. محمدرضا مرادی*ابراهیم علیدوست قهفرخی، قوانین و مقررات رسمی بسکتبال،افتخارات

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است