شنبه ٢٨ فروردين ١٤٠٠


محمود رضا تدین

استاد تمام

زراعت

دانشکده کشاورزی

تلفن: 03832324401

mrtadayon@yahoo.com

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   توسعه و کشت و کار گیاهان زراعی ، توسعه مکانیزاسیون در بخش کشاورزی، شناخت تاثیرات تنش‌های غیر زیستی بر فرایندها و کارکردهای گیاهی
   ارایه راهکارهای مقابله با اثرات تنش بر گیاهان، توسعه و گسترش تولید محصولات کشاورزی بر اساس کشاورزی ارگانیک و بیودینامیک
   راهکارها در جهت اجرایی نمودن الگوی کشت در مناطق تولید، توجه به واکنش های فیزیولوژیک و کارکردی گیاهان زراعی در راستای ارتقاء تولید، امکان بهبود ماده الی خاک و تقویت ریزجانداران و استفاده از موجودات زیستی در بهبود شرایط بیولوژیک خاک و تقویت و ارتقاء رشد گیاهان
   استفاده از روش های گیاه پالایی در کاهش اثرات آلایندها، کاربرد نانوتکنولوزی در بخش کشاورزی و بررسی اثرات مثبت و منفی بر تولید گیاهان زراعی و محیط زیست
   مطالعه واکنش ها و فرایندها و کارکردهای فیزیولوژیک گیاهان زراعی جهت افزایش عملکرد گیاهان زراعیسوابق تحصیلی
   دکتری، مهندسی کشاورزی، دانشگاه شیراز، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١
   کارشناسی ارشد، مهندسی کشاورزی، دانشگاه شیراز، ایران
   کارشناسی ، مهندسی کشاورزی، دانشگاه پیام نور تهران مشترک با موسسه واکسن و سرمساری رازی، ایران

مقالات
Research Journal
١. محمد رفيعي الحسيني*محمودرضا تدين*مرضيه مظهري, اثر تيمارهاي شکست خواب بر جوانه زني بذر شيرين بيان (.Glycyrrhiza glabra L) ,
٢. مهران رنجبر*محمودرضا تدين*علي تدين*رحيم ابراهيمي, اثر كودهاي نيتروژن.سولفات پتاسيم.سولفات منيزيم و سولفات روي بر عملكرد و برخي ويژگي هاي بيوديزل توليدي از گلرنگ ,
٣. محمودرضا تدين*سعيد نوروزي, تاثير نانو اكسيد تيتانيوم،نانو روي و نانو تيوب كربني چند جداره بر عملكرد و اجزاء عملكرد ماش (Vigna radiata) ,
٤. مهسا زارعي*محمودرضا تدين*علي تدين, تاثير كودهاي بيولوژيك در شرايط شوري بر عملكرد و در صد روغن سه اكوتيپ شاهدانه (Cannabis sativa) ,
٥. مهسا زارعي*محمودرضا تدين*علي تدين, تاثير كودهاي بيولوژيك در شرايط شوري بر عملكرد و در صد روغن سه اكوتيپ شاهدانه (Cannabis sativa) ,
٦. ظهراب اداوي*محمودرضا تدين, Influence of arbuscular mycorrhiza on some physiological growth parameters of potato under field conditions ,
٧. محمودرضا تدين*مهسا زارعي, بررسي اثر همزيستي قارچ مايكوريزا گونه Glomus mosseae بر مقاومت به شوري سه اكوتيپ شاهدانه ,
٨. ظهراب اداوي- محمودرضا تدین, Effect of mycorrhiza on Plant growth and yield in Potato Production under field conditions ,
٩. ظهراب اداوي- محمودرضا تدین, Effect of mycorrhiza on Plant growth and yield in Potato Production under field conditions ,
١٠. زهرا ايزدي لاي بيدي*محمودرضا تدين, اثر كم آبياري بر رشد كميت وكيفيت بذر كرچك تحت تيمار سالسيليك اسيد و اسپرمين ,
١١. علي تدين- *شهرام ترابيان *محمودرضا تدين, اثر تراكم بوته بر عملكرد و كيفيت چهار رقم تجاري بزرك خوراكي ,کتب و جزوات
١. محمودرضا تدین- سعید نوروزی، اگرواكولوژي، 506 صفحه
٢. محمودرضا تدین- هدایت الله کریمزاده، همزيستي ميكروب هاي هاي گياهي: جنبه هاي كاربردي، 828 صفحه
٣. محمدرضا نادری- محمودرضا تدین- وحید محمدی، مديريت توليد و فرآوري يونجه، 446 صفحه
٤. هدایت الله کریم زاده- محمودرضا تدین ، ميکروارگانيزم‌هاي محلول‌کننده فسفات اصول و کاربرد فن‌آوري ميکروفوس، 495 صفحه
٥. محمودرضا تدین، نقش ريشه هاي گياه در توليد گياه زراعي ، 700 صفحه
٦. سينا فلاح *محمودرضا تدين*الهام قجاوندبلتيجه ، مقدمه اي بر زراعت ارگانيك..، 128 صفحه
٧. محمودرضا تدین، اصول نظام هاي کشاورزي و الگوهاي کشت، 322 صفحه
٨. محمودرضا تدین، نظام‌هاي حاكم بر مالكيت و بهره‌برداري از زمين‌هاي زراعي در ايران، 596 صفحه
٩. محمودرضا تدین، واكنش‌هاي فيزيولوژيك گياهان به تنش‌هاي محيطي،
١٠. محمودرضا تدین، واكنش‌هاي فيزيولوژيك گياهان به تنش‌هاي محيطي،
١١. محمودرضا تدین، واژگان و روش‌هاي ارزيابي گياهان زراعي با تاكيد بر مسايل اجتماعي و حقوقي،
١٢. محمودرضا تدین، واژگان و روش‌هاي ارزيابي گياهان زراعي با تاكيد بر مسايل اجتماعي و حقوقي،افتخارات
١. برگزیده هیئت علمی آموزشی دانشگاه شهرکرد 1398
٢. - برگزیده هیئت علمی آموزشی دانشگاه شهرکرد 1394

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است