پنج شنبه ١٢ تیر ١٣٩٩


رودابه راوش

استادیار

اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی

دانشکده کشاورزی

تلفن: 03832324401- 2182

R.ravash@gmail.com

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   بررسی آزمایشگاهی بیان ژنها با تکنیک Real-time PCR
   بررسی شبکه های بین ژنی و بین پروتئینی
   متاآنالیز روی داده های پایگاه های اطلاعاتی
   انجام بررسی های high-throughput روی داده های میکرواری و داده های RNA-seq
   بررسی تجمع متابولیت ها در گیاهان دارویی تحت شرایط محیطی مختلف
   بررسی تنش های غیر زیستی در گیاهان زراعیسوابق تحصیلی
   دکتری، مهندسی کشاورزی، ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩١
   کارشناسی ارشد، مهندسی کشاورزی، شهرکرد، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٦
   کارشناسی ، مهندسی کشاورزی، دانشگاه شیراز، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٤

مقالات
International Journal
1. Eshaghi M, Shiran B, Fallahi H , Ravash R, Banovic Deri B , Identification of genes involved in steroid alkaloid biosynthesis in Fritillaria imperialis via de novo transcriptomics , Genomics 1:1-13
2. Zinati Z, Nazari L, BAGNARESI P, Ravash R, In silico identification of transcription factors associated with the biosynthesis of carotenoids in corn (Zea mays L , BioTechnologia 98:41-51
3. Powell N, JI , Ravash R, Edlington , Dolferus R, Yield stability for cereals in a changing climat , Functional Plant Biology 39:539-552
4. Ravash R, Shiran B, Alavi A, Bayat F, Rajaei S, Zervakis G , Genetic variability and molecular phylogeny of Pleurotus eryngii species-complex isolates from Iran, and notes on the systematics of Asiatic populations , Mycological Progress 9:181-194
Research Journal
٥. مطلبي چالشتري ر، هوشمند س، شيران ب، فلاحي ح، راوش ر , ارزيابي و مقايسه کميت و کيفيت ترکيبات مواد موثره آويشن شيرازي (Zataria multiflora) و دو گونه Thymus در شرايط يکنواخت محيطي , مجله اکوفيتوشيمي گياهان دارويي 4:55-68
٦. عباسي ش، هوشمند س، ميرآخورلي ن، راوش ر , ارزيابي ويژگي هاي مورفولوژيک، ساختار کرک و ارتباط آنها با ميزان اسانس در چهار گونه آويشن (Thymus sp.) , مجله تحقيقات گياهان دارويي و معطر 34:859-869
٧. راوش ر، شيران ب، ابراهيمي ا، هوشمند س, بررسي پروموتر ژن S-Like RNase در برنج تراريخت , مجله بيوتکنولوژي کشاورزي 28:65-80
٨. راوش ر، شيران ب، ابراهيمي ا، هوشمند س, بررسي بيان ژنS-like RNase در گندم و خويشاوندان وحشي آن تحت تنش خشکي , مجله بيوتکنولوژي کشاورزي 5:27-38
٩. راوش ر، شيران ب، علوي ع، زرواکيس ج , بررسي تنوع ژنتيكي جدايه هاي قارچ شاه صدف (Pleurotus eryngii) با استفاده از نشانگر RAPD , مجله علمي- پژوهشي علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي 13:729-728کتب و جزوات
١. سرخه ک، خدامباشي م، حسيني چالشتري م، کوهي م، راوش ر، جنبه هاي به نژادي، فيزيولوژيکي و مولکولي تنش هاي غير زيستي،افتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. سحر شجاعی شناسایی ژنهای موثر در تنش خشکی گندم با استفاده از روش متاآنالیز جمعه ١ فروردين ١
٢. کبری عرب ررسی ناحیه پروموتری وعناصر تنظیمی ژن s-like RNase در گیاه برنج تراریخته تحت تنش خشکی یکشنبه ٢٤ شهريور ١٣٩٨


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است