پنج شنبه ٧ بهمن ١٤٠٠


نجمه داودیان

استادیار

علوم پایه

دانشکده دامپزشکی

تلفن: 03832321626

davoodian.najmeh@vet.sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   سلول های جنسی، جنین و سلول های بنیادی (Gametes, Embryo, and Stem cells)سوابق تحصیلی
   دکتری، دامپزشکی، دانشگاه شیراز، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٩

مقالات
International Journal
1. Davoodian N, Kadivar A, Prenatal determination of farm animal fetal sex using free fetal DNA in maternal plasma , IOSR Journal of Agriculture and Veterinary Science , 2016, 9: 38-45
2. Ali Kadivar, Rohollah Dehghani Tafti, Heidar Heidari Khoei, Mahboobeh Heidari Nasirabadi, Naser Shams Esfandabadi, Narjes Cheraghi, Najmeh Davoodian, Developing a nested Real-Time PCR assay for determining equine fetal sex prenatally , Journal of Equine Veterinary Science Volume 40, May 2016, Pages 74–79
3. M Kafi, M Maleki, N Davoodian, Functional histology of the ovarian follicles as determined by follicular fluid concentrations of steroids and IGF-۱ in Camelus dromedarius , Research in Veterinary Science Volume 99, April 2015, Pages 37–40
4. Mojtaba Kafi, Seyed Fakhroddin Mesbah, Najmeh Davoodian and Ali Kadivar, Fine Structures of the Oocyte in Relation to Serum, Follicular Fluid Steroid Hormones and IGF-I in the Ovulatory-Sized Follicles in One-Humped Camel (Camelus dromedarius) , Avicenna J Med Biotechnol. 2014 Jan-Mar; 6(1): 57–61.
5. N. Davoodian, F. Mesbah, M. Kafi, Oocyte Ultrastructural Characteristics in Camel (Camelus dromedarius) Primordial to Large Antral Follicles , Volume 40, Issue 2 April 2011 Pages 120–127, Tel.: +98 71 16138700; fax: +98 71 12286940; e-mail: kafi@shirazu.ac.ir
Research Journal
٦. علی کدیور- حسین حسن پور- سیما همتیان خیاط- محبوبه حیدری نصیر آبادی- نجمه داودیان- فرهنگ تیرگیر, نقش حفاظتی تائورین در مقابله با اثرات سمی نانونقره بر تحرک اسپرم گوسفند در آزمایشگاه. , نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران- 1395- 1: 1-5
7. علی کدیور- حیدر حیدری خویی- حمید رضا غنایی- حسین حسن پور- عارفه گلستان فر- حسین مهربان- نجمه داودیان- روح الله دهقانی تفتی, Peroxisome proliferator-activated receptors (PPAR1, PPAR1 and PPAR1/1) gene expression profile on ram spermatozoa and their relation to the sperm motility , Veterinary Research Forum, 2016, 7: 27-34کتب و جزواتافتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. علی مرادی کلونینگ ژن Lkta از باکتری Fusobacterium necrophoroum به منظور تهیه سازه زنی کاندیدای واکسن برای بیماری اندومتریت بالینی در گاو شیری یکشنبه ٢٠ بهمن ١٣٩٨
٢. راضیه اللهی بررسی امکان استفاده از ترکیب اسانس گیاهان مرزه بختیاری، درمنه کوهی و میخک در درمان اندومتریت بالینی در گاو شیری چهارشنبه ٢٨ مهر ١٣٩٥
٣. اکرم رضایی سورشجانی ارزیابی امکان استفاه از یک توالی وسیع الطیف طراحی شده بر روی ژن ۱۶S rRNA به منظور تعیین حضور عوامل باکتریایی ایجاد کننده اندومتریت بالینی در گاو شیری چهارشنبه ٢٨ مهر ١٣٩٥


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است