سه شنبه ٢٨ فروردين ١٤٠٣


مجید شریفی تهرانی

استادیار

زیست شناسی

دانشکده علوم پایه

تلفن: 03832324419

sharifi-m [at] sci.sku.ac.ir - msht.ir [at] gmail.com

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   تاکسونومي و بیوسیستماتیک گیاهی: تاکسونومی عددی، فیلوژنتیک، تنوع ژنتیکی
   فلوریستیک انفورماتيک: پراکنش تنوع زيستي گونه هاي گياهي در ايران
   دانلود: به صفحه (فايل ها) مراجعه کنيدسوابق تحصیلی
   دکتری، زیست‌شناسی عمومی، دانشگاه اصفهان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٧

مقالات
International Journal
1. MOUSAVI, S., SHARIFI-TEHRANI, M., SHAHROKHI, A, FLORISTIC DIVERSITY IN NORTH-EASTERN BAKHTIARI PROVINCE ON THE CENTRAL ZAGROS MT RANGE OF IRAN , APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH 20(1):1-19.
2. Sharifi-Tehrani, M., Mardi, M., Saeidi, H., Gharehyazi, B. & Assadi, M., Transferability of Genomic and EST-Microsatellites from Festuca arundinacea Schreb. to Lolium persicum Boiss. and Hohen. ex Boiss. , International Journal of Botany 4: 476-480, 2008
3. Sharifi-Tehrani, M., Mardi, M., Sahebi, J., Catalan, P. & Diaz-Perez, A., Genetic diversity and structure among Iranian tall fescue populations based on genomic-SSR and EST-SSR marker analysis , Plant Systematics and Evolution 282: 57-70, 2009
4. Orujei, Y., Shabani, L., Sharifi-Tehrani, M., Induction of glycyrrhizin and total phenolic compound production in licorice by using arbuscular mycorrhizal fungi , Russ. J. Plant Physiology 60 (5): 1-6, 2013
5. Jalalpour, Z., Shabani, L., Afghani, L., Sharifi-Tehrani, M., Amini, S.A., Stimulatory effect of methyl jasmonate and squalestatin on phenolic metabolism through induction of LOX activity in cell suspension culture of yew , Turkish Journal of Biology 38: 76-82, 2014
6. Amini A., Shabani L., Afghani L., Jalalpour, Z., Sharifi-Tehrani, M., Squalestatin-induced production of taxol and baccatin in cell suspension culture of yew (Taxus baccata L.) , Turkish Journal of Biology 38: 528-536, 2014
7. Diaz-Perez, A. J., Sharifi-Tehrani, M., Inda, L. A., Catalan, P., Polyphyly, gene-duplication and extensive allopolyploidy framed the evolution of the ephemeral Vulpia grasses and other fine-leaved Loliinae (Poaceae) , Molecular Phylogenetics and Evolution 79: 92-105, 2014
8. Mirzahosseini, Z., Shabani, L., Sabzalian, M.R., Sharifi-Tehrani, M., Neotyphodium endophytes may increase tolerance to Ni in tall fescue , European Journal of Soil Biology 63: 33-40., 2014
Research Journal
٩. Sharifi-Temrani, M, 2019 Sharifi-Tehrani- APL compiler and ListMaker program for Alamut floristic database , Taxonomy and Biosystematics, 11th Year, No. 38, Spring 2019
١٠. Shirin Shakib, Majid Sharifi-Tehrani, Zahra Hasanabadi, Study of vascular plant species diversity in Bidouiyeh protected area in Bardsir, Kerman , Journal of Applied Biology
١١. Sharifi-Tehrani, Majid, A Review on the Analysis of Population Genetic Structure using Dominant Molecular Markers and Introducing the New Program STRUCTUREasy , Taxonomy and Biosystematics
12. Maryam Parvizi, Majid Sharifi-Tehrani, Azizollah Jafari, Plant Species Diversity in Jokhaneh Plain and Southern Slope of the Nil Mt. in Kohgilouyeh va Boyerahmad Province (Central Zagros Region of Iran) , Journal of Genetic Resources 2016;2(2):67-80
13. Masoumeh Jalali, Majid Sharifi-Tehrani, Hamze-Ali Shirmardi, Flora of Jahanbin Mountain Area- A Contribution to Flora of the Central Zagros Region of Iran , Journal of Genetic Resources Vol. 2, No. 1 (2016): 29-46
١٤. Roghayeh Dehghani, Majid Sharifi-Tehrani, Hamzeh Ali Shirmardi, Floristic study of Sheet Mountain in Chaharmahal and Bakhtiari province, Iran , Taxonomy and Biosystematics, 8th Year, No. 26, Spring 2016
15. Mahfouz Advay, Majid Sharifi-Tehrani1, Taxonomic Relationships of Ten Fritillaria Species of Subgenera Fritillaria and Theresia Based on Analysis of Flower Qualitative and Quantitative Morphological Characters , Journal of Genetic Resources Vol. 2, No. 1 (2016): 11-22
١٦. Majid Sharifi-Tehrani, Mahfouz Advay, Leila Shabani, Fritillaria (Liliaceae) in Iran- distribution and nomenclature , Taxonomy and Biosystematics, 7th Year, No. 22, Spring 2015
17. Majid Sharifi-Tehrani, Mahfouz Advay, Assessment of relationships between Iranian Fritillaria (Liliaceae) species using chloroplast trnH-psbA sequences and morphological characters , Journal of Genetic Resources Vol. 1, No. 2 (2015): 89-100
١٨. Soheila Raeisi Chehrazi, Majid Sharifi-Tehrani, Hojjatollah Saeidi, Relationships of Festuca-Lolium complex in Iran assessed using trnH-psbA sequences , Taxonomy and Biosystematics, 7th Year, No. 23, Summer 2015
١٩. Majid Sharifi-Tehrani, Introduction of the new program “CheckName” with applications in integration and increased precision and certitude of floristic inventories , Taxonomy and Biosystematic Journal. 20: 111-121
20. Soheila Raeisi Chehrazi, Hojatollah Saeidi, Majid Sharifi-Tehrani, Phenetic relationships among Lolium s.l. (Poaceae) in Iran based on flavonoids spot profiles and quantitative morphology , (2014) Taxonomy and Biosystematics, 21: 97-110
21. Sharifi-Tehrani, M., Ghasemi, N., Matricaria L. (Anthemideae, Asteraceae) in Iran: a chemotaxonomic study based on flavonoids , Taxonomy and Biosystematics 8: 25-34, 2011
22. Sharifi-Tehrani, M., Kazemi, A., Shabani, L., Phenetic relationships among natural population accessions of Glycyrrhiza glabra L. (Fabaceae) in central Zagros region of Iran, based on quantitative morphology, flavonoids, and glycyrrhizin contents data , Taxonomy and Biosystematics 13: 59-72, 2012
23. Sharifi-Tehrani, M., Rahiminejad, M.R., Compilation of floristic and herbarium specimens data in Iran: proposal to data structure , Taxonomy and Biosystematics 15: 75-94, 2013 (in Persian)
24. Orujei, Y., Shabani, L., Sharifi-Tehrani, M., Dual effects of two mycorrhizal fungi on production of glycyrrhizin, total phenolic and total flavonoids compounds in roots of Glycyrrhiza glabra L. , Iran Journal of Plant Biology 5(17): 75-88, 2013 (in Persian)
25. Mirzahosseini Z., Shabani, L., Sabzalian, M.R., Sharifi-Tehrani, M., Effect of Neotyphodium endophyte symbiosis on growth, Nickel uptake and photosynthetic pigments in two genotypes of tall fescue , Journal of Plant Process and Function 2(6): 37-50, 2014 (in Persian)
National Conference
26. Majid Sharifi-Tehrani, Nayereh Fatahian, Floristic zonation in southern part of the central Zagros of Iran , 3-5 Khordad 1402, USB
27. Majid Sharifi-Tehrani, A new two-byte metric for floristic assessment, with memory and no need for expert opinion , 3-5 Khordad 1402, USBکتب و جزوات
١. مجيد شريفي تهراني، کتابچه راهنماي نرم افزار کتابخانه الکترونيک eLib، گروه زيست شناسي، دانشگاه شهرکرد
٢. ليلا شباني، مجيد شريفي تهراني، بيوشيمي متابوليت هاي ثانويه در گياهان، انتشارات دانشگاه شهرکرد
٣. لیلا شبانی، مجید شریفی تهرانی، مباحثی در رشد و زیست تکوینی گیاهی، انتشارات دانشگاه شهرکردافتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. سمیرا موسوی فلور کوه بابازکی و جنوب سامان در استان چهارمحال و بختیاری پنج شنبه ١ اسفند ١٣٩٨
٢. مهسا پودينه تحليل روابط خويشاوندي گونه هاي جنس لاله واژگون
٣. الهام قانعي مطالعه تنوع در جمعيت هاي طبيعي گونه Fritillaria persica L
٤. اميرحسين رضايي مطالعه تنوع ژنتيکي جمعيت هاي گونه Brachypodium distachyon
٥. مريم پرويزي بررسي فلورستيک پوشش هاي گياهي دشت جوخانه و شيب جنوبي کوه نيل سه شنبه ٢٥ مهر ١٣٩٦
٦. محفوظ ادواي مطالعه روابط خويشاوندي بين گونه‌هاي لاله واژگون (جنس لاله واژگون در ايران) یکشنبه ١٧ شهريور ١٣٩٢
٧. فاطمه نمازي مطالعه كموتاكسونومي جنس Fritillaria L. (Liliaceae) در استان چهارمحال و بختياري چهارشنبه ٣٠ مهر ١٣٩٣
٨. معصومه جلالي مطالعه فلوريستيک کوه جهان بين در استان چهارمحال و بختياري یکشنبه ١٦ اسفند ١٣٩٤
٩. رقيه دهقاني مطالعه فلوريستيک كوه شيت در استان چهارمحال و بختياري چهارشنبه ١٥ مهر ١٣٩٤


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است