جمعه ٩ خرداد ١٣٩٩


علی اصغر نقی پور برج

استادیار

مهندسی طبیعت

دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین

تلفن: 03832324401-6

aa.naghipour@sku.ac.ir aa_naghipour@yahoo.com

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   بوم شناسی بذر
   بررسی آثار آشفتگی های محیطی (آتش سوزی و چرای دام) بر پویایی پوشش گیاهی، بانک بذر خاک و مدلسازی پیش بینی وقوع آتش سوزی
   ترسیب کربن در پوشش گیاهی و خاک مراتع و جنگلها، تنوع گونه های گیاهی، مدلسازی اثرات تغییر اقلیم بر پراکنش گونه ایسوابق تحصیلی
   دکتری، ، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٤
   کارشناسی ارشد، ، دانشگاه تربیت مدرس، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٧
   کارشناسی ، ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٥

مقالات
International Journal
1. Naghipour A.A. Ostovar Z. Asadi E. 2019, Effect of Climate Change on Distribution of an Endangered Medicinal Plant (Fritillaria Imperialis L.) in Central Zagros, Iran , Journal of Rangeland Science (Scopus Q3)
2. Ashrafzadeh, M.R., Naghipour, A.A., Haidarian, M.A., Kusza, S. Pilliod D.S. 2019, Effects of climate change on habitat and connectivity for populations of a vulnerable, endemic salamander in Iran. , Global Ecology and Conservation (ISI Q1)
3. Ashrafzadeh, M.R., Naghipour, A.A., Haidarian, M.A., khorozyan, I. 2019, Modeling the response of an endangered flagship predator to climate change in Iran , Mammal Research, 64: 1-15 (ISI Q1)
4. Bashari H, Naghipour borj A, Khajeddin S, Sangoony H, Tahmasebi P. 2016, Risk of fire occurrence in arid and semi-arid ecosystems of Iran: an investigation using Bayesian Belief Networks , Environmental Monitoring and Assessment (ISI Q2)
5. Naghipour A.A. Bashari H. Khajeddin S.J. Tahmasebi P. Iravani M. 2016, Effects of smoke, ash, and heat shock on seed germination of seven species of Central Zagros rangelands in semi-arid region of Iran , African Journal of Range & Forage Science (ISI Q2)
6. Ali Asghar Naghipour et al, The effects of fire on density, diversity and richness of soil seed bank in Semi-arid rangelands of Central Zagros region, Iran , Journal of Biodiversity and Environmental Sciences (2015)
7. H Radnezhad, F Mortazaeinezhad, AA Naghipour, B Behtari, MF Abari, Evaluation of drought resistance and yield in PGPR-primed seeds of Festuca arundinacea Schreb under different levels of osmotic potential and field capacity , Journal of Pure and Applied Microbiology (2015)
Research Journal
٨. نقی پور، ع.ا.، حیدریان، م.، سنگونی، ح. 1397, کاربرد روش مدل‌سازي اجماعي در پيش‌بيني اثرات تغيير اقليم بر پراکنش گونه لاله واژگون (Fritillaria imperialis L.) , مجله پژوهش هاي گياهي
٩. نبی زاده س. نقی پور، ع.ا.، طهماسبی، پ. 1397, اثر حرار ت، دود و خاکستر بر جوانه‌زني بانک بذر خاک در مراتع نيمه استپي منطقه زاگرس مرکزي , بوم شناسي کاربردي
١٠. نقی پور ع.ا 1398, پيش‌بيني وقوع آتش‌سوزي با استفاده از مدل‌سازي شبکه باور بيزين (Bayesian Belief network) در استان چهارمحال و بختياري , مجله علمی پژوهشی مرتع
١١. نقی پور، ع.ا.، حیدریان، م.، سنگونی، ح. 1397, پيش‌بيني اثر تغيير اقليم بر توزيع جغرافيايي بنه (Pistacia atlantica) در منطقه زاگرس مرکزي , حفاظت زيست بوم گياهان
١٢. علی اصغر نقی پور برج، سحر فرخ نیا, اثر آتش‌سوزی بر ترسیب‌کربن خاک و زیتوده گیاهی در مراتع نیمه‌استپی زاگرس مرکزی , نشریه حفاظت زیست بوم گیاهان، 5(10): 39-51
١٣. هادی رادنژاد، بهزاد بهتری، علی اصغر نقی پور برج, تاثیر بایوپرایمینگ بذر با ریزوباکترهای آزوسپریلیوم و ازتوباکتر بر عملکرد و مقاومت به تنش خشکی در گونه علف بره(Festuca arundinacea Schreb) (1395) , فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران 23(4): 143-255.
١٤. علی اصغر نقی پور برج و همکاران, اثر آتش سوزی و چرا بر تراکم، تنوع و غنای بانک بذر خاک در مراتع نیمه-استپی زاگرس مرکزی , فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران (1395)
١٥. علی اصغر نقی پور برج و همکاران, تأثیر جنگلکاری بر میزان ترسیب کربن خاک و زیتوده گیاهی در مناطق خشک (مطالعه موردی: پارک جنگلی بختیاردشت اصفهان) , فصلنامه علمی پژوهشی جنگل و صنوبر ایران
١٦. علی اصغر نقی پور برج و همکاران, اثر دود، حرارت و خاکستر بر جوانه زنی بذر سه گونه غالب در مراتع نیمه استپی زاگرس مرکزی , بوم شناسی کاربردی 9 (1393): 71-79
١٧. علی اصغر نقی پور برج و همکاران, بررسی فلور، شکل های زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه حفاظت شده میمند , مجله علمی پژوهشی تاکسونومی و بیوسیستماتیک 19 (1393)
١٨. علی اصغر نقی پور برج و همکاران, تأثیر جنگل های دست کاشت بر میزان ترسیب کربن خاک و زیتوده گیاهی در مناطق خشک (مطالعه موردی: منطقه زواره شهرستان اردستان) , مجله علمی پژوهشی علوم و فنون منابع طبیعی (1392)
١٩. مریم حیدریان آقاخانی، قاسمعلی دیانتی تیلکی، علی اصغر نقی پور برج، اسماعیل فیله کش, بررسی برخی مواد معدنی گیاهان مرتعی شورپسند غالب در مراتع بیابانی سبزوار , مجله علمی پژوهشی مرتع 1 (1390): 27-34
٢٠. علی اصغر نقی پور برج و همکاران, بررسی ترسیب کربن خاک و زیتوده گیاهی در مراتع اصلاح شده (مطالعه موردی: منطقه سیساب بجنورد) , پژوهش های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی) 94 (1391)
٢١. قاسمعلی دیانتی، مریم حیدریان آقاخانی، اسماعیل فیله کش، علی اصغر نقی پور, بررسی تأثیر مراحل فنولوژی بر کیفیت علوفه و هیدرات های کربن محلول دو گونه Salsola arbuscula و Salsola richteri در مراتع شور سبزوار , فصلنامه علمی پژوهشی مرتع و بیابان ایران 18 (1390): 652-661
٢٢. علی اصغر نقی پور برج و همکاران, بررسی فلور، شکل های زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه حفاظت شده سیساب در استان خراسان شمالی , مجله علمی پژوهشی علوم و فنون منابع طبیعی 5 (1389)
٢٣. مریم حیدریان آقاخانی، علی اصغر نقی پور برج، قاسمعلی دیانتی، اسماعیل فیله کش, بررسی تأثیر مراحل فنولوژی بر کیفیت علوفه گونه های Seidlitzia rosmarinus و Halothamnus glauca در مراتع شور سبزوار , پژوهش های علوم دامی (پژوهش و سازندگی) 87 (1389)
٢٤. علی اصغر نقی پور برج و همکاران, تأثیر شدت چرا بر میزان ترسیب کربن خاک و زیتوده گیاهی مراتع نیمه خشک (مطالعه موردی: مراتع سیساب بجنورد) , فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران 16 (1388)
٢٥. مریم حیدریان آقاخانی، علی اصغر نقی پور برج، مسعود نصری, تأثیر قرق بر روی پوشش گیاهی و خصوصیات شیمیایی خاک در مراتع سیساب بجنورد , تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده 2 (1389): 14-27
٢٦. علی اصغر نقی پور برج و همکاران, بررسی و تعیین مناسب ترین روش اندازه گیری تولید Atriplex lentiformis , مجله علمی پژوهشی علوم و فنون منابع طبیعی 4 (1388): 109-116
٢٧. مریم حیدریان، علی اصغر نقی پور برج، حسین توکلی, بررسی اثر شدت چرای دام بر پوشش گیاهی و خاک در مراتع سیساب بجنورد , فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان (1389): 243-255
28. Naghipour borj et al, Changes in soil organic carbon, nitrogen and phosphorus in modified and native rangeland communities (Case study: Sisab rangelands, Bojnord) , Journal of Rangeland Science, 1 (2011)
٢٩. علی اصغر نقی پور برج و همکاران, بررسی و مقایسه روش های فاصله ای اندازه گیری تراکم گیاه آتریپلکس (Atriplex lentiformis) در منطقه چپرقویمه , مجله علمی پژوهشی علوم و فنون منابع طبیعی (1387)
30. Dianati Tilakia Gh.A., A.A. Naghipour Borj ,H. Tavakoli ,M. Haidarian Aghakhani, The Effects of Exclosure on Plants in the Semi-arid Rangeland of North Khorasan Province, Iran , Desert 15 (2010); 45-52
٣١. قاسمعلی دیانتی تیلکی، علی اصغر نقی پور برج، حسین توکلی، مریم حیدریان آقاخانی، محمد رضا سعید افخم الشعرا, تأثیر قرق بر میزان ترسیب کربن خاک و زیتوده گیاهی در مراتع نیمه خشک استان خراسان شمالی , مجله علمی پژوهشی مرتع 3 (1388): 668-679.
Promotion Journal
٣٢. نقی پور برج، علی اصغر, اثر تغییر کاربری اراضی بر میزان ترسیب کربن خاک و زیتوده گیاهی در جنگلهای زاگرس مرکزی , فصلنامه برنامه ریزی منابع جنگلی (1395)
٣٣. نقی پور برج، علی اصغر, گیاهان دارویی منطقه حفاظت شده میمند (استان کهگیلویه و بویراحمد) , فصلنامه برنامه ریزی منابع جنگلی (1395)
٣٤. علی اصغر نقی پور برج و همکاران, نقش ترسیب کربن در کاهش آلودگی هوا , فصلنامه علمی ترویجی اسوه (1388)کتب و جزواتافتخارات
١. رتبه اول مقطع کارشناسی ارشد– دانشگاه تربیت مدرس- 1387پایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. علی بازدار پتانسيل درونزي‌بري چراکنندگان وحشي و اهلي در مناطق حفاظت شده تنگ صياد، شيدا و گندمان چهارشنبه ١ فروردين ١٣٩٧
٢. سینا نبی زاده تأثير حرارت، دود و خاکستر بر جوانه‌زني بذرهاي خفته موجود در بانک بذر خاک در مراتع نيمه استپي زاگرس مرکزي چهارشنبه ١ فروردين ١٣٩٧
٣. زینب استوار ارزیابی پراکنش جغرافیایی کنونی و آینده گونه بومی لاله واژگون (Fritillaria imperialis) در استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از مدل سازی پراکنش گونه ای سه شنبه ١ فروردين ١٣٩٦


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است