یکشنبه ٣٠ تیر ١٣٩٨


کاوه پروانک بروجنی

دانشیار

شیمی

دانشکده علوم پایه

تلفن: 03832324401

parvanak-ka@sci.ac.ir

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   سنتز كاتاليستهاي هتروژن بر پايه پليمرها ، كربن نانوتيوب و گرافن اكسيد
   سنتز پليمرهاي مقاوم حرارتيسوابق تحصیلی
   دکتری، شیمی، دانشگاه شیراز، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٢
   دکتری، شیمی، دانشگاه شیراز، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٢
   کارشناسی ارشد، شیمی، دانشگاه صنعتی شیراز، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٩
   کارشناسی ، شیمی (محض و کاربردی)، دانشگاه مازندران ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٧

مقالات
International Journal
1. K. Parvanak Boroujeni, , Conversion of Oxiranes to Thiiranes Catalyzed with Silica Gel–Supported Aluminium Chloride, , Synth. Commun. 2005, 35, 2575.
2. K. Parvanak Boroujeni, A.R. Massah, , Synthesis and Application of Polystyrene Supported Aluminium Triflate as a New Polymeric Lewis Acid Catalyst, , React. & Func. Polym. 2006, 66, 1126.
3. [28] K. Parvanak Boroujeni, B. Tamami, , Polystyrene and Silica Gel Supported AlCl3 as Highly Chemoselective Heterogeneous Lewis Acid Catalysts for Friedel-Crafts Sulfonylation of Aromatic Compounds, , Catal. Commun. 2007, 8, 1191.
4. [18] K. Parvanak Boroujeni,, Polystyrene and Silica Gel-Supported, AlCl3-Catalyzed Preparation of Diaryl Sulfoxides from Arenes and Thionyl Chloride, , Phosphorus, Sulfur, and Silicon, 2010, 185, 2085.
5. K. Parvanak Boroujeni, K. Parvanak,, Friedel-Crafts Acylation of Arenes With Carboxylic Acids Using Polystyrene Supported Aluminium Triflate, , J. Serb. Chem. Soc. 2011, 76 (2), 155.
6. K. Parvanak Boroujeni, , Polystyrene-Supported Al(OTf)3-Catalyzed Chemoselective Synthesis of Acylals, , Synth. Commun. 2011, 1, 277.
7. K. Parvanak Boroujeni, , Synthesis of α-Aminophosphonates Using Polystyrene Supported Al(OTf)3 as a Heterogeneous Catalyst, , Synth. React. Inorg, Metal-Org. Nano-Metal Chem. 2011, 41, 173.
8. K. Parvanak Boroujeni, , Synthesis of α-Aminophosphonates Using Polystyrene Supported Al(OTf)3 as a Heterogeneous Catalyst, , Synth. React. Inorg, Metal-Org. Nano-Metal Chem. 2011, 41, 173.
9. [14] K. Parvanak Boroujeni, K. Parvanak, , Efficient and Solvent-Free Synthesis of Bis-Indolylmethanes Using Silica Gel Supported Aluminium Chloride as a Reusable Catalyst, , Chin. Chem. Lett. 2011, 22, 939.
10. K. Parvanak Boroujeni, M. Jafarinasab,, Polystyrene-Supported Chloroaluminate Ionic Liquid as a New Heterogeneous Lewis for Knovenagel Condensation, , Chin. Chem. Lett. 2012, 23, 1067.
11. K. Parvanak Boroujeni, B. Tamami, A. Abdulmaleki Shirazi, S. Osfouri, A. Fadavi, , Synthesis and Characterization of Some New Aromatic Polyoxadiazoles Through Cyclodehydration of Polyhydrazides, , Polym. Bull. 2012, 68, 909.
12. K. Parvanak Boroujeni, M. Jafarinasab,, Polystyrene-Supported Pyridinium Chloroaluminate Ionic Liquid as a new Heterogeneous Lewis Acid Catalyst for Knoevenagel Condensation, , J. Chem. Research, 2012, 429.
13. K. Parvanak Boroujeni, A. Khianinasab, M. Jafarinasab, , Polystyrene-Supported Pyridinium Chloroaluminate Ionic Liquid as a New Heterogeneous Lewis Acid Catalyst for Selective Synthesis of Benzimidazoles, , J. Ser. Chem. Soc. 2013, 78, 155.
14. K. Parvanak Boroujeni, P. Ghasemi,, Synthesis and Application of a Novel Strong and Stable Supported Ionic Liquid Catalyst with Both Lewis and Brønsted Acid Sites, , Catal. Commun. 2013, 37, 50.
15. K. Parvanak Boroujeni, P. Shojaei, , Poly(4-vinylpyridine)-Supported Dual Acidic Ionic liquid: An Environmentally Friendly Heterogeneous Catalyst for the One-Pot Synthesis of 4,4'-(Arylmethylene)bis(3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-ols), , Turk. J. Chem. 2013, 37, 756.
16. K. Parvanak Boroujeni, I. Soltanian, A. Nasrolahi Shirazi, , Synthesis and Characterization of Some New Aromatic Polytriazoles as Proton Conductive Membranes, , Polym. Bull. 2013, 70, 2411.
17. K. Parvanak Boroujeni, S. Taheri, G. Seyfipour, , Poly(4-vinylpyridine)-Supported Dual Acidic Ionic Liquid: A Novel Heterogeneous Catalyst for the Synthesis of β-Acetamido Ketones, , Synth. React. Inorg, Metal-Org. Nano-Metal Chem. 2014, 44, 84.
18. [5] K. Parvanak Boroujeni, P. Ghasemi, Z. Rafienia,, Synthesis of Biscoumarin Derivatives Using Poly(4-vinylpyridine)-Supported Dual Acidic Ionic Liquid as a Heterogeneous Catalyst, , Monatsh. Chem. 2014, 145, 1023.
19. K. Parvanak Boroujeni, E. Rezazadeh Shirazi, M. Mahdi Doroodmand, Synthesis of α-Aminophosphonates Using Carbon Nanotube Supported Imidazolium Salt-Based Ionic Liquid as a Novel and Environmentally Benign Catalyst, , Phosphorus, Sulfur, and Silicon, 2016, 191, 683.
20. K. Parvanak Boroujeni, Z. Heidari, R. Khalifeh , Carbon Nanotube-Supported Butyl 1-Sulfonic Acid Groups as a Novel and Environmentally Compatible Catalyst for the Synthesis of 1,8-Dioxo-octahydroxanthenes, , Acta Chim. Slov. 2016, 63, 602.
21. K. Parvanak Boroujeni, P. Tahani, The cellulose aluminum oxide composite-supported imidazolium chloroaluminate ionic liquid as a novel and stable heterogeneous catalyst, Synth. React. , Inorg, Metal-Org. Nano-Metal Chem. 2017, 47, 1150.
22. K. Parvanak Boroujeni, S. Hadizadeh, S. Hasani, A. Fadavi, M. Shahrokh, Magnetite-Containing Sulfonated Polyacrylamide as a Nanocatalyst for the Preparation of Biscoumarins , Acta Chim. Slov. 2017, 64, 692
International Conference
23. K. Parvanak Boroujeni, S. Hadizadeh,, Synthesis of Diaryl Sulfoxides Using Poly(4-vinylpyridine)-Supported Brønsted Ionic Liquid as a Catalyst, , 2nd International Conference on New Research Achievements in Chemistry & Chemical Engineering, Iran, 5 May, 2016.
24. K. Parvanak Boroujeni, S. Hasani, , Synthesis of 1,8-Dioxo-octahydroxanthenes Using Polystyrene -Supported Chloroaluminate Ionic Liquid Catalyst, , 2nd International Conference on New Research Achievements in Chemistry & Chemical Engineering, Iran, 5 May, 2016.
National Conference
25. K. Parvanak Boroujeni, P. Tahani, , Synthesis of Biscoumarin Derivatives in the Presence of Cellulose-Supported Butane Sulfunic Acid as a Green Catalyst , 3th National Conference of New Technologies in Chemical and Petrochemical, Iran, 10 June, 2016.
26. K. Parvanak Boroujeni, A. Amozadeh, G. Seyfipour, , Synthesis of β-Acetamido Ketones Using Silica Gel-Supported Ce(SO4)2 as an Efficient and Reusable Catalyst, , 21th Iranian Seminar of Organic Chemistry, Ilam University, Iran, 13-15 March, 2014.
27. K. Parvanak Boroujeni, Z. Rafienia, , Polystyrene-Supported AlCl3 as a Highly Chemoselective Heterogeneous Lewis Acid Catalyst for the Synthesis of 4,4'-(Arylmethylene)bis(3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-ols), , 21th Iranian Seminar of Organic Chemistry, Ilam University, Iran, 13-15 March, 2014.کتب و جزوات
١. كاوه پروانك، شيمي آلي،
٢. كاوه پروانك- بهمن تمامي، پلي استرهاي غير اشباع،افتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. Shahla Kianinassab,. Polystyrene-Supported Acidic Ionic Liquid as a Catalyst For The Synthesis of 4,4'-(arylmethylene)bis(3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-ols), 2014 یکشنبه ٣٠ شهريور ١٣٩٣
٢. Zahra Heidari, . Carbon Nanotube-Supported Butyl 1-Sulfonic Acid Groups as a Novel and Environmentally Compatible Catalyst for the Synthesis of 1,8-Dioxooctahydroxanthenes, 2015 چهارشنبه ٢٥ شهريور ١٣٩٤
٣. Ahmad Farokhnia, . Synthesis of 12-Aryl- 9,9-dimethyl-8,9,10,12-tetrahydrobenzo[ɑ]xanthene-11-ones and Biscoumarines Using Copper-Nickel and Silver- Copper-Nickel Magnetic Nanoparticles as Heterogeneous Catalysts, 2017 پنج شنبه ١٥ شهريور ١٣٩٧
٤. Farzaneh Kibandori Introduction of efficient procedures for the synthesis of benzopyran and propargylamine derivatives in the presence of carbon nanotube supported sulfonated polyacrylamide and poly(4-vinylpyridine)-supported copper iodide nanoparticles 2017 شنبه ١٧ شهريور ١٣٩٧
٥. ُSahar Koohi Efficient multi-component synthesis of triazol and benzopyran derivatives catalyzed by nanocatalysts of CuO/ZnO/Al2O3 and carbon nanotube supported sulfonated polyacrylamide 2017 یکشنبه ١٥ مهر ١٣٩٧
٦. Atefeh Baninemeh, . Synthesis of 4,4'-(Arylmethylene)bis(3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-ols) Using Iron-Cupper Magnetic Nanoparticles as an Environmentally Compatible Catalyst. 2016 سه شنبه ١٧ مرداد ١٣٩٦
٧. Jamshid Karvani, . Synthesis and Application of Silver-Nickel Magnetic Nanoparticles for the Synthesis of 1,8-Dioxo-octahydroxanthenes as a Heterogeneous Catalyst, 2016 یکشنبه ١٩ شهريور ١٣٩٦
٨. Kazem Kiani, . Copper-Cobalt Magnetic Nanoparticles as a Heterogeneous Catalyst for the Synthesis of 9,9-Dimethyl-12-(aryl)-8,9,10,12-tetrahydro-11H-benzo[a]xanthen-11-one Derivatives, 2016 یکشنبه ١٦ مهر ١٣٩٦
٩. Niloofar Moradi,. Silver-Cobalt Magnetic Nanoparticles as an Efficient and Reusable Catalyst for the Synthesis of 4,4'-(Arylmethylene)bis(3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-ols), 2016 سه شنبه ١ فروردين ١٣٩٦
١٠. Foroogh Sorkhmard,. Nickel-Iron Magnetic Nanoparticles as an Efficient and Reusable Catalyst for the Synthesis of Biscoumarins, 2016 سه شنبه ١ فروردين ١٣٩٦
١١. Mansooreh Masoomi, . Poly(4-vinylpyridine-co-1-Sulfonic Acid Butyl-4-vinylpyridinium) chloroaluminate as an Efficient and Reusable Catalyst for the Synthesis of 1,8-Dioxooctahydroxanthenes, 2016 سه شنبه ١ فروردين ١٣٩٦
١٢. Razieh Rajabpoor, . Poly[styrene-co-(1-((4-vinylphenyl)methyl)-3-methylimidazolium) chloroaluminate] as a Heterogeneous Ionic Liquid Catalyst for the Synthesis of Biscoumarins, 2016 جمعه ٣١ شهريور ١٣٩٦
١٣. Niloofar Movahednia, . Poly(4-vinylpyridine-co-1-sulfonic acid butyl-4-vinylpyridinium)hydrogen Sulfate as a Heterogeneous Catalyst for the Synthesis of Biscoumarins, 2016 دوشنبه ١٠ مهر ١٣٩٦
١٤. Fatemeh Naderi, . Synthesis and application of Fe-Co nanoalloy as a magnetic nanocatalyst for the prepration of 1,8- dioxahydrozantens, 2017 شنبه ٣١ شهريور ١٣٩٧
١٥. Fatemeh Asadi, . Carbon Nanotube Supported Sulfonated Polyacrylamide as a Nanocatalyst for the Preparation of Biscoumarins, 4,4'‐(Arylmethylene)‐bis(3‐methyl‐1‐phenyl‐1H‐pyrazol‐5‐ols)and 1,8-Dioxo-hydroxanthens, 2017 جمعه ١٣ مهر ١٣٩٧
١٦. Shiva Karimi, . Synthesis and Application of Graphene Oxide Supported Aluminum Chloride as a Heterogeneous Catalyst for the Preparation of 1,8-Dioxo-hydroxanthenes and 4,4'-(Arylmethylene) – bis (3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-ol)s. Synthesis and Application of Carbon Nanotube Supported Poly (4-vinylpyridinium) hydrogen Sulfate as a Heterogeneous Catalyst for the Preparation of Biscoumarins and 1, 8-Dioxo-hydroxanthenes, 2017 پنج شنبه ٢٩ شهريور ١٣٩٧
١٧. Maryam Kazemi,. ynthesis and Application of Graphene Oxide-Supported Sulfuric Acid Groups as a Novel and Environmentally Compatible Catalyst for the Preparation of 4,4'-(Arylmethylene) – bis (3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-ol)s and 1,8-Dioxo-hydroxanthenes, 2017ُ یکشنبه ١٨ شهريور ١٣٩٧
١٨. Reyhaneh Kazemi, . Synthesis of Bisindolyl Methanes Using Carbon Nanotube Supported Sulfonated Polyacrylamide and Copper-Nickel and Silver- Copper-Nickel Magnetic Nanoparticles, 2017 پنج شنبه ١٢ مهر ١٣٩٧


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است