جمعه ٤ اسفند ١٤٠٢


محمد علی نصر اصفهانی

استادیار

مهندسی آب

دانشکده کشاورزی

تلفن: 98-38-4424401 (2372)

mnasr@sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   هواشناسی: الگوهای دورپیوندی، رودخانه های جوی
   تغییر اقلیم: ریزمقیاس نمایی، مدل سازی عددی
   هیدرولوژی: جفت کردن مدل های هواشناسی و هیدرولوژی
   اثر مؤلفه های مختلف اقلیم و تغییرات آن بر منابع آب و به طور خاص بر مقدار بارش و دما در کشور
   مدل سازی اقلیم و ریزمقیاس سازی دینامیکی خروجی مدل های جهانی اقلیم (GCMs)سوابق تحصیلی
   دکتری، هواشناسی، دانشگاه تهران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٨
   کارشناسی ارشد، هواشناسی، دانشگاه تهران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٢
   کارشناسی ، فیزیک، دانشگاه اصفهان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٧

مقالات
International Journal
1. Zohreh Esmaeili, Mohammad Ali Nasr-Esfahani, Saeid Isakhani Ghadim, The role of the Red Sea in moisture feeding of flood events of Iran with emphasis on atmospheric river concept ,
2. Tooraj Jamshidi Khazli, Abas Ranjbar Saadat Abadi, Mohammad Ali Nasr-Esfahani, Sahar Tajbakhsh Mosalman, Alireza Mohebalhojeh, Autumn and Winter Extreme Precipitation Events and their Relationship with ENSO, NAO and MJO Phases over the West of Iran ,
3. Alireza Sharifi Garmdareh, Rasoul Mirabbasi, Mohammad Ali Nasr-Esfahani, Ali Torabi, Rohoollah Fatahi, Quantify the impacts of anthropogenic changes and climate variability on runoff changes in central plateau of Iran using nine methods ,
4. Toraj Jamshidi khezeli, Abbas Ranjbar SaadatAbadi, Mohammad Ali Nasr-Esfahani, Sahar Tagbakhsh Mosalman, Alireza Mohebalhojeh, Autumn and Winter Extreme Precipitation Events and their Relationship with ENSO, NAO and MJO Phases over the West of Iran ,
5. Zohreh Esmaeili, Mohammad Ali Nasr-Esfahani, Saeid Isakhani Ghadim, The role of the Red Sea in moisture feeding of flood events of Iran with emphasis on atmospheric river concept ,
Research Journal
٦. محمدعلی نصراصفهانی، احمدرضا قاسمی دستگردی, بررسي عملکرد داده‌‌هاي باز تحليل شبکه‌‌اي (GFS) براي شناسايي توفان‌‌هاي تندري عصرگاهي در ايران ,
٧. هومن صادقی نظرآبادی، احمدرضا قاسمی دستجردی، محمدعلی نصراصفهانی, تعيين مناطق مناسب اجراي سامانه هاي کوچک جمعآوري باران با استفاده از مدلهاي تصميم گيري چند معياره (مطالعه موردي: استان اصفهان) ,
٨. نیلوفر باقری، احمدرضا قاسمی دستگردی، محمدعلی نصراصفهانی, مدل¬سازي تبخير روزانه از تشت با استفاده از برنامه نويسي بيان¬ژن و سري¬هاي زماني در استان خوزستان ,
٩. زهرا ماه آورپور، جواد خوشحال دستجردی، سید ابوالفضل مسعودیان، محمدعلی نصراصفهانی, تحليل روند زماني و مکاني الگوهاي گردشي جو و اثرات آن بر بارش هاي ايران در دو دهه اخير ,
١٠. محسن نادري اشکفتکي، رسول میرعباسی، محمدعلی نصراصفهانی, بررسي تغييرات زماني و مکاني کيفيت آب زيرزميني دشت سفيد دشت و ارزيابي آن براي استفاده در مصارف کشاورزي ,
١١. سيده محبوبه ابن حجازي، حجت الله يزدان پناه، سعيد موحدي، محمدعلي نصر اصفهاني، مينا مرادي زاده, پيش آگاهي سرمازدگي بهاره باغات سيب با استفاده از مدل WRF ,
١٢. مریم دهقانی فرد.، رسول میرعباسی نجف آبادی، محمدعلی نصراصفهانی، و رضا زمانی, بررسی اثرات تغییر اقلیم بر دبی ورودی به سد جره با استفاده از خروجی مدل-های CMIP ,
١٣. فهیمه امینی ناقانی، رسول میرعباسی نجف آبادی، رضا زمانی، محمدعلی نصراصفهانی, بررسي اثر تغيير اقليم بر ميزان توليد انرژي برقابي (مطالعه موردي: سد کارون4) , نشريه مهندسي آبياري و آب ايران
١٤. تورج جمشيدي، عباس رنجير سعادت آبادي، محمدعلي نصر اصفهاني، سحر تاجبخش مسلمان، عليرضا محب الحجه, اثر عوامل دورپيوندي و نقش شار فعاليت موج راسبي بر الگوهاي جوي در بارش سيل آساي ايلام و پيش بيني پذيري آن با استفاده از مدل ميان مقياس WRF ,
١٥. ریحانه قسمی، رسول میرعباسی و محمدعلی نصراصفهانی , شبیه‌سازی آورد رودخانه شیرین (اعظم جره) در شرایط تغییراقلیم با استفاده از مدل IHACRE ,
١٦. عليرضا شريفي گرم دره، رسول میرعباسی، محمدعلی نصراصفهانی، روح الله فتاحی, واکنش هيدرولوژيکي به فعاليت هاي انساني و تغيير اقليم در حوزه آبخيز قلعه شاهرخ ,
١٧. شاهین عالم زاده، فرهنگ احمدی گیوی، علیرضا محب الحجه، محمدعلی نصراصفهانی, بررسی تغييرات اقليمي مسيرهاي توفان زمستان در اطلس-مديترانه-جنوب‌غرب آسيا با مدل MPI-ESM-LR تحت سناريوی RCP8.5 در پروژه CMIP5 , مجله ژئوفیزیک ایران
١٨. فرزانه اسدی آقبلاغی، رسول میرعباسی نجف آبادی، محمدعلی نصراصفهانی، احمدرضا قاسمی, توسعه يک شاخص ترکيبی جديد (CDI) برای ارزيابی چندمتغيره خشکسالی‌های دشت شهرکرد , فصلنامه مطالعات جغرافيايی مناطق خشک
١٩. خدایار عبدالهی، سمیرا بیاتی، محمدعلی نصراصفهانی, بررسي توزيع مکاني رواناب و تغذيه آب زيرزميني درکلاس هاي اراضي و شيب حوزه آبخيز ونک , پژوهشنامه مديريت حوزه آبخيز
٢٠. مهرداد نصراصفهاني، حجت الله يزدان پناه و محمدعلی نصراصفهاني, ارزيابي مدل WRF براي پيش بيني دما و رخداد سرمازدگي در حوضه آبريز زاينده رود , مجله پژوهش های جغرافیایی
٢١. زهرا رزقي، محمدعلی نصراصفهاني، جهانگیر محمدی، احمدرضا قاسمي., بررسي ميزان تاثير فاز¬هاي پديده نوسان مادن جوليان بر بارش و رواناب سه رودخانه مهم استان فارس , مجله پژوهش آب ایران
٢٢. سمیرا بياتي، محمدعلی نصراصفهاني، خدایار عبدالهي، , ارزيابي بيلان آب ماهانه و بررسي مقدار حجمي جريان پايه فيلتر شده و جريان کل در حوضه آبخيز ونک , پژوهشنامه مديريت حوزه آبخيز
٢٣. امیر شبانیان چالشتری، محمدعلی نصراصفهانی، فروزان ارکیان, شبیه سازی عددی عوامل مؤثر بر بارش‌های تابستانی در یک ناحیه با توپوگرافی پیچیده (مطالعه موردی: سیل استان گلستان 8 تیر 1391) , مجله فیزیک زمین و فضا
٢٤. 16سامان مرتضی پور، فرهنگ احمدی‌گیوی، علیرضا محب‌الحجه، محمدعلی نصراصفهانی, : ارزيابي اثر بسته موج¬هاي كژفشار اقيانوس اطلس شمالي بر مسير توفان درياي مديترانه در زمستان ٢٠١٢-٢011 , مجله ژئوفیزیک ایران
٢٥. ناهید شادمانی، محمدعلی نصراصفهانی، احمدرضا قاسمی, تشخیص منابع تأمین رطوبت و مسیر دقیق حرکت توده های هوای مرطوب مؤثر بر بارشهای سیل آسا در غرب و جنوب ایران (مطالعه موردی: سیل 7 و 20 آبان 1394) , مجله انجمن ژئوفیزیک ایران
٢٦. سمیرا بیاتی، محمدعلی نصراصفهانی، خدایار عبدالهی, مقایسه خصوصيات واکنشي و بيلان حجمي آب در سه روش هیدروگراف واحد (مطالعه موردی: حوضه آبخیز ونک) , مجله اکوهیدرولوژی
٢٧. حدیثه خدابخشی، رسول میرعباسی، محمدعلی نصراصفهانی، رضا زمانی, : ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب با استفاده از مدل هیدرولوژیکی – توزیعی WetSpa با رویکرد احتمالاتی و تحلیل عدم قطعیت )مطالعه موردی: حوضه رود زرد واقع در استان خوزستان)، , مطالعات جغرافیایی مناطق خشک
٢٨. حدیثه خدابخشی، رسول میرعباسی، محمدعلی نصراصفهانی، رضا زمانی, : ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب با استفاده از مدل هیدرولوژیکی – توزیعی WetSpa با رویکرد احتمالاتی و تحلیل عدم قطعیت )مطالعه موردی: حوضه رود زرد واقع در استان خوزستان)، , مطالعات جغرافیایی مناطق خشک
٢٩. محمدعلی نصراصفهانی، فرهنگ احمدی گیوی، علیرضا محب الحجه, آثار فازهای مختلف نوسان مدن-جولین بر برخی کمیت‌های هواشناختی وردسپهر درجنوب غرب آسیا , مجله فیزیک زمین و فضا
٣٠. مهیار مقصودی فلاح، فرهنگ احمدی‌گیوی، علیرضا محب‌الحجه، محمدعلی نصراصفهانی, اثر الگوي دورپیوند شرق اطلس-غرب روسیه (WR–EA) بر وردایی کم¬بسامد وردسپهر در جنوب¬غرب آسیا , مجله انجمن ژئوفیزیک ایرانکتب و جزواتافتخارات
١. رتبه دوم کنکور کارشناسی ارشد در رشته هواشناسیپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. محسن نادری بررسی روند و علل تغییرات کیفی منابع آب زیرزمینی در دشت های سفیددشت و فرادنبه شنبه ١٢ شهريور ١٤٠١


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است