چهارشنبه ٩ اسفند ١٤٠٢


مجید اولیاء

دانشیار

گیاهپزشکی

دانشکده کشاورزی

تلفن: 03832324401دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   Molecular and Morphological Taxonomy of Nematodes of the Order Mononchida
   Non-Chemical Management of Plant Parasitic Nematodes
   Nematode Fungal Bio-Controlسوابق تحصیلی
   دکتری، مهندسی کشاورزی، ، ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٨
   کارشناسی ارشد، مهندسی کشاورزی، ، ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٢
   کارشناسی ، مهندسی کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٦٩

مقالات
International Journal
١. , Olia, M., Ahmad, W., Araki, M. and Minaka, N. (2009) Molecular characterization of some species of the genus Mylonchulus from Japan and comments on the status of the genera Paramylonchulus and Pakmylonchulus. Nematology. 11:337-342. ,
٢. Fatemeh Sadat Sayedain, Masoud Ahmadzadeh , Reza Talaei-Hassanloui , Majid Olia, and Helge B. Bode, Nematicidal effect of cell-free culture filtrates of EPN- symbiotic bacteria on Meloidogyne javanica ,
Research Journal
٣. , Askarian, H., Sharifnabi, B., Olia, M., Mahdikhani Moghaddam, E., and Akhavan. A. (2009). Identification of Meloidogyne javanica using species specific primers and polymerase chain reaction. J. Sci. & Technol. Agric. & Natur. Resour. 13: 279-289. ,
٤. , Namjoo, S., Fadaei Tehrani,. and Olia, M. (2011) Stydy on the distribution of the Longidoridae family in pistachio orchards of Kerman province, Iran. Iranian Journal of Plant Pathology. 47: 83-92 291 ,
٥. , Abolipoor, M., Olia, M., Fadaei Tehrani, A.,and Kadivar, M. (2012) Reaction of some cucumber cultivars to root-knot nematode, Meloidogyne javanica. Iranian Journal of Plant Pathology. 47 :279-291 ,
٦. لیلا مطیعیان / مجید اولیا / مهدی نصر اصفهانی, رابطه اجزاي آناتوميکي ريشه با مقاومت در ژنوتيپهاي چغندرقند به نماتد سيست Heterodera schachtii Schmidt ۱۸۷ , در این مقاله ژنوتیپهای مختلف چغندر قند در رابطه با نماتد سیست بررسی شده است
٧. فاطمه هاشمی / مجید اولیا / حسین جمالی, مهارزيستي نماتد ريشه گرهي incognita Meloidogyne توسط قارچ Iran۲۳۷۵c harzianum Trichoderma در خيار , در این مقاله کنترل بیولوژیک نماتد ریشه گرهی بررسی شده است.
٨. محمد محمودی سرابی و مجید اولیا, واكنش ارقام مختلف انار )granatum Punica )نسبت به نماتد ريشه گرهي۲ race incognita Me , در این مقاله واکنش ارقام مختلف انار به نماتد ریشه گرهی بررسی شده استکتب و جزواتافتخارات

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است