عباس پاک

استادیار

علوم کامپیوتر

دانشکده علوم ریاضی

تلفن: 03832324401دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   استنباط آماری
   نظریه قابلیت اعتماد
   نظریه اطلاع
   کاربردهای نظریه فازی در آمار و احتمال
   رگرسیون آماریسوابق تحصیلی
   دکتری، آمار، دانشگاه شهید چمران اهواز ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٣
   کارشناسی ارشد، آمار، دانشگاه شیراز، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٧
   کارشناسی ، آمار، دانشگاه شیراز، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٥

مقالاتکتب و جزواتافتخارات

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است