چهارشنبه ٢٩ فروردين ١٤٠٣


رودابه راوش

استادیار

اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی

دانشکده کشاورزی

تلفن: 03832324401- 2182

R.ravash@gmail.com

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   بررسی آزمایشگاهی بیان ژنها با تکنیک Real-time PCR
   بررسی شبکه های بین ژنی و بین پروتئینی
   متاآنالیز روی داده های پایگاه های اطلاعاتی
   انجام بررسی های high-throughput روی داده های میکرواری و داده های RNA-seq
   بررسی تجمع متابولیت ها در گیاهان دارویی تحت شرایط محیطی مختلف
   بررسی تنش های غیر زیستی در گیاهان زراعی
   ررسی خصوصيات و تغييرات ترانسكریپتوم جلبک کلرا : بررسی راهکارهای افزایش اسید چرب و استفاده به عنوان سوخت زیستیسوابق تحصیلی
   دکتری، مهندسی کشاورزی، ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩١
   کارشناسی ارشد، مهندسی کشاورزی، شهرکرد، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٦
   کارشناسی ، مهندسی کشاورزی، دانشگاه شیراز، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٤

مقالات
International Journal
1. Karami, S. , Shiran, B. , Ravash, R. , Fallahi, H., A comprehensive analysis of transcriptomic data for comparison of plants with different photosynthetic pathways in response to drought ,
2. N Gharaghanipor, A Arzani, M Rahimmalek, R Ravash, Physiological and transcriptome indicators of salt tolerance in wild and cultivated barley ,
3. S Shojaee, R Ravash, B Shiran, Meta-analysis highlights the key drought responsive genes in genes: PEPC and TaSAG۷ are hubs response networks ,
4. AM Pirbaluty, H Mehrban, S Kadkhodaei, R Ravash, Network Meta-Analysis of Chicken Microarray Data Following Avian Influenza Challenge – a Comparison of High and Lowly Pathogenic Strains ,
5. M Jafari, B Shiran, G Rabiei, R Ravash, Identification of genes associated with kernel size in almond [Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb] using RNA-Seq ,
6. M Jafari, B Shiran, G Rabiei, R Ravash, Identification and verification of seed development related miRNAs in kernel almond by small RNA sequencing and qPCR ,
7. M Fattahi, A Mohammadkhani, B Shiran R.Ravash, Beneficial effect of mycorrhiza on nutritional uptake and oxidative balance in pistachio (Pistacia spp.) rootstocks submitted to drought and salinity stress ,
8. F Tavakoli, M Rafieiolhossaini, R Ravash , Effects of PEG and nano-silica elicitors on secondary metabolites production in Crocus sativus L. ,
9. Tavakoli F, Rafieiolhossaini M, Ravash R, Ebrahimi M., UV-B radiation and low temperature promoted hypericin biosynthesis in adventitious root culture of Hypericum perforatum. , Plant Signaling & Behavior. 2020 May 19:1764184.
10. Shahvali R, Shiran B, Ravash R, Fallahi H, Đeri BB. , Effect of symbiosis with arbuscular mycorrhizal fungi on salt stress tolerance in GF۶۷۷ (peach×almond) rootstock , Scientia Horticulturae. 2020 Oct 15; 272:109535
11. Eshaghi M, Shiran B, Fallahi H , Ravash R, Banovic Deri B , Identification of genes involved in steroid alkaloid biosynthesis in Fritillaria imperialis via de novo transcriptomics , Genomics 1:1-13
12. Zinati Z, Nazari L, BAGNARESI P, Ravash R, In silico identification of transcription factors associated with the biosynthesis of carotenoids in corn (Zea mays L , BioTechnologia 98:41-51
13. Powell N, JI , Ravash R, Edlington , Dolferus R, Yield stability for cereals in a changing climat , Functional Plant Biology 39:539-552
14. Ravash R, Shiran B, Alavi A, Bayat F, Rajaei S, Zervakis G , Genetic variability and molecular phylogeny of Pleurotus eryngii species-complex isolates from Iran, and notes on the systematics of Asiatic populations , Mycological Progress 9:181-194
Research Journal
١٥. شجاعی، س.، راوش، ر.، شیران، ب.، ابراهیمی، ا., شناسايي تعدادي از ژن‌هاي با الگوي بيان متفاوت بين ارقام مقاوم و حساس گندم در پاسخ به تنش خشکي با استفاده از روش متاآناليز , مجله بیوتکنولوژی کشاورزی
١٦. عرب، ک.، راوش، ر.، شیران، ب, بررسي بيان ژن‌هاي NAC۶ و NAC۱۰ بر روي گياه تراريخت و غير تراريخت برنج , مجله تحقیقات سلولی و مولکولی
١٧. عرب، ک.، راوش، ر.، شیران، ب, بررسي بيان ژن هاي MYB۹۳ و MAD۸، در گياه برنج تراريخت و غيرتراريخت، تحت تنش خشکي , مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی 10;6(2):33-42
١٨. مطلبي چالشتري ر، هوشمند س، شيران ب، فلاحي ح، راوش ر , ارزيابي و مقايسه کميت و کيفيت ترکيبات مواد موثره آويشن شيرازي (Zataria multiflora) و دو گونه Thymus در شرايط يکنواخت محيطي , مجله اکوفيتوشيمي گياهان دارويي 4:55-68
١٩. عباسي ش، هوشمند س، ميرآخورلي ن، راوش ر , ارزيابي ويژگي هاي مورفولوژيک، ساختار کرک و ارتباط آنها با ميزان اسانس در چهار گونه آويشن (Thymus sp.) , مجله تحقيقات گياهان دارويي و معطر 34:859-869
٢٠. راوش ر، شيران ب، ابراهيمي ا، هوشمند س, بررسي پروموتر ژن S-Like RNase در برنج تراريخت , مجله بيوتکنولوژي کشاورزي 28:65-80
٢١. راوش ر، شيران ب، ابراهيمي ا، هوشمند س, بررسي بيان ژنS-like RNase در گندم و خويشاوندان وحشي آن تحت تنش خشکي , مجله بيوتکنولوژي کشاورزي 5:27-38
٢٢. راوش ر، شيران ب، علوي ع، زرواکيس ج , بررسي تنوع ژنتيكي جدايه هاي قارچ شاه صدف (Pleurotus eryngii) با استفاده از نشانگر RAPD , مجله علمي- پژوهشي علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي 13:729-728کتب و جزوات
١. راوش، ر.، زینتی، ز.، اشرفی دهکردی، ا.، بيوانفورماتيک گياهي پیشرفته،
٢. راوش، ر.، زینتی، ز.، اشرفی دهکردی، ا.، بيوانفورماتيک گياهي مقدماتی،
٣. سرخه ک، خدامباشي م، حسيني چالشتري م، کوهي م، راوش ر، جنبه هاي به نژادي، فيزيولوژيکي و مولکولي تنش هاي غير زيستي،افتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. شیما کرمی فراواکاوی داده‌های RNA-seq در برخی گیاهان C3 و C4 تحت شرایط تنش خشکی سه شنبه ١٨ بهمن ١٤٠١
٢. فاطمه حیدرنیا ررسی خصوصیات و تغییرات ترانسکریپتوم Chlorella vulgarisتحت تأثیر تیمار نانوذرات سیلیس با استفاده از RNA-se چهارشنبه ٣١ شهريور ١٤٠٠
٣. فرحناز توکلی بررسی مکانیسمهای افزایش ماده مؤثره حاوی آنزیمهای ضدالتهابی در چند گیاه دارویی دوشنبه ٤ اسفند ١٣٩٩
٤. نیلوفر عظیمی شناسایی و بررسی بیان برخی ژنهای موثر پاسخ دهنده گندم به تنش خشکی با استفاده از روش داده کاوی چهارشنبه ٣١ شهريور ١٤٠٠
٥. سحر شجاعی شناسایی ژنهای موثر در تنش خشکی گندم با استفاده از روش متاآنالیز سه شنبه ١٥ مهر ١٣٩٩
٦. کبری عرب ررسی ناحیه پروموتری وعناصر تنظیمی ژن s-like RNase در گیاه برنج تراریخته تحت تنش خشکی یکشنبه ٢٤ شهريور ١٣٩٨


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است