نصراله پیرانی

دانشیار

علوم دامی

دانشکده کشاورزی

تلفن: 03832324401

napirany@sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   پرورش و اصلاح نژاد دامهای اهلی
   تخمین پارامترهای ژنتیکی برخی از صفات مهم اقتصادی در دامهای اهلی و همچنین بررسی روند پیشرفت ژنتیکی در آنها
   کاربرد ژنتیک مولکولی دامهای اهلی
   بررسی چند شکلی نشانگرها و ژنهای مرتبط با صفات مهم اقتصادیسوابق تحصیلی
   دکتری، مهندسی کشاورزی، ، هند ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٤
   کارشناسی ارشد، مهندسی کشاورزی، دانشگاه تبریز، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٥
   کارشناسی ، مهندسی کشاورزی، دانشگاه شیراز، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٢

مقالات
International Journal
1. Masoumeh Naserkheil Farzad Ghafouri, Sonia Zakizadeh, Nasrollah Pirany, Zeinab Manzari, Sholeh Ghorbani, Mohammad Hossein Banabazi, Mohammad Reza Bakhtiarizadeh , Md. Amdadul Huq , Mi Na Park 1, HermanW. Barkema , Deukmin Lee8,* and Kwan-Sik Min ,*, Multi-Omics Integration and Network Analysis Reveal Potential Hub Genes and Genetic Mechanisms Regulating Bovine Mastitis , Current Issues in Molecular Biology, 2022, 44:309-328
2. Pirany N, Bakrani A, Hassanpour H, Mehrban H, Differential expression of genes implicated in liver lipid metabolism in broiler chickens differing in weight , British Poultry Science 61:10-16; 2020
3. Manafi M, Khalaji , Hedayati , Pirany N., Efficacy of Bacillus subtilis and bacitracin methylene disalicylate on growth performance, digestibility, blood metabolites, immunity, and intestinal microbiota after intramuscular inoculation with Escherichia coli in br , Poultry Science, 2016. 96:1174-1183
4. Manafi M, Hedayati , Pirany N, Omede A, Comparison of performance and feed digestibility of the non-antibiotic feed supplement (Novacid) and an antibiotic growth promoter in broiler chickens , Poultry Science, 2019, 98:904-911.
Research Journal
٥. عباس زاده س، پيراني ن، احمدي پور جونقاني ب, بررسي الگوي رشد و افزايش وزن در جوجه‌هاي بومي اصفهان , ژوهشهاي علوم دامي ايران 11:97؛ ۱۳۹۸
٦. عباس زاده س، پيراني ن، احمدي پور جونقاني ب , توصيف و مقايسه الگوي رشد صفات مورفولوژيکي مرغهاي بومي اصفهان با استفاده از سه مدل غير خطي , نشريه علوم دامي (پژوهش و سازندگي) 33:3-12؛ ۱۳۹۹
٧. حيدري س، پيراني ن، احمدي پور جونقاني ب، اکبري م, بررسي عملکرد تخم گذاري و خصوصيات کيفي تخم مرغ مرغان بومي ايستگاه اصلاح نژادي اصفهان , مجله توليدات دامي (مجله کشاورزي) 22:441-455
٨. کرمي ز، پيراني ن، شيران ب (1397), تجزيه و تحليل مولکولي جمعيتي از مرغ لاري با استفاده از توالي ناحيه HVR-I ژنوم ميتوکندري , نشريه علوم دامي (پژوهش و سازندگي 31:187-196
٩. نيکوبين بروجني م، پيراني ن، رفيعي ف (1395) , ارزيابي تنوع ژنتيکي مرغان بومي فارس بر مبناي توالي يابي بخشي از ناحيهD-loop ژنوم ميتوکندري , ژوهشهاي توليدات دامي 7:180-185
١٠. پيراني ن، عباس زاده س، احمدي پور جونقاني ب, بررسي الگوي رشد و افزايش وزن در جوجه‌هاي بومي اصفهان , ژوهشهاي علوم دامي ايران. 1398. 11:97-110
١١. پيراني ن، عباس زاده س، احمدي پور جونقاني ب, توصيف و مقايسه الگوي رشد صفات مورفولوژيکي مرغهاي بومي اصفهان با استفاده از سه مدل غير خطي , نشريه علوم دامي (پژوهش و سازندگي (پذیرش شده)
12. Pirany N, Manafi M, Applying Different Genetic Distances and UPGMA Method to Find the Best Topology in Chicken Populations Using Microsatellite Markers , Genetics in the 3rd Millennium 13:4016-4111
Promotion Journal
١٣. مهديه بروجني ف، پيراني ن، بابايي م، مهربان ح, تأثير عوامل محيطي و نوع اسپرم بر نرخ گيرايي تليسه هاي هلشتاين , مجله اصلاح و به نژادي دام 1:57-71؛ ۱۳۹۸کتب و جزواتافتخارات
١. پژوهشگر برتر دانشگاه تبریز – 1386پایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. علی اصغر شاهبندری قوچانی ارتباط طول دوره خشکی و وضعیت نمره بدنی با عملکرد تولیدی و تولیدمثلی در گاوهای شیری هلشتاین دوشنبه ٢٨ شهريور ١٤٠١


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است