یکشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٧


علی اصغر نقی پور برج

استادیار

مرتع و آبخیزداری

دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین

تلفن: 03832324401-6

aa.naghipour@nres.sku.ac.ir aa_naghipour@yahoo.com

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   بوم شناسی بذر
   مرتعداری
   ارزیابی و اندازه گیری مراتع
   بررسی اثر آشفتگی های انسانی (آتش سوزی و چرای دام) بر ساختار و عملکرد اکوسیستم های مرتعی در منطقه زاگرس مرکزی
   بررسی آثار آتش سوزی و چرای دام بر پویایی پوشش گیاهی، بانک بذر خاک، اثر محصولات آتش شامل حرارت، دود و خاکستر بر جوانه زنی گونه های مرتعی و مدلسازی پیش بینی وقوع آتش سوزی
   ترسیب کربن در پوشش گیاهی و خاک مراتع و جنگلها، تنوع گونه های گیاهی، مدلسازی بیزین و مدلسازی اثرات تغییر اقلیم بر پراکنش گونه ایسوابق تحصیلی
   دکتری، ، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٤
   کارشناسی ارشد، ، دانشگاه تربیت مدرس، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٧
   کارشناسی ، ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٥

مقالات
International Journal
1. Bashari H, Naghipour borj A, Khajeddin S, Sangoony H, Tahmasebi P., Risk of fire occurrence in arid and semi-arid ecosystems of Iran: an investigation using Bayesian Belief Networks , Environmental Monitoring and Assessment (2016)
2. Ali Asghar Naghipour et al, Effects of smoke, ash, and heat shock on seed germination of seven species of Central Zagros range-lands in semi-arid region of Iran , African Journal of Range & Forage Science (2016)
3. Ali Asghar Naghipour et al, The effects of fire on density, diversity and richness of soil seed bank in Semi-arid rangelands of Central Zagros region, Iran , Journal of Biodiversity and Environmental Sciences (2015)
4. H Radnezhad, F Mortazaeinezhad, AA Naghipour, B Behtari, MF Abari, Evaluation of drought resistance and yield in PGPR-primed seeds of Festuca arundinacea Schreb under different levels of osmotic potential and field capacity , Journal of Pure and Applied Microbiology (2015)
Research Journal
٥. علی اصغر نقی پور برج، سحر فرخ نیا, اثر آتش‌سوزی بر ترسیب‌کربن خاک و زیتوده گیاهی در مراتع نیمه‌استپی زاگرس مرکزی , نشریه حفاظت زیست بوم گیاهان، 5(10): 39-51
٦. هادی رادنژاد، بهزاد بهتری، علی اصغر نقی پور برج, تاثیر بایوپرایمینگ بذر با ریزوباکترهای آزوسپریلیوم و ازتوباکتر بر عملکرد و مقاومت به تنش خشکی در گونه علف بره(Festuca arundinacea Schreb) (1395) , فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران 23(4): 143-255.
٧. علی اصغر نقی پور برج و همکاران, اثر آتش سوزی و چرا بر تراکم، تنوع و غنای بانک بذر خاک در مراتع نیمه-استپی زاگرس مرکزی , فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران (1395)
٨. علی اصغر نقی پور برج و همکاران, تأثیر جنگلکاری بر میزان ترسیب کربن خاک و زیتوده گیاهی در مناطق خشک (مطالعه موردی: پارک جنگلی بختیاردشت اصفهان) , فصلنامه علمی پژوهشی جنگل و صنوبر ایران
٩. علی اصغر نقی پور برج و همکاران, اثر دود، حرارت و خاکستر بر جوانه زنی بذر سه گونه غالب در مراتع نیمه استپی زاگرس مرکزی , بوم شناسی کاربردی 9 (1393): 71-79
١٠. علی اصغر نقی پور برج و همکاران, بررسی فلور، شکل های زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه حفاظت شده میمند , مجله علمی پژوهشی تاکسونومی و بیوسیستماتیک 19 (1393)
١١. علی اصغر نقی پور برج و همکاران, تأثیر جنگل های دست کاشت بر میزان ترسیب کربن خاک و زیتوده گیاهی در مناطق خشک (مطالعه موردی: منطقه زواره شهرستان اردستان) , مجله علمی پژوهشی علوم و فنون منابع طبیعی (1392)
١٢. مریم حیدریان آقاخانی، قاسمعلی دیانتی تیلکی، علی اصغر نقی پور برج، اسماعیل فیله کش, بررسی برخی مواد معدنی گیاهان مرتعی شورپسند غالب در مراتع بیابانی سبزوار , مجله علمی پژوهشی مرتع 1 (1390): 27-34
١٣. علی اصغر نقی پور برج و همکاران, بررسی ترسیب کربن خاک و زیتوده گیاهی در مراتع اصلاح شده (مطالعه موردی: منطقه سیساب بجنورد) , پژوهش های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی) 94 (1391)
١٤. قاسمعلی دیانتی، مریم حیدریان آقاخانی، اسماعیل فیله کش، علی اصغر نقی پور, بررسی تأثیر مراحل فنولوژی بر کیفیت علوفه و هیدرات های کربن محلول دو گونه Salsola arbuscula و Salsola richteri در مراتع شور سبزوار , فصلنامه علمی پژوهشی مرتع و بیابان ایران 18 (1390): 652-661
١٥. علی اصغر نقی پور برج و همکاران, بررسی فلور، شکل های زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه حفاظت شده سیساب در استان خراسان شمالی , مجله علمی پژوهشی علوم و فنون منابع طبیعی 5 (1389)
١٦. مریم حیدریان آقاخانی، علی اصغر نقی پور برج، قاسمعلی دیانتی، اسماعیل فیله کش, بررسی تأثیر مراحل فنولوژی بر کیفیت علوفه گونه های Seidlitzia rosmarinus و Halothamnus glauca در مراتع شور سبزوار , پژوهش های علوم دامی (پژوهش و سازندگی) 87 (1389)
١٧. علی اصغر نقی پور برج و همکاران, تأثیر شدت چرا بر میزان ترسیب کربن خاک و زیتوده گیاهی مراتع نیمه خشک (مطالعه موردی: مراتع سیساب بجنورد) , فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران 16 (1388)
١٨. مریم حیدریان آقاخانی، علی اصغر نقی پور برج، مسعود نصری, تأثیر قرق بر روی پوشش گیاهی و خصوصیات شیمیایی خاک در مراتع سیساب بجنورد , تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده 2 (1389): 14-27
١٩. علی اصغر نقی پور برج و همکاران, بررسی و تعیین مناسب ترین روش اندازه گیری تولید Atriplex lentiformis , مجله علمی پژوهشی علوم و فنون منابع طبیعی 4 (1388): 109-116
٢٠. مریم حیدریان، علی اصغر نقی پور برج، حسین توکلی, بررسی اثر شدت چرای دام بر پوشش گیاهی و خاک در مراتع سیساب بجنورد , فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان (1389): 243-255
21. Naghipour borj et al, Changes in soil organic carbon, nitrogen and phosphorus in modified and native rangeland communities (Case study: Sisab rangelands, Bojnord) , Journal of Rangeland Science, 1 (2011)
٢٢. علی اصغر نقی پور برج و همکاران, بررسی و مقایسه روش های فاصله ای اندازه گیری تراکم گیاه آتریپلکس (Atriplex lentiformis) در منطقه چپرقویمه , مجله علمی پژوهشی علوم و فنون منابع طبیعی (1387)
23. Dianati Tilakia Gh.A., A.A. Naghipour Borj ,H. Tavakoli ,M. Haidarian Aghakhani, The Effects of Exclosure on Plants in the Semi-arid Rangeland of North Khorasan Province, Iran , Desert 15 (2010); 45-52
٢٤. قاسمعلی دیانتی تیلکی، علی اصغر نقی پور برج، حسین توکلی، مریم حیدریان آقاخانی، محمد رضا سعید افخم الشعرا, تأثیر قرق بر میزان ترسیب کربن خاک و زیتوده گیاهی در مراتع نیمه خشک استان خراسان شمالی , مجله علمی پژوهشی مرتع 3 (1388): 668-679.
Promotion Journal
٢٥. نقی پور برج، علی اصغر, اثر تغییر کاربری اراضی بر میزان ترسیب کربن خاک و زیتوده گیاهی در جنگلهای زاگرس مرکزی , فصلنامه برنامه ریزی منابع جنگلی (1395)
٢٦. نقی پور برج، علی اصغر, گیاهان دارویی منطقه حفاظت شده میمند (استان کهگیلویه و بویراحمد) , فصلنامه برنامه ریزی منابع جنگلی (1395)
٢٧. علی اصغر نقی پور برج و همکاران, نقش ترسیب کربن در کاهش آلودگی هوا , فصلنامه علمی ترویجی اسوه (1388)کتب و جزواتافتخارات
١. رتبه اول مقطع کارشناسی ارشد– دانشگاه تربیت مدرس- 1387

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است