نصراله پیرانی

دانشیار

علوم دامی

دانشکده کشاورزی

تلفن: 03832324401دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   پرورش و اصلاح نژاد دامهای اهلی
   تخمین پارامترهای ژنتیکی برخی از صفات مهم اقتصادی در دامهای اهلی و همچنین بررسی روند پیشرفت ژنتیکی در آنها
   کاربرد ژنتیک مولکولی دامهای اهلی
   بررسی چند شکلی نشانگرها و ژنهای مرتبط با صفات مهم اقتصادیسوابق تحصیلی
   دکتری، مهندسی کشاورزی، ، هند ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٤
   کارشناسی ارشد، مهندسی کشاورزی، دانشگاه تبریز، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٥
   کارشناسی ، مهندسی کشاورزی، دانشگاه شیراز، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٢

مقالات
International Journal
1. Manafi M, Khalaji , Hedayati , Pirany N., Efficacy of Bacillus subtilis and bacitracin methylene disalicylate on growth performance, digestibility, blood metabolites, immunity, and intestinal microbiota after intramuscular inoculation with Escherichia coli in br , Poultry Science, 2016. 96:1174-1183
2. Manafi M, Hedayati , Pirany N, Omede A, Comparison of performance and feed digestibility of the non-antibiotic feed supplement (Novacid) and an antibiotic growth promoter in broiler chickens , Poultry Science, 2019, 98:904-911.
Research Journal
٣. کرمي ز، پيراني ن، شيران ب (1397), تجزيه و تحليل مولکولي جمعيتي از مرغ لاري با استفاده از توالي ناحيه HVR-I ژنوم ميتوکندري , نشريه علوم دامي (پژوهش و سازندگي 31:187-196
٤. نيکوبين بروجني م، پيراني ن، رفيعي ف (1395) , ارزيابي تنوع ژنتيکي مرغان بومي فارس بر مبناي توالي يابي بخشي از ناحيهD-loop ژنوم ميتوکندري , ژوهشهاي توليدات دامي 7:180-185
٥. پيراني ن، عباس زاده س، احمدي پور جونقاني ب, بررسي الگوي رشد و افزايش وزن در جوجه‌هاي بومي اصفهان , ژوهشهاي علوم دامي ايران. 1398. 11:97-110
٦. پيراني ن، عباس زاده س، احمدي پور جونقاني ب, توصيف و مقايسه الگوي رشد صفات مورفولوژيکي مرغهاي بومي اصفهان با استفاده از سه مدل غير خطي , نشريه علوم دامي (پژوهش و سازندگي (پذیرش شده)
7. Pirany N, Manafi M, Applying Different Genetic Distances and UPGMA Method to Find the Best Topology in Chicken Populations Using Microsatellite Markers , Genetics in the 3rd Millennium 13:4016-4111کتب و جزواتافتخارات
١. پژوهشگر برتر دانشگاه تبریز – 1386

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است