دوشنبه ٢٣ تیر ١٣٩٩


راضیه پور احمد جکتاجی

دانشیار

ژنتیک

دانشکده علوم پایه

تلفن: 03832324401 - 2035 i

Razieh_Jaktaji@sci.sku.ac.ir, Razieh_Jaktaji@yahoo.com

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   بررسی مکانیسم سلولی و مولکولی مقاومت آنتی بیوتیکی و دارویی: شناسایی ترکیبات طبیعی و سنتتیکی که می توانند کاهنده مقاومت میکروب و سلول سرطانی در برابر درمان باشند. بررسی تاتیر ترکیبات طبیعی و سنتتیکی بر بیان ژنها در موجود پروکاریوتی و یوکاریوتی (سالم و سرطانی) بررسی تاتیر موتاسیونها بر بیان ژنها و فرآیندهای سلولی و مولکولی در موجود پروکاریوتی و یوکاریوتی (سالم٬ بیمار و سرطانی) بررسی تاثیر مخلوط ترکیبات طبیعی-مصنوعی بر میکروبها و سلولهای سرطانیسوابق تحصیلی
   دکتری، زیست‌شناسی (تمام گرایشها)، دانشگاه ناتینگهام انگلستان، انگلستان ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٢
   کارشناسی ارشد، زیست‌شناسی (تمام گرایشها)، دانشگاه تهران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٠
   کارشناسی ، زیست‌شناسی (تمام گرایشها)، دانشگاه تهران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٦٦

مقالات
International Journal
1. Pourahmad R, Pakravan R, Sohrabpour M, Radiosterilization of disposable medical devices , Radiat Phys Chem 1997, 49:285-286
2. Gregg A, McGlynn P, Pourahmad R, Lloyd R , Direct rescue of stalled DNA replication forks via combined action of PriA and RecG helicase activities , Molecular cell 2002, 9:241-251
3. Pourahmad R, Lloyd R , PriA supports two distinct pathways for replication restart in UV-irradiated Escherichia coli cells , Molecular Microbiology 2003, 47:1091-1100
4. Trautinger B, Pourahmad R, Rusakova E, Lloyd R , RNA polymerase modulators and DNA repair activities resolve conflicts between DNA replication and transcription , Molecular Cell 2005, 19:247-258
5. Pourahmad R, Mohiti E , Study of mutations in the DNA gyrase gyrA gene of Escherichia coli , IJPR 2010, 9:43-48
6. Pourahmad R, Ebadi R , Study of organic solvent tolerance and increased antibiotic resistance properties in E. coli gyrA mutants , IJPR 2012, 2:595-600
7. Pourahmad R, Ebadi R , Study the expression of marA gene in ciprofloxacin and tetracycline resistant mutants of Escherichia coli , IJPR 2013, 4:923-928
8. Pourahmad R, Jazayeri N , Expression of acrA and acrB genes in Esherichia coli mutants with or without marR or acrR mutations , IJBMS 2013, 16:1254-1258
9. Pourahmad R, Heidari F , Study the Expression of ompF Gene in Esherichia coli Mutants , IJPHS 2013 5:540-544
10. Dehghan M, Pourahmad R , Sp1 binding site polymorphism of a collagen gene (rs1800012) in women aged 45 and over and its association with bone density , Turkish Journal of Medical Sciences 2015 45:644-650
11. Pourahmad R, Pasand S , Overexpression of SOS genes in ciprofloxacin resistant Escherichia coli mutants , Gene (ELS) 2016 576:115-118
12. Dehghan M, Pourahmad R, Zarghampoor F , Calcitonin receptor AluIand Taq1 calcitonin genes polymorphism in 45 and over 45 year old women and their association with bone density , Acta Inform Med 2016 24:239-243
13. Dehghan M, Pourahmad R , The effect of some polymorphisms in vitamin D receptor gene in menopausal women with osteoporosis , Journal of Clinical and Diagnostic Research 2016 10:6-10
14. Pourahmad R, Zarghampoor F , Expression of TolC and Organic Solvent Tolerance of Escherichia Coli , Iranian Journal of Pharmaceutical Research 2017, 16:1187-1191
15. Pourahmad R, Mohamadi P , The effect of total alkaloid extract of local Sophora alopecuroides on MIC and intracellular accumulation of ciprofloxacin, and acrA expression in ciprofloxacin high resistance Escherichia coli clones , Journal of Global Antimicrobial Resistance (JGAR) 2018,12:55-60
16. Aghvami M, Ebrahimi F, Zarei M, Salimi A, Pourahmad R, Pourahmad J , Matrine Induction of ROS Mediated Apoptosis in Human ALL , Asian Pac J Cancer Prev 2018, 19:555-560
Research Journal
١٧. حسين پور فيضي م، روانبخش گاوگاني ر، پوراحمد ر، پولادي ن، آذرفام پ، منتظري و , ارتباط پلي مورفيسم آرژنين/پرولين كدون 72 ژن P53 با خطر ابتلا به سرطان پستان در زنان آذربايجان شرقي , مجله دانشگاه علوم پزشكي بابل1390 14 : 31-38
١٨. هاشم زاده ا، رحمتي ش، پوراحمد ر، گلزاريان پور ک، عبدلي ا , مطالعه جايگاه رده بندي ماهي كور غار ايران Iranocypris typhlops نسبت به جنس هاي Barbus و Garra با استفاده از ژن COI , ژنتيك نوين 1392 8 : 59-66
١٩. حيدري سودجاني ث، خالدي فر ا، پوراحمد ر، هاشم زاده م، حيدري س، باقري ن، رئيسي س، ابوالحسني م , بررسي جهشها در اگزونهاي 23-19 ژن MYH7 در بيماران كارديومايوپاتي هايپرتروفي به روش PCR-SSCP/HA در استان چهارمحال و بختياري , مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد 1392 4: 35-44
٢٠. مخبريان ن، محجوبي ف، پوراحمد ر، عليوند م , بررسي پلي مورفيسم C1236T ژن MDR1 در كودكان مبتلا به لوسمي لنفوبلاستيك حاد , مجله علوم پزشكي اراك 1392 16: 76-83
٢١. محزونيه م، گلبوي داغداري ش، پوراحمد ر , جستجوي كلاميدوفيلا آبورتوس در موارد سقط جنين گوسفند در استان چهارمحال بختياري با استفاده از روش Nested PCR , فصلنامه دامپزشکي ايران 1393 43: 74-80
٢٢. پوراحمد ر، تولکنز پ، ون بمبک ف , مقايسه دو روش ژنوتيپي بيان ژن mexX و فنوتيپي حداقل تراكم بازدارندگي در سويه هاي باليني سودوموناس ايروژنزا , مجله دانشگاه علوم پزشكي قزوين 1393 18: 12-17
٢٣. پوراحمد ر، تولکنز پ، ون بميک ف , مطالعه بيان ژنهاي پمپ MexAB-OprM در ايزوله هاي باليني سودوموناس ائروجينوزا با روش RT-PCR , مجله پزشكي اروميه 1393 16: 87- 96
٢٤. هاشم زاده ا، عبدلي ا، پوراحمد ر، پوريا م، گلزاريان پور ک , تهيه باركد ژنتيكي ماهيان جنس capoeta در شاخه هاي كارون و دجله , فصلنامه ژنتيك نوين 1393 9: 171-178
٢٥. مخبريان ن، محجوبي ف، پوراحمد ر , بررسي پلي مورفيسم G2677T/A ژن MDR1 در كودكان مبتلا به لوسمي لنفوبلاستيك , فصلنامه پژوهشي خون 1393 11: 103-109
٢٦. شه پري ا، پوراحمد ر، دهقان م، هاشمزاده م، اميري م، کاظمي شيخ شباني ص , ارتباط پلي مورفيسم هاي ApaI و Taq1 ژن گيرنده ويتامين D با پوكي استخوان در زنان 45 سال و بالاتر در استان چهارمحال و بختياري , مجله علوم پزشكي شهركرد 1394 17: 17-25
٢٧. ضرغام پوربويراحمدي ف، پوراحمد ر، دهقان م، هاشم زاده م , ارتباط جايگاه برش Taq1 ژن كلسيتونين و پلي مورفيسم Alu1 (rs1801197) ژن كلسيتونين رسپتور با ميزان تراكم استخوان در 200 نمونه از زنان بيش از 45 سال در شهرستان شهركرد , مجله علوم پزشكي شهركرد 1394 17: 112-120
٢٨. حيدري سورشجاني ف، پوراحمد ر، شارقي ب , بيان ژن ompF در موتانهاي E. coliمقاوم به سيپروفلوكساسين و تتراسيكلين , ژنتيك نوين 1394 10: 123-128
٢٩. عبادي ر، پوراحمد ر، محزونيه م , بررسي ژن marR در موتان هاي gyrA مقاوم به سيپروفلوكساسين , ژننيک نوين 1394 10 : 399-406
٣٠. محمدي پ، پوراحمد ر , اثر عصاره تلخ بيان بر مهار پمپ AcrAB-TolC , دوماهنامه علمي-پژوهشي تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران 32 1395 : 784-794
٣١. محمدي پ، پوراحمد ر، شارقي ب، فرهاديان ص , اثر عصاره آلکالوئيدي گياه تلخ بيان بر ميزان MIC و تجمع داخل سلولي سيپروفلوکسازين در موتان مقاوم به سيپروفلوکسازين اشريشيا کلي , مجله پژوهشهاي سلولي و مولکولي 30: 323-335
٣٢. رباني نيا ط، پوراحمد ر، خالدي فر ا، هاشم زاده م، پرچمي ش , بررسي احتمال حضور جهش ها در اگزون هاي 8 , زيست فناوري دانشگاه تربيت مدرس 1396 8: 1-13
٣٣. بابايي ا، هاشم زاده ا، پوراحمد ر، پوريا م، عبدلي ا , ) مطالعه جايگاه رده‌بندي سياه‌ماهي Capoeta aculeata در قنوات نائين-اردستان، حوضه نمک و رودخانه‌هاي حوضه کارون با استفاده از ژن COI , نشريه شيلات (مجله منابع طبيعي دانشگاه تهران 1397 70 : 26-35
٣٤. محمدي س، پوراحمد ر، محزونيه م , بيان ژن recA درموتان dinI- مقاوم به سيپروفلوکسازين اشريشيا کلي , کلي فصلنامه علمي پژوهشي زيست شناسي ميکروارگانيسمها 1397 7 : 65-72
٣٥. موسوي م، پوراحمد ر، محزونيه م , بيان ژن هاي recF و gyrB در جهش يافته اشريشيا کلي با مقاومت کم به سيپروفلوکساسين , مجله زيست شناسي ميکروارگانيسمها 1397 7 : 53-60
٣٦. يوسفوند س، پوراحمد ر، هوشمند س , اثر اسانس آويشن هاي بومي بر روي سويه موتان با مقاومت متوسط به سيپروفلوکسازين اشريشيا کلي , مجله علوم پزشکي گرگان 1398 21 :108-112
٣٧. پوراحمد ر، قلم فرسا ف، شارقي ب , بررسي اثر ضد ميکروبي چند نوع عسل ايراني به تنهايي و در ترکيب با سيپروفلوکساسين بر روي سويه‌موتان E. coli , مجله پژوهش هاي سلولي مولکولي ايران 1398 32: 76-86.
٣٨. نوربخش رضايي س م، پوراحمد ر، محزونيه م , بررسي وابستگي جهش زايي سيپروفلوکسازين به UmuC در اشريشيا کلي , مجله زيست شناسي ايران –در دست چاپ 1398
39. Hidari S, Pourahmad R, Khaledifar A, Hashemzadeh M, Amini Z, Badfar S, Khosravi N , Investigation of mutations in exon 12-15 MYH7 gene in HCM patients in Chahar Mahal va Bakhtiyari Province using PCR-SSCP Technique , Zah. J. Res. Med. Sciences 2013, 15:16-20
40. Mousavi Z, Dehghan M, Pourahmad Jaktaji R, Investigation of the presence of G354A (Cys87Tyr) mutation in osteoprotegerin gene in women with osteoporosis in Chaharmahal and Bakhtiari Province , 2018, accepted to be published in Journal of Shahrekord University of Medical Sciencesکتب و جزوات
١. راضیه پوراحمد، جزوه آزمایشگاه ژنتیک 2، شرح آزمایشات مربوط به جلسات واحد آزمایشگاه ژنتیک 2افتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. مریم باقری اثر عصاره کرفس کوهی بر حداقل غلظت بازدارندگی و بیان ژن acrA در موتان های مقاوم به آنتی بیوتیک سیپروفلوکسازین در اشرشیاکلای جمعه ١ فروردين ١
٢. سمیه ناصری اثر عصاره گل محمدی بر حداقل غلظت بازدارندگی و بیان ژن acrA درموتانهای مقاوم به سیپروفلوکسازین Escherichia coli جمعه ١ فروردين ١
٣. ملیکا آهنگر بررسی بیان ژنهای rpoS و relA در موتانهای مقاوم به سیپروفلوکسازین باکتری E.coli پس از تیمار با سیپروفلوکسازین جمعه ١ فروردين ١
٤. عارفه شاه محمدی بیان ژن gyrI درموتان های مقاوم به سیپروفلوکسازین در E. coli پس از تیمار با سیپروفلوکسازین جمعه ١ فروردين ١
٥. مرضیه سادات موسوی بیان ژنهای recF و uvrD در موتانهای -dinI باکتری E. coli جمعه ١ فروردين ١
٦. سکینه یوسفوند بررسی اثرات ضد میکروبی و بازدارندگی عصاره چند نمونه آویشن بومی به تنهایی و به صورت ترکیب با سیپروفلوکسازین بر روی سویه های E. coli با افزایش بیان پمپ AcrAB-TolC جمعه ١ فروردين ١
٧. سمیرا مردانی تاثیر عصاره گیاه تلخ بیان بر روی بیان ژن MRP1 در لنفوسیتهای کودکان مبتلا به سرطان خون جمعه ١ فروردين ١
٨. سیده مرضیه نوربخش رضایی بررسی القای موتان زایی غیر وابسته به UmuC توسط سیپروفلوکسازین در E.coli جمعه ١ فروردين ١
٩. ساره محمدی بیان ژن dinI مرتبط با سیستم ترمیمی SOS در موتانهای E.coli مقاوم به سیپروفلوکسازین جمعه ١ فروردين ١
١٠. هدا اخوان بررسی تنظیم بیان ژنهای gyrA و gyrB به ترتیب توسط CspA و FhlA جمعه ١ فروردين ١
١١. فریده قلم فرسا بررسی خواص ضد میکروبی و بازدارندگی پمپ AcrAB- TolC چند عسل ایرانی به تنهایی و به صورت ترکیب با عصاره گیاه تلخ بیان بر روی سویه های E.coli با افزایش بیان پمپ AcrAB- TolC جمعه ١ فروردين ١
١٢. سیده زهرا موسوی مطالعه پلی مورفیسم g.19163 A>G SacI در ژن استئوپروتگرین در زنان 45 سال و بالاتر و ارتباط آن با تراکم استخوان در استان چهار محال و بختیاری جمعه ١ فروردين ١
١٣. بررسی بیان ژنهای soxS و dinFدر موتانهای مقاوم و سویه حساس به سیپروفلوکسازین بدنبال تیمار با سیپروفلوکسازین جمعه ١ فروردين ١
١٤. سکینه کوچکی بررسی اثر سینرژیستی احتمالی عصاره گیاه تلخ بیان بر آنتی بیوتیک در از بین بردن سودوموناس ائروژینوزای مقاوم به دارو جمعه ١ فروردين ١
١٥. شیرین پسند بررسی بیان ژنهای recA و lexA مرتبط با سیستم ترمیمی SOS در موتانهای E. coli مقاوم به سیپروفلوکسازین جمعه ١ فروردين ١
١٦. پروین محمدی: بررسی اثر عصاره گیاه تلخ بیان روی مهار پمپ AcrAB- TolC در باکتری E. coli جمعه ١ فروردين ١
١٧. طیبه ربانی نیا مطالعه جهشهای اگزون های 8 و 9و 30 ژن 7MYH در بیماری هایپرتروفی کاردیومیوپاتی با استفاده از روش SSCP در استان چهارمحال و بختیاری جمعه ١ فروردين ١
١٨. اکرم شه پری اکرم شه پری : مطالعه پلی مورفیسم های BsmI ۱۵۴۴۴۱۰rs و ApaI ۷۹۷۵۲۳۲rs در ژن رسپتور ویتامین D در زنان 45 سال و بالاتر و ارتباط آن با میزان تراکم استخوان در استان چهارمحال و بختیاری جمعه ١ فروردين ١
١٩. فرزانه ضرغام پور فرزانه ضرغام پور: مطالعه پلی مورفیسم های1Taq ژن کلسیتونین و پلی مورفیسم AluI (۱۸۰۱۱۹۷(rs (ژن رسپتور کلسی تونین و پلی مورفیسم SP1 (۱۸۰۰۰۱۲rs) ژن کلاژن 1 در زنان 45 سال و بالاتر و ارتباط آن با میزان تراکم استخوان در استان چهارمحال و بختیاری جمعه ١ فروردين ١
٢٠. نسیم سادات جزایری فارسانی بررسی بیان پمپ AcrAB-TolC در موتانهای gyrA مقاوم به سیپروفلوکسازین جمعه ١ فروردين ١
٢١. فهیمه حیدری بررسی بیان ژن ompF در موتان‌های gyrA مقاوم به سیپروفلوکساسین جمعه ١ فروردين ١
٢٢. سید محمد لسانی بررسی مقایسه‌ای بیان ژن gyrA در موتانهای gyrA مقاوم به سیپروفلوکساسین جمعه ١ فروردين ١
٢٣. ثریا حیدری ثریا حیدری سودجانی: بررسی جهش‌ها در اگزونهای ۱۵-۱۲ و ۲۳-۱۹ ژن MYH7 در بیماران کاردیومیوپاتی‌ هایپر تروفی (HCM) در استان چهارمحال و بختیاری جمعه ١ فروردين ١
٢٤. ریحانه عبادی بررسی ژن marR در موتانهای gyrA مقاوم به سیپروفلوکساسین از لحاظ حضور موتاسیون ایجاد کننده فنوتیپ MDR جمعه ١ فروردين ١
٢٥. ندا مخبریان بررسی اثر ژن MDRI و پلی‌مورفیسم‌های G۲۶۷۷T و C۱۲۳۶T آن در ایجاد مقاومت به داروهای شیمی‌درمانی در بیماران مبتلا به لوسمی جمعه ١ فروردين ١
٢٦. ریحانه روانبخش گاوگانی بررسی پلی‌مورفیسم کدون ۷۲ ژن ۵۳ Pدر زنان مبتلا به سرطان سینه در استان آذربایجان شرقی با سیستم تکثیر متزلزل جهش‌ها (ARMS) جمعه ١ فروردين ١
٢٧. احسان اردکانی جداسازی و بررسی موتان‌های مقاوم به سیپروفلوکساسین از اشیریشیاکلی جمعه ١ فروردين ١


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است